Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Počít z Ducha svatého, nosit a posléze porodit Syna v naprosté poslušnosti Otci nepochybně předpokládá existenci jedinečného vztahu k Nejsvětější Trojici. Podle Božího přání navázala Maria s Božstvím důvěrný vztah, jehož dosah si nikdo nedokáže představit. Mariino Boží mateřství nám nejen darovalo Krista Spasitele, ale také nás uvedlo do nitra Trojice a obnovilo naši naději v posvátný a přetvářející vztah k Bohu."

Jean-Claude Michel, Kdo jsi, Maria?

"Kristus je naše spása, která spočívá v návratu k Otci, a ten je možný prostřednictvím daru Ducha svatého."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Pověrečné je věřit, že vědecký postoj může být nadřazen víře v Boží otcovství. Naopak, jediné pravé poznání univerza spočívá v duchovní kontemplaci světa."

Tomáš kard. Špidlík, Integrální poznání

"Tak jako duše zakouší vrozenou touhu po svém Stvořiteli, tak Stvořitel touží po tom, aby spočinul ve svém stvoření."

Matta el-Meskin, Rady k modlitbě

"Kdo nedal Bohu svou vůli, nedal mu nic."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Vtělení bylo nejen dílem Otce - jeho moci a jeho Ducha - ale rovněž dílem svobody a víry Panny Marie. Bez jejího souhlasu, čistoty a součinnosti její víry by se záměr Boží nemohl uskutečnit, stejně tak jako by nebylo výsledku bez zásluhy Božských Osob. Teprve potom, co byla Marie seznámena a přesvědčena, vzal ji Bůh za Matku a přijal z ní tělo, které mu ona ochotně poskytla. Tak jako On se vtělil dobrovolně, chtěl, aby ho Matka dobrovolně a z vlastní vůle zrodila."

sv. Mikuláš Kabasila

"Tělo náleží do Kristova plánu, on je na sebe vzal z titulu milosrdenství a na základě zákona lásky, aby je vykoupil ze zajetí, obmyl je od poskvrny a vzkřísil je z mrtvých."

sv. Ambrož Milánský, Expl. ps., XL,20

"Chloubou katolické církve je sice veškeré jednání Kristovo, ale chloubou největší je kříž."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XIII

"Jediné, na čem podle mě záleží, je obrácení srdce, které umožňuje budoucnost."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Duše, která mě skutečně miluje, miluje i svého bližního, a pokud nemiluje bližního, potom její láska vůbec není pravá. Láska ke mně a láska k bližnímu je totiž jedno a to samé, a nakolik duše miluje mne, natolik miluje bližního. ... To je prostředek, který vám dávám, abyste mohli rozvíjet a zkoušet svoji lásku ke mně. Pro moje dobro nic nemůžete vykonat, ale bližnímu můžete být užiteční a pomáhat. ... A duše, která mne doopravdy miluje, se neunaví, i když by pracovala pro dobro celého světa, pro všechny a pro každého zvlášť."

sv. Kateřina Sienská

"Mezi tebou a Bohem buď neustálá láska. Mezi pozemskými věcmi a tebou buď úzkost a strach. Mezi hříchy a tebou buď nenávist a boj. Mezi nebeským královstvím a tebou buď pevná naděje."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, II,XIII

"Je slastné myslet na Ježíše, ale slastnější konat jeho vůli."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Vnitřní či vnější kříž, který na nás vkládá sám Bůh, je vždycky účinnější než umrtvování podle naší volby. Spasitelova cesta byla od začátku do konce cestou křížovou."

sv. Terezie Benedikta od Kříže

"Protože jsme se nepostili, byli jsme vyhnáni z ráje! Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili."

sv. Basil Veliký

"Hřích ničí tvé fyzické a mravní síly, ale nemůže zničit moc Božího milosrdenství a lásky. 'Bůh je silnější než lidé' (1Kor 1,25). Bůh tě nepřestává milovat - před hříchem, při něm i po něm."

Matta el-Meskin, Rady k modlitbě

"Navzdory veškerému svému úsilí žádný filosof před Kristovým příchodem nebyl schopen znát o Bohu a o tom, co je nutné pro život, tolik, kolik toho zná vírou stařenka po Kristově příchodu."

sv. Tomáš Akvinský, Kázání na Krédo

"Pane, tvá dobrotivost je zázračným obročím mého těla; tvé milosrdenství je obzvláštní útěchou mé duše. Láska je věčným odpočinutím mého života."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, I,33

"Duše nikdy nemůže dosáhnout poznání Boha, pokud Bůh sám se k ní neskloní, neuchopí ji a nepřitáhne k sobě. Lidský rozum nemá dost síly, aby se dostal až tam, kde by mohl zachytit nějaký ten paprsek Božího světla, jestliže ho sám Bůh nepřitáhne - do té míry, do jaké je možné, aby lidský rozum mohl být přitažen - a neosvítí ho Božími paprsky."

sv. Maxim Vyznavač, Dvěstě kapitol, I. stovka, 31, in Filokalia

"Ježíš Kristus, Boží Syn, svým vtělením na sebe přijal naši lidskou přirozenost; vše, co se stalo s ním, se přenáší na celý lidský rod. Když byl on křtěn v Jordánu, to my jsme byli v něm křtěni."

sv. Atanáš Alexandrijský

"Ty jsi zrodila Syna bez otce, toho Syna, kterého Otec před věky zplodil bez matky."

hymnus Theotokion, 3. tonus

"Slovo Boží se stalo tělem podle plánu spásy z Panny, aby zničilo smrt a dalo život člověku."

Irenej z Lyonu, Výklad apoštolské nauky, 37

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 27 |