Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Přijde k nám Boží slovo

Přijde k nám Boží slovo

sv. Bernard z Clairvaux, 18.12. 2008

Úryvek z adventního kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) o trojím příchodu Pána.

 

jezis-kristus-men-upr.jpgZnáme trojí příchod Páně. Třetí příchod je mezi oněma dvěma. Ty dva jsou zjevné, ale tenhle nikoliv. Při prvním byl spatřen na zemi a měl společenství s lidmi, když, jak sám svědčí, viděli, a přece nenáviděli[1]. Při druhém pak „uvidí každý člověk spásu od našeho Boha"[2] a „budou patřit na toho, kterého probodli"[3]. Prostřední je tajný. Při něm ho vidí jen vyvolení sami v sobě a jejich duše budou spaseny. Při prvním příchodu tedy přišel v slabém těle, při tomto prostředním v duchu a v pravdě, při posledním ve slávě a velebnosti.

Tento poslední příchod je totiž jakási cesta, kterou se od prvního dojde k poslednímu. Při prvním byl Kristus naším vykoupením, při posledním se zjeví jako náš život, při tomto je naším odpočinkem a naší útěchou.

Ale aby se snad někomu nezdálo vyumělkované to, co říkáme o tomto prostředním příchodu, poslyšte jeho samotného. Říká: „Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijde­me k němu."[4] Neboť jsem četl jinde: „Kdo se bojí Boha, bude konat dobro."[5] Ale cítím, ze něco víc je řečeno o milujícím, protože bude zachovávat slova. Kde se te­dy mají zachovávat slova? Není pochyby že v srdci, jak říká prorok: „V svém srd­ci uchovám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě."[6]

Tímto způsobem opatruj Boží slovo: „Blahoslavení jsou, kdo ho opatrují."[7] Ať je tedy přeneseno do hloubi tvé duše, ať přejde do tvých citů a do tvých mravů. Pojídej dobro, a tvá duše se bude kochat v tučné hojnosti. Nezapomínej jíst svůj chléb, aby tvé srdce nevyschlo,   ale aby se tvá duše nasytila jako morkem a tukem.

Jestliže budeš takto zachovávat Boží slovo, beze vší pochyby ono zachová tebe. Neboť k tobě přijde Syn s Otcem, přijde veliký Prorok,  který obnoví Jeruzalém, a udělá vše novým. Toto provede tento pří­chod:  „Jako jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem,  který pocházel ze  země, stejně tak poneseme podobnost i s tím, který je z nebe."[8] Tak jako starý Adam panoval v celém člověku a celého zaujímal, tak teď ať celého dostane Kristus, který všechno stvořil, všechno vykoupil a vše­chno také oslaví.

 

(In Adventu Domini, Sermo V - De medio adventu, et triplici innovatio. Převzato z Denní modlitby církve, poznámky redakce RTh.)

 

Více o sv. Bernardovi z Clairvaux 

 

adventni-inspirace-3.jpg

  

Od téhož autora:

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval 
Panna Maria, Královna mučedníků  
A jméno té panny bylo Maria  
Dopis Hildegardě z Bingen   
Hledání moudrosti  
 O činnosti

 

Související čánky:

Ignát Zháněl: Mystérium Adventu  
Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux
Peter Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino
Augustin: Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele  
Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista  
Karel Boromejský: O adventní době 
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde! 
Ladislav Pokorný: Adventní doba 
Ladislav Pokorný: Vánoční doba 
 Jan Tauler: Adventní píseň 
Josef Kupka: Advent 

 

Poznámky: 


[1] Jan 15,24.

[2] Lk 3,6.

[3] Jan 19,37, srov. Zach 12,10.

[4] Jan 14,23.

[5] Kaz 15,1.

[6] Ž 119,11.

[7] Lk 11,28.

[8] 1Kor 15,49.

 

[RSS]

Přečteno 2399x

další články