Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > O svátostech (De sacramentis)

O svátostech (De sacramentis)

sv. Ambrož Milánský, 8.2. 2010

Spis sv. Ambrože (+397), milánského biskupa a učitele sv. Augustina, "O svátostech" (De sacramentis) o 6 knihách pojednává o tomtéž tématu jako další z jeho spisů "O tajemstvích" (De mysteriis), totiž o křtu, biřmování a eucharistii, a obsahuje důležité podrobnosti, týkající se liturgie. Má velmi mnoho společného s "Katechezemi" sv. Cyrila Jeruzalémského. Je to pravděpodobně stenografické zachycení katechezí, jež neměly být uveřejněny. Proto také autorství tohoto spisu nebylo dlouhou dobu připisováno sv. Ambrožovi.

  

duch-svaty-men.jpg3,1,7. Ve křtu se smývá všechna vina. Tedy vina ustoupila. Poněvadž však Adama svedl ďábel a vylil mu na nohy jed, proto myješ nohy, aby posvěcení pomáhalo tam, kde by chtěl ďábel zaútočit a aby tě později nemohl svést. Myješ tedy nohy, abys smyl moc ďábla.

3,2,8. Po křtu následuje poznamenání Duchem, jak jste dnes slyšeli ve čtení. Po křestním prameni zbývá utvrzení ve víře. Na vzývání kněze je vléván Duch svatý, duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch pozná­ní a zbožnosti, duch svaté bázně. Jakoby sedm ctností Ducha.

4,4,13. Kdo je tedy původcem svátosti, ne-li Pán Ježíš? Tyto svátosti přišly z nebe. Každá pomoc je z nebe.

4,4,14. Snad řekneš: Můj chléb je obyčejným chlebem. I tento chléb, dříve než byla vyslovena svátostná slova, je obyčejným chlebem. Po posvě­cení se z chleba stává Kristovo tělo. To mějme na paměti! Jak se může stát Kristovým tělem? Posvěcením. Kterými slovy se děje toto posvěcení? Slovy Pána Ježíše. Neboť všechno, co se říká v předcházejících prosbách, to říká kněz: je to chvála na Boha, modlitba za lid, za vládce, za všechny. Když se přijde až k tomu, aby bylo dokonáno ctihodné tajemství, kněz již neužívá vlastních slov, nýbrž slov Kristových. Tedy Kristova slova dokonávají toto tajemství.

4,4,23. Chléb před posvěcením je chlebem, po Kristových slovech je to Kristovo tělo. Slyš konečně, co říká Kristus! „Vezměte a jezte z toho všichni: toto je mé tělo" (Lk 22,19). Před Kristovými slovy je v kalichu víno a voda. Když však jsou pronesena Kristova slova, stává se víno Kristovou krví, která vykoupila lid. Vidíte tedy, co všechno mohou změnit Kristova slova.

 

(De sacramentis, EP 1336-1340; přeložil ThDr. Josef Novák. Převzato z Patristická čítanka, Česká katolická Charita, Praha 1988, 2. vydání. Mírně upraveno redakcí RTh.)

 

Od téhož autora:

  Eliáš a půst 
Svatá Eucharistie 
Matka Boží, vzor panenství  
O tajemstvích (De mysteriis)  
Otevři svá ústa Božímu Slovu  
 Kristus smířil svou krví svět s Bohem 
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy 
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
O svátostech (De sacramentis)  
Kříž Kristův nám navrací ráj  
Kristus nade všechno
Znalost Krista  

 

Související články:

Tridentský koncil o křtu 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem 
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu
 Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Justin: To čiňte na mou památku 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
Sv. Augustin o eucharistii

[RSS]

Přečteno 2078x

další články