Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Patrologie a patristika

Josef Novák, 28.3. 2011

Co je to patrologie? Jaký je rozdíl mezi patrologií a patristikou? Co nám dnes můžou říci díla církevních otců a starověkých spisovatelů? Leccos napoví stručný úvod do patrologie a patristiky včetně mnoha ukázek z děl církevních otců a starověkých křesťanských spisovatelů.

Přečteno 4214xcelý článek

Kristus je pokřtěn

sv. Řehoř Naziánský, 4.1. 2011

"Kristus je osvícen. Zároveň s ním se nechme osvítit i my! Kristus je pokřtěn, sestupme s ním i my, abychom spolu s ním také vystoupili vzhůru!" Úryvek z kázání sv. Řehoře Naziánského (329-389) ke svátku Křtu Páně.

Přečteno 1394xcelý článek

Maria prvních křesťanů

Emilián Soukup, 1.1. 2011

Mariánská úcta není "katolickým výmyslem", který by byl prvním křesťanům cizí, ale právě naopak: úcta k Marii Panně a Matce Ježíše je dědictvím a rozvinutím počateční křesťanské víry, jak dále nastiňuje dominikánský teolog Emilián Soukup (+1962).

Přečteno 2142xcelý článek

K obětování

sv. Cyprián, 16.11. 2010

Úryvek z listu sv. Cypriána (+258) Caeciliovi, jenž byl reakcí na mylnou praxi, kdy někteří při Večeři Páně namísto vína smíseného s vodou obětovali pouze vodu bez vína.

Přečteno 1251xcelý článek

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha

sv. Theofil Antiochijský, 21.9. 2010

Výstižný úryvek z apologie svatého antiochijského biskupa Theofila (2. stol.).

Přečteno 1625xcelý článek

Z díla sv. Basila Velikého

sv. Basil Veliký, 5.7. 2010

Jedním z největších a nejvýznamnějších církevních otců je sv. Basil Cesarejský, zvaný Veliký (330-379), bratr další velké církevní osobnosti, sv. Řehoře z Nyssy. I dnes, stejně jako v průběhu věků, stojí za to si několika úryvky připomenout jeho stále duchovně inspirující dílo.

Přečteno 1727xcelý článek

Duch svatý nás obnovuje křtem

Didymos Alexandrijský (Slepý), 19.4. 2010

Křest je mysteriem, tajemným ponořením a zasvěcením se Věčnosti. Křest není jen voda, ale i - a to především - Duch, který vlévá do křtěnce světlo shůry a proměňuje ho k věčné kráse, jak nastiňuje i starověký církevní spisovatel Didymos Alexandrijský (či Slepý; cca 310/313-398).

Přečteno 1543xcelý článek

Modlitba je duchovní oběť

Tertulián, 7.4. 2010

"Jsme praví ctitelé a praví kněží, když se modlíme duchem a duchem obětujeme modlitbu jako obětní dar," píše starověký církevní spisovatel Tertulián (cca 160-220) ve svém díle "O modlitbě".

Přečteno 1515xcelý článek

Sestoupení Pána do pekel

sv. Epifanius ze Salaminy, 1.4. 2010

Mezi Kristovou smrtí na kříži a jeho vzkříšením nastalo "veliké ticho". Církev věří, že v tomto "mezidobí" Kristus sestoupil do podsvětí ("do pekel"), aby zvěstoval radostnou zvěst zemřelým spravedlivým. A právě o tom pojednává starobylá homilie, přisuzovaná sv. Epifaniovi ze Salaminy (cca 310-403), z níž přinášíme úryvky. Mluví-li se v tomto případě o "pekle", podobně jako v Apoštolském vyznání víry ("sestoupil do pekel"), nejedná se zde o peklo coby úděl věčného zavržení, ale o podsvětí, tedy říši zemřelých, ve výše uvedeném významu.

Přečteno 1837xcelý článek

Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)

Egerie, 25.3. 2010

Vzácným svědectvím o slavení Svatého týdne v prvních staletích křesťanství je text ze 4. století od poutnice nazývané jako Egerie, který popisuje liturgické slavení přímo v Jeruzalémě.

Přečteno 2865xcelý článek

Eliáš a půst

sv. Ambrož Milánský, 16.2. 2010

Následující kázání pronesl sv. Ambrož Milánský (+397) mezi lety 386 až 392 v milánské katedrále před začátkem postní doby, konkrétněji v předvečer postní doby, aby - inspirován postavou starozákonního proroka Eliáše - varoval věřící před výstřednostmi své doby, totiž před nestřídmostí v jídle a pití.

Přečteno 1867xcelý článek

O svátostech (De sacramentis)

sv. Ambrož Milánský, 8.2. 2010

Spis sv. Ambrože (+397), milánského biskupa a učitele sv. Augustina, "O svátostech" (De sacramentis) o 6 knihách pojednává o tomtéž tématu jako další z jeho spisů "O tajemstvích" (De mysteriis), totiž o křtu, biřmování a eucharistii, a obsahuje důležité podrobnosti, týkající se liturgie. Má velmi mnoho společného s "Katechezemi" sv. Cyrila Jeruzalémského. Je to pravděpodobně stenografické zachycení katechezí, jež neměly být uveřejněny. Proto také autorství tohoto spisu nebylo dlouhou dobu připisováno sv. Ambrožovi.

Přečteno 1689xcelý článek

Historia Lausiaca 61 - O bratrovi, který je se spisovatelem; Epilog

Palladios, 3.2. 2010

Poslední díl Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca", které autor zakončuje vyprávěním o sobě samém a krátkým epilogem.

Přečteno 1086xcelý článek

Historia Lausiaca 60 - O pomluveném lektorovi

Palladios, 20.1. 2010

Příběh o křivě obviněném lektorovi z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca" je ukázkou, že každý zlý skutek má svůj zlý následek. Avšak pokání a vynesení skutku tmy na světlo je klíčem k rozvázání takovéhoto svazujícího jha.

Přečteno 1166xcelý článek

Historia Lausiaca 59 - O mnišce, která padla a obrátila se

Palladios, 16.1. 2010

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" zaznamenal mj. také velmi kontroverzní příběh o padlé mnišce, v němž jistě není následováníhodné modlit se za smrt dítěte počatého v hříchu (vždyť každé dítě je Božím darem a Bůh nepochybně nevyslýchá modlitbu za něčí smrt!), ale jistě dobrým příkladem je síla pokání a rozhodnost již více nehřešit.

Přečteno 917xcelý článek

Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi

Palladios, 7.1. 2010

Příklad hlubokého milosrdenství přináší Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca", když vypráví o mnichovi, jenž věděl ne jen to, co je "kontemplace", ale i to, co je "akce", kterou - konanou z milosrdenství - považoval za "umění svého Učitele", které se nade všechno chtěl naučit.

Přečteno 988xcelý článek

Být Božím obrazem a podobat se Bohu

Diadochos z Fotiké, 5.1. 2010

Církevní otcové se ve své antropologii často věnovali výkladu verše z biblické knihy Genesis: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby" (Gen 1,26). Jedním z takových textů je i výňatek z díla Diadocha z Fotiké (cca 400-486), v němž pojednává o různosti významu pojmů "obraz" a "podoba".

Přečteno 1484xcelý článek

Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně

Palladios, 31.12. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" zmiňuje, že mezi svaté osoby, které zasvětily svůj život službě Bohu, náleželi i ti, kteří měli aristokratický či vznešený původ, což se týká právě Vera a jeho ženy či zasvěcené panny Magny.

Přečteno 1053xcelý článek

Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce

sv. Epifanius ze Salaminy, 28.12. 2009

S tématem Vánoc, tj. oslavami narození vtěleného Boha, velmi úzce souvisí pravda o Božím mateřství Ježíšovy panenské matky Marie. Církev v tomto případě oslavně mluví o Marii, ale pouze proto, aby byl vyvýšen mocný Bůh, který skrze ni na věky přijal naše křehké lidství a přinesl nám tak spásu. V tomto duchu se nese i následující chvalozpěv kyperského metropolity sv. Epifania ze Salaminy (cca 310-403).

Přečteno 1863xcelý článek

Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi

Palladios, 26.12. 2009

Po sv. Athanasiovi Alexandrijském v předešlé části jsou v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca" zmíněny další dodnes známé osobnosti křesťanského starověku: velký teolog Origenes (cca 185-253) a autor mnoha spisů Hippolyt Římský.

Přečteno 1454xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 14 |