Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Láska je sám život božské přirozenosti. Není možné se účastnit na jeho životě bez lásky."

sv. Řehoř z Nyssy, De anima et resurrectione

Archiv zamyšlení
 
adventni-inspirace-3.jpg
.

Nejnovější články

Inspirace pro Advent

29.11. 2019
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 4419xcelý článek

"Učinil mne vybraným šípem"

Origenes, 23.11. 2019
Origenes (+253) ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu" mimo jiné probírá různá biblická označení Božího Syna, vyjadřující jeho určité atributy a projevy vůči stvoření, vyžadujícímu spásu. Mezi tato pojmenování zařadil i starozákonní výrazy "ostrý meč" a "vybraný šíp", aby pomocí nich popsal, jak Syn, poslaný Otcem na svět kvůli naší spáse, proniká do nejhlubšího nitra člověka a zasahuje je svojí toužebnou a soucitnou láskou, aby se lidská duše "spřátelila s Bohem".

Přečteno 37xcelý článek

Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická

Marian Zawada, 15.11. 2019
Ačkoliv autor, polský karmelitánský teolog Marian Zawada (*1958), v následujícím textu píše o zkušenosti mystické, lze jeho slova vztáhnout i na každou autentickou duchovní zkušenost, která je z milosti milosrdného Boha určitým závdavkem věčné blaženosti a jakousi aktualizací či uskutečněním v našem životě toho, co je předmětem naší křesťanské víry.

Přečteno 89xcelý článek

Filokalie konečně mluví česky!

Lukáš Drexler, 5.11. 2019
KNIHA - Filokalie I., Refugium, Olomouc 2019, 554 s.; přel. A. Černohous.

Přečteno 137xcelý článek

O strašlivosti Božího soudu

Denis Kartuzián, 2.11. 2019
Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a vešli do věčné blaženosti Jeho Království, ale ne každý je nyní oblečen na tuto Věčnou hostinu. Proto nás Bůh, dokud je čas, neustále vyzývá k obrácení a k očištění, abychom byli na konci času hodni vejít a nebyli jsme pro své hříchy ponecháni "vně" Svatebního veselí.

Přečteno 234xcelý článek

Jan Cassianus: Rozmluvy 11-14

Lukáš Drexler, 25.10. 2019
KNIHA - Jan Cassianus: Rozmluvy 11-14, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, Praha 2019, 125 s.; přel. O. Koupil.

Přečteno 121xcelý článek

Než tě spatříme tváří v Tvář

sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019
Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.

Přečteno 131xcelý článek

Všechny články