Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Již ne Zákon na kamenných deskách, ale Zákon Ducha do srdcí věřících

Již ne Zákon na kamenných deskách, ale Zákon Ducha do srdcí věřících

sv. Augustin, 4.6. 2022

V době Starého Zákona psal Bůh "prstem Božím" neboli svým Duchem svoji vůli do kamenných desek Desatera, o Letnicích však již přímo do srdcí věřících, aby "každý miloval Boha z celého srdce, celou duší a celou myslí svou a bližního svého jako sebe sama", jak píše sv. Augustin (+430) v jednom ze svých děl.

 
seslani-ducha-svateho-012-upr-2-men-vz.jpg
 

Když (Kristus svým zmrtvýchvstáním) upevnil své učedníky ve víře, zůstal s nimi ještě čtyřicet dní a potom před jejich očima vstoupil na nebesa (Sk 1,3-9), a padesát dní po svém zmrtvýchvstání jim seslal (jak slíbil) Ducha Svatého (Sk 2,1-4), který vlil lásku do jejich srdcí (Řím 5,5), takže nyní nejen bez obtíží, ale přímo s radostí mohli plnit Zákon, který byl dán Židům v Desateru Božích přikázání, v takzvaném Dekalogu. Tato přikázání pak lze shrnout v těchto dvou: aby každý miloval Boha z celého srdce, celou duší a celou myslí svou a bližního svého pak jako sebe sama. V těchto dvou přikázáních je obsažen celý Zákon i Proroci, jak řekl sám Pán v evangeliu (Mt 22,37-40) a jak dokázal svým příkladem. Od té chvíle, co izraelský lid nejprve slavil slavnost Paschy tím, že zabili beránka a jedli jej a jeho krví pomazali veřeje dveří na ochranu života (Ex 12), od té chvíle, pravím, to bylo padesátého dne, kdy izraelský národ obdržel také Zákon psaný prstem Božím, kterýmžto označením, jak jsem již řekl, je třeba rozumět Ducha Svatého. Zrovna tak rovněž padesátého dne po ukřižování a zmrtvýchvstání Páně, což bylo právě pravou Paschou, byl Duch Svatý seslán na učedníky. A nepřinesl jim už kamenné desky na znamení tvrdých srdcí, nýbrž když se učedníci v Jeruzalémě shromáždili na jednom místě, náhle nastal hukot z nebe, jako kdyby dul mocný vítr, a ukázali se jim rozdělené jazyky jako oheň, a začali mluvit rozličnými jazyky, takže kdokoli k nim přišel, každý poznával svůj vlastní jazyk (Sk 2,1-11). Do onoho města totiž z různých krajin přicházeli Židé, kteří znali jazyky rozličných národů, mezi něž byli rozptýleni. A potom (apoštolové) s celou důvěrou kázali Krista a činili mnohá znamení v jeho jménu, takže když Petr procházel kolem a jeho stín se dotkl jednoho mrtvého, ten obživnul a povstal (Sk 5,15).

 

[Augustin: Kniha o vyučování katechumenů, XXIII, 41. Český překlad Ferdinanda Jokla převzat z vydání: Sv. Augustin: Kniha o vyučování katechumenů, Praha 1901, s. 66-67, a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem  
O Trojici (De Trinitate)  
Nanebevstoupení Páně  
Okoušení sladkosti Boží  
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása 
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe  
 Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana 
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
 Pozdě jsem si Tě zamiloval!  
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla
Ty jsi Kristus 

  

Související články:

 Basil Veliký: Působení Ducha Svatého  
Irenej z Lyonu: Seslání Ducha Svatého  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha Svatého  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem Svatým  
Basil Veliký: O Duchu Svatém (De Spiritu Sancto)  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
    Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch Svatý
  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu Svatému

Marie Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu Svatému v nás 
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení 
Alzběta ze Schönau: Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého 
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem Svatým
 
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
 
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň

Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem Svatým
 
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého
 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý
 
Notker Balbulus: Píseň svatodušní 
Lukáš Drexler: Oheň Eliášův
 
Michal Glevaňák: Epikleze
 
Marta Robinová: Letnice
 

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 357x

další články