Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi

Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi

Palladios, 7.1. 2010

Příklad hlubokého milosrdenství přináší Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca", když vypráví o mnichovi, jenž věděl ne jen to, co je "kontemplace", ale i to, co je "akce", kterou - konanou z milosrdenství - považoval za "umění svého Učitele", které se nade všechno chtěl naučit.

LXVIII, 1. V tomtéž městě[1] jsme také nalezli mnicha, který dal přednost tomu, aby nebyl vložením rukou ustanoven presbyterem. Strávil krátký čas v armádě. Pak vedl dvacet let asketický život tímto způsobem: Pobýval s episkopem města. Jeho láska k lidem a milosrdenství byly tak velké, že v noci chodil po městě a slitovával se nad potřebnými. 2. Neopomíjel ani věznici, ani nemocnici, ani chudé, ani bohaté - nýbrž pomáhal všem. Jedny povzbuzoval k soucitnosti a probouzel stud za tvrdost jejich srdce, jiné bránil, ošetřoval. Některým daroval tělesné potřeby, jiným oblečení.

Co se obvykle děje ve velkých městech, to se dělo i tady. V chrámovém sloupořadí se totiž shromažďoval zástup nemocných lidí - jedni tam byli sami, jiní s celými rodinami - leželi tam, aby dostali svůj denní pokrm.

3. Jednou v zimě se stalo, že žena jednoho žebráka ležela o půlnoci v porodních bolestech u chrámového sloupořadí. On uslyšel její výkřiky bolesti. Zanechal svých obvyklých modliteb a podíval se na ni. Nenašel žádnou porodní bábu, a tak ji zastoupil. Neštítil se ani těch nepříjemných stránek porodu, neboť milosrdenství, které v něm pracovalo, ho učinilo necitelným k takovým věcem.

4. Jeho šaty nemají ani cenu groše[2] a jeho strava je asi stejně tak levná. Nedovolí si stát zohnutý nad písařským stolkem - jeho láska k lidem ho táhne pryč od četby. Jestliže mu někdo dá knihu jako dárek, okamžitě ji prodá a řekne těm, kdo ho pozorují: „Jak mám přesvědčit svého Učitele, že jsem se naučil jeho umění, když ne tím způsobem, že prodám jeho samého[3], abych mohl v praxi uskutečnit ono umění?"

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší 
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 
Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě, O Kandidě a Gelasii 
Historia Lausiaca 52 - Mnichové z Antinoe 
Historia Lausiaca 53 - O amma Talis a Taór; O panně a mučedníku Kollúthovi 
Historia Lausiaca 54 - O Melanii Mladší
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně 
Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi

Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Tzn. „v Ankyře".

[2] Doslova οβολος [obolos] - jedna z nejmenších hmotnostních jednotek (0,728 gramu).

[3] Míní se tím zřejmě prodej evangelií. V jednom rukopise nyní následuje příběh o Bessarionovi, který prodal evangelia, aby zajistil oblečení chudému muži. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 219, pozn. 563.

 

[RSS]

Přečteno 1296x

další články