Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Nejvyšším cílem církevní jednoty, k níž nyní vzhlížejí masy vzdělaných lidí, je klid a jednomyslnost. Pomíjí se však to, že církev je postavená na víře a že skutečně prvním cílem křesťanského usilování je pravda. Klid a mír jsou až na druhém místě."

bl. John Henry Newman, Historical Sketches, 1,IV,2

"V Kristu tedy máme vše. Každá duše k němu přichází, ať už je nemocná hříchy těla, ať už je přibita hřeby světských žádostí, ať už je dosud nedokonalá, ale na cestě k dokonalosti díky vytrvalému rozjímání, nebo ať už je některá duše dokonalá mnohými ctnostmi, každá duše je v Boží moci a Kristus je nám vším. Toužíš-li uzdravit nějakou ránu, on je Lékař; zmítají-li tebou horečky, on je Pramen; tísní-li tě nepravost, on je Spravedlnost; potřebuješ-li pomoci, on je Síla; bojíš-li se smrti, on je Život; toužíš-li po nebi, on je Cesta; utíkáš-li před temnotou, on je Světlo; hledáš-li pokrm, on je Nasycení. Proto 'okuste a vizte, jak je dobrý Pán; blaze člověku, který se k němu utíká' (Ž 33/34,9)."

sv. Ambrož Milánský, De virginitate, 16,99

"Není divu, že mluvíme-li pochvalně o Matce, chválíme i Syna, a stejně tak chvála Syna znamená poctu i pro Matku. Neboť jestliže je podle Šalamouna 'moudrý syn slávou otcovou', oč slavnější je stát se Matkou samotné Moudrosti?"

sv. Bernard z Clairvaux, Chvály panenské Matky, homilie IV,1

"Modly mluvily o Bohu k obrazu člověka, Vtělení mluví o člověku k obrazu Boha."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Jaký div! Nedostupný Bůh se stává naším přítelem. Jste mými přáteli, říká nám. To je radost, která nezná hranic!"

Athénagoras I.

"Za nic na světě se nedopouštět hříchu, ani se vědomě nedopouštět žádného hříchu lehkého, ani žádné poznané nedokonalosti."

sv. Jan od Kříže, Stupně dokonalosti, 1

"Jako měsíc nesvítí svým vlastním světlem, nýbrž světlem, které dostává od slunce, tak i Maria je zcela čistá od každého hříchu skrze Krista."

Rupert z Deutzu

"Kdo vidí Krista v jeho lidství, vždy kontempluje i jeho božství. Kdo vidí Krista v jeho dějinné existenci, kontempluje ho v jeho existenci nebeské. Kdo poznal Ježíše, kdo vidí stan postavený lidskýma rukama, vidí zároveň příbytek, které lidské ruce nepostavily."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Je Kristus králem dějin? Ano, ale dle způsobu evangelijního, jejž ukázal svým vjezdem do Jeruzaléma, tedy způsobem kenotickým (pod závojem pokory), skrytým, nevnímatelným smysly, avšak velmi reálným a zcela zřetelným pro víru."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Církev je pro nás matkou. ... To z ní jsme se zrodili duchovně. ... Nikdo nenalezne u Boha otcovského přijetí, opovrhuje-li svojí matkou, Církví."

sv. Augustin, Sermo, Mai 94,1

"Přestože se moderní doba chlubí, že dosáhla vysoké úrovně poznání, je toto poznání bráno idealisticky. Přestože se neustále ohání humanismem, má pro něj lidský život často menší cenu než některé pojmy a chce se po něm, aby se obětoval ve prospěch velkých humanistických hesel."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Jaké je krásné spojení Církve na zemi s Církví v nebi... Jak řekla svatá Terezka: 'Vy triumfujete, my bojujeme a spolu velebíme Boha.'"

sv. Jan Maria Vianney

"Každý člověk, který je moudrý v očích Božích, je šťastný. Šťastný život spočívá v poznávání Boha. Poznávání Boha dává sílu k činění dobra. Činění dobra vede k radosti života věčného."

sv. Isidor ze Sevilly, Sentence, II,1,1

"Snažte se napodobit Ježíše Krista jako On svého Otce."

sv. Ignác Antiochijský, List Filadelfským, VII,2

"Bůh hodně pomáhá duším, které se rozhodnou namáhat se pro Něho, a kdo Mu důvěřuje, toho nikdy nenechá na holičkách."

sv. Terezie od Ježíše, Duchovní relace, I,8

"Urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí."

sv. František z Assisi, První řehole, 9

"Jméno 'andělé' je označení funkce, kterou plní, nikoli jejich přirozenosti: jsou to totiž vždycky duchové, ale když jsou posíláni, nazývají se andělé."

sv. Isidor ze Sevilly, Etymologie VII,5

"Bůh dovoluje, aby ti, kteří ho milují, měli chyby. Oni z nich totiž čerpají veliký užitek - stejně jako když někdo jde a zakopne, poskočí tím dopředu o dva kroky."

sv. Josef Kopertinský

"Jako se kříž stal mírou lásky Ježíšovy k nám, tak je také mírou naší lásky k němu."

bl. Helena Aiello

"Vášeň lásky nemůže být krásná, jestliže nepřekračuje meze. Pokud se nemiluje nadmíru, nemiluje se dost."

Blaise Pascal

"Láska je krásné slovo, ale krásnější je skutek."

sv. Augustin, Výklad k 1. listu sv. Jana, 8. traktát

"Musíme se znovu učit vidět Marii v církvi a církev v Marii. Obě tajemství naší víry spolu totiž velmi úzce souvisí. A teprve až sestoupíme znovu do hlubin těchto křesťanských mysterií, budeme si moci s větší radosti uvědomit, co znamená naše vlastní omilostnění, náš duchovní život."

Hugo Rahner, Maria a Církev

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 31 |