Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem

Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem

sv. Cyril Alexandrijský, 7.1. 2023

Sv. Cyril Alexandrijský (+444), rozhodný zastánce pravověří v otázce Božího vtělení, ve své následující krátké homilii zdůrazňuje tu pravdu, že sám Bůh se kvůli nám stal dobrovolně chudým, aby nás obohatil právě tím, čeho se nejprve z lásky k nám zřekl.

 

narozeni-ukrizzovani-vzkriseni-krista-men.jpg
 

 

O promluvě Pavla, biskupa Emesy[1], a o Vtělení Páně

Blažený prorok Izajáš, ohlašující výmluvnost křesťanských učitelů, řekl: „Čerpejte s veselím z pramenů spásy" (Iz 12,3). A my jsme vám právě načerpali vodu ze svatého pramene učitele, který hovořil před námi. Osvícen světlem Ducha Svatého nám vyložil velké a úctyhodné tajemství našeho Spasitele, který nás vykoupil, když jsme v něho uvěřili, a osvobodil nás z neúnosného břemene hříchů. A po snětí pout smrti prohlašujeme tato slova: „Kde je, smrti, tvé vítězství, kde je, podsvětí, tvůj osten?" (Oz 13,14; 1Kor 15,55) Proto Slovo Boží, které bylo na počátku, které je v lůně Otce, skrze které je vše a ve kterém je vše, se pro nás dobrovolně zřeklo všeho[2] a stalo se tělem neboli člověkem (srov. J 1,1.18.3.14; Kol 1,16.18; Flp 2,7). „Ponížil se" kvůli nám a stal se Synem člověka, abychom skrze něho byli obohaceni i my Bohem Otcem (srov. Flp 2,8; 2Kor 8,9). Naučili jsme se totiž říkat v modlitbě:Otče náš, jenž jsi na nebesích" (Mt 6,9). Proto se Jednorozený stal prvorozeným, abychom - jak jsem již řekl - byli obohaceni Jeho dobry. „Strpěl kříž, nebral ohled na svoji pohanu" (Žid 12,2). Dobrovolně odevzdal své tělo smrti, ne aby s námi, podrobenými smrti, zůstal v područí smrti, ale aby pokořil smrt a spolu se sebou vzkřísil i nás. Vzdávejme proto díky Slovu pro nás vtělenému, nyní i navždy a na věky věků! Amen.

 

[Cyril Alexandrijský: III. efezská homilie. Z polského vydání (Cyryl Aleksandryjski: Wykład prawdziwiej wiary, W obronie tytułu Bogorodzica, Homilie efezkie, Warzsawa 1980, s. 237-238) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás  
Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"  
Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno   
Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem   

 

Související články:

Proč se Bůh vtělil  
Emilián Soukup: Bohorodička
 CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení 
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti 
Theodor z Mopsuestie: Modlitba Páně je pravidlem našeho života  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
   
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk   
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova   
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

Poznámky:


[1] Pavel z Emesy byl jedním z účastníků slavného Efezského koncilu (r. 431), na kterém se rozhodovala otázka Božího mateřství Panny Marie, které vrhalo jasné světlo na tajemství vtělení Krista a na jeho osobu. Pozn. překl.

[2] Doslova „vyprázdnilo", což je odkaz na kenozi Krista, o níž píše apoštol Pavel ve svém známém hymnu v Listu Filipským 2,6-11. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 421x

další články