Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

KONEC

redakce RTh, 18.5. 2024

Vážení přátelé, čtenáři, příznivci, podporovatelé! Existence Revue Theofil se v tuto chvíli blíží ke svému konci - 29. 5. 2024 bude posledním dnem její stávající webové prezentace. Pak se zhasne vypínač a web Revue Theofil "bude zmizelej".

Přečteno 94xcelý článek

Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii

Origenes, sv. Ambrož Milánský, 7.4. 2024

Panna Maria obdržela od Boha výlučné poslání a výlučný dar: být matkou Boha vtěleného. Tuto výsadu a výjimečnost vyjadřuje již pozdrav, jaký pronesl archanděl Gabriel, poslaný od Boha ohlásit Marii tuto zvěst. A této mimořádnosti si byli vědomi i starověcí církevní autoři a otcové, kteří tuto skutečnost zdůrazňovali ve svých spisech, z nich např. slavný alexandrijský teolog Origenes (+254) nebo svatý biskup Ambrož Milánský (+397).

Přečteno 298xcelý článek

Bůh nám dává radost ze spásy, zářící z této slavnosti

sv. Atanáš Alexandrijský, 30.3. 2024

Velikonoce neboli Pascha Pána jsou nejdůležitějším svátkem křesťanství, protože jsou svátkem našeho vykoupení, svátkem Ježíšovy výkupné smrti na kříži a jeho slavného zmrtvýchvstání. V ní křesťané docházejí pití z pramene věčného života a "tato slavnost nás vede v těžkostech, jež nás potkávají v tomto světě", jak píše v jednom ze svých listů svatý alexandrijský biskup Atanáš (373).

Přečteno 659xcelý článek

INSPIRACE pro Velikonoce

30.3. 2024

V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova sestupu do podsvětí na Bílou sobotu, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 6060xcelý článek

Považte, jak za Vás trpěl, a rozvažujte o tak veliké lásce

sv. Kateřina de' Ricci, 29.3. 2024

Jeden z dopisů italské stigmatizované mystičky sv. Kateřiny de' Ricci (+1590) adresovaný jejímu otci, který prozrazuje jejich vzájemnou starost a péči, kdy otec světici a jejím spolusestrám pomáhal v zajišťování každodenních potřeb, nutných pro chod kláštera, a světice neztrácela ze zřetele starost o statky duchovní pro otce i celou její rodinu. V středu toho všeho však má stát veliká láska Pána, projevená na kříži.

Přečteno 326xcelý článek

Hle, člověk!

28.3. 2024

Utrpení a smrt Krista ukazuje, jakou moc má hřích, vzkříšení Krista však ukazuje, jakou moc má Bůh.

Přečteno 554xcelý článek

Skrze kříž se země stala nebem

sv. Jan Zlatoústý, 26.3. 2024

Nejen Kristova osoba, ale i jeho kříž - symbol a nástroj jeho vykoupení - jsou mezním, zlomovým bodem v dějinách vesmíru, takže lze díky tomu mluvit nejen jako "před Kristem" a "po Kristu", ale i jako "před křížem" a "po kříži", neboť "kříž je počátkem naší spásy", jak píše ve své oslavě kříže sv. Jan Zlatoústý (+407).

Přečteno 441xcelý článek

Jeho ranami jsme uzdraveni

sv. Anděla z Foligna, 1.3. 2024

Není žádný hřích, který by nemohl být odpuštěn, není žádná bolest, která by nemohla být uzdravena, protože všechny naše hříchy a bolesti vzal Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa, na sebe, aby nás osvobodil pro věčnost v jeho nebi, jak k této důvěře v tuto pravdu v jednom z jejích vidění pobízel i středověkou italskou mystičku sv. Andělu z Foligna (+1309).

Přečteno 365xcelý článek

Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím

-a-, 22.2. 2024

Proste, a bude vám dáno, tlučte, a bude vám otevřeno, hledejte, a naleznete toho, který hledá vás.

Přečteno 366xcelý článek

O postu

sv. Antonín Paduánský, 14.2. 2024

Sv. Antonín Paduánský (+1231) vyzývá k tomu, k čemu vyzýval už Ježíš: nepostit se pouze na oko, ale opravdově, aby se člověk neusiloval zalíbit lidem, ale Bohu, "který vidí, co je skryto," a který tuto opravdovost odměňuje.

Přečteno 448xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

10.2. 2024

Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 6941xcelý článek

Být zcela přetvořen v Krista

sv. Anděla z Foligna, 7.2. 2024

Mírně komentovaný text italské mystičky sv. Anděly z Foligna (1309), který ona v závěru svého života věnovala svým duchovním synům. Jedná se tak o jakousi její duchovní závěť o dokonalé lásce a o přetvoření milujícího v Milovaného: "Podle jednoho znamení můžeš s jistotou poznat, zda miluješ Boha. A tím znamením je, že tvá vůle je proměněna ve vůli toho, kterého miluješ." Což znamená také chudobu od sebe samého a všeho svého kvůli Kristu, která se ve františkánském charismatu, na němž Anděla coby terciářka měla účast, proměňuje i v chudobu vnější, jak k ní ve svém textu nabádá.

Přečteno 412xcelý článek

Kenotický trojjediný Bůh

Hans Urs von Balthasar, 29.1. 2024

Trojjediný Bůh je ve všem svém konání zároveň kenotický: jak ve svém vnitřním životě, v jednání každé z osob Trojice vůči druhým dvěma, tak ve vztahu ke stvořenému světu - při jeho stvoření i při jeho vykoupení, jak to popisuje slavný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988) zejména ve své "Teodramatice".

Přečteno 494xcelý článek

Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem

Athenagoras I., 26.1. 2024

Úryvek z rozhovoru s pravoslavným patriarchou konstantinopolským Athenagorem I. (+1972), vedeného francouzským pravoslavným teologem Olivierem Clémentem, je v několika málo větách ukázkou produchovnělosti, hloubky a moudrosti pravoslavné víry, těžící ustavičně z odkazu církevních otců a tudíž nazírající v komplexnosti obsah své víry, v opoře o milost a inspiraci Ducha Svatého a v důrazu na Krista vzkříšeného a na eschatologické naplnění, což se týká i níže traktované otázky svátosti manželství, která se protíná i s otázkou stvoření, Krista ukřižovaného a vzkříšeného, Trojice, Církve ad.

Přečteno 275xcelý článek

Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr

sv. Augustin, 25.1. 2024

V církvi katolické je oprávněné přesvědčení, že církev je z pověření Kristova v jistém smyslu založena na apoštolu Petrovi. Sv. Augustin (+430) se na tuto skutečnost dívá ještě z jiného zorného úhlu, totiž že onou skalou je vyznání Ježíše za Mesiáše a Božího Syna, které učinil Petr, a právě na této skále po všechny věky podle Augustina stojí církev, které Bůh v Kristu uděluje moc svazovat a rozvazovat hříchy lidí.

Přečteno 266xcelý článek

Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho

Lukáš Drexler, 24.1. 2024

Krásný Bůh, když se v Ježíši Kristu stal člověkem, vzal na sebe ošklivost celého světa vyplývající z našeho hříchu, a to až k vlastní smrti, čímž ještě mnohem víc umocnil zjevení své krásy - krásy bezpodmínečné a sebeobětující lásky, která zachraňuje. I to je jeden z momentů z kenotické teologie italského arcibiskupa Bruna Forteho (nar. 1944), známého i českému čtenáři z několika málo u nás dostupných drobných publikací.

Přečteno 326xcelý článek

Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2024

Co znamená onen Ježíšem vznášený nárok, abychom byli "jako děti"? To vysvětluje latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367) ve svém Výkladu k Matoušovu evangeliu.

Přečteno 287xcelý článek

Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás

sv. Cyril Alexandrijský, 4.1. 2024

Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby člověka navrátil zpět Bohu a obnovil společenství člověka s Bohem. On, Bůh bere na sebe lidství, aby toto lidství skrze vtělení obdaroval svým božským bohatstvím, na prvním místě darem Ducha Svatého, kterého Ježíš jako "prvotina nového stvoření" přijímá od Boha Otce za nás za všechny a pro nás všechny, jak o tom píše i starověký teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém výkladu Janova evangelia. Bůh tak ve svém odevzdání přijímá člověka až ke svému vtělení a očekává, že i my jej přijmeme ve svém odevzdání, až k našemu zbožštění neboli prostoupení mocí darovaného Ducha Božího, abychom tak byli spaseni a navráceni Bohu, do věčné blaženosti s ním, v něm a skrze něho.

Přečteno 241xcelý článek

O kázání Panny Marie

Lukáš Drexler, 31.12. 2023

I když Panna Maria, Matka Boží, je známa spíše svou mlčenlivostí než výřečností, jak o tom svědčí Písmo, přesto vyslovila mnohem více než všichni kazatelé světa, k čemuž nepotřebovala ani množství slov, ale postačilo jí jedno jediné...

Přečteno 256xcelý článek

Rodina nachází svůj vzor v Trojici

sv. Jan Pavel II., 29.12. 2023

Bůh je společenství Osob, také rodina je společenstvím osob, která se rodí v intimitě dvou, muže a ženy, v níž tito dva počínají třetího. Toto hluboké tajemství člověka odráží hluboké tajemství Boha, jak to nastiňuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005), protože člověk byl stvořen "k obrazu a podobě Boha", jak to sděluje Písmo hned na svém počátku.

Přečteno 222xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 63 |