Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi

Palladios, 17.9. 2009

Pokračování Palladiova (cca 363-430?) vyprávění o svatých mužích pouště v jeho díle "Historia Lausiaca", tentokrát o Innocentovi, u něhož není vyloučeno, že se jedná o pozdějšího papeže Innocenta I.

Přečteno 802xcelý článek

To čiňte na mou památku

sv. Justin, 15.9. 2009

Kolem roku 150 napsal sv. Justin (+165) apologii, jíž hájil křesťanství proti pohanům. V posledních kapitolách této apologie líčí obřady křtu a eucharistie, která zpravidla následovala po křtu. Při četbě takovéto prvokřesťanské památky, která patří mezi nejstarší, můžeme pozorovat, jak podivuhodně se tato liturgie zachovala v celé ryzosti. Okolnost, že je dílo určeno pohanům, vysvětluje neobvyklé nebo nečekané výrazy, jako je "Den Slunce" (tj. neděle) ap.

Přečteno 2025xcelý článek

Historia Lausiaca 42 - O Julianovi; O Adoliovi

Palladios, 13.9. 2009

O asketovi Julianovi se ví jen pár informací, kdežto asketa Adolios je příkladem vytrvalé a věrné modlitby, jak vypovídá Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 701xcelý článek

Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách

Palladios, 3.9. 2009

Mezi prvními poustevníky byli nejen velcí mužové, ale i odvážné svaté ženy, které se zcela vydaly Pánu prostřednictvím modlitby a sebeodříkání, jak svědčí Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1245xcelý článek

O kněžství (De Sacerdotio)

sv. Jan Zlatoústý, 2.9. 2009

Úryvek z jednoho z nejznámnějších děl sv. Jana Zlatoústého (řec. Chrysostoma; 344/354-407), Učitele Církve, týkajícího se důstojnosti a poslání křesťanského kněžství: "Kněžství působí na zemi, ale svým posláním patří do nebe. Vždyť žádný člověk, žádný anděl, žádný archanděl, žádná stvořená bytost, nýbrž sám Spasitel ustanovil tuto důstojnost a lidem se dostalo cti zastávat tuto andělskou službu."

Přečteno 1264xcelý článek

Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi

Palladios, 27.8. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" podává svědectví i o takovém velikánovi křesťanského starověku, jakým byl sv. Efrém Syrský (cca 306-373), nazývaný pro svou pomazanou výřečnost "Harfa Ducha svatého".

Přečteno 1185xcelý článek

Výklad Janova evangelia - 1. traktát

sv. Augustin, 24.8. 2009

Výklad Janova evangelia sv. Augustina (354-430) je obsáhlá homiletická práce o 124 traktátech. Toto evangelium v něm sv. Augustin rozebírá takřka slovo za slovem, aby na něm posluchačům osvětlil především tajemství Božího vtělení a tajemství Nejsvětější Trojice, a to i např. srovnáním s tehdejšími bludnými naukami. Tyto traktáty sv. Augustin pronesl jako skutečná kázání v Hippo v letech 414-416. V následujícm úryvku přinášíme český překlad 1. traktátu, v němž rozebírá prvních 5 veršů Janova evangelia.

Přečteno 2730xcelý článek

Historia Lausiaca 39 - O Piórovi

Palladios, 20.8. 2009

Opět další z velkých asketů pospaných v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca" - Egypťan Piór.

Přečteno 939xcelý článek

Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi

Palladios, 13.8. 2009

Euagrios (nebo též Evagrios či Evagrius) Pontský (346-399) patří k nejvýznamnějším postavám starověkého mnišství a až do současnosti je díky svému dílu znám pro svou nauku o modlitbě a o duchovním boji proti špatným myšlenkám. O jeho životním příběhu nás informuje Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 1851xcelý článek

Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi

Palladios, 6.8. 2009

Další z příběhů Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca", tentokráte o asketovi Sarapiónovi, který byl mj. ochoten nechat se prodat jako otrok, aby mohl přivést ke spáse své pány.

Přečteno 1569xcelý článek

Důkaz apoštolského zvěstování

sv. Irenej z Lyonu, 3.8. 2009

Několik úryvků z díla "Důkaz apoštolského zvěstování" (či v arménském překladu "Výklad apoštolské nauky") mučedníka a biskupa Ireneje z Lyonu (cca 140/160-202/203), které je souhrnem apologeticky podané katolické nauky, kdy hlavními důkazy jsou naplnění starozákonních proroctví.

Přečteno 1927xcelý článek

Panarion

sv. Epifanius ze Salaminy, 21.7. 2009

"Panarion" (Lékárnička) je dílo sv. Epifania ze Salaminy (cca 310-403). Ačkoliv Epifanius nebyl výrazným teologem, přesto je tento jeho spis velmi důležitým jak pro teologická zkoumání, tak pro církevní historiky. Účelem spisu je obrana pravověří před dobovými herezemi.

Přečteno 1330xcelý článek

Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi

Palladios, 17.7. 2009

Další z osobností popisovanou Palladiem (cca 363-430?) v jeho spise "Historia Lausiaca" je Poseidónios, jenž se mj. znal i s jedním z nejvýznamnějších církevních otců - sv. Jeronýmem (Hierónymem), překladatelem Bible.

Přečteno 1007xcelý článek

Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole

Palladios, 6.7. 2009

Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu spisu "Historia Lausiaca" popisuje vlastní setkání s jednou z nejvýznamnějších osobností egyptslého mnišského hnutí - s Janem z Lykopole, jenž žil 40-50 let svého života jako rekluz.

Přečteno 1592xcelý článek

Katecheze

sv. Cyril Jeruzalémský, 1.7. 2009

Výběr z vyučování čekatelů na křest od světce a učitele Církve Cyrila (cca 315-386), jeruzalémského biskupa, v němž probírá nejen jednotlivé svátosti - jejich význam, účinek a přípravu na ně, ale i jednotlivé body křesťanského vyznání víry - kdo je Bůh a Ježíš Kristus, význam Kristovy oběti, vztahy v Trojici, kánon Písma atd.

Přečteno 1975xcelý článek

Modlitba je světlem duše

sv. Jan Zlatoústý, 2.6. 2009

Kratší úryvek z homilie učitele Církve, sv. Jana Zlatoústého (+407), v němž tento kazatel opěvuje krásu, velikost a úctyhodnost "prostřednice mezi Bohem a lidmi", tj. modlitby.

Přečteno 1277xcelý článek

Uplatnění preskripce vůči heretikům

Tertulián, 18.5. 2009

Spor mezi hodnověrným učením a autoritou apoštolských církví a církví heretiků je obsahem úryvků z díla "De praescriptione hereticorum", pocházejícího od jednoho z nejplodnějších starověkých církevních spisovatelů, Tertuliána (cca 160-220).

Přečteno 1759xcelý článek

První apologie

sv. Justin, 8.5. 2009

Výňatek z jedné z nejvýznamnějších starověkých apologií od svatého mučedníka Justina (+165), v níž mj. vyvrací obvinění z ateismu, nepřátelství vůči státu a nemravnosti, ukazuje na naplněná starozákonní proroctví o Ježíši Kristu a podává svědectví o křesťanské bohoslužbě, v našich úryvcích především o křtu a o eucharistii.

Přečteno 2718xcelý článek

Proti Eunomiovi (Contra Eunomium)

sv. Řehoř z Nyssy, 20.4. 2009

Jedním z největších církevních otců a starověkých teologů je sv. Řehoř z Nyssy (4. stol.). Měl výrazný vliv mj. na formování nauky o Božské Trojici a vystupoval proti herezi arianismu. Spis "Contra Eunomium", z něhož přinášíme ukázku, se dotýká právě tohoto sporu mezi křesťanským pravověřím a arianismem.

Přečteno 1572xcelý článek

Řeč o Svatém týdnu

sv. Efrém Syrský, 2.4. 2009

Nádherná slova sv. Efréma Syrského (cca 306-373), nazývaného "Citera Ducha svatého", o primátu Petrova úřadu, velikosti a účincích eucharistie a o jednotě dvou přirozeností Ježíše Krista.

Přečteno 1397xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 13 |