Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Je Kristus králem dějin? Ano, ale dle způsobu evangelijního, jejž ukázal svým vjezdem do Jeruzaléma, tedy způsobem kenotickým (pod závojem pokory), skrytým, nevnímatelným smysly, avšak velmi reálným a zcela zřetelným pro víru."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Ty jsi Král!

sv. Terezie od Ježíše, 23.11. 2017
Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Přečteno 55xcelý článek

Ladislav Tichý: List Galatským

Július Pavelčík, 15.11. 2017
KNIHA - Ladislav Tichý: List Galatským, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 9, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 130 s.

Přečteno 178xcelý článek

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval

sv. Bernard z Clairvaux, 12.11. 2017
Šťavnatý úryvek z jednoho kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153) na biblickou "Píseň písní" o lásce jako takové a o lásce nesouměrné, avšak dostatečné mezi duší a Kristem.

Přečteno 244xcelý článek

Věnec ctností

bl. Jan Ruysbroeck, 8.11. 2017
Výtečný vlámský mystik bl. Jan Ruysbroeck (+1381) nás v odstavcích ze svého díla "Ozdoba k duchovní svatbě" poučuje, jakými ctnostmi je zušlechtěn a zkrášlen skutečně duchovní člověk.

Přečteno 277xcelý článek

Jediný poklad jediné Církve

bl. Pavel VI., 31.10. 2017
Zejména k příležitosti Slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je vhodné zamyslet se nad skutečností jediné Církve, sestávající jak z nás, věřících putujících dosud v tomto světě, tak z těch, kteří nás předešli k Pánu a buď podstupujících očistcová muka, nebo se již těšících blaženému patření na Boží tvář, a nad vzájemnou výměnou duchovních dober v tomto jediném Těle Kristově. K tomu nám může posloužit úryvek z apoštolské konstituce papeže Pavla VI. "Indulgentiarum doctrina" ("Nauka o odpustcích"), která není suchopárným úředním dokumentem, ale naopak sdílením moudrosti Církve, kterou má Církev od Ducha, jehož Církvi udělila Vtělená Boží Moudrost - Syn.

Přečteno 399xcelý článek

Cena jediné mše svaté

sv. Mechtilda z Hackebornu, 16.10. 2017
Pán Ježíš sděluje středověké světici a mystičce Mechtildě z Hackebornu (+1298) a skrze ni též nám, že není ani tak podstatným, co konáme my, ale co koná On, na první místě skrze eucharistii, která v sobě "obsahuje všechny statky a milosti" a na jejíž milostiplnosti máme uctivým svatým přijímáním účast, jež nás proměňuje k obrazu Božímu.

Přečteno 670xcelý článek

Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe

sv. Terezie od Ježíše, 10.10. 2017
Ježíš předkládá svaté karmelitce Terezii z Avily (+1582) "křesťanský program", který se nejednomu dnešnímu křesťanu, formovanému spíše současnou antropocentrickou psychologií uspokojení vlastních potřeb, může jevit až pohoršujícím, totiž "program" milovat v bezútěšném utrpení a skrze ně a jím, kdy dokonce "trápení jsou měřítkem Otcovy lásky". Ale jak říká Terezii sám Pán: "Zahleď se na tyto (mé) rány - taková je cesta pravdy."

Přečteno 698xcelý článek

Všechny články