Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé

Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé

sv. Cyril Jeruzalémský, 8.4. 2023

Na Bílou sobotu, po ukřižování Kristovo tělo spočívalo ve skalním hrobě, avšak jeho duše sestoupila až do podsvětí, kam Kristus "tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení" (1Pt 3,19). To proto, aby při svém vzkříšení, které je bodem zlomu, sahajícím až do hlubin podsvětí, s sebou vyvedl do nebe i všechny spravedlivé, čekající tam rovněž na vykoupení Kristovo, a zlým aby potvrdil jejich úděl ve věčném zavržení neboli pekle. Jedním z těch, kdo tuto tradici apoštolské víry dosvědčují, je i starověký biskup sv. Cyril Jeruzalémský (+386), autor slavných "Katechezí", z nichž následující text pochází.

 

sestoupeni-do-pekel-lorenzetti-vyr-men.jpg
 

 

Jako člověk[1] byl Kristus skutečně položen do hrobu ve skále; avšak skály z bázně před ním pukaly (srov. Mt 27,51). Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé. Nebo mi řekni: chtěl bys, aby se žijící stali účastnými milosti, i když většina z nich nejsou svatými, a ti, kteří od Adama po tak dlouhou dobu byli uvězněni, že by neměli dosáhnout svobody? Prorok Izajáš o něm tak mnoho jasně předpověděl; cožpak bys nechtěl, aby král sestoupil a osvobodil svého herolda? Byl tam David i Samuel, a všichni proroci, a rovněž Jan, který se prostřednictvím svých poslů ptal: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" (Mt 11,3) Cožpak bys nechtěl, aby sestoupil a takovéto muže osvobodil?

Avšak ten, který sestoupil do podsvětí, z něj také vyšel...

 

[Cyril Jeruzalémský: Katecheze, IV, 11. Z polského vydání (Cyryl Jerozolimski: Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Kraków 2000, s. 65), s přihlédnutím k řeckému znění (Migne, J.-P.: Patrologia graeca, Paris, XXXIII, sl. 469), přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Katecheze  
O těle a krvi Kristově
O dvojím příchodu Ježíše Krista   
Živá voda Ducha svatého 

  

Související články:

Michal Dvořáček: Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása)  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Poznámky:


[1] Sv. Cyril zde neříká, že by Kristus byl jenom člověk, ale zdůrazňuje zde, že ač Kristus je Bůh, přijal také opravdové a úplné lidství, když se stal člověkem (srov. J 1,14), které bylo po jeho smrti na kříži uloženo do hrobu. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 424x

další články