Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Duch Svatý je Polibek Otce a Syna

Duch Svatý je Polibek Otce a Syna

Josef Pospíšil, 6.6. 2022

Je-li Duch Svatý osobní Láska Otce a Syna, je také osobní Políbení Otce a Syna, jak kdysi vykládal ve svém komentáři k "Písni písní" sv. Bernard z Clairvaux (+1153) a jak v trojičním konceptu na tomto základě později rozvádí český dogmatický teolog Josef Pospíšil (+1926).

 

 

006-vyr-ram-2b-men.jpg

 

 

„Kéž políbí mě polibkem svých úst!"

(Píseň písní, 1,1)

 

 

Duch Svatý vychází z Otce a Syna jako výraz jejich společné lásky, kterou ho ze sebe dýchají a tak vyvozují. A jako Otce a Syna kromě společné přirozenosti spojuje i jedna vůle a jedna činnost této vůle, totiž jedna láska, kterou se vzájemně milují, tak je také spojuje s výrazem této jejich vzájemné lásky, kterým je Duch Svatý. Touto společnou láskou Otec a Syn do sebe navzájem vcházejí, takže Otec je v Synu a Syn v Otci (srov. perichoreze - pozn. red.). V tomto smyslu svatí otcové nazývají Ducha Svatého jednotou a spojením či sloučením Otce a Syna.

V tomto smyslu sv. Bernard nazývá Ducha Svatého polibkem Otce a Syna, když říká: „Chápeme‑li tedy Otce jako udělujícího políbení a Syna jako přijímajícího toto políbení, pak nebude nemístné si Ducha Svatého představovat jako políbení, poněvadž je neochvějným pokojem Otce a Syna, pevným tmelem obou, jejich vzájemnou láskou a nerozlučitelnou jednotou" (Bernard z Clairvaux: Kázání na Píseň písní, VIII, I, 2). A na důkaz toho jej Církev svatá přirovnává k nevěstě z Písně Písní a říká, že když se Božský Spasitel po svém vzkříšení zjevil svatým apoštolům a dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha Svatého" (J 20,22), políbil je při tom jako ženich svou nevěstu a tímto polibkem udělil jim a v nich i celé Církvi Ducha Svatého. A svým dechem spojeným s polibkem, jímž Božský Spasitel udělil Církvi svaté Ducha Svatého, nám dal najevo, že Duch Svatý z něho a z Otce vychází jako polibek obou, který je osobě líbající i líbané společným.

  

[Josef Pospíšil: Katolická věrouka, II, Praha 1924, s. 181; upraveno redakcí Revue Theofil, text sv. Bernarda s ohledem na původní, latinské znění.]

 

Od téhož autora:

Andělé 1 - Existence andělů 
Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí  
 Andělé 3 - O dokonalosti andělů
 Andělé 5 - O počtu andělů  

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
  
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch Svatý 
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu Svatému 
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy 
Marie Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu Svatému v nás 
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh 
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna 
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
 Basil Veliký: O Duchu Svatém (De Spiritu Sancto) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň 
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého 
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
František Saleský: List o narození Páně 
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté 
Michal Glevaňák: Epikleze

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

nejsvetejsi-trojice-8.jpg 

 

[RSS]

Přečteno 338x

další články