Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Jeho ranami jsme uzdraveni

sv. Anděla z Foligna, 1.3. 2024

Není žádný hřích, který by nemohl být odpuštěn, není žádná bolest, která by nemohla být uzdravena, protože všechny naše hříchy a bolesti vzal Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa, na sebe, aby nás osvobodil pro věčnost v jeho nebi, jak k této důvěře v tuto pravdu v jednom z jejích vidění pobízel i středověkou italskou mystičku sv. Andělu z Foligna (+1309).

Přečteno 32xcelý článek

Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím

-a-, 22.2. 2024

Proste, a bude vám dáno, tlučte, a bude vám otevřeno, hledejte, a naleznete toho, který hledá vás.

Přečteno 205xcelý článek

O postu

sv. Antonín Paduánský, 14.2. 2024

Sv. Antonín Paduánský (+1231) vyzývá k tomu, k čemu vyzýval už Ježíš: nepostit se pouze na oko, ale opravdově, aby se člověk neusiloval zalíbit lidem, ale Bohu, "který vidí, co je skryto," a který tuto opravdovost odměňuje.

Přečteno 280xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

10.2. 2024

Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 6708xcelý článek

Být zcela přetvořen v Krista

sv. Anděla z Foligna, 7.2. 2024

Mírně komentovaný text italské mystičky sv. Anděly z Foligna (1309), který ona v závěru svého života věnovala svým duchovním synům. Jedná se tak o jakousi její duchovní závěť o dokonalé lásce a o přetvoření milujícího v Milovaného: "Podle jednoho znamení můžeš s jistotou poznat, zda miluješ Boha. A tím znamením je, že tvá vůle je proměněna ve vůli toho, kterého miluješ." Což znamená také chudobu od sebe samého a všeho svého kvůli Kristu, která se ve františkánském charismatu, na němž Anděla coby terciářka měla účast, proměňuje i v chudobu vnější, jak k ní ve svém textu nabádá.

Přečteno 266xcelý článek

Kenotický trojjediný Bůh

Hans Urs von Balthasar, 29.1. 2024

Trojjediný Bůh je ve všem svém konání zároveň kenotický: jak ve svém vnitřním životě, v jednání každé z osob Trojice vůči druhým dvěma, tak ve vztahu ke stvořenému světu - při jeho stvoření i při jeho vykoupení, jak to popisuje slavný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988) zejména ve své "Teodramatice".

Přečteno 353xcelý článek

Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem

Athenagoras I., 26.1. 2024

Úryvek z rozhovoru s pravoslavným patriarchou konstantinopolským Athenagorem I. (+1972), vedeného francouzským pravoslavným teologem Olivierem Clémentem, je v několika málo větách ukázkou produchovnělosti, hloubky a moudrosti pravoslavné víry, těžící ustavičně z odkazu církevních otců a tudíž nazírající v komplexnosti obsah své víry, v opoře o milost a inspiraci Ducha Svatého a v důrazu na Krista vzkříšeného a na eschatologické naplnění, což se týká i níže traktované otázky svátosti manželství, která se protíná i s otázkou stvoření, Krista ukřižovaného a vzkříšeného, Trojice, Církve ad.

Přečteno 170xcelý článek

Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr

sv. Augustin, 25.1. 2024

V církvi katolické je oprávněné přesvědčení, že církev je z pověření Kristova v jistém smyslu založena na apoštolu Petrovi. Sv. Augustin (+430) se na tuto skutečnost dívá ještě z jiného zorného úhlu, totiž že onou skalou je vyznání Ježíše za Mesiáše a Božího Syna, které učinil Petr, a právě na této skále po všechny věky podle Augustina stojí církev, které Bůh v Kristu uděluje moc svazovat a rozvazovat hříchy lidí.

Přečteno 158xcelý článek

Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho

Lukáš Drexler, 24.1. 2024

Krásný Bůh, když se v Ježíši Kristu stal člověkem, vzal na sebe ošklivost celého světa vyplývající z našeho hříchu, a to až k vlastní smrti, čímž ještě mnohem víc umocnil zjevení své krásy - krásy bezpodmínečné a sebeobětující lásky, která zachraňuje. I to je jeden z momentů z kenotické teologie italského arcibiskupa Bruna Forteho (nar. 1944), známého i českému čtenáři z několika málo u nás dostupných drobných publikací.

Přečteno 221xcelý článek

Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2024

Co znamená onen Ježíšem vznášený nárok, abychom byli "jako děti"? To vysvětluje latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367) ve svém Výkladu k Matoušovu evangeliu.

Přečteno 179xcelý článek

Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás

sv. Cyril Alexandrijský, 4.1. 2024

Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby člověka navrátil zpět Bohu a obnovil společenství člověka s Bohem. On, Bůh bere na sebe lidství, aby toto lidství skrze vtělení obdaroval svým božským bohatstvím, na prvním místě darem Ducha Svatého, kterého Ježíš jako "prvotina nového stvoření" přijímá od Boha Otce za nás za všechny a pro nás všechny, jak o tom píše i starověký teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém výkladu Janova evangelia. Bůh tak ve svém odevzdání přijímá člověka až ke svému vtělení a očekává, že i my jej přijmeme ve svém odevzdání, až k našemu zbožštění neboli prostoupení mocí darovaného Ducha Božího, abychom tak byli spaseni a navráceni Bohu, do věčné blaženosti s ním, v něm a skrze něho.

Přečteno 157xcelý článek

O kázání Panny Marie

Lukáš Drexler, 31.12. 2023

I když Panna Maria, Matka Boží, je známa spíše svou mlčenlivostí než výřečností, jak o tom svědčí Písmo, přesto vyslovila mnohem více než všichni kazatelé světa, k čemuž nepotřebovala ani množství slov, ale postačilo jí jedno jediné...

Přečteno 171xcelý článek

Rodina nachází svůj vzor v Trojici

sv. Jan Pavel II., 29.12. 2023

Bůh je společenství Osob, také rodina je společenstvím osob, která se rodí v intimitě dvou, muže a ženy, v níž tito dva počínají třetího. Toto hluboké tajemství člověka odráží hluboké tajemství Boha, jak to nastiňuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005), protože člověk byl stvořen "k obrazu a podobě Boha", jak to sděluje Písmo hned na svém počátku.

Přečteno 144xcelý článek

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem

sv. Atanáš Alexandrijský, 28.12. 2023

Bůh je duch, jak říká Ježíš. Proto aby bylo možné spatřit neviditelného Boha, stal se viditelným, když na sebe přijal viditelné tělo a stal se člověkem, abychom jej mohli nejen vidět, ale i slyšet a dotýkat se jej a nakonec dokonce jej i jíst pod způsobami chleba a vína v eucharistické hostině. Ježíš Kristus se nám tak stal "žebřem Jákobovým", umožňujícím vystupovat k Bohu Otci a dosáhnout tak jeho poznání a také díky tomu i spásu, jak se o tom rozepisuje jeden z největších starověkých křesťanských teologů sv. Atanáš Alexandrijský (+373). Bez Ježíšova vtělení, tedy Božího sestoupení Boha po onom "žebři" k nám, by tak nebylo možné poznat Boha, protože, jak píše apoštol Jan: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám jej vyložil" (J 1,18). A právě toto je poselstvím Vánoc.

Přečteno 157xcelý článek

Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte

sv. Hilarius z Poitiers, 26.12. 2023

Mocný Bůh se dobrovolně stává bezmocným, když se vydává do rukou lidí jako bezbranné dítě, ten, který objímá vše, se nechává ovinout plenkami a objímat lidskýma rukama své matky v chudém chlévě. Bůh se stává člověkem, abychom mohli spatřit jeho tvář, tvář Dítěte, a byli vírou v ně spaseni, jak píše latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367).

Přečteno 144xcelý článek

VÁNOČNÍ INSPIRACE - tematické texty

21.12. 2023

V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 5469xcelý článek

Trans Trojice anathematem polyamorie

4.12. 2023

Vysvětlení, proč polyamorie nemá s láskou, s láskou podle Boha, k jejímuž obrazu byl člověk stvořen, nic společného, i když Bůh sám je Trojicí láskyplných vztahů, anebo právě proto.

Přečteno 209xcelý článek

Mystérium Adventu

Ignát Zháněl, 3.12. 2023

Text moravského kněze Ignáta Zháněla (+1930) jednoduchým způsobem, za hojného citování mnoha dalších autorů, vysvětluje podstatu Adventu, kterou je očekávání příchodu Spasitele a osobní poctivá příprava na něj. Církev tímto vyhlížením navazuje na touhy vyvoleného lidu po Mesiáši a očekává jejich naplnění v konečném završení všeho v okamžiku Druhého příchodu Krista v moci a slávě, čemuž má předcházet příchod Boha do srdce každého, kdo po Bohu bytostně touží.

Přečteno 178xcelý článek

ADVENTNÍ INSPIRACE - tematické texty

28.11. 2023

V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 6124xcelý článek

Žena je orantou ve znamení Přímluvce

Pavel Evdokimov, 27.11. 2023

Ani v duchovní rovině, tak jako v té tělesné, není ženě odňata její výsostná mateřská úloha, jak o tom píše význačný pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Koneckonců tuto výsostnou úlohu ve své osobě dokonale vyjádřila a naplnila Panna Maria, Matka Boží, duchovní matka všech duchovních matek a sama Oranta par excellence.

Přečteno 174xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 62 |