Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Uctívejme tedy Marii z hloubi své duše, neboť taková je vůle Boží. Bůh chtěl, abychom měli všechno prostřednictvím Mariiným."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání o narození Panny Marie, 7

"Jestliže pro Boha nic neriskujeme, nikdy pro Něho neuděláme nic velkého."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Nevíme, čím je člověk, pokud nevíme, čím se může stát."

Tomáš Špidlík, Integrální poznání

"Kristovým vzkříšením se otvírá podsvětí, těmi, kteří byli v církvi nově pokřtěni, se obnovuje země, skrze Ducha svatého je otevřeno nebe. Otevřené podsvětí vrací mrtvé, obnovená země vydává vzkříšené, otevřené nebe přijímá ty, kteří tam vystupují."

sv. Maxim Turínský

"Bůh se nespojil s člověkem jiným způsobem než svazkem lásky, a láska jej držela přibitého na kříži, protože člověk, jenž byl učiněn z lásky, nemohl být přitažen žádným způsobem tak dobře jako láskou."

sv. Kateřina Sienská, List Řehoři XI.

"Ve zvěstování Maria nabízí Bohu sebe samu jako 'tělo', jako 'zemi', ze které se tvoří Nový Adam."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Jestliže vidíš svého bratra hřešit, vlož na jeho ramena plášť své lásky."

sv. Izák Syrský

"Pokání je jedinou mocí schopnou rozbít každého ducha ukřivděnosti, vyžadovačnosti a egoismu."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Kdyby byla jen jedna možnost: buď dělat dobré, nebo potírat zlo, pak by se člověk musel rozhodnout pro to první."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když David bojoval se lvem, chytil ho za hrdlo. I my, když budeme žít střídmě, přemůžeme s Bohem neviditelného lva."

Poimen Veliký, Apofthegmata

"Nebudeme souzeni za to, že jsme nekonali zázraky, ale budeme jistě muset Bohu vydat počet z toho, zda jsme nepřestali v nitru plakat nad svými hříchy."

sv. Jan Klimak, Scala Paradisi, Gradus 7

"Jestliže Bůh je život a láska, pak stvoření, které nemiluje, nežije."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kontemplativní duše je uzavřená zahrada, v níž se člověk raduje z toho, že přijímá přímo Boží život v klidu srovnatelném s tím, jenž nepochybně vládl při rozbřesku světa."

Dom Augustin Guillerand

"Kontemplativní život staví člověka do samého srdce veškeré duchovní plodnosti."

sv. Tomáš Akvinský

"Horlivost málo dobrotivá pochází z lásky málo pravdivé."

sv. František Saleský

"Jak byste mohli být vyloučeni z porodu Panny, když jste Kristovými údy? Maria porodila vaši hlavu a církev dala život vám. Také církev je matkou a pannou. Matkou pro své nitro plné lásky, pannou pro neposkvrněnost víry a zbožnosti. Rodí národy, ale všichni jsou údy jednoho, jehož je ona tělem a manželkou, a v tomto je podobná Panně, která je také matkou jednoty mezi mnohými."

sv. Augustin

"Poznání spojené s Bohem naplňuje veškerou touhu. A pro srdce, které je přijme, je ve své celistvosti sladkostí, která zaplavuje zemi. Není nic jiného, co by se sladkostí mohlo podobat poznání Boha."

sv. Izák Syrský

"Narozením Syna se Matka neocitá u konce své plodnosti. Naopak, právě tím získává schopnost rodit každého křesťana, který je Kristovým údem."

Adrienne von Speyr, Služebnice Pána

"Také já ohlásím velikost tohoto dne: Nesmrtelný se vtěluje, Slovo se stává tělem, neviditelné se zjevuje, nedotknutelného se můžeme dotknout, nadčasové má začátek, Syn Boží se stává Synem lidským: Ježíš Kristus je týž včera, dnes a navěky... Hle, velká slavnost, kterou dnes slavíme: příchod Boží k lidem, abychom my mohli přijít k Bohu, nebo raději přesněji, abychom se k němu vrátili. Abychom svléknuvše starého člověka oblékli nového. ... Uctívej narození, které tě uvolní z pout zla. Vzdej úctu tomuto pacholátku v Betlémě, které ti navrátí ráj."

sv. Řehoř z Nyssy, Oratio 38

"Neříkej, že Bůh je Bohem spravedlnosti, neboť jestliže by jím byl, nebyl bys dále živ."

sv. Izák Syrský

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 24 |