Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Jestliže vidíš svého bratra hřešit, vlož na jeho ramena plášť své lásky."

sv. Izák Syrský

"Pokání je jedinou mocí schopnou rozbít každého ducha ukřivděnosti, vyžadovačnosti a egoismu."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Kdyby byla jen jedna možnost: buď dělat dobré, nebo potírat zlo, pak by se člověk musel rozhodnout pro to první."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když David bojoval se lvem, chytil ho za hrdlo. I my, když budeme žít střídmě, přemůžeme s Bohem neviditelného lva."

Poimen Veliký, Apofthegmata

"Nebudeme souzeni za to, že jsme nekonali zázraky, ale budeme jistě muset Bohu vydat počet z toho, zda jsme nepřestali v nitru plakat nad svými hříchy."

sv. Jan Klimak, Scala Paradisi, Gradus 7

"Jestliže Bůh je život a láska, pak stvoření, které nemiluje, nežije."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kontemplativní duše je uzavřená zahrada, v níž se člověk raduje z toho, že přijímá přímo Boží život v klidu srovnatelném s tím, jenž nepochybně vládl při rozbřesku světa."

Dom Augustin Guillerand

"Kontemplativní život staví člověka do samého srdce veškeré duchovní plodnosti."

sv. Tomáš Akvinský

"Horlivost málo dobrotivá pochází z lásky málo pravdivé."

sv. František Saleský

"Jak byste mohli být vyloučeni z porodu Panny, když jste Kristovými údy? Maria porodila vaši hlavu a církev dala život vám. Také církev je matkou a pannou. Matkou pro své nitro plné lásky, pannou pro neposkvrněnost víry a zbožnosti. Rodí národy, ale všichni jsou údy jednoho, jehož je ona tělem a manželkou, a v tomto je podobná Panně, která je také matkou jednoty mezi mnohými."

sv. Augustin

"Poznání spojené s Bohem naplňuje veškerou touhu. A pro srdce, které je přijme, je ve své celistvosti sladkostí, která zaplavuje zemi. Není nic jiného, co by se sladkostí mohlo podobat poznání Boha."

sv. Izák Syrský

"Narozením Syna se Matka neocitá u konce své plodnosti. Naopak, právě tím získává schopnost rodit každého křesťana, který je Kristovým údem."

Adrienne von Speyr, Služebnice Pána

"Také já ohlásím velikost tohoto dne: Nesmrtelný se vtěluje, Slovo se stává tělem, neviditelné se zjevuje, nedotknutelného se můžeme dotknout, nadčasové má začátek, Syn Boží se stává Synem lidským: Ježíš Kristus je týž včera, dnes a navěky... Hle, velká slavnost, kterou dnes slavíme: příchod Boží k lidem, abychom my mohli přijít k Bohu, nebo raději přesněji, abychom se k němu vrátili. Abychom svléknuvše starého člověka oblékli nového. ... Uctívej narození, které tě uvolní z pout zla. Vzdej úctu tomuto pacholátku v Betlémě, které ti navrátí ráj."

sv. Řehoř z Nyssy, Oratio 38

"Neříkej, že Bůh je Bohem spravedlnosti, neboť jestliže by jím byl, nebyl bys dále živ."

sv. Izák Syrský

"Pravda o světě je pravdou, která se nachází mimo jeho hranice. Proto nemůže být vědeckou."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Bůh, který miluje, se neuspokojí tím, že k sobě volá otroka, který by miloval, ale sám se vydává člověka hledat, On - bohatý - se přibližuje k naší bídě, sám se představuje, jasně potvrzuje svou lásku a prosí, aby byla opětována; neodvrací se, když je odmítnut, nepohoršuje se, když je napadán; čeká u brány a dělá vše pro to, aby svou lásku dal najevo, i když je odmítán; snáší odsouzení a umírá."

Mikuláš Kabasila, De vita in Christo, VI,A,I

"Pokora je schopnost nacházet své správné místo."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Účast na Těle a Krvi Páně nepůsobí nic jiného než přenesení v to, co přijímáme."

sv. Lev Veliký, Sermones, 63,7

"Kde člověk s jistotou poznává, že ho Bůh miluje? Jedním takovým místem, kde je možno zakusit Boží lásku, je odpuštění hříchů, protože jen Bůh odpouští hříchy. Odpustit zde neznamená prostě zapomenout nebo smazat hříchy. Odpuštění je zkušenost, že nejsme souzeni podle zla, kterého jsme se dopustili činy, v myšlenkách a citech, nýbrž že je toto zlo dokonce přetvořeno láskou, kterou tě miluje Ten, kdo odpouští. A ještě víc, odpouštění znamená obnovení, stát se takovým, jakým tě vidí Ten, kdo tě miluje."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Život svatých vysvětluje Krista. Z každého z nich vyzařují jednotlivé paprsky Kristovy nekonečně bohaté plnosti a stávají se tak zvlášť přístupné lidskému pohledu. Svatí jsou objeviteli jeho výšin a dálek a možností. Razí cesty i pro jiné, a vytvářejí životní formy, které mohou být uskutečňovány těmi, kteří by nebyli s to vytvořit si je sami."

Romano Guardini, O modlitbě

"Koho jedenkrát pravá láska řádně zranila, ten se nikdy zcela neuzdraví, leč zlíbá-li znova táž ústa, jimiž byla jeho duše zraněna."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, II,XV

"Člověk oddaný modlitbě, který touží zakoušet Boží dary, musí být ochoten zemřít pro Boha, ba dosáhnout mučednické smrti."

sv. Terezie od Ježíše, Cesta k dokonalosti, XII,2

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 24 |