Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Myšlenky o Eucharistii

Myšlenky o Eucharistii

bl. Jan van Ruysbroeck, 4.6. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) ve svých dílech opěvuje tajemství Eucharistie, skutečného těla a skutečné krve Ježíše Krista, jímž nás Kristus "zcela noří do sebe a zároveň se nám zcela odevzdává".

 

eucharistie-050-vyr-upr-2-men.jpg

  

 

Nejpronikavějším a nejgeniálnějším důkazem lásky, jaký je možné si představit, je právě skutečnost, že můžeme jíst tělo a krev Krista a že působením tohoto pokrmu se náš božský život duchovně sjednocuje s Jeho životem.

(Oeuvres de Ruysbroeck lʼAdmirable)

 

Byli jsme očištěni v prameni krve a vody, která vyprýštila z Jeho boku (srov. J 19,34). Jeho krev nás vykoupila a voda nás spojila v lásce s Jeho duchem... Toto nám připomíná voda smíchaná s vínem v kalichu, v němž se uskutečňuje proměňování Jeho krve.

(Zrcadlo věčné spásy)

 

Ve Svátosti oltářní se k nám Kristus sklání s láskyplnou něhou, s velkou touhou a lahodnou sladkostí a vylévá své vlastní Srdce do naší tělesné přirozenosti. Dává nám skutečně to, co přijal z našeho lidství: svoji krev a tělo; ono tak drahocenné tělo, které bylo umučeno, probodeno a zraněno z lásky a věrnosti vůči nám.

(Ozdoba duchovní svatby)

 

Ve Svátosti oltářní nás Kristus činí účastnými své nejvyšší osobnosti v nepostižitelném jasu. Tato Svátost nás sjednocuje s Otcem a přivádí nás k Němu; a Otec spolu se svým Jednorozeným Synem přijímá i své adoptované syny. Tímto způsobem dosahujeme Božství, které je naším podílem na věčném štěstí (srov. 2Pt 1,4).

(Ozdoba duchovní svatby)

 

Před přijímáním i po přijímání, nebo kolikrát jen můžeš, vzbouzej v sobě duchovní touhu po věčném pokrmu, tak aby všechny síly, všechna vlákénka tvého srdce horlivě toužila po nasycení a obnovení.

(Kniha o sedmi klauzurách)

 

Láska, kterou nás Ježíš obdarovává, je tak ušlechtilá, že ač je stravován, usiluje nás zároveň sytit. Zcela nás noří do Sebe a zároveň se nám zcela odevzdává.

(Zrcadlo věčné spásy)

 

Ke Svátosti oltářní se nemá přistupovat ani ze zalíbení, ani z citové zbožnosti, ani z touhy po pokoji, útěše nebo radosti, ani z jakékoliv jiné pohnutky, ale jedině kvůli úsilí o větší slávu Boží a o rozmnožení všech ctností ve vlastní duši.

(Ozdoba duchovní svatby)

 

Lidé, kteří musí často svádět zápas se satanem, světem a vlastním tělem, potřebují posilující pokrm, který by jim dodal sílu k vítězství. Tímto pokrmem je tělo našeho Pána v Nejsvětější Svátosti.

(Zrcadlo věčné spásy)

 

[Z polského vydání Myśli bł. Jana Ruysbroecka, Poznań 1938, s. 63-66, přeložil a doplnil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kniha dvanácti bekyň  
Myšlenky o Panně Marii  
Myšlenky o kontemplaci   
Nadpřirozená vyrovnanost  
O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh 
Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!
Se Synem v náruč Otcovu   
Syn jí nemůže odepřít nic   
Věnec ctností  
Píseň druhá  

  

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň  
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne 
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno  
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně  
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté 
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově  
Jan Maria Vianney: O svatém přijímání
Marie Dolistová: Eucharistický chléb
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Justin: To čiňte na mou památku
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Charles Journet: Ta malá hostie
Bl. Jindřich Suso a eucharistie 
Sv. Augustin o eucharistii 

 

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 326x

další články