Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Vítězná slabost Boha Všemohoucího

Vítězná slabost Boha Všemohoucího

Pavel Evdokimov, 9.4. 2023

"Bůh je slabý ne ve své formální všemohoucnosti, ale ve své Lásce," která se činí bezmocnou, aby přemohla moc smrti, píše ve svém textu známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Slabost Boží je totiž mocnější nejen než lidé, jak píše apoštol Pavel (srov. 1Kor 1,25), ale i než moc zla a smrti, jak "píše" Bůh svým vzkříšením.

 

hrob-vzkriseni-men.jpg
 

 

Fragment z Listu Filipským 2,6-11 je klíčovým místem, ve kterém je řeč o skutečném vyobcování samotného Boha: „Zapřel sám sebe, přijal podobu služebníka (...), byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži." Všemohoucnost Boha maří sebe z vlastní vůle, rezignuje na moc, a obzvlášť na jakoukoli vůli k moci. „Jsem uprostřed vás jako ten, který slouží"[1] vyjadřuje něco naprosto jiného než veškeré lidské koncepty Boha. Bůh je více než Pravda, neboť ji vtěluje, stávaje se „jiným", opouštěje sebe sama. Všemohoucnost manikos erós[2] - „šílené lásky" Boha zkrátka neničí zlo a smrt, ale bere ji na sebe: „smrtí přemohl smrt"[3]. Jeho světlo prýští z Pravdy ukřižované a vzkříšené.

Právě díky tomuto světlu tváří v tvář utrpení nevinných, tváří v tvář abnormálních dětí a absurdních událostí můžeme vztáhnout na Boha nejparadoxnější pojetí nepřemožitelné slabosti. Jedinou adekvátní odpovědí je tvrzení, že „Bůh je slabý" a že může s námi jedině trpět, že utrpení je „chlebem, který Bůh sdílí s člověkem". Bůh je slabý ne ve své formální všemohoucnosti, ale ve své Lásce, která z vlastní vůle rezignuje na moc. A právě díky této slabosti se Bůh ukazuje Mikuláši Kabasilovi v podobě „šílené lásky Boha k člověku".

Hrozivý a nepohnutý Bůh některých teologů, ztracených v pojetích Starého zákona, se ukazuje být trpícím Otcem: „Otec je láskou, která křižuje, Syn je láskou ukřižovanou, Duch je neobyčejnou mocí Kříže."[4] To je tajemství ukřižované Lásky, která o velikonočním ránu celá září světlem, „vítězná slabost" přemáhající smrt a peklo.

 

[Pavel Evdokimov: Šílená láska Boha, 1. kap. „Šílená láska Boha a tajemství Jeho mlčení", část „Slabost Boha Všemohoucího" (fragment). Z polského vydání (Evdokimov, P.: Szalona miłość Boga, Białystok 2001, s. 31-32 /orig. Lʼamour fou de Dieu, Paris 1973/) přeložil a poznámkami pod čarou doplnil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Láska podle míry Boha   
Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy   
Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Žena je pro muže a muž skrze ženu    

 

Související články:

Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu  
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně 
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
  Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista  
 Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Wacław Hryniewicz: Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Efrém Syrský: Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby 
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Marie Dolistová: Hymnus k Ježíši Kristu 
Kristus, původce vzkříšení a života  
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Maxim Turínský: Kristus je den  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  
Kristus Král  

   

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Poznámky:


[1] Lk 22,27. Pozn. překl.

[2] Řecky: „šílené toužebné lásky". Pozn. překl.

[3] Formulace z mešní, eucharistické modlitby, konkrétně ze 4. eucharistické modlitby: „A naplnil tvou vůli a byl poslušný až k smrti kříže; svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život." Pozn. překl.

[4] Archim. Filaret (Drozdov): „Promluva 11. - Na Velký pátek 1816", in: Слова и речи, 1873, s. 20. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 302x

další články