Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa

Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa

sv. Petr Chrysolog, 3.1. 2023

Událost Kristova křtu v Jordánu v sobě nese mnohostranný význam, který církevní otcové často a rádi reflektovali ve svých kázáních a výkladech. Jedním z těchto otců byl i sv. Petr Chrysolog (+450), který v tomto tajemství z Ježíšova života nahlíží jak otázku našeho vykoupení, tak třeba přítomnost Boží Trojice, nebo třeba naplnění starozákonních proroctví o Mesiáši, nebo dokonce výraz pokorného Boha, který ač Pán, poddává se jako služebník.

 

krest-pane-005-upr-2-men.jpg
 

 

Dnes Kristus vstoupil do řečiště Jordánu, aby smyl hřích světa. Vždyť kvůli tomu přišel, jak dosvědčuje sám Jan: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa" (J 1,29). Dnes má v rukou služebník Pána, člověk Boha, Jan Krista. Má ho v rukou, aby obdržel odpuštění, ne aby je udělil.[1]

Dnes, jak říká prorok, zaznívá „nad vodami hlas Pána" (Ž 28/29/,3). Jaký hlas? „Toto je můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení" (Mt 3,17).

Dnes se nad vodou vznáší Duch Svatý v podobě holubice, aby, podobně jako když holubice Noemova zvěstovala, že potopa světa již ustoupila, toto znamení dávalo na srozuměnou, že ustala věčná pohroma světa. Avšak nenesl tak jako ona holubice ratolest staré olivy, nýbrž na hlavu Původce vylévá veškerou plnost nového pomazání, aby se naplnilo, co předpověděl prorok: „Proto tě pomazal Bůh, tvůj Bůh, olejem radosti, když tě vyvolil z tvých druhů" (Ž 44/45/,8).

 

[Petr Chrysolog: Kázání, 160. Na Epifanii a mágy (fragmenty); in: PL LII, 621. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a s ohledem na latinský text upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti  
Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů     

 

Související články:

Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým  
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření 
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně   
Richard Špaček: Křest

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

Poznámky: 

[1] Narážka na to, že Jan Křtitel „hlásal křest pokání na odpuštění hříchů" (Mk 1,4; srov. též Lk 3,3), ale nyní přichází Pán, aby lidem vydobyl odpuštění, včetně samotného Jana. Ač Pán, stává se služebníkem, a to i samotnému služebníku Janovi. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 387x

další články