Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Proč se Kristus narodil z ženy

Proč se Kristus narodil z ženy

sv. Augustin, 7.2. 2023

Západní Učitel Církve sv. Augustin (+430) v následujícím úryvku z jeho "Knihy osmdesáti tří otázek" zdůrazňuje důležitost již samotného vtělení pro spásu člověka, které se týká jak mužského, tak i ženského pohlaví, ač Kristus sám se při vtělení stal mužem. A zároveň jako by zde Augustin mimoděk naznačoval skutečnost Mariina "spoluvykupitelství" v díle spásy, jehož jediným zdrojem je však samozřejmě sám Ježíš Kristus, vtělený Syn Boží.

 

maria-matka-bozi-964-upr-men.jpg
 

 

Bůh, když vysvobozuje, nevysvobozuje pouze nějakou část, ale vysvobozuje celek, který se právě nachází v nebezpečí. Proto Moudrost a Moc Boží (srov. 1Kor 1,24), která se nazývá Jednorozený Syn, když přijala lidství, ohlásila tím vysvobození člověka. Vysvobození člověka se však mělo ukázat v obou pohlavích. A proto, když se slušelo vzít na sebe mužství, poněvadž jeho pohlaví je důstojnější[1], v důsledku toho se vysvobození ženského pohlaví ukázalo v tom, že onen muž se narodil z ženy.[2]

 

[Augustin: Kniha osmdesáti tří otázek (De diversis quaestionibus octoginta tribus), 11. „Proč se Kristus narodil z ženy". Na základě latinského textu a polského překladu (Augustyn: Księga osiemdziesięciu trzech kwestii, Kęty 2012, s. 27-28) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem  
Nanebevstoupení Páně 
Vírou uvěřila, vírou počala  
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása 
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží 
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe  
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii  
Okoušení sladkosti Boží  
Totožnost Kristova těla  
O Trojici (De Trinitate)  
Ty jsi Kristus 

  

Související články:

Proč se Bůh vtělil  
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení  
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku 
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti 
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka 
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase 
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

Poznámky:


[1] Jedná se jen o jiné vyjádření skutečnosti, že „muž je hlavou ženy" (srov. Ef 5,21-24), což je vyjádřením o hierarchii vztahů mezi mužem a ženou, ne umenšením důstojnosti ženy jako takové, kdy jak muž, tak žena jsou rovnocenným způsobem obrazem Božím a tedy rovni v důstojnosti. Tato hierarchie vztahů mezi mužem a ženou je obrazem hierarchie vztahů mezi osobami Božími v samotné Boží Trojici, kde hlavou Krista je Bůh Otec (srov. 1Kor 11,3). Pozn. překl.

[2] Srov. též: Augustin: O křesťanském boji, XXII, 24: „Pán Ježíš Kristus, který přišel, aby osvobodil lidi, a protože z nich mají dojít spásy jak muži, tak i ženy, neodmítl ani muže, jelikož na sebe vzal mužství, ani ženy, jelikož se narodil z ženy. K tomu přistupuje ještě veliké tajemství, že - jelikož skrze ženu nás postihla smrt - skrze ženu nám měl vzejít život, aby obojí přirozenost, to znamená jak ženská, tak i mužská, soužila přemoženého ďábla, neboť se radoval ze zkázy obou. A k jeho potrestání by nedostačovalo, že u nás byla osvobozena obojí přirozenost, kdybychom zároveň nebyli osvobozeni skrze obojí." Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 418x

další články