Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"V Kříži Východ uctívá ... strom života z Edenu, rašící znova v srdci tohoto světa. Kříž, znamení vítězství, obepíná svými rameny celý svět a vše v něm a poráží brány pekelné."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Pán mi dal tak veliké poznání vznešenosti, důstojnosti a velikosti Panny Marie! Zdálo se mi, že není nic v nebi ani na zemi, ať měsíc, hvězdy, slunce nebo andělé, co by se mohlo přirovnat k její velikosti a důstojnosti, leda sám Bůh, jemuž se mi zdála tato Panna ve všem podobná, až na to, že ona je tvor a on Tvůrce."

sv. Marie Magdaléna de'Pazzi

"Hledej jen Boha. Nezastavuj se u ničeho stvořeného. Když mluvíš, chovej se tak, jako bys mlčela. Když na něco hledíš, chovej se tak, jako bys byla slepá. Když něco slyšíš, přijímej to tak, jako bys byla hluchá. Jen Bůh je všechno. Ostatní věci na zemi jsou marnost, neboť pomíjivé neznamená nic. Až se přiblíží smrt, bude nám líto, že jsme čas nevyužili lépe."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Křesťan je ten, kdo neopovrhuje Kristovou cestou, ale chce ji následovat skrze svá utrpení."

sv. Augustin, Enarrationes in Psalmos, 36,II,16

"Krása spasí svět, ale ne jakákoliv krása. Jen ta, která pochází od Ducha svatého, krása Ženy oděné sluncem."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Bůh může a chce jednat bezprostředně se svým tvorem; člověk může skutečně zakusit, že se to děje."

Karl Rahner, Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?

"Na hoře Tábor se Pán proměnil, a její název se vykládá jako 'světlo přicházející', a naznačuje oltář, na kterém se odehrává proměnění, to jest transsubstanciace způsob chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, a skrze tuto svátost přichází světlo do duší věřících."

sv. Antonín Paduánský, V. neděle po Seslání Ducha svatého, 15

"Moc Boží je schopna vynalézt naději tam, kde již žádná není, a objevit cestu v nemožnosti."

sv. Řehoř z Nyssy, De opificio hominis, in PG 44,128b

"Bůh existuje, stačí se zaposlouchat do řeči kamenů."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Pána Boha nacházíme v modlitbě i při praní. Není nic než On ve všem. Žijeme jej a dýcháme jej."

bl. Alžběta od Trojice

"Tou nejdůležitější vlastností věčnosti je neustálé teď. Teď se modlit, teď odpovídat, teď následovat Boží volání. Netrápit se tím, co jiného se děje..."

Adrienne von Speyr, U Boha a u lidí

"První chudoba národů spočívá v tom, že neznají Krista."

bl. Matka Tereza

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Církev je nebem na zemi, ve kterém Bůh nebeský přebývá a působí."

German I. Konstantinopolský

"Nemůžeme než milovat toho Svatého svatých, abychom se stali svatými. Kdo nám zabrání, abychom takovými byli, máme-li srdce pro lásku a tělo pro utrpení!"

sv. Markéta Marie Alacoque, List 108.

"Otevření Ježíšova srdce je symbolickým projevem té lásky, díky níž Ježíš dal, stále dává a bude i nadále dávat lidstvu všechno."

sv. Jan Pavel II., Život Kristův, LXXIV,3

"Eucharistie je pokaždé cosi jako objetí, v němž si nás Ježíš tiskne ke svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci."

kard. Charles Journet, Ohnivý šíp

"Počít z Ducha svatého, nosit a posléze porodit Syna v naprosté poslušnosti Otci nepochybně předpokládá existenci jedinečného vztahu k Nejsvětější Trojici. Podle Božího přání navázala Maria s Božstvím důvěrný vztah, jehož dosah si nikdo nedokáže představit. Mariino Boží mateřství nám nejen darovalo Krista Spasitele, ale také nás uvedlo do nitra Trojice a obnovilo naši naději v posvátný a přetvářející vztah k Bohu."

Jean-Claude Michel, Kdo jsi, Maria?

"Kristus je naše spása, která spočívá v návratu k Otci, a ten je možný prostřednictvím daru Ducha svatého."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Pověrečné je věřit, že vědecký postoj může být nadřazen víře v Boží otcovství. Naopak, jediné pravé poznání univerza spočívá v duchovní kontemplaci světa."

Tomáš kard. Špidlík, Integrální poznání

"Tak jako duše zakouší vrozenou touhu po svém Stvořiteli, tak Stvořitel touží po tom, aby spočinul ve svém stvoření."

Matta el-Meskin, Rady k modlitbě

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 27 |