Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou

Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou

sv. Efrém Syrský, 20.12. 2021

Neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem. A proto se narodil z těla jako dítě lidské, abychom se my mohli narodit z Ducha jako děti Boží a navěky mohli patřit na jeho tvář zjevenou nám v úsměvu betlémského Dítěte.

 

narozeni-jezise-krista-upr-3-men.jpg
 

 

Touha mne popouzela, abych poznal svého Boha, láska mě poháněla, zda bych nenašel nějakou cestu, po níž bych se k Němu mohl přiblížit. Přišel jsem až na okraj nebes, ale tam mne zadržela andělská vojska, takže jsem nemohl k Tomu, jehož jsem hledal. Nepropustily mne ani Gabrielovy šiky ani Michaelovy legie. Pohlédl jsem vzhůru, a při pohledu na chóry andělů planoucích ohněm mne pojala závrať. Jak bych se mohl odvážit postavit se doprostřed nich a snést pohled na Toho, který přebývá v nepřístupném světle (srov. 1Tim 6,16)? Vracel jsem se tedy zpět, aniž bych dosáhl toho, po čem jsem toužil. Avšak potkal mne anděl, který právě přicházel z betlémských krajin, a pravil mi: „Proč jsi smutný a proč se tvá duše rmoutí? Proč se zbytečně namáháš dostat se tam, kde přebývají ohniví andělé, proniknout k trůnu Toho, k němuž není přístupu, a spatřit Toho, jehož lidské oko nemůže uzřít? Hle, pojď, běž do Betléma, jdi do jeskyně, pospěš k Marii: v jejím náručí uzříš Toho, po kterém toužíš a jehož jsi nemohl uzřít v nebi. Aby se ti dal spatřit, oděl se smrtelným tělem a v náruči Mariině spočívá jako na trůnu, neviditelný v nebi, avšak viditelný zde dole na zemi, aby tě obdařil svou láskou."

 

[Efrém Syrský: Hymnus o Narození Páně. Český překlad převzat z knihy Konrád M. Kubeš: Maria, I. díl, Praha 1936, s. 33, a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Efrému Syrském

 

Od téhož autora:

Duch a Oheň 
Bděte: znovu přijde!  
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
 Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně
Řeč o Svatém týdnu

  

Související články:

Proč se Bůh vtělil 
Emilián Soukup: Bohorodička 
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení 
František Saleský: List o narození Páně 
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy 
Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost   
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce   
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
 Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
 
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce 
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase 
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"

 Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  
Lukáš Drexler: O kontemplaci

 

 vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 708x

další články