Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Zrozeni Bohem v bolesti Kříže

Zrozeni Bohem v bolesti Kříže

18.9. 2022

Ježíšovo zmlknutí v hodině Kříže je jako lůno, v němž se rodí stvoření, jako "pustá a prázdná propastná tůně" na novém počátku (srov. Gen 1,2), v sebeupozadění Boha až k smrti, aby mohl povstat jím vykoupený svět, v bolesti nejen Kristově, ale spolu s ním i v bolesti celé soupodstatné Trojice.

 

ukrizovany-kristus-detail-vyr-upr-men-ram.jpg
 

 

Ježíšovo ukřižování je stvořitelský akt, který bolí: „Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu" (Gal 4,19). Bůh v oné hodině Kříže tvoří nové stvoření, proměněné zbožšťující výkupnou silou. Otec opět tvoří stvoření pouhým Slovem, tak jako „na počátku", nyní pověšeným na kříži, aby ve vlastním ztichnutí dalo zaznít tvorstvu a tak aby tvorstvo povstalo k bytí: „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl" (Iz 65,17). A tak na konec toho může říci stvořitelské: „Dokonáno jest" (J 19,30), to když se z jeho boku vyřine počátek nového světa, počátek nového života, nového stvoření. Protože onen okamžik je okamžikem „počátku": „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi" (Gen 1,1). On řekl, a stalo se. A učinil tak na úkor sebe, kdy všechnu bolest zrození nového světa vzal na sebe: pokorný a obětavý Bůh, Pán, který se stal služebníkem služebníků, mateřský Otec, který nás nosí ve svém lůně, dokud nedosáhneme „zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti" (Ef 4,13), s všestrannou starostlivostí a péčí Božího Ducha, Utěšitele a Ochránce. Bůh, který miluje své stvoření až k vlastní smrti.

 

Související články:

Láska plodí milovaného i milujícího  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Marie Celesta Crostarosa: O trojím mateřství Boha  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Hans Urs von Balthasar: Syn je vzorem i cílem světa  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Pavel Evdokimov: Žena je orantou ve znamení Přímluvce  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí   
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány   
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako v matčině lůně 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 419x

další články