Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Trans Trojice anathematem polyamorie

4.12. 2023

Vysvětlení, proč polyamorie nemá s láskou, s láskou podle Boha, k jejímuž obrazu byl člověk stvořen, nic společného, i když Bůh sám je Trojicí láskyplných vztahů, anebo právě proto.

Přečteno 53xcelý článek

Mystérium Adventu

Ignát Zháněl, 3.12. 2023

Text moravského kněze Ignáta Zháněla (+1930) jednoduchým způsobem, za hojného citování mnoha dalších autorů, vysvětluje podstatu Adventu, kterou je očekávání příchodu Spasitele a osobní poctivá příprava na něj. Církev tímto vyhlížením navazuje na touhy vyvoleného lidu po Mesiáši a očekává jejich naplnění v konečném završení všeho v okamžiku Druhého příchodu Krista v moci a slávě, čemuž má předcházet příchod Boha do srdce každého, kdo po Bohu bytostně touží.

Přečteno 69xcelý článek

ADVENTNÍ INSPIRACE - tematické texty

28.11. 2023

V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 5992xcelý článek

Žena je orantou ve znamení Přímluvce

Pavel Evdokimov, 27.11. 2023

Ani v duchovní rovině, tak jako v té tělesné, není ženě odňata její výsostná mateřská úloha, jak o tom píše význačný pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Koneckonců tuto výsostnou úlohu ve své osobě dokonale vyjádřila a naplnila Panna Maria, Matka Boží, duchovní matka všech duchovních matek a sama Oranta par excellence.

Přečteno 68xcelý článek

Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem

24.11. 2023

Způsoby Kristovy jsou v protikladu ke způsobům tohoto světa zasaženého hříchem, stejně jako způsoby jeho kralování.

Přečteno 73xcelý článek

Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa

Origenes, 22.11. 2023

Ježíš Kristus je Bohem a jeho proroky zaslíbený král, ovšem jeho království není z tohoto světa, proto jej nemohly ohrozit ani úklady Herodovy, ani úklady ďábla, kteří usilovali o jeho život, neboť se obávali o svoji moc, uplatňovanou v tomto světě, jak to připomíná i velký starověký teolog Origenes (+253) ve svém díle "Proti Kelsovi".

Přečteno 72xcelý článek

Životem srdce je láska

Hugo ze Sv. Viktora, 20.11. 2023

Hugo ze Sv. Viktora (+1141), významný středověký teolog z okruhu pařížské svatoviktorské školy, jen jinými slovy de facto vyjadřuje to, co již několik století před ním napsal sv. Augustin, totiž že "nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože", neboť Boží srdce je pokojným a bezpečným příbytkem pro srdce naše.

Přečteno 112xcelý článek

Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus

sv. Lev Veliký, 10.11. 2023

Lze směle říci, že Chalcedonský koncil (r. 451) je nejdůležitějším koncilem Církve, neboť jasně definoval tajemství Kristovy osoby a jeho dvou přirozeností: přirozenosti božské, kterou Syn má od věčnosti, a přirozenosti lidské, kterou týž Syn přijal v čase skrze lůno Panny Marie, aby v sobě božskou mocí vykoupil a obnovil tuto lidskou přirozenost, zkaženou hříchem člověka, a přivedl ji v sobě i v těch, kteří v něho uvěří, do nebeské slávy. Velkou zásluhu na této stěžejní definici Chalcedonu má tehdejší papež sv. Lev Veliký (+461) a zejména jeho "Dopis Flaviánovi" ("Tomus ad Flavianum"), z něhož přinášíme úryvky, které srozumitelně vrhají světlo na toto tajemství a pomáhají v pochopení pravdy, že Bůh se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem, aby člověka navrátil do společenství s Bohem.

Přečteno 116xcelý článek

Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"

Hans Urs von Balthasar, 9.11. 2023

Člověk je na počátku svého stvoření "ochuzen" o sebe sama, aby sebe sama a své naplnění našel ve druhém a skrze něj, muž v ženě a žena v muži, kdy jeden je fundamentálně pro toho druhého, bez něhož nemůže sebe samého nalézt, jak to rozvádí ve svém textu švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988). Druhý je totiž pro prvního nejvlastnějším domovem.

Přečteno 108xcelý článek

Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Madeleine Delbrel, 6.11. 2023

"Ten, kdo říká 'Otče náš, jenž jsi na nebesích' a přitom žije jako dítě země, je lhář. Aby přestal být lhářem, musí se obrátit," vyzývá známá francouzská konvertitka Madeleine Delbrel (+1964).

Přečteno 116xcelý článek

Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili

sv. Ambrož Milánský, 2.11. 2023

Část z pohřební promluvy sv. Ambrože Milánského (+397), v níž hovoří o smrti, která může být také ziskem a lékem, ale dokonce i nástrojem našeho vykoupení, neboť "lépe než svou smrtí by nás Kristus ani nemohl zachránit."

Přečteno 137xcelý článek

Poučení (Capita paraenetica)

Evagrius Pontský, 11.10. 2023

Jedno z drobnějších děl starověkého propagátora mnišského života a výrazné osobnosti dějin mnišství Evagria Pontského (+399), dříve připisované sv. Nilovi, dnes však rozpoznané jako Evagriovo. Jedná se o soubor výroků a zásad, sice primárně určených mnichům, ale platných i pro kohokoliv usilujícího o pravdivou duchovnost, v jakémkoliv životním stavu.

Přečteno 1005xcelý článek

Ať tě střeží na všech tvých cestách

sv. Bernard z Clairvaux, 2.10. 2023

Víra v anděly strážné patří ke křesťanství od samého počátku, proto není nic divného, když středověký cisterciácký světec a mystik Bernard z Clairvaux (+1152) vyzývá křesťany k osobnímu vztahu s nimi, neboť tito andělé jsou Bohem posláni pro naši pomoc na cestě k věčné spáse.

Přečteno 213xcelý článek

Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství

sv. Jan Pavel II., 25.9. 2023

Manželské pouto je zcela výlučným svazkem, ve kterém se tak intimně spojují muž a žena, až počínají nový život. A tato výjimečnost mezilidské lásky je Bohem povýšena a umocněna až na svátost neboli na účast člověka na lásce Boží, jakou nás Bůh miluje a jakou vůči nám projevil, když se stal člověkem, zemřel na kříži pro naše vykoupení a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe a ke vzkříšení těla, v jednotě s jeho vzkříšeným tělem. Manželství se tak stává ikonou této lásky Boha, nad kterou není, což ve svém díle často popisuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005).

Přečteno 197xcelý článek

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023

Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

Přečteno 228xcelý článek

Rozšířit své srdce přívalu milosti

sv. Jana Františka de Chantal, 21.9. 2023

Modlitba je především náležitým rozhovorem s Bohem, jak píše sv. Jana Františka de Chantal (+1641), blízká spolupracovnice sv. Františka Saleského (+1622), který má postupně sestupovat až do srdce a dávat v něm prostor Božímu jednání.

Přečteno 195xcelý článek

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023

Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

Přečteno 181xcelý článek

Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...

sv. Cyprián, 17.9. 2023

V prosbě modlitby "Otče náš" o "chléb náš každodenní" prosíme nejen o naplnění našich každodenních, všedních potřeb, ale zejména o chléb duchovní, zajišťující nám věčnost, kterým je sám Kristus v tajemství eucharistie, jak to církevní otcové chápali od samotného začátku, včetně sv. Cypriána (+258), kartaginského biskupa a vlivného autora mnoha textů.

Přečteno 188xcelý článek

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023

Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

Přečteno 184xcelý článek

Církev a kenoze

Lukáš Drexler, 9.9. 2023

Je-li Církev Kristovým tělem, pak spolu s Kristem sdílí i jeho úděl - jak v jeho ponížení, tak v jeho oslavení, ale i v jeho plodnosti, uvolněné a otevřené na Kříži, ve "vodě a krvi" boku Kristova.

Přečteno 202xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 62 |