Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi

Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi

Palladios, 27.1. 2009

Neuhnout démonovi ani o píď - to bylo rozhodnutí poustevníka Natanaela, jemuž zůstal věrný mnoho let svého života, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

  

XVI, 1. Žil také jiný stařec, jménem Natanael. Já jsem jej živého nezastihnul, neboť zemřel patnáct let před mým příchodem. Potkal jsem však ty, kteří trávili čas cvičením ctností společně s ním, a se zájmem jsem se jich vyptával na ctnost tohoto muže. Ukázali mi jeho kelii, ve které již nikdo nebydlel, neboť byla příliš blízko obydlené krajiny. Natanael ji vybudoval, když byli anachoreté ještě vzácní. Vyprávěli mi o neobyčejném skutku jeho askeze. Měl tak velikou vytrvalost, že nebyl nikdy odrazen od svého předsevzetí setrvávat v kelii. 2. Na počátku se mu démon klamu, který se vysmívá všemu, posmíval. Vypadalo to, že se ve své první kelii trápí, proto z ní odešel a vybudoval si jinou blíž k vesnici. Když kelii dokončil a bydlel v ní tři nebo čtyři měsíce, přišel v noci démon. Měl vzhled vojáka oblečeného do hader, držel buben jako biřici a hlasitě bubnoval. Blažený Natanael se jej ptá: „Kdo jsi, že toto činíš v mém pohostinství?" Démon odpověděl: „Já jsem ten, který tě vypudil z první kelie, a přišel jsem, abych tě vyhnal i z této."

3. Jakmile Natanael poznal, že byl na posměch démonu, vrátil se do prvního obydlí. Plných třicet sedm let nepřekročil práh a bojoval s démonem. Ten mu prováděl takové věci, aby jej donutil vyjít, že se to ani nedá vylíčit. Mezi jiným i toto: Využil příležitosti, kdy Natanaela navštívilo sedm svatých biskupů, snad z Boží prozřetelnosti, snad z popudu pokušitele, a Natanaelovo předsevzetí málem ztroskotalo. Když totiž biskupové po návštěvě vyšli, nevyprovodil je ani jeden krok. 4. Jáhnové mu řekli: „Otče, jednáš domýšlivě, když nevyprovázíš biskupy." On jim odpověděl: „Odumřel jsem svým pánům biskupům i celému světu. Mám totiž skrytý cíl a Bůh, který zná mé srdce, ví, proč jsem je nevyprovodil."

osel.jpgKdyž démon minul i v tomto jednání, přišel devět měsíců před smrtí atleta v jiné podobě. Proměnil se v desetiletého chlapce jedoucího na oslu a vezoucího v koši chleby. Pozdě večer blízko Natanaelovy kelie pak zahrál, že se osel splašil, a chlapec křičel: 5. „Otče Natanaeli, smiluj se nade mnou a podej mi pomocnou ruku." On uslyšel zřetelně chlapecký hlas, otevřel dveře a stoje uvnitř se ho ptá: „Kdo jsi a co chceš, abych pro tebe udělal?" Démon odpověděl: „Jsem služebník jednoho mnicha a přináším chleby, neboť se u toho bratra koná agapé, a zítra je sobota, takže časně ráno budou chleby potřebovat k přinesení oběti. Prosím tě tedy, nenechávej mne zde, jinak mne sežerou hyeny."

V oněch místech je opravdu mnoho hyen. Blažený Natanael stál v tichu, silně zmítán a zneklidněn v srdci uvažoval, co má dělat. Říkal si: „Mám porušit přikázání[1] nebo předsevzetí?" 6. Uvažoval a nakonec se rozhodl, že k zahanbení ďábla bude lepší neporušit tolikaleté předsevzetí. Pomodlil se tedy a volá na toho chlapce: „Poslyš chlapče, já věřím v jednoho Boha, kterému sloužím. Jestliže jsi opravdu v nouzi, Bůh ti pomoc pošle a neublíží ti ani hyeny, ani cokoliv jiného. Jsi-li však pokušení, Bůh to hned odhalí."

Pak zavřel dveře a zůstal uvnitř. Démon zahanben takovou porážkou zmizel ve vichřici proměněn v divoké osly, poskakující a prchající s velkým křikem.

To byl zápas blaženého Natanaela, tak žil a tak zemřel.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Má na mysli přikázání lásky.

 

[RSS]

Přečteno 1366x

další články