Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Rozšířit své srdce přívalu milosti

sv. Jana Františka de Chantal, 21.9. 2023

Modlitba je především náležitým rozhovorem s Bohem, jak píše sv. Jana Františka de Chantal (+1641), blízká spolupracovnice sv. Františka Saleského (+1622), který má postupně sestupovat až do srdce a dávat v něm prostor Božímu jednání.

Přečteno 31xcelý článek

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023

Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

Přečteno 45xcelý článek

Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...

sv. Cyprián, 17.9. 2023

V prosbě modlitby "Otče náš" o "chléb náš každodenní" prosíme nejen o naplnění našich každodenních, všedních potřeb, ale zejména o chléb duchovní, zajišťující nám věčnost, kterým je sám Kristus v tajemství eucharistie, jak to církevní otcové chápali od samotného začátku, včetně sv. Cypriána (+258), kartaginského biskupa a vlivného autora mnoha textů.

Přečteno 52xcelý článek

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023

Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

Přečteno 72xcelý článek

Církev a kenoze

Lukáš Drexler, 9.9. 2023

Je-li Církev Kristovým tělem, pak spolu s Kristem sdílí i jeho úděl - jak v jeho ponížení, tak v jeho oslavení, ale i v jeho plodnosti, uvolněné a otevřené na Kříži, ve "vodě a krvi" boku Kristova.

Přečteno 120xcelý článek

Mentální modlitba

Paweł Hańczak, 8.9. 2023

Pohled toho, který nás miluje, nás proměňuje, což je podstatou mentální modlitby, která uvádí člověka ke sdílení se s Bohem od ducha k duchu, ustavičně, jak píše polský karmelitán Paweł Hańczak v rozvíjení slov sv. Terezie z Avily.

Přečteno 84xcelý článek

Člověk, obraz milujícího Boha

sv. Jan Pavel II., 3.9. 2023

Člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, tedy jako muž a žena k obrazu společenství Trojjediného, tj. k obrazu, který se naplňuje ve vzájemném a věrném sebeodevzdání druhému, v němž se rodí třetí, což člověku umožňuje naplnit hluboké tajemství manželství, jež znázorňuje lásku Boha k člověku a plodným způsobem uskutečňuje bezvýhradnou lásku člověka k druhému člověku - muže k ženě a ženy k muži, jak to vyjadřuje i teologie papeže sv. Jana Pavla II. (+2005).

Přečteno 82xcelý článek

Kristovo tajemství v nás a v Církvi

sv. Jan Eudes, 1.9. 2023

Vtělení Boha je proces, který se dokonává, až je "Bůh vše ve všem" (1Kor 15,28) neboli až i Církev Kristova v každém ze svých věřících Božím působením dosáhne eschatologické plnosti, odpovídající plnosti Kristově v jím přijatém lidství (srov. Ef 4,13), protože "Kristus celý", to je Kristus hlava a Církev coby jeho tajemné tělo, jak tuto apoštolskou myšlenku rozvíjí i světec a duchovní autor sv. Jan Eudes (+1680), mimo jiné též významný propagátor úcty Nejsvětějšího Srdce.

Přečteno 108xcelý článek

Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se stali celým člověkem

Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades López, 24.8. 2023

Muž a žena se navzájem potřebují. Jen skrze toho druhého mohou nalézt každý sám sebe, svoji celistvost. Odkaz jednoho na toho druhého je vepsán již do jejich samotného těla, což koresponduje i s vnitřní potřebou druhého, který je sice odlišný, se kterým jedině se však lze spojit v "jedno tělo", tzn. i v "jednu duši". K tomu Bůh povolal muže a ženu, o čemž v následování tzv. "teologie těla" Jana Pavla II. píše skupinka teologů v čele s italským kardinálem Angelem Scolou (+1941) ve své teologické antropologii.

Přečteno 142xcelý článek

Ať ve vás nabude podoby Kristus

sv. Augustin, 23.8. 2023

Člověk byl stvořen k podobě toho, který vzal na sebe podobu člověka, tj. k podobě Ježíše Krista, vtěleného Boha. Aby však člověk této podoby dosáhl, je zapotřebí jeho součinnosti s milostí Boží, která je mu skrze Krista darována, jak píše Učitel Církve sv. Augustin (+430).

Přečteno 111xcelý článek

Panna Maria, Archa Nového Zákona

sv. Alfons Maria z Liguori, 21.8. 2023

Archou Nové smlouvy byla Panna Maria, Matka Boží, neboť ve svém lůně nosila Manu shůry - Ježíše Krista, Chléb života, jak to naznačuje biblická kniha Zjevení (11,19-12,1) a jak to výslovněji rozvíjí sv. Alfons Maria z Liguori (+1787).

Přečteno 112xcelý článek

Hledání moudrosti

sv. Bernard z Clairvaux, 20.8. 2023

Moudrost je podle Bernarda z Clairvaux (+1153) "pokrm nepomíjející", sytící duši podobně, jako med sytí tělo, neboť moudrost, to je sám Bůh. Jen je potřeba ji hledat celým srdcem.

Přečteno 104xcelý článek

O Nanebevzetí Panny Marie

Matthias Joseph Scheeben, 15.8. 2023

Německý systematik Matthias Joseph Scheeben (+1888) náleží k význačným teologům 19. století, který kromě dogmatické erudovanosti usiloval ve svém díle o propojování teologie se spiritualitou. V níže uvedeném úryvku z jeho mariologie tento autor předkládá se značným předstihem před vyhlášením dogmatu o Mariině Nanebevzetí teologická odůvodnění, proč by Maria měla mít privilegovanou účast na Kristově oslavení, tedy proč by měla být po ukončení svého života vzata s tělem i duší do nebe, kam vystoupil již její vzkříšený a oslavený Syn Ježíš Kristus. Ono slavnostní papežské vyhlášení dogmatu r. 1950 pak vývody tohoto teologa de facto potvrzuje a dovršuje.

Přečteno 122xcelý článek

Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě

sv. Hippolyt Římský, 8.8. 2023

I sv. Hippolyt Římský (+235), tak jako mnoho dalších církevních otců, zdůrazňuje, že aby člověk mohl být spasen, je třeba vidět Boha, a aby bylo možné spatřit Boha, neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem a spolu s tělem z Panny Marie na sebe přijal veškerý úděl tohoto lidského těla vč. jeho útrap i smrti, aby pak toto tělo obdařil silou svého vzkříšení, na kterém nakonec dává nesmrtelný podíl všem, kteří v něho věří, čímž z nich činí "bohy".

Přečteno 159xcelý článek

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Origenes, 6.8. 2023

Významný starokřesťanský teolog Origenes (+253) znovu připomíná tu ústřední pravdu křesťanství, že Bůh se v čase stal člověkem, aby nás přivedl na duchovní výšinu k poznání a nazírání svého věčného Božství, čímž nazírajícím jej uděluje věčnou spásu a podíl na jeho božské slávě, jakou Ježíš Kristus, Syn Boží "plný milosti a pravdy" (J 1,14), zjevil i svým apoštolům na Hoře Proměnění.

Přečteno 119xcelý článek

Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky

sv. Hildegarda z Bingenu, 31.7. 2023

Krátký úryvek sv. Hildegardy z Bingenu (+1179) z jejího vizionářského díla "Scivias" ukazuje hluboké zakořenění sv. Hildegardy v Božím slově a v církevní tradici, stejně jako schopnost zohlednit i praktický rozměr manželství. Její text tak může i současnému člověku napomoci v chápání toho, co je manželství a proč, jaké je jeho zacílení a jakým způsobem se k tomuto zacílení ubírat. A dalo by se s jistou nadsázkou říci, že v tomto krátkém úryvku je v kostce shrnuta Hildegardina teologie manželství, stejně jako teologie manželství Církve, neboť Hildegarda byla věrnou dcerou Církve Ježíše Krista a právě proto nakonec i svatou.

Přečteno 131xcelý článek

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

Arnold Bostius, 16.7. 2023

Řád karmelitánů je již od svého počátku úzce spjat s osobou Panny Marie, jak ostatně dosvědčuje i jeho celý název: "Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel". Panna Maria je pro karmelitány jak Matkou, obtíženou Božím Slovem, které se v ní stalo tělem, ale i jejich Sestrou, ve společenství s níž se karmelitáni učí následovat Krista. Jedním ze svědků této typicky karmelitánské mariánské úcty, jakož i tím, kdo tuto úctu dále rozvíjí, je vlámský karmelitán Arnold Bostius (+1499), autor známého díla na toto téma "O péči a ochraně Nejbl. Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským", z něhož uvádíme několik krátkých úryvků.

Přečteno 190xcelý článek

Církev vystupuje jako jitřenka

sv. Řehoř Veliký, 15.7. 2023

Církev je převoznice, jak jitřenka, která převáží ze tmy noci do světla dne, jak to sděluje ve svém komentáři k biblické knize Jób svatý papež Řehoř Veliký (+604).

Přečteno 155xcelý článek

Láska, která spojuje duši s Bohem

sv. Veronika Giuliani, 9.7. 2023

Zakusí-li duše lásku Boha, nespokojí se již s ničím jiným než jedině s Bohem samým, jak to na základě své zkušenosti popisuje italská kapucínská mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Přečteno 144xcelý článek

Otevři svá ústa Božímu Slovu

sv. Ambrož Milánský, 1.7. 2023

Být zajedno s Ježíšem, ve svém srdci, rezonovat s Jeho slovem, to je zkušenost, která často zaznívá v dílech církevních otců, tak jako v následujícím úryvku milánského biskupa sv. Ambrože (+397).

Přečteno 133xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 61 |