Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Vírou uvěřila, vírou počala

Vírou uvěřila, vírou počala

sv. Augustin, 25.3. 2023

Panna Maria přijala a zachovala ve svém nitru Slovo nebeského Otce, které je vůlí Otce a které se v ní v jednotě vůle její a vůle Otcovy stalo tělem a ona se tak stala Matkou - matkou v duchu i matkou v těle, jak naznačuje sv. Augustin (+430) v jednom ze svých kázání.

 

zvestovani-panny-marie-001-men.jpg
 

 

Prosím vás, moji nejmilovanější bratři, všimněte si, co říká Kristus Pán, když napřahuje ruce ke svým učedníkům: „To je moje matka a moji bratři. Každý totiž, kdo koná vůli mého Otce, který mne poslal, to je můj bratr i sestra i matka" (Mt 12,49-50). Cožpak neplnila vůli Otcovu Panna Maria, která vírou uvěřila, vírou počala a byla vyvolena, aby se nám z ní uprostřed lidí narodila spása? Cožpak nebyla stvořena Kristem, dříve než v ní byl utvořen Kristus? Plnila, jistěže svatá Maria plnila Otcovu vůli, a proto je ještě něčím víc, že Maria byla Kristovou učednicí, než to, že byla matkou Krista. Skutečně je větším štěstím, že byla Kristovou učednicí, než to, že byla matkou Kristovou. Proto byla Maria blahoslavená, že nosila Mistra v lůně ještě dřív, než ho porodila.

Pohleď, zdali to není tak, jak říkám. Když šel Pán kolem a zástupy ho následovaly a on konal božské zázraky, jakási žena mu řekla: „Blažené lůno, které tě nosilo!" (Lk 11,27) A co odvětil Pán, aby snad někdo nehledal štěstí v těle? „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší slovo Boží a zachovávají je" (Lk 11,28). Proto tedy i Maria je blahoslavená, že slyšela slovo Boží a zachovala je. Předněji opatrovala pravdu v mysli[1] než tělo v lůně. Kristus je Pravda, Kristus je i tělo. Kristus Pravda je v mysli Marie, Kristus tělo je v lůně Mariině. Přednější je, že je v mysli, než že je nošen v lůně.

Maria je svatá, Maria je blahoslavená, avšak Církev je víc než Panna Maria. Proč? Protože Maria je částí Církve, jejím svatým údem, znamenitým údem, nejvýtečnějším údem, ale přesto údem celého těla. Jestliže celého těla, pak tělo je zajisté víc než jednotlivý úd. Pán je hlava a celý Kristus je hlava a tělo. Co říkám? Máme božskou hlavu, naší hlavou je Bůh.

Nuže, nejmilejší, pohleďte: i vy jste Kristovy údy, i vy jste Kristovo tělo. Pohleďte, jakým způsobem jimi jste, co říká on: „Hle, má matka a moji bratři." (Mt 12,49) Jak budete matkou Krista? „Kdo mě slyší a koná vůli mého Otce, který je v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka" (Mt 12,50). To jest: mám je za bratry, mám je za sestry, neboť je jen jedno dědictví, a proto milosrdný Kristus, ač byl jediný, nechtěl být sám, ale chtěl, abychom byli Otcovými dědici a jeho spoludědici.

 

[Augustin: Sermo 25, 7-8; in PL 46, 937-938. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby církve a s ohledem na latinské znění a s přihlédnutím k polskému překladu (in: Szczepan Pieszczoch: Patrologia. Wprowadzenie w Studium Ojców Kościoła, Gniezno 1998, s. 366) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem  
Nanebevstoupení Páně 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk  
Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Jedině od Boha je naše spása  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe  
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Pozdě jsem si Tě zamiloval!  
Sv. Augustin o eucharistii  
Okoušení sladkosti Boží 
Totožnost Kristova těla  
O Trojici (De Trinitate) 
Ty jsi Kristus 

 

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

Související články:

Izák ze Stelly: Maria a Církev   
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny   
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá 
René Laurentin: Maria, naše Matka 

 

Poznámky: 


[1] Zde, stejně jako v dalších výskytech níže, je v originálním znění latinské mens, které lze překládat i jako „srdce" nebo „duch". Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 250x

další články