Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi

Palladios, 22.9. 2008

Bezprostřední úvod Palladia k jednotlivým příběhům jeho vyprávění Lausovi, v němž mu Palladios mimo jiné uděluje mnohé rady pro duchovní život a varuje ho před různými nebezpečími.

Přečteno 1737xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání Těla Páně

Emilián Soukup, 17.9. 2008

Křesťané měli od začátku z Písma svatého zcela jasně dvě věci: 1. Eucharistie je pro duchovní život tím, čím je pro tělesný život chléb. 2. Je zapotřebí nejuctivější opatrnosti, aby si člověk místo nasycení duše nezpůsobil odsouzení. První křesťané o své víře přemýšleli, proto jim neušla myšlenka, že Pán Ježíš při poslední večeři řekl: Kdykoli to budete konat, konejte to na mou památku. Je tedy třeba Tělo Páně přijímat často a vždycky, když se koná eucharistická oběť? To byl první eucharistický problém. Nás vede k otázce přijímání Těla Páně.

Přečteno 1695xcelý článek

Historia Lausiaca 2 - Předmluva; Opis dopisu Palladia Lausovi

Palladios, 11.9. 2008

Předmluva k významnému spisu ranného mnišství, sepsaného mnichem Palladiem (cca 363-430?), spolu s dopisem napsaným adresátovi celého spisu, Lausovi.

Přečteno 1069xcelý článek

Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy

Petr Fiala, 8.9. 2008

Krátký úvod k původnímu českému překladu významného díla ranného mnišství, které bude následně na pokračování zveřejňováno na stránkách Revue Theofil.

Přečteno 2513xcelý článek

Milost

sv. Jan Zlatoústý, 24.8. 2008

Ukázka z kázání nad biblickou epištolou apoštola Pavla Efezským od výřečného kazatele sv. Jana Zlatoústého (Chrysostoma) o kráse omilostněného křesťana.

Přečteno 1204xcelý článek

Svatá Eucharistie

sv. Ambrož Milánský, 14.8. 2008

Sv. Ambrož Milánský (+397) byl milánský biskup, který měl mj. výrazný vliv na sv. Augustina, jenž byl pokřtěn právě od Ambrože. Byl také významným teologem, o čemž se lze alespoň v krátkosti seznámit v následujícím úryvku o proměnění chleba v tělo Kristovo.

Přečteno 1969xcelý článek

Boží láska rozohňuje

Diadochos z Fotiké, 1.8. 2008

Krátké úryvky z díla významného starověkého autora, biskupa a askety Diadocha z Fotiké (cca 400-486) o působení a účincích Boží lásky a světla v člověku, který "miluje Boha v hlubinách svého srdce".

Přečteno 1424xcelý článek

Didaché - Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly

14.7. 2008

"Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly" je jedním z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, jehož vznik se klade do přelomu 1.-2. století. Obsahuje významné informace nejen o tehdejším liturgickém slavení či zřízení církevního společenství, ale i cenné podněty pro osobní duchovní život.

Přečteno 9927xcelý článek

Trojí vítězství nad neřestí

sv. Jan Kassián, 8.7. 2008

Jsou tři věci, které působí, že se lidé zdržují neřestí: buď totiž bázeň, ať už před peklem nebo před pozemskými tresty, nebo naděje a touha po nebeském království a nebo sklon k dobru samému čili láska ke ctnostem.

Přečteno 1540xcelý článek

Philosophumena

sv. Hippolyt Římský, 24.6. 2008

Malý úryvek pojednávající o Slovu Otce, který pochází z obsáhlé práce sv. Hippolyta Římského (2.-3. stol.) "Philosophumena" ("Filosofické úvahy"), samotným autorem nazvané "Vyvrácení všech herezí" ("Refutatio omnium haeresum" nebo "Elenchos").

Přečteno 2143xcelý článek

O Trojici (De Trinitate)

sv. Augustin, 16.5. 2008

Spis "O Trojici" o 15 knihách je Augustinovým hlavním dogmatickým dílem. Pracoval na něm plných 20 let (399-419) a jak sám poznamenává, málo čtenářů plně pochopi jeho vývody. Spis je vlastně uzavřením patristické spekulace o tajemství Nejsvětější Trojice. V následujícím článku z něho přinášíme vybrané úryvky v českém překladu.

Přečteno 5558xcelý článek

O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)

sv. Basil Veliký, 2.5. 2008

Sv. Basil Veliký (z Cesareje, 330-379) patří k nejvýznamnějším církevním otcům a starověkým teologům. Jedním z jeho úsilí byla obhajoba božství Ducha svatého ve spise "De Spiritu Sancto" (O Duchu svatém), z něhož nyní přinášíme úryvky.

Přečteno 2329xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti

Emilián Soukup, 21.4. 2008

Pevná víra, chápající láska, úsilí rozumu vůči tajemství nejsvětější Eucharistie u prvních křesťanů dosud neukazují to, co bychom tak rádi poznali, totiž jejich zkušenosti s takovou vírou, láskou a s takovým tajemstvím. Nebylo to však možné zatajit, protože bohaté srdce musí promluvit také o svém bohatství. A tak další památky prozrazují eucharistické zkušenosti.

Přečteno 1648xcelý článek

List o usneseních Nicejského koncilu

sv. Atanáš Alexandrijský, 14.3. 2008

Ukázkový výňatek z jednoho listu sv. Atanáše Alexandrijského (295-373), v němž, podporujíc závěry nicejského koncilu z r. 325, proti ariánské herezi brání a obhajuje pravou víru v božství Syna a jeho soupodstatnost s Otcem. V úryvku velice srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi ariánským učením o stvořenosti Syna a naopak pravověrným učením o nestvořenosti a věčnosti Syna-Slova, skrze které Bůh vše stvořil.

Přečteno 2465xcelý článek

Chvála postu

sv. Atanáš Alexandrijský, 11.3. 2008

Postní povzbuzení svatého alexandrijského biskupa Atanáše (295-373), který je znám především jako velký protivník christologického bludu arianismu.

Přečteno 1352xcelý článek

Strómata

Klement Alexandrijský, 7.3. 2008

Klement Alexandrijský (cca 150-211/216) - teolog, exegeta, "křesťanský gnostik", spisovatel - patří k výrazným osobnostem prvních staletí křesťanských dějin. Neboť byl ve své činnosti bezpochyby inspirován Duchem Kristovým, jeho slova mohou inspirovat i nás dnes, navzdory velké časové vzdálenosti, a vtahovat nás do věčnosti, k "poznání" (gnósi) a nazírání Logu, seslaného Otcem pro naši spásu.

Přečteno 2293xcelý článek

O Křtu Páně

sv. Hippolyt Římský, 10.1. 2008

"Ten, který je přítomen všude a nikde není nepřítomen, je nepochopitelný pro an­děly a vzdálený lidskému zraku, ten přistoupil ke křtu," píše ve svém kázání sv. Hippolyt Římský (+235).

Přečteno 1576xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin

Emilián Soukup, 5.1. 2008

Každé dílo velmi vysoké inteligence zpočátku ohromí, pak je zasypáno malichernými námitkami, potom se stane předmětem studia a soustavného pronásledování. To se muselo osvědčit na křesťanství, díle Boží moudrosti. Prvotní úžas pohanství byl křesťanům pohnutkou k ještě větší věrnosti, malicherné pomluvy v nich vzbuzovaly jen větší vroucnost vůči svatým tajemstvím a nejvíce k tajemství Eucharistie, soustavný útok pohanské vědy pak shledal, že je prozřetelností Boží připraven první eucharistický učenec - sv. Justin.

Přečteno 2237xcelý článek

O dvojím příchodu Ježíše Krista

sv. Cyril Jeruzalémský, 2.12. 2007

ADVENT (z lat. "adventus" - příchod, "adventare" - přicházet, blížit se), jenž předchází vánoční oslavě Božího narození, je očekáváním příchodu Mesiáše ve dvou rovinách: 1. tak jako Židé očekávali příchod Mesiáše, jenž se dle křesťanské víry uskutečnil Vtělením Božího Syna a jeho narozením jako Ježíše Krista, 2. příchod Mesiáše - nanebevstoupeného Ježíše Krista ve své slávě k završení jeho spásného díla. Toto dvojí očekávání věřících a dvojí příchod Mesiáše krásně vystihuje následující úryvek z "Katechezí" sv. Cyrila Jeruzalémského.

Přečteno 2137xcelý článek

O pravém životě dítek Božích

Makarios Egyptský, 12.11. 2007

"Někdy duše žije ve velkém klidu. V jejím nitru je ticho. Okouší jen duchovní radost, nekonečnou slast a svatost. Jindy je poučována milostí v nepochopitelném důmyslu, moudrosti a vyšším duchovním poznání o věcech, jichž lidská ústa a jazyk nemohou ani vyslovit. Jindy je jako zcela obyčejný člověk..."

Přečteno 1224xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |