Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

O tajemstvích (De mysteriis)

sv. Ambrož Milánský, 18.3. 2009

Svatý biskup Ambrož Milánský (cca 340-397), učitel velkého Aurelia Augustina, napsal mimo jiné spis "O tajemstvích" (De mysteriis), jenž je určený především pro ty, kteří byli právě pokřtěni, a tak pojednává o křtu, biřmování a Eucharistii. Z něj pochází i následující malá "ochutnávka", týkající se především svátosti křtu.

Přečteno 1749xcelý článek

O jednotě církve

sv. Cyprián, 13.3. 2009

Spis "O jednotě církve" (De unitate ecclesiae), nejobsáhlejší dílo sv. kartágijského biskupa Cypriána (+258), je reakcí na Novatianovo schisma. Z tohoto díla pochází i známý výrok: "Nemůže mít Boha jako Otce, kdo nemá církev jako matku."

Přečteno 2166xcelý článek

Historia Lausiaca 31 - O Piamun

Palladios, 12.3. 2009

Svědectvím o tom, jak "velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (Jk 5,16), je příběh panny Piamun v díle "Historia Lausiaca" spisovatele Palladia (cca 363-430?).

Přečteno 1094xcelý článek

Dobré skutky a dobročinnost

sv. Cyprián, 11.3. 2009

Spis sv. biskupa Cypriána (+ 258) "O dobročinnosti" (De opere et eleemosynis), napsaný krátce po r. 252, je výzvou k pomoci potřebným. Odráží se v něm starostlivá duše biskupa, majícího na srdci nejen věčnou spásu, ale i starost o hmotné potřeby strádajících. Z něho pochází následující ukázka.

Přečteno 1420xcelý článek

Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi; O Dorotheovi

Palladios, 10.3. 2009

Asketa Eliáš zbudoval na jihu delty Nilu velký klášter pro několik set asketicky žijících žen a staral se o jeho chod i o fungování samotného společenství. Jeho nástupcem v této službě byl Dorotheos, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém spise "Historia Lausiaca".

Přečteno 951xcelý článek

Kristus chudý v chudých

sv. Jan Zlatoústý, 6.3. 2009

Tři úryvky z kázání sv. Jana Zlatoústého (344/354-407), učitele Církve, k tématu almužny a našeho vztahu k chudým: "Proč zdobit zlatými nádobami stůl Kristův, když on sám umírá hladem? Nasyť nejprve jeho, když má hlad, a pak můžeš zbytečnostmi zdobit jeho stůl..."

Přečteno 1187xcelý článek

Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi; O padlé panně

Palladios, 5.3. 2009

"Jsou mnozí i velcí mužové a ženy, kteří zpočátku dosáhli ctnostného způsobu života askeze, a později byli odpůrcem všech lidí vykořeněni," píše Palladios (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca". To je případ i Ptolemaia a jeruzalémské panny.

Přečteno 1018xcelý článek

Historia Lausiaca 28 - O Heronovi

Palladios, 3.3. 2009

Dalším, kdo z mužů pouště podlehl vlastní ješitnosti a upadl do záhuby a hříchu, byl Heron. Před svým skonem se však ještě stihl včas vrátit "k Božímu smýšlení", jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 939xcelý článek

Historia Lausiaca 27 - O Valentovi

Palldios, 26.2. 2009

Starokřesťanští poustevníci znali nejen spásu, dokonalost a úzké společenství s Bohem, ale i pýchu, která vede k osobnímu pádu a k "naběhnutí" satanovi, jak svědčí příběh Valenta v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 920xcelý článek

Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye

Palladios, 24.2. 2009

Krátký, avšak poučný příběh z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca" o Štěpánovi, jenž ani ve chvílích tělených útrap nepropadl zoufalství či zlořečení Bohu, ale svůj úděl přijímal s pochopením a trpělivostí.

Přečteno 930xcelý článek

Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi

Palladios, 19.2. 2009

Když na Palladia (cca 363-430?), autora spisu "Historia Lausiaca", přišlo sexuální pokušení, svěřil se se svým trápením otci Pachonovi, jenž mu vypověděl, jak sám s tímto pokušením bojoval a jak nad ním zvítězil.

Přečteno 992xcelý článek

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi

Palladios, 17.2. 2009

Až v pokročilém věku se Pavel rozhodl stát se mnichem a šel proto za velkým Antonínem. Ten jej však neustále odmítal a posléze mu ukládal těžké zkoušky a úkoly. Pavlova vytrvalost jej však přesvědčila, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1351xcelý článek

Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Palladios, 12.2. 2009

Eulogios přijal do svého domu mrzáka, aby se o něj do své smrti staral a aby si tak vzájemně byli cestou ke spáse. Do mrzáka však po 15ti letech vstoupil démon, který skrze něj útočil na Eulogia. Proto se společně vydali ke sv. Antonínovi Velikému pro pomoc, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1527xcelý článek

Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi

Palladios, 10.2. 2009

Modlit se 100, 300 nebo 700 modliteb denně? V rozsouzení této otázky pomáhá poustevníku Pavlovi sv. Makarios Alexandrijský, jak píše Palladios (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1277xcelý článek

Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském

Palladios, 5.2. 2009

Vrah, zloděj, smilník, ale i poustevník, asketa, kněz a učitel - to byl Mojžíš Egyptský, zachycený v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1175xcelý článek

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském

Palladios, 4.2. 2009

Druhý ze dvou významných poustevníků jména Makarios byl Makarios Alexandrijský, který činil nemalé divy a skutky askeze, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1422xcelý článek

Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Palladios, 29.1. 2009

V poušti žili dva významní poustevníci, kteří nesli jméno Makarios - jeden s přívlastek Egyptský, druhý Alexandrijský. O prvním z nich píše Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu svého spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 1335xcelý článek

Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi

Palladios, 27.1. 2009

Neuhnout démonovi ani o píď - to bylo rozhodnutí poustevníka Natanaela, jemuž zůstal věrný mnoho let svého života, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1046xcelý článek

Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším

Palladios, 24.1. 2009

O tom, kdy je možné děkovat za zabití svého přítele, píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" na podkladě příběhu poustevníka Makaria mladšího.

Přečteno 924xcelý článek

List Diognetovi

23.1. 2009

Český překlad nádherného apologetického starokřesťanského dopisu anonymního autora, jenž byl napsán pravděpodobně mezi 2.-3. stoletím. Jedná se o nejstarší dochované křesťanské apologetické dílo, jež místy až poetickým jazykem vyjadřuje, kdo jsou křesťané oproti nevěřícím a jaký je jejich Bůh oproti ostatním, tehdy uctívaným bohům.

Přečteno 5523xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |