Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé

Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé

Klement Alexandrijský, 1.5. 2022

Jako Kristus má život z Otce, tak my máme život z Krista. A Kristus se nám dává jak skrze své slovo, "slovo Pravdy", tak skrze své tělo, jež vstalo z mrtvých a které se zpřítomňuje na oltářích Církve. V obou "způsobách" je přítomný Kristus - "Logos shůry", jak píše křesťanský gnostik a teolog Klement Alexandrijský (+211/216).

 

rupnik-vzkriseny-kristus-men-upr.jpg
 

 

Hned po narození jsme krmeni mlékem, které je pokrmem Páně, po znovuzrození (ve křtu) tak máme účast na radostné naději odpočinutí v nebeském Jeruzalémě, kde, jak je psáno, proudí med a mléko (srov. Ex 3,8.17). Materiální pokrm se zde stává zaslíbením svatého pokrmu. Živení se mlékem vede do nebe. Ono je pokrmem obyvatel nebe a andělských kůrů. Neboť Logos je „pramenem vody života" (Zj 21,6) a byl nazván „řekou olivy" (srov. Ez 32,14; Dt 32,13). Pavel ho příhodně nazývá mlékem, když říká: „dal jsem ti pít" (1Kor 3,2). Slovo Boží se pije jako pokrm Pravdy. Týž pokrm může být jak pevný, tak tekutý. Například sýr je zhuštěným mlékem. Nebudu nyní listovat ve slovnících, když je zřejmé, že v obou případech onen pokrm zachovává tutéž podstatu. Kojeným dětem dostačuje samotné mléko, které je pro ně jak nápojem, tak pevným pokrmem. Pán říká: „Já mám k jezení pokrm, který vy neznáte. Mým pokrmem je vůle Toho, který mne poslal" (J 4,32-34). Vidíte tedy, že je ještě jiný, obrazný pokrm, blízký mléku: vůle Boží.

Pán rovněž obrazně nazval „kalichem" naplnění svého utrpení (Mt 20,22-23), poněvadž ho sám vypil a dovedl k naplnění. Pro Krista bylo pokrmem toto naplnění Otcovy vůle, pro nás pak, nemluvňata pijící Logos shůry, je tím pokrmem sám Kristus. Proto je jeho hledání vyjádřeno slovy „usilovat nalézt" (srov. J 6,27), poněvadž blahodárné prsy Otcovy udílí Pravdu těm, kdo se domáhají mléka.

Logos popisuje sebe sama rovněž jako nebeský Chléb. Vždyť říká: „Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale skutečný chléb z nebe vám dá teprve můj Otec. Neboť chlebem Božím je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. A chlebem, který vám dám, je moje tělo dané za život světa" (J 6,32-33.51). Zde je třeba vyjasnit mystický význam tohoto chleba, o němž (Kristus) říká, že je tělo, které, tak jako pšeničné zrno zaseté do země následně znovu povstává z porušení (srov. J 12,24), vstalo skrze oheň z mrtvých a které bylo skrze oheň utvrzeno k radosti Církve, jako čerstvě upečený chléb.

 

[Klement Alexandrijský: Paidagógos, I, 6, 45-46. Podle polského překladu (Klemens Aleksandryjski: Wychowawca, Toruń 2012, s. 44-46) a s přihlédnutím k řeckému textu (J.-P. Migne: Patrologia graeca, VIII, Paris 1857, sl. 304-305) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o Klementovi Alexandrijském - životopis

 

Od téhož autora:

Křest Duchem svatým 
Nemoc těla je nástrojem k uzdravení duše z hříchu 
Pán se sklonil, člověk povstal
  
Strómata (výběr)

  

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?  
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže 
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my 
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově  
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
Kristus, původce vzkříšení a života 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Justin: To čiňte na mou památku 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Sv. Augustin o eucharistii 
Justin: První Apologie 

 

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 477x

další články