Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Andělská chvála Trojice svaté

Andělská chvála Trojice svaté

5.4. 2007

Přepis modlitby k chvále Nejsvětější Trojice ze starého tisku.

 

Podstato všech podstat! Ó Živote všeho života! Pronikající Blesku jasnosti, Trojice svatá.

Ó Milosti plný Bože! Všemohoucí Všemohoucnosti! Odpočinutí věčné Sladkosti!

Prýštící plameni Milosrdenství! Žádný tě dostatečně nemůže vychváliti,

neb tys ten, který sám poznáváš svou neskončenou Velikomocnost,

a sám víš, na jaký způsob Tebe dostatečně chváliti a vyvyšovati máme.

Protož chválím tebe ó Pane Bože můj!

Tvé věčné Božství, tvou nevystižitelnou Moudrost a tvou nevyvažitelnou Dobrotu.

Ať tě chválí tvá nevyměřená Štědrota, tvé ustavičné Milosrdenství a tvá nejspravedlivější Spravedlnost.

Ať tě chválí tvá nepřemožená Velikomocnost, tvá nejsladší Sladkost a tvá nejlíbeznější Přívětivost.

Všechna Jména, všechna Slova a všechna Znamení, která se koliv o tobě říci mohou,

ať tě chválí, vyvyšují a oslavují

a tobě za mně Díky činí za všechno dobré, kterés mně a všemu Stvoření prokázal

a ještě na věky prokazovati budeš.

Tebe ó můj Pane a Bože! ať chválí a velebí nejctihodnější Člověčenství Kristovo

a jeho svatý Život a Obcování.

Ať tě vyvyšuje a ctí jeho svaté Utrpení a Smrt, jeho svatá Krev a Pot krvavý,

i jeho svaté Rány a Bolest, které On ke tvé Cti dobrovolně trpěti ráčil.

Ať tě chválí a velebí Nejosvícenější Královna Nebes, nejčistější Panna Maria

a s ní těch deset tisíckrát sto tisícův Andělských Duchův,

jenž vždycky k Službě tvé hotovi stojí.

 

Ať tobě zpívá a plesá celá svatá Církev se všemi jejími Svátostmi a Oběťmi Mše svaté.

Ať tě zvelebují a ctí všechny její cti hodné Ceremonie se všemi jejími svatými Obyčeji a Procesími.

Tobě ať plesají a zpívají všechny její Žalmové a Modlitby: všechny její horoucí žádosti a láska, kterou k tobě má,

poněvadž ustavičně po tobě dychtí a pláče v tomto plačtivém Údolí.

           

Ať tebe zvelebují a ctí ó Bože života mého! všichni tvoji darové a dobrodiní,

která jsi mně prokázati ráčil.

Tebe ať chválí a zvelebují všechny Moci duše i těla mého.

Tobě plesati mají všechny mé žíly a oudové,

všechny mé kosti a krůpěje Krve,

všechny mé žádosti a vůle,

všechen můj rozum a paměť

a posledně všechny Moci mého milujícího Srdce se svým ustavičným pochybováním.

Což vše s tímto před tvé svaté Nohy kladu a do tvých svatých Rukou odevzdávám,

protože prosíc: abys to po své vůli v tvé a všech Svatých Cti užívati ráčil.

 

 

 

(Z bezejmenné a nedatované modlitební knihy (starý tisk) vybral a jazykově mírně upravil Lukáš Drexler.)

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate)
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu 
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
Athanasius Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života! 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice
Andělská chvála Trojice svaté 
Lukáš Drexler: Bůh 

 

[RSS]

Přečteno 1888x

další články