Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Mentální modlitba

Paweł Hańczak, 8.9. 2023

Pohled toho, který nás miluje, nás proměňuje, což je podstatou mentální modlitby, která uvádí člověka ke sdílení se s Bohem od ducha k duchu, ustavičně, jak píše polský karmelitán Paweł Hańczak v rozvíjení slov sv. Terezie z Avily.

Přečteno 191xcelý článek

Člověk, obraz milujícího Boha

sv. Jan Pavel II., 3.9. 2023

Člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, tedy jako muž a žena k obrazu společenství Trojjediného, tj. k obrazu, který se naplňuje ve vzájemném a věrném sebeodevzdání druhému, v němž se rodí třetí, což člověku umožňuje naplnit hluboké tajemství manželství, jež znázorňuje lásku Boha k člověku a plodným způsobem uskutečňuje bezvýhradnou lásku člověka k druhému člověku - muže k ženě a ženy k muži, jak to vyjadřuje i teologie papeže sv. Jana Pavla II. (+2005).

Přečteno 163xcelý článek

Kristovo tajemství v nás a v Církvi

sv. Jan Eudes, 1.9. 2023

Vtělení Boha je proces, který se dokonává, až je "Bůh vše ve všem" (1Kor 15,28) neboli až i Církev Kristova v každém ze svých věřících Božím působením dosáhne eschatologické plnosti, odpovídající plnosti Kristově v jím přijatém lidství (srov. Ef 4,13), protože "Kristus celý", to je Kristus hlava a Církev coby jeho tajemné tělo, jak tuto apoštolskou myšlenku rozvíjí i světec a duchovní autor sv. Jan Eudes (+1680), mimo jiné též významný propagátor úcty Nejsvětějšího Srdce.

Přečteno 215xcelý článek

Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se stali celým člověkem

Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades López, 24.8. 2023

Muž a žena se navzájem potřebují. Jen skrze toho druhého mohou nalézt každý sám sebe, svoji celistvost. Odkaz jednoho na toho druhého je vepsán již do jejich samotného těla, což koresponduje i s vnitřní potřebou druhého, který je sice odlišný, se kterým jedině se však lze spojit v "jedno tělo", tzn. i v "jednu duši". K tomu Bůh povolal muže a ženu, o čemž v následování tzv. "teologie těla" Jana Pavla II. píše skupinka teologů v čele s italským kardinálem Angelem Scolou (+1941) ve své teologické antropologii.

Přečteno 209xcelý článek

Ať ve vás nabude podoby Kristus

sv. Augustin, 23.8. 2023

Člověk byl stvořen k podobě toho, který vzal na sebe podobu člověka, tj. k podobě Ježíše Krista, vtěleného Boha. Aby však člověk této podoby dosáhl, je zapotřebí jeho součinnosti s milostí Boží, která je mu skrze Krista darována, jak píše Učitel Církve sv. Augustin (+430).

Přečteno 178xcelý článek

Panna Maria, Archa Nového Zákona

sv. Alfons Maria z Liguori, 21.8. 2023

Archou Nové smlouvy byla Panna Maria, Matka Boží, neboť ve svém lůně nosila Manu shůry - Ježíše Krista, Chléb života, jak to naznačuje biblická kniha Zjevení (11,19-12,1) a jak to výslovněji rozvíjí sv. Alfons Maria z Liguori (+1787).

Přečteno 190xcelý článek

Hledání moudrosti

sv. Bernard z Clairvaux, 20.8. 2023

Moudrost je podle Bernarda z Clairvaux (+1153) "pokrm nepomíjející", sytící duši podobně, jako med sytí tělo, neboť moudrost, to je sám Bůh. Jen je potřeba ji hledat celým srdcem.

Přečteno 177xcelý článek

O Nanebevzetí Panny Marie

Matthias Joseph Scheeben, 15.8. 2023

Německý systematik Matthias Joseph Scheeben (+1888) náleží k význačným teologům 19. století, který kromě dogmatické erudovanosti usiloval ve svém díle o propojování teologie se spiritualitou. V níže uvedeném úryvku z jeho mariologie tento autor předkládá se značným předstihem před vyhlášením dogmatu o Mariině Nanebevzetí teologická odůvodnění, proč by Maria měla mít privilegovanou účast na Kristově oslavení, tedy proč by měla být po ukončení svého života vzata s tělem i duší do nebe, kam vystoupil již její vzkříšený a oslavený Syn Ježíš Kristus. Ono slavnostní papežské vyhlášení dogmatu r. 1950 pak vývody tohoto teologa de facto potvrzuje a dovršuje.

Přečteno 199xcelý článek

Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě

sv. Hippolyt Římský, 8.8. 2023

I sv. Hippolyt Římský (+235), tak jako mnoho dalších církevních otců, zdůrazňuje, že aby člověk mohl být spasen, je třeba vidět Boha, a aby bylo možné spatřit Boha, neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem a spolu s tělem z Panny Marie na sebe přijal veškerý úděl tohoto lidského těla vč. jeho útrap i smrti, aby pak toto tělo obdařil silou svého vzkříšení, na kterém nakonec dává nesmrtelný podíl všem, kteří v něho věří, čímž z nich činí "bohy".

Přečteno 227xcelý článek

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Origenes, 6.8. 2023

Významný starokřesťanský teolog Origenes (+253) znovu připomíná tu ústřední pravdu křesťanství, že Bůh se v čase stal člověkem, aby nás přivedl na duchovní výšinu k poznání a nazírání svého věčného Božství, čímž nazírajícím jej uděluje věčnou spásu a podíl na jeho božské slávě, jakou Ježíš Kristus, Syn Boží "plný milosti a pravdy" (J 1,14), zjevil i svým apoštolům na Hoře Proměnění.

Přečteno 194xcelý článek

Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky

sv. Hildegarda z Bingenu, 31.7. 2023

Krátký úryvek sv. Hildegardy z Bingenu (+1179) z jejího vizionářského díla "Scivias" ukazuje hluboké zakořenění sv. Hildegardy v Božím slově a v církevní tradici, stejně jako schopnost zohlednit i praktický rozměr manželství. Její text tak může i současnému člověku napomoci v chápání toho, co je manželství a proč, jaké je jeho zacílení a jakým způsobem se k tomuto zacílení ubírat. A dalo by se s jistou nadsázkou říci, že v tomto krátkém úryvku je v kostce shrnuta Hildegardina teologie manželství, stejně jako teologie manželství Církve, neboť Hildegarda byla věrnou dcerou Církve Ježíše Krista a právě proto nakonec i svatou.

Přečteno 209xcelý článek

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

Arnold Bostius, 16.7. 2023

Řád karmelitánů je již od svého počátku úzce spjat s osobou Panny Marie, jak ostatně dosvědčuje i jeho celý název: "Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel". Panna Maria je pro karmelitány jak Matkou, obtíženou Božím Slovem, které se v ní stalo tělem, ale i jejich Sestrou, ve společenství s níž se karmelitáni učí následovat Krista. Jedním ze svědků této typicky karmelitánské mariánské úcty, jakož i tím, kdo tuto úctu dále rozvíjí, je vlámský karmelitán Arnold Bostius (+1499), autor známého díla na toto téma "O péči a ochraně Nejbl. Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským", z něhož uvádíme několik krátkých úryvků.

Přečteno 249xcelý článek

Církev vystupuje jako jitřenka

sv. Řehoř Veliký, 15.7. 2023

Církev je převoznice, jak jitřenka, která převáží ze tmy noci do světla dne, jak to sděluje ve svém komentáři k biblické knize Jób svatý papež Řehoř Veliký (+604).

Přečteno 227xcelý článek

Láska, která spojuje duši s Bohem

sv. Veronika Giuliani, 9.7. 2023

Zakusí-li duše lásku Boha, nespokojí se již s ničím jiným než jedině s Bohem samým, jak to na základě své zkušenosti popisuje italská kapucínská mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Přečteno 220xcelý článek

Otevři svá ústa Božímu Slovu

sv. Ambrož Milánský, 1.7. 2023

Být zajedno s Ježíšem, ve svém srdci, rezonovat s Jeho slovem, to je zkušenost, která často zaznívá v dílech církevních otců, tak jako v následujícím úryvku milánského biskupa sv. Ambrože (+397).

Přečteno 217xcelý článek

Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha

sv. Irenej z Lyonu, 26.6. 2023

Aby člověk mohl spatřit neviditelného Boha, stal se Bůh viditelným člověkem, aby patřením na něj člověk mohl dojít věčného života, který je u Boha a který byl Bohem člověku zjeven a skrze toto sebezjevení Boží i člověku darován, což je jedno ze stěžejních témat starokřesťanského autora sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), který je pokračovatelem teologie apoštola Jana - Miláčka Páně, jenž ve svém evangeliu jasně píše: "A Slovo se stalo tělem..."

Přečteno 276xcelý článek

Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2023

Slavný starokřesťanský teolog a biskup sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém textu reaguje na dobovou herezi nestorianismu, mylně zavádějící existenci dvou subjektů v Ježíši Kristu, aby oproti tomu prokázal, že lidskými slovy k nám v Ježíši Kristu promlouvá stále týž jediný subjekt, subjekt Boha, který se stal člověkem, aby nám lidskými slovy a lidským způsobem mohl sdělit svá božská tajemství pro naše poznání netělesného Boha a pro naši věčnou spásu.

Přečteno 233xcelý článek

Neznalost Písma je neznalostí Krista

sv. Jeroným, 19.6. 2023

Nemůžeme poznat Krista jinak než skrze slovo Církve, a slovem Církve je především Písmo, které vypovídá o Kristu a zve člověka k jeho poznání a tak i ke spáse. Proto neznalost Písma znamená neznalost Krista, jak trefně poznamenává velký znalec Božího slova a Učitel Církve sv. Jeroným (+420) v úvodu svého výkladu biblické knihy Izajáš.

Přečteno 250xcelý článek

Hledej potěšení v Kristových ranách

bl. Marie Celesta Crostarosa, 13.6. 2023

Již u církevních otců nacházíme intuici, že rány Kristovy, způsobené mu na kříži a zachované v jeho těle i po vzkříšení, jsou "rozsedliny skalní" (srov. Pís 2,14), v nichž duše nachází útočiště před Zlým a před světem a dochází v nich uzdravení svých vlastních ran. Italská mystička bl. Marie Celesta Crostarosa (+1755), blízká spolupracovnice sv. Alfonse Marii de Liguori (+1787), tuto pobídku ke vstoupení do ran Kristových přijala od samého Pána, jak dosvědčuje úryvek z jejích zjevení a rozjímání.

Přečteno 222xcelý článek

Srdce Kristovo pramenem živoucí krve

David z Augsburgu, 9.6. 2023

Německý středověký františkánský mystik a autor několika duchovních textů David z Augsburgu (+1272) je vedle dalších svých současníků svědkem rozvinuté úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu již v počátcích existence františkánského řádu. V následující modlitbě se upíná především ke vždy teplé a živoucí krvi z Ježíšova probodeného boku, která je s to roznítit srdce přátel Ježíšova Srdce láskou a zúrodnit je ctnostmi, uzdravit je a poskytnout jim nápoj a pokrm, protože probodené Srdce Ježíšovo a krev z něho vyplývající je zdrojem toho všeho.

Přečteno 260xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 62 |