Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus smířil svou krví svět s Bohem

Kristus smířil svou krví svět s Bohem

sv. Ambrož Milánský, 12.4. 2022

"Kristus je smírná oběť za všechny a sám všechny vykoupil," píše sv. Ambrož Milánnský (+397) ve svém výkladu žalmů. Žádný člověk totiž není s to sám sebe vykoupit, ale moc tak učinit měl jen Bůh, který se stal člověkem, aby člověk opět mohl být navrácen Bohu.

 

ukrizovani-jezise-krista-001-upr-men.jpg
 

 

Protože Kristus smířil svět s Bohem, jistě sám smíření nepotřeboval. Za jaký svůj hřích by měl podávat smír ten, který žádné hříchy neměl? Když pak židé požadovali dvoudrachmu, která se podle Zákona platila za hřích, řekl Petrovi: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, anebo od cizích?" Když odpověděl „od cizích", řekl mu Ježíš: „Synové k tomu tedy vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mne i za sebe." (Mt 17,25-27)

Tím ukazuje, že za sebe není povinen podávat smírnou oběť za hříchy, protože Syn Boží nebyl otrokem hříchu, ale byl prost jakéhokoliv pochybení. Syn totiž osvobozuje, ale otrok má na sobě vinu. Proto není k ničemu vázán ani nedává výkupné za svou duši ten, jehož krev má větší cenu, než je třeba na vykoupení hříchů celého světa. Právem tedy osvobozuje ten, který za sebe není nic dlužen.

Ale ještě víc: Kristus nejen nedluží za sebe žádné výkupné ani smírnou oběť za hřích, ale žádný člověk vůbec není povinen podávat smír za sebe, protože Kristus je smírná oběť za všechny a sám všechny vykoupil. Tak to můžeme chápat, ať jde o kohokoliv.

Kdo může svou krví vykoupit třeba jen sebe, když Kristus prolil svou krev na vykoupení všech? Může se srovnávat krev kohokoliv s Kristovou krví? Nebo může být někdo tak mocný, že by mohl dát za sebe větší smírnou oběť, než jakou přinesl sám na sobě Kristus, který sám jediný svou krví smířil svět s Bohem? Jaký obětní dar může být větší? Jaká oběť může být znamenitější? Který obhájce může být lepší než ten, jenž se stal přímluvcem všech lidí a položil svůj život jako výkupné za nás?:

Proto se nežádá smírná oběť nebo výkupné od každého jednotlivce, protože výkupnou cenou za všechny je Kristova krev. Jí nás vykoupil Pán Ježíš, který sám jediný usmířil Otce. A lopotil se až do konce, protože vzal na sebe naši námahu, jak pravil: „Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

 

[Sv. Ambrož: Výklad Žalmů (Explanatio psalmorum XII), 48, 14-15; in: CSEL 64, 368-370. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Eliáš a půst  
Kristus nade všechno  
Matka Boží, vzor panenství  
Kříž Kristův nám navrací ráj  
O svátostech (De sacramentis)  
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Otevři svá ústa Božímu Slovu  
O tajemstvích (De mysteriis)  
Svatá Eucharistie  
Znalost Krista 

  

Související články:

Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 

 

[RSS]

Přečteno 431x

další články