Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Člověk je největší, když klečí."

Jan XXIII.

"Svatost je účast na božském životě, a protože 'Bůh je láska', mírou svatosti nemůže být nic než láska."

Joseph-Marie Verlinde, Z ášramu do kláštera

"Ateismus je absurdní ze dvou hledisek: protože vyvozuje život z ničeho, z neexistence, a protože živou bytost v momentu smrti anuluje."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Dvě věci vás udrží ve zbožném životě: velká pečlivost při plnění závazků vašeho stavu a velká odvaha, abyste se nevzdávali a neztráceli ducha v těžkostech, do kterých můžete přijít."

sv. František Saleský

"Než o čemkoli začneme přemýšlet, měla by duše nejprve být uvedena do stavu lásky."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Milujte Svatou Pannu a učiňte ji milovanou. Vždy se modlete růženec!"

sv. Pio z Pietrelciny

"U modlících bývají přítomni andělé a radují se z těch, které spatřují čisté při modlitbě pozdvihovat ruce. Plesají, když v líbeznou vůni přinášejí Bohu zápalnou oběť své zbožnosti."

sv. Bernard z Clairvaux

"Modlete se vytrvale, a tak zvítězíte nad svými nepřáteli. Pokořte se pod mocnou ruku nebeského lékaře, a tak dospějete k tomu, že na svatební hostině, která se bude slavit v nebi, vás Ježíš posadí na první místo. Bůh totiž jasně přislíbil, že ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Stále ze srdce děkujte Bohu skrze Ježíše Krista, a tak se velmi dobře připravíte na to, abyste mohla přijímat další obdarování od Boha."

sv. Pio z Pietrelciny

"V Kříži Východ uctívá ... strom života z Edenu, rašící znova v srdci tohoto světa. Kříž, znamení vítězství, obepíná svými rameny celý svět a vše v něm a poráží brány pekelné."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Pán mi dal tak veliké poznání vznešenosti, důstojnosti a velikosti Panny Marie! Zdálo se mi, že není nic v nebi ani na zemi, ať měsíc, hvězdy, slunce nebo andělé, co by se mohlo přirovnat k její velikosti a důstojnosti, leda sám Bůh, jemuž se mi zdála tato Panna ve všem podobná, až na to, že ona je tvor a on Tvůrce."

sv. Marie Magdaléna de'Pazzi

"Hledej jen Boha. Nezastavuj se u ničeho stvořeného. Když mluvíš, chovej se tak, jako bys mlčela. Když na něco hledíš, chovej se tak, jako bys byla slepá. Když něco slyšíš, přijímej to tak, jako bys byla hluchá. Jen Bůh je všechno. Ostatní věci na zemi jsou marnost, neboť pomíjivé neznamená nic. Až se přiblíží smrt, bude nám líto, že jsme čas nevyužili lépe."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Křesťan je ten, kdo neopovrhuje Kristovou cestou, ale chce ji následovat skrze svá utrpení."

sv. Augustin, Enarrationes in Psalmos, 36,II,16

"Krása spasí svět, ale ne jakákoliv krása. Jen ta, která pochází od Ducha svatého, krása Ženy oděné sluncem."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Bůh může a chce jednat bezprostředně se svým tvorem; člověk může skutečně zakusit, že se to děje."

Karl Rahner, Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?

"Na hoře Tábor se Pán proměnil, a její název se vykládá jako 'světlo přicházející', a naznačuje oltář, na kterém se odehrává proměnění, to jest transsubstanciace způsob chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, a skrze tuto svátost přichází světlo do duší věřících."

sv. Antonín Paduánský, V. neděle po Seslání Ducha svatého, 15

"Moc Boží je schopna vynalézt naději tam, kde již žádná není, a objevit cestu v nemožnosti."

sv. Řehoř z Nyssy, De opificio hominis, in PG 44,128b

"Bůh existuje, stačí se zaposlouchat do řeči kamenů."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Pána Boha nacházíme v modlitbě i při praní. Není nic než On ve všem. Žijeme jej a dýcháme jej."

bl. Alžběta od Trojice

"Tou nejdůležitější vlastností věčnosti je neustálé teď. Teď se modlit, teď odpovídat, teď následovat Boží volání. Netrápit se tím, co jiného se děje..."

Adrienne von Speyr, U Boha a u lidí

"První chudoba národů spočívá v tom, že neznají Krista."

bl. Matka Tereza

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Církev je nebem na zemi, ve kterém Bůh nebeský přebývá a působí."

German I. Konstantinopolský

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 28 |