Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Dvojí příchod Krista

Dvojí příchod Krista

sv. Hippolyt Římský, 29.11. 2021

Dva příchody Páně: jeden minulý, v těle, když se Bůh stal člověkem, aby nás navrátil zpět Bohu; druhý budoucí, ve slávě, aby přišel s konečnou platností nastolit svou vládu a definitivně zničit zlo. Ale je ještě jeden, třetí příchod Páně, přítomný: do našeho srdce, bez něhož by se ty dva zmíněné udály pro nás nadarmo...

 

navstiveni-panny-marie-001-vyr-upr-men.jpgPísmech[1] je popsán dvojí příchod našeho Pána a Spasitele.

První z nich se stal v těle, ovšem v potupení a v opovržení Jím, jak předpověděl Izajáš, když tvrdil: „Viděli jsme Jej, avšak neměl půvabu ani krásy, nýbrž byl v opovržení ode všech lidí, jimi opuštěn; muž bolesti, zkroušený nemocí, opovržen a znevážen" (Iz 53,2-3).

Avšak byl předpovězen i Jeho druhý, slavný příchod, kdy On přijde z nebe se zástupem andělů a ve slávě Otcově, jak říká prorok: „Uzříte Krále ve slávě" (Iz 33,17) a: „Viděl jsem s oblaky nebeskými přicházet jakoby Syna člověka, a přistoupil ke Starému dnů, a byl k Němu přiveden. A byla Mu dána vláda, čest, sláva a království. A všechny národy a jazyky Mu budou sloužit. A Jeho království je království věčné, které nebude nikdy zničeno" (Dan 7,13-14).

Byli ukázáni rovněž dva (Jeho) předchůdci. Prvním z nich byl Jan, syn Zachariášův, který byl v plném významu toho slova předchůdcem a hlasatelem našeho Spasitele, kdy všem hlásal nebeské Světlo, které se zjevilo ve světě (srov. J 1,6-9). Rovněž jako první Jej předešel v lůně matky, neboť jej dříve počala Alžběta, aby díky tomu mohl také dětem přebývajícím ještě v lůnech matek ohlásit budoucí nové narození skrze Ducha Svatého a Pannu (srov. Lk 1,36.39-45).

 

[Hippolyt Římský: O Antikristu, XLIV, 1-2. Na základě polského překladu (AaVv: Demonologia w nauce Ojców Kościoła; Hipolit: O Antychryście, Kraków 2002, s. 130) a s ohledem na řecký text a latinský překlad (in: J.-P. Migne: Patrologia graeca, X, Paris 1857, sl. 761-764) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Hippolytu Římském 

 

Od téhož autora:

Mučednictví 
Philosophumena (úryvek)
Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista  
Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
O Křtu Páně

  

Související články:

Ladislav Pokorný: Adventní doba 
Karel Boromejský: O adventní době 
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele 
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo  
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista  
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních  
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Irenej z Lyonu: Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha  
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství
Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu
Augustin: Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde! 
Ignát Zháněl: Mystérium Adventu  
Jan Tauler: Adventní píseň  

 

adventni-inspirace-3.jpg  

 

Poznámky:


[1] Množného čísla „v Písmech", a nikoli singuláru „v Písmu", je zde užito z důvodu, že Bible není jednou knihou, ale svazkem mnoha knih neboli „písem" (řec. γραφαι [grafai]). Podobná vyjádření najdeme již v Bibli, např. ve výrocích samotného Ježíše nebo apoštolů, když o spisech Starého zákona hovoří jako o „Písmech" (viz např. Mt 21,42; 22,29; 2Pt 3,16 ad.), a podobně se o Bibli coby „Písmech" vyjadřovali i křesťané v prvních staletích. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 616x

další články