Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Ve vztahu lásky mezi dvěma osobami se prozrazuje pravá tvář každého."

Henri Caffarel, Kamila uchvácena Bohem

"Svatý Duch viditelně sestupuje na Ježíše proto, aby nás poučil o tom, co se ve křtu neviditelně děje s námi ... a na svědectví, že zatímco Jan křtí vodou, Ježíš křtí Svatým Duchem."

bl. Theofilakt

"Maria milostí zrodila toho, kterého Otec od věčnosti zplodil a plodí přirozeností."

sv. Maria Magdaléna de'Pazzi

"On se stal člověkem, abychom mohli být zbožštěni; zjevil se prostřednictvím těla, abychom mohli mít ideu neviditelného Otce; snášel násilí lidí, abychom zdědili neporušitelnost."

sv. Atanáš Alexandrijský, O vtělení Slova, 54

"Duše spojené s Bohem se satan bojí jako Boha samého."

sv. Jan od Kříže

"Boží mateřství je zdrojem neslýchané důvěrnosti mezi Marií a Ježíšem. Ale není jejím úplným vysvětlením. Svatá Panna mohla dát Kristu jen lidské tělo. Ale on jí dal výměnou ještě mnohem víc: svůj božský život. Maria se rodí neposkvrněná mocí Ježíšovy krve, která bude prolita. A v tomto smyslu je opravdu 'dcerou svého Syna', jak to vyjádřil Dante."

P. František od Panny Marie OCD, Tvář svaté Panny

"Ježíš, nestvořené Slovo, je naší spásou, protože sdílel všechno s námi a my můžeme sdílet všechno s ním."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Církev je pozemské nebe, kde žije a pohybuje se nebeský Bůh."

German, konstantinopolský patriarcha

"Demokracie je v pekle, v Nebi je Království."

sv. Jan Kronštadtský

"Člověk je největší, když klečí."

Jan XXIII.

"Svatost je účast na božském životě, a protože 'Bůh je láska', mírou svatosti nemůže být nic než láska."

Joseph-Marie Verlinde, Z ášramu do kláštera

"Ateismus je absurdní ze dvou hledisek: protože vyvozuje život z ničeho, z neexistence, a protože živou bytost v momentu smrti anuluje."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Dvě věci vás udrží ve zbožném životě: velká pečlivost při plnění závazků vašeho stavu a velká odvaha, abyste se nevzdávali a neztráceli ducha v těžkostech, do kterých můžete přijít."

sv. František Saleský

"Než o čemkoli začneme přemýšlet, měla by duše nejprve být uvedena do stavu lásky."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Milujte Svatou Pannu a učiňte ji milovanou. Vždy se modlete růženec!"

sv. Pio z Pietrelciny

"U modlících bývají přítomni andělé a radují se z těch, které spatřují čisté při modlitbě pozdvihovat ruce. Plesají, když v líbeznou vůni přinášejí Bohu zápalnou oběť své zbožnosti."

sv. Bernard z Clairvaux

"Modlete se vytrvale, a tak zvítězíte nad svými nepřáteli. Pokořte se pod mocnou ruku nebeského lékaře, a tak dospějete k tomu, že na svatební hostině, která se bude slavit v nebi, vás Ježíš posadí na první místo. Bůh totiž jasně přislíbil, že ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Stále ze srdce děkujte Bohu skrze Ježíše Krista, a tak se velmi dobře připravíte na to, abyste mohla přijímat další obdarování od Boha."

sv. Pio z Pietrelciny

"V Kříži Východ uctívá ... strom života z Edenu, rašící znova v srdci tohoto světa. Kříž, znamení vítězství, obepíná svými rameny celý svět a vše v něm a poráží brány pekelné."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Pán mi dal tak veliké poznání vznešenosti, důstojnosti a velikosti Panny Marie! Zdálo se mi, že není nic v nebi ani na zemi, ať měsíc, hvězdy, slunce nebo andělé, co by se mohlo přirovnat k její velikosti a důstojnosti, leda sám Bůh, jemuž se mi zdála tato Panna ve všem podobná, až na to, že ona je tvor a on Tvůrce."

sv. Marie Magdaléna de'Pazzi

"Hledej jen Boha. Nezastavuj se u ničeho stvořeného. Když mluvíš, chovej se tak, jako bys mlčela. Když na něco hledíš, chovej se tak, jako bys byla slepá. Když něco slyšíš, přijímej to tak, jako bys byla hluchá. Jen Bůh je všechno. Ostatní věci na zemi jsou marnost, neboť pomíjivé neznamená nic. Až se přiblíží smrt, bude nám líto, že jsme čas nevyužili lépe."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Křesťan je ten, kdo neopovrhuje Kristovou cestou, ale chce ji následovat skrze svá utrpení."

sv. Augustin, Enarrationes in Psalmos, 36,II,16

"Krása spasí svět, ale ne jakákoliv krása. Jen ta, která pochází od Ducha svatého, krása Ženy oděné sluncem."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 28 |