Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 27 - O Valentovi

Historia Lausiaca 27 - O Valentovi

Palldios, 26.2. 2009

Starokřesťanští poustevníci znali nejen spásu, dokonalost a úzké společenství s Bohem, ale i pýchu, která vede k osobnímu pádu a k "naběhnutí" satanovi, jak svědčí příběh Valenta v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

  

XXV,1. Žil jakýsi Valens, rodem Palestinec, smýšlením však Korinťan, neboť neřest pýchy přisuzuje svatý Pavel Korinťanům[1]. Tento Valens přišel na poušť a mnoho let bydlel s námi.[2] Oklamán démony vystoupil až na vrchol pýchy. Pozvolna ho ošálili, takže si myslel, že jej navštěvují andělé.[3]

2. Vypráví se, že jednoho dne při práci za soumraku ztratil jehlu, kterou sešíval košík. Když ji nemohl nalézt, démon učinil pochodeň, a on jehlu nalezl. Po této události byl znovu zasažen pýchou, takže si o sobě myslel velmi mnoho. Zašel ve své pýše tak daleko, že začal pohrdat i účastí na svátostech. Jednou se stalo, že přicházející hosté přinesli do kostela pro bratry sušené ovoce. 3. Svatý Makarios, náš presbyter, je vzal a každému nám poslal do kelie asi hrst, mezi jinými i Valentovi. Po přijetí však Valens přinášejícího potupil, udeřil jej a říká: „Jdi a vzkaž Makariovi, že nejsem horší než on, aby mi posílal dary."[4]

Makarios poznal, že byl Valens oklamán, a tak mu šel dalšího dne domluvit. Řekl mu: „Valente, byl jsi oklamán. Přestaň!"[5]

Když si však jeho poučení nechtěl vyslechnout, Makarios odešel. 4. Tehdy démon, přesvědčený, že Valens už jeho klamání celkově uvěřil, na sebe vzal podobu Spasitele a v noci k němu přišel v představě tisíců andělů nesoucích pochodně a ohnivý kruh, jak byl Spasitel obvykle představován. Jeden z nich se ubíral před nimi a říká: „Svým způsobem a pravdivostí života ses zalíbil Kristu, a tak se na tebe přišel posívat. Vyjdi z kelie a nic nedělej, pouze až ho zdálky uvidíš, skloň se a vzdej mu hold. Pak se vrať do kelie."

5. Valens tedy vyšel, a když uviděl šik nesoucích pochodně a Antikrista, padnul a poklonil se mu. Zešílel natolik, že přišel dalšího dne do kostela a shromážděným bratřím řekl: „Já se nepotřebuji účastnit společného slavení, protože jsem dnes viděl Krista."

Tu ho otcové svázali, vsadili do želez a po roce jeho pýchu modlitbami, pokořováním a velmi obyčejným životem vyléčili. Jak se říká: „Protiklady se uzdravují protiklady."[6]

6. Pro ochranu čtenářů bylo nutné do této knihy umístit také životy takových lidí, stejně jako v ráji rostl společně se svatými stromy i strom poznání dobra a zla, aby snad někdo nemyslel na velikost své ctnosti, kdyby se mu podařilo někdy něco úspěšně vykonat. Ctnost se totiž často stává příčinou pádu, jestliže jí někdo nedosahuje kvůli správnému cíli. Je přece psáno: „Viděl jsem spravedlivého, jak umírá ve své spravedlnosti. I to je marnost."[7]

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] +  ..., když říká: „A vy jste nadutí." ( 1Kor 5,2 ) PG 34 1090A.

[2] +  Když však velice drsným způsobem života dosáhnul vrcholu askeze, byl zlákán démonem umíněnosti a ješitnosti, a ... PG 34 1090B.

[3] Život mnichů byl považován za život andělský. Mnozí  z nich se však chtěli spoléhat na vlastní síly a tehdy nastupoval úpadek. Toto téma nacházíme v monastické literatuře často. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 144, pozn. 202.

[4] Řecky „eulogion".

[5] +  „...Přestaň a modli se k Bohu!" Valens se však napomínáním otce Makaria nezabýval. PG 34 1090C.

[6] Hippokratovo přísloví, De flatibus 1, převzaté křesťanskými autory v duchovním smyslu.

[7] Srov. Kaz 7,15.

 

[RSS]

Přečteno 1280x

další články