Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

Palladios, 20.10. 2008

Asketa Dorotheos - k němu byl Palladios (cca 363-430?) poslán Isidorem, aby u něj po tři léta krotil své vášně, než bude připraven k přijetí duchovní nauky od Isidora.

kamenna-zed-men.jpgII, 1. Tam mne Isidor předal thébaidskému asketovi Dorotheovi, který žil již  šedesátým rokem v jeskyni, a přikázal mi u něj ke zkrocení vášní vydržet tři léta. Bylo mu totiž známo, že tento stařec žije velice drsným způsobem života. Potom jsem se měl k němu vrátit kvůli nabytí duchovní nauky. Kvůli nemoci jsem však nemohl naplnit počet tří let a musel jsem od něj odejít před vypršením stanovené lhůty. Dorotheův způsob života byl přísný.

2. Po celý den v žáru sbíral na poušti u moře kameny. Z nich potom stavěl kelie a přenechával je těm, kteří si sami postavit neuměli. Každoročně dokončil jednu kelii. Jednou jsem se ho zeptal: „Otče proč pracuješ v tak prudkém žáru, vždyť své ubohé tělo zabíjíš?" Na to mi odpověděl: „Ono zabíjí mne, proto já zabíjím jej." Jedl šest uncí chleba, svazeček drobných bylin a pil malé množství vody. Nikdy jsem ho neviděl, Bůh je mi svědkem, že by si natáhnul nohy nebo odpočíval na rohoži či na lůžku. Místo toho celou noc seděl a splétal provaz z větví palem, aby si zajistil živobytí.

3. Jelikož jsem měl podezření, že to činí pouze přede mnou, vyptával jsem se důkladně jeho dalších učedníků, kteří již prodlévali v samotě. Oni mi řekli, že takový způsob života vedl od svého mládí. Nikdy dobrovolně nespal[1], a tak někdy při práci či při jídle přemožen dřímotou zavřel oči. Často se také stávalo, že mu při jídle vypadlo sousto z úst. Jednou jsem ho chtěl donutit, aby si na chvíli lehnul. Vážně mi řekl: „Jestliže přemluvíš anděly, aby spali, přemluvíš i toho, kdo usiluje o ctnost."

4. Jednoho dne mne okolo deváté hodiny poslal ke své studni naplnit džbán vodou k pití. Když jsem tam přišel, a uviděl dole ve studni zmiji, nechtěl jsem z ní již vodu čerpat. Místo toho jsem se vrátil a oznamoval: „Otče[2], jsme mrtví. Viděl jsem ve studni zmiji." Stařec se pousmál, dlouze na mne pohleděl, zavrtěl hlavou a řekl: „Kdyby ďábel pojal úmysl proměnit se v hada či želvu a padnout do všech pramenů vod, ty už nikdy nebudeš pít?" Potom vyšel, sám si naplnil džbán, nalačno se napil první řka: „Kam přichází kříž, tam nemá sílu žádná špatnost."

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

  

Poznámky: 


[1] Jedna z důležitých forem askeze egyptských mnichů bylo nespaní, v čemž měli napodobovat anděly, o kterých se věřilo, že nespí.

[2] Čestný titul pro zvlášť ctihodné mnichy. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 82, pozn. 47.

 

[RSS]

Přečteno 1486x

další články