Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus zemřel za všechny

Kristus zemřel za všechny

sv. Augustin, 6.4. 2023

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3,16) - tak prostou a velkou pravdu slavíme o Velikonocích, tak prostou a velkou pravdu oslavuje ve svém textu velký Učitel Církve sv. Augustin (+430). Bůh daroval Lék na uzdravení bolesti světa, kterým je jeho věčný a milovaný Syn, jenž se stal člověkem, aby na kříži zemřel za naše hříchy a uvedl nás do slávy vzkříšení.

 

ukrizovani-jezise-krista-002-upr-men.jpg
 

 

Ve svém skrytém milosrdenství jsi ukázal a poslal pravého prostředníka pokorným, aby se podle jeho příkladu naučili pokoře. On je „prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš" (1Tim 2,5). Přišel jako prostředník mezi smrtelnými hříšníky a nesmrtelným Spravedlivým (Bohem). On je smrtelný jako lidé a spravedlivý jako Bůh. Odplatou spravedlnosti je život a pokoj; proto spravedlností, kterou měl společnou s Bohem, zmařil smrt ospravedlněných hříšníků, kterou chtěl mít s nimi společnou. Jak velmi jsi nás miloval, dobrotivý Otče, když jsi „ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal jsi ho za nás za všecky!" (Řím 8,32) Jak velice jsi nás miloval, když za nás on, „ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, ale ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži" (Flp 2,6-8). On jediný „svobodný mezi mrtvými" (Ž 88,6), který má „moc položit svůj život a zase si ho vzít" (J 10,18). On je pro nás vítěz a zároveň i oběť před tebou; a proto vítěz, protože je obětí. Stal se pro nás knězem a zároveň i smírnou obětí. A proto je knězem, protože je obětí. On z nás otroků udělal syny (srov. Gal 4,7), protože byl tvým Synem a stal se naším služebníkem (srov. Flp 2,7).

Právem tedy mám v něm pevnou naději, že uzdravíš všechny mé neduhy skrze toho, který sedí po tvé pravici a „přimlouvá se za nás" (Řím 8,34). Jinak bych si zoufal. Mám mnoho a velkých nemocí. Je jich mnoho a jsou velké, ale tvůj lék je ještě hojnější. Kdyby se tvé Slovo nebylo stalo tělem a nepřebývalo mezi námi (srov. J 1,14), byli bychom si museli myslet, že se nemůže sklonit k člověku a byli bychom si museli zoufat. Zhrozil jsem se svých hříchů a své veliké bídy. Uvažoval jsem a přemýšlel ve svém srdci o útěku do samoty. Tys mi však v tom zabránil a posilnils mě slovy: „Kristus umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už jen sobě, nýbrž pro toho, který za ně umřel" (srov. 2Kor 5,15).

Hle, Pane, na tebe skládám všechna svou starost, abych žil (srov. Ž 55,23), a „budu pozorovat divy tvého zákona" (srov. Ž 119,18). Ty znáš mou nezkušenost a slabost; poučuj mě a uzdrav mě. Tvůj Jednorozený, „ve kterém jsou nahromaděny celé poklady moudrosti a poznání" (Kol 2,3), mě vykoupil svou vlastní krví. „Ať mě nepomlouvají pyšní" (Ž 119,122), neboť přemýšlím o ceně svého vykoupení: jím ji a piji a rozdávám ji. Já ubožák toužím se jí nasytit mezi těmi, kdo „jedí do sytosti, chválí Pána a vyhledávají ho" (Ž 22,27).

 

[Augustin: Vyznání, X, 43.68-70; in: CSEL 33, 278-280. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem  
Nanebevstoupení Páně  
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása 
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe   
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Proč se Kristus narodil z ženy  
O Trojici (De Trinitate) 
Okoušení sladkosti Boží 
Vírou uvěřila, vírou počala 
Pozdě jsem si Tě zamiloval! 
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla
  Ty jsi Kristus 

  

Související články:

Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce  
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 

 

postni-inspirace-13.jpg

 

[RSS]

Přečteno 226x

další články