Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Láska podle míry Boha

Láska podle míry Boha

Pavel Evdokimov, 25.11. 2022

Jak již bylo zmíněno, Druhého vatikánského koncilu se účastnili i tzv. pozorovatelé, pocházející z nekatolického křesťanského prostředí. Za pravoslavnou stranu se tak tohoto koncilu účastnil původem ruský, avšak ve Francii působící teolog Pavel Evdokimov (+1970), autor širokého spektra teologických děl. Z jednoho z nich, konkrétně z knihy "Umění ikony", pochází i následující drobný úryvek o setkání se dvou propastí, propasti Boží kenotické lásky a propasti temnoty lidského hříchu, a jejich společném vyústění...

  

ukrizovani-krista-006-vyr-men.jpg

  

Jakým způsobem člověk může pochopit Lásku, která je láskou podle míry Boha? Pro Krista přijetí Kříže znamená učinění hříchu světa - skrze spoluutrpení - svým vlastním... Kříž dovedl k vrcholu propast nevinnosti a propast temnoty v jediném výkřiku: Abba Otče...

kenozi to, co je božské, umlkává, a to, co je lidské, volá. Bůh na sebe bere odpověď na vlastní Spravedlnost a podstupuje poslední důsledky svého aktu stvoření. Láska na sebe bere hřích světa, aby bylo odpuštěno každému hříšníkovi...

 

[Pavel Evdokimov: Umění ikony, teologie krásy, kap. „Ikona Ukřižování" (fragment). Z polského vydání (Paul Evdokimov: Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2003 /fr. LʼArt de lʼicône, théologie de la beauté, 1970/, s. 257) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Žena je orantou ve znamení Přímluvce  
Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy   
Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Žena je pro muže a muž skrze ženu    

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem 
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Láska plodí milovaného i milujícího   
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Anděla z Foligna: Být zcela přetvořen v Krista  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho 
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Matka Tereza: O hříchu   
Kdo jsi, Bože? 

 

[RSS]

Přečteno 355x

další články