Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Spolu s Ním jsme vstali z mrtvých i my

Spolu s Ním jsme vstali z mrtvých i my

Origenes, 16.4. 2022

Kristus vstal z mrtvých jako "prvotina všeho stvoření", neboť "On je hlavou těla - totiž Církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých", jak to napsal apoštol Pavel. Kristus je totiž hlavou toho chrámu, o němž slíbil, že jej "ve třech dnech postaví znovu", což se vztahuje nejen na Něj samého, na Jeho lidského tělo, které přijal, když se stal člověkem, ale i na celou Církev, která je také Jeho tělem, jak to vykládá i slovutný starověký exegeta a teolog Origenes (+253).

 

vzkriseni-008-upr-men.jpg

 

 

 

„Židé mu řekli: ‚Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?‘

Ježíš jim odpověděl: ‚Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.‘"

(Janovo evangelium, 2,18-19)

 

Zdá se mi nyní, že toto už je ústupek židům, to jest lidem tělesným a inklinujícím ke smyslovému. Ti těžce nesli, že Ježíš vyhnal lidi, kteří z domu Otcova dělali kupecký dům tím, co v něm tropili. Žádají totiž znamení, že Slovo[1], které nepřijímají (srov. J 1,11), tak dělá právem. Ale Spasitel s tím spojuje řeč o svém těle. Těm, kteří se ho táží: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš dělat?", odpoví právě tak, jako by mluvil o onom chrámu: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech ho zase vystavím."

A přece se mi zdá, že obojí, jak chrám, tak Ježíšovo tělo, má jeden a týž význam: je totiž obrazem Církve. Je „duchovním domem, svatým kněžstvem" (1Pt 2,5); „jeho základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus" (Ef 2,20), jenž skutečně drží chrám pohromadě. Bylo řečeno: „Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů" (1Kor 12,27). A i když se zdá, že chrám, vybudovaný z kamenů, krásně spojených, je zbořen a, jak to stojí ve dvacátém prvním žalmu, že jsou rozmetány všechny kosti Kristovy nástrahami, pronásledováním a souzením (srov. Ž 22,15), čehož příčinou jsou také ti, kdo brojí proti jednotě chrámu a jej napadají, přesto chrám bude zbudován a tělo vstane z mrtvých třetího dne po dni, v němž se ho zmocnilo zlo, a po následném dni dovršení. Třetí den totiž nastane v novém nebi a v nové zemi (srov. Zj 21,1), až tyto kosti, to jest celý izraelský dům, procitnou o velkém dni Páně po přemožení smrti. Tak ve vzkříšení Kristově po utrpení na kříži je obsaženo tajemství vzkříšení celého Kristova těla. Jako pak bylo Ježíšovo lidské tělo přibito na kříž, pohřbeno a později vzkříšeno, tak bylo celé Kristovo tělo všech svatých[2] ukřižováno spolu s Kristem a nyní již nežije (srov. Gal 2,20). Nikdo z nich se tak jako Pavel nechlubí ničím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož je ukřižován světu a svět jemu (srov. Gal 6,14).

Proto byl každý nejen ukřižován spolu s Kristem světu, ale také je spolu s Kristem pohřben. „Byli jsme pohřbeni spolu s Kristem" (Řím 6,4), říká Pavel, a jako by tím dostal jakýsi závdavek vzkříšení, dodává také: „A spolu s ním jsme vstali" (srov. Kol 2,12).

 

[Origenes: Výklad Janova evangelia, X, 20 (35); in PG 14, 370-371. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a s ohledem na polský překlad (Orygenes: Komentarz do Ewangelii według św. Jana, Kraków 2005, s. 262-263) a řecké znění (J.-P. Migne: Patrologa latina, XIV, Paris 1862) upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Především se oddej četbě Božích Písem!  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
"Učinil mne vybraným šípem"  
Zač se modlit především?   

 

Související články:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista  
Řehoř Veliký: Církev vystupuje jako jitřenka  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých?  
Henri de Lubac: Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Efrém Syrský: Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření   
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Kristus, původce vzkříšení a života  
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Augustin: Totožnost Kristova těla 
Charles de Foucauld: Velikonoce 
Maxim Turínský: Kristus je den  

  

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Poznámky:

[1] Tím je míněn Ježíš, který je „Slovo, jež se stalo tělem" (srov. J 1,14). Pozn. red.

[2] „Svatými" jsou zde míněni všichni věřící, kteří jsou svojí vírou a křtem „posvěceni" a „zasvěceni" Bohu. Pozn. red.

 

[RSS]

Přečteno 446x

další články