Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Jako totiž blahoslavenná Panna panen nosila ve svém těle svého Stvořitele, tak i ty, když ji v pokoře a chudobě napodobuješ, můžeš duchovně nosit ve svém těle a mít v sobě Toho, který má v sobě tebe i veškerenstvo."

sv. Klára z Assisi, 3. list

"Slovo Otce, tak vznešené, svaté a slavné, přijalo ze života Panny Marie opravdové tělo našeho křehkého lidství. On byl bohatý nade vše, a přece chtěl pro sebe a svou Matku, nejsvětější Pannu, vyvolit chudobu."

sv. František z Assisi, List všem věrným křesťanům, 2. verze, 1

"Bohu totiž nestačilo udělat svého Syna ukazatelem cesty. Jeho udělal Cestou samotnou, abys šel skrze něho, aby tě vedl, aby šel s tebou."

sv. Augustin, Enarrationes in psalmos 109,1-3

"Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem."

Bible, List Židům 1,1-3

"Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde slavně na sklonku tohoto světa, v poslední den. Nastane totiž konec tohoto světa a tento stvořený svět bude obnoven."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze 15,1-3

"Veškeré rozjímání, vědění a uvažování o stvořených věcech by nás mělo přivádět ke kontemplaci o Bohu, na něhož by měla být upoutána celá naše pozornost."

Diviš Kartuzián

"Nikdo z lidí ho (Boha) nikdy neviděl ani nepoznal, až on sám sebe ukázal. A ukázal se skrze víru, které jediné je dovoleno vidět Boha."

List Diognetovi 8,5-6

"Lidé by měli dovolit Bohu, aby se vrátil do středu jejich života, a měli by uznat, že za samotnou svou existenci nevděčí nikomu jinému než samotnému Bohu, jenž je tvůrcem všeho."

Hildegarda z Bingenu, Liber vitae meritorum

"Člověk je hostie a jeho život je mše svatá. Cílem je jeho proměnění, konsekrace."

sv. Terezie z Lisieux

"Každá okolnost, každá událost, každé utrpení stejně jako každá radost je svátostí, kterou nám sesílá Bůh."

bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice

"Všichni jsme stvořeni, abychom se stali podobnými milovanému Božímu Synu a abychom se v něho proměnili. Ježíši, Ty jsi Láska, která mě přitahuje k sobě, ale tato Láska je ukřižovaná. Člověk ji nachází jen na kříži."

sv. Pio z Pietrelciny

"Církev reformujeme jenom tehdy, když pro ni trpíme."

Walter Nigg

"Slávou Boží je živý člověk. A životem člověka je vidět Boha."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, IV,20,7

"Církev chce obnovu. Ale obnova neznamená změnu zvyklostí. Obnova musí být věrná duchu Písma. Těžké časy pro církev. Nenechte se zmást prázdnými řečmi. Uslyšíte o kněžích a řeholnících, kteří opustili svou službu, o rozvrácených rodinách. Ale nezapomínejte, že jsou tisíce a tisíce kněží, řeholnic a rodin, které zůstaly věrné. Tato zkouška očistí církev od lidských slabostí, aby z nich vyšla krásnější a pravdivější."

bl. Matka Tereza

"Co jiného jsou služebníci Boha než jeho potulní pěvci, kteří se dotýkají lidských srdcí a naplňují je veselostí ducha."

sv. František z Assisi

"Ničím se neznepokojuj - Ničím se nermuť - Všechno pomíjí - Bůh se nemění - Všeho dosáhneš trpělivostí - Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí - Jeho láska stačí."

sv. Terezie od Ježíše

"Vytáhněte rybu z vody - a nemůže dále žít. Tak je to s člověkem bez Boha!"

sv. Jan Maria Vianney

"Jsme-li věrni vůči trpícímu člověku, jsme věrni vůči každému člověku, každému muži a každé ženě ve světě. Protože se s ním setkáváme tam, kde je mu toho potřeba."

Jean Vaniér

"A jaké je ovoce té tak nevídané štědrosti Stvořitele vůči jeho stvoření? ... Aby se člověk ocitl mezi "obětím" a "polibkem" Otce a Syna, kterým je Duch Svatý; a aby se spojil s Bohem stejnou láskou, skrze kterou jsou Otec a Syn Jedním; a aby byl posvěcen v tom, jenž je svatostí obou."

Vilém ze Saint-Thierry, Spec. fidei, 72,113

"Církev je rájem, neboť má uprostřed strom života - svatý kříž."

ct. Theodor Studita

"Každému je proto jasné, že všichni křesťané jakéhokoli stavu a zařazení jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce. [...] O dosažení této dokonalosti ať se věřící snaží všemi silami, které dostali podle míry Kristova daru; aby se následováním Krista a snahou se mu podobat oddali celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení Otcově vůli. Svatost Božího lidu tak přinese bohaté plody, jak o tom výmluvně hovoří dějiny církve v životě tolika svatých."

Dokumenty II. vatikánského koncilu, Lumen gentium 40

"Četba Božího Písma, ó předrazí, je veliké dobro. Činí duši moudřejší, pozvedá mysl k nebi, vzbuzuje v člověku vděčnost, působí tak, abychom neobdivovali zdejší pozemský svět, ale abychom v našich myšlenkách žili tam nahoře, abychom vykonávali veškeré dílo s pohledem upřeným k odměně, kterou nám dá Pán, abychom se s velkým nadšením věnovali ctnostnému úsilí."

sv. Jan Zlatoústý, In Genesim 35,1

Další stránky: předchozí | 1 ... | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |