Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Modlitba Páně je pravidlem našeho života

Modlitba Páně je pravidlem našeho života

Theodor z Mopsuestie, 11.3. 2023

Ježíšem odevzdaná modlitba "Otče náš" není jen množstvím slov k modlitbě, ale i programem praktického, duchovního života křesťana, protože "modlitba se má projevit v ušlechtilém jednání", jak o tom promlouvá ve svých katechetických homiliích starokřesťanský syrský exegeta a teolog, biskup Theodor z Mopsuestie (+428).

  

jezis-uci-sve-ucedniky-001-vyr-men.jpg
 

 

„Učedníci, jak říká Lukáš, přistoupili k Ježíšovi s otázkou: ‚Jak je třeba se modlit? Neboť i Jan naučil své učedníky (modlitbě)‘ (srov. Lk 11,1). Tehdy je poučil několika slovy: ‚Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích...‘ atd. (...) Krátké věty použil proto, aby ukázal, že modlitba nespočívá ve slovech, ale ve ctnostech, v lásce a v činění dobra, že celý život je třeba prodlévat v modlitbě. A modlitba se má projevit v ušlechtilém jednání."

(Katechetické homilie, XI. O Modlitbě Páně, 3)

 

„Ve slovech modlitby náš Pán shrnul celou mravní dokonalost a jasně vyložil, kým se máme stát, co činit, čeho se vystříhat a o co prosit Boha. S ohledem na to, s jakou opravdovostí a vírou je třeba pečovat o život a ušlechtilé mravy, blažení otcové předali tuto modlitbu těm, kdo přistupují ke křtu. Ve výkladu víry učí správnosti nauky a v modlitbě oznamují pravidlo života, aby ten byl díky ctnosti takovým, jaký přísluší těm, kdo přijetím daru křtu zde na zemi byli připsáni k počtu dětí města nebeských mravů."

(Katechetické homilie, XI. O Modlitbě Páně, 19)

 

„Usilujte o to, aby (Modlitba Páně) byla čistá ve vašich srdcích, pečlivě o ní rozjímejte a usměrňujte podle ní život, jak jste tak již činili v přesvědčení o budoucím životě. Kráčejte podle učení našeho Pána, a dosáhnete nebeských dober, jaká máme obdržet všichni pro milost Jednorozeného Syna Božího. Jemu buď slávaOtcem i Duchem Svatým nyní i na věky věků! Amen."

(Katechetické homilie, XI. O Modlitbě Páně, 19)

 

[Theodor z Mopsuestie: Katechetické homilie, XI. Z polského vydání in: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w., Kraków 2004, přeložil Lukáš Drexler]

  

otce-nas-003-men.jpg
 

 

Související články:

František z Assisi: Výklad Otčenáše 
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně   
Archimandrita Georgios (Kapsanis): Modlitba Páně 
Didaché - Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly  
Chromatius z Akvileje: Modlitbu Páně vyznávejme nejen ústy, ale svým životem!  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem   
Madeleine Delbrêl: Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  

 

[RSS]

Přečteno 343x

další články