Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Duše, která mě skutečně miluje, miluje i svého bližního, a pokud nemiluje bližního, potom její láska vůbec není pravá. Láska ke mně a láska k bližnímu je totiž jedno a to samé, a nakolik duše miluje mne, natolik miluje bližního. ... To je prostředek, který vám dávám, abyste mohli rozvíjet a zkoušet svoji lásku ke mně. Pro moje dobro nic nemůžete vykonat, ale bližnímu můžete být užiteční a pomáhat. ... A duše, která mne doopravdy miluje, se neunaví, i když by pracovala pro dobro celého světa, pro všechny a pro každého zvlášť."

sv. Kateřina Sienská

"Mezi tebou a Bohem buď neustálá láska. Mezi pozemskými věcmi a tebou buď úzkost a strach. Mezi hříchy a tebou buď nenávist a boj. Mezi nebeským královstvím a tebou buď pevná naděje."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, II,XIII

"Je slastné myslet na Ježíše, ale slastnější konat jeho vůli."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Vnitřní či vnější kříž, který na nás vkládá sám Bůh, je vždycky účinnější než umrtvování podle naší volby. Spasitelova cesta byla od začátku do konce cestou křížovou."

sv. Terezie Benedikta od Kříže

"Protože jsme se nepostili, byli jsme vyhnáni z ráje! Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili."

sv. Basil Veliký

"Hřích ničí tvé fyzické a mravní síly, ale nemůže zničit moc Božího milosrdenství a lásky. 'Bůh je silnější než lidé' (1Kor 1,25). Bůh tě nepřestává milovat - před hříchem, při něm i po něm."

Matta el-Meskin, Rady k modlitbě

"Navzdory veškerému svému úsilí žádný filosof před Kristovým příchodem nebyl schopen znát o Bohu a o tom, co je nutné pro život, tolik, kolik toho zná vírou stařenka po Kristově příchodu."

sv. Tomáš Akvinský, Kázání na Krédo

"Pane, tvá dobrotivost je zázračným obročím mého těla; tvé milosrdenství je obzvláštní útěchou mé duše. Láska je věčným odpočinutím mého života."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, I,33

"Duše nikdy nemůže dosáhnout poznání Boha, pokud Bůh sám se k ní neskloní, neuchopí ji a nepřitáhne k sobě. Lidský rozum nemá dost síly, aby se dostal až tam, kde by mohl zachytit nějaký ten paprsek Božího světla, jestliže ho sám Bůh nepřitáhne - do té míry, do jaké je možné, aby lidský rozum mohl být přitažen - a neosvítí ho Božími paprsky."

sv. Maxim Vyznavač, Dvěstě kapitol, I. stovka, 31, in Filokalia

"Ježíš Kristus, Boží Syn, svým vtělením na sebe přijal naši lidskou přirozenost; vše, co se stalo s ním, se přenáší na celý lidský rod. Když byl on křtěn v Jordánu, to my jsme byli v něm křtěni."

sv. Atanáš Alexandrijský

"Ty jsi zrodila Syna bez otce, toho Syna, kterého Otec před věky zplodil bez matky."

hymnus Theotokion, 3. tonus

"Slovo Boží se stalo tělem podle plánu spásy z Panny, aby zničilo smrt a dalo život člověku."

Irenej z Lyonu, Výklad apoštolské nauky, 37

"Duše, která je spojena s Bohem, se ďábel bojí jako Boha samého.

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce

"Panna Maria je odpovědí lásky na Lásku. Ona je Služebnicí Páně, která zcela přijímá jeho lásku, jedinou podmínku věčného života."

kard. Marc Ouellet

"Bohu je přirozenou potřebou se dávat. Přehojnými dary oblažuje všechny tvory, především lidi. Vesmír je již tisíce, ne-li miliony let cílem nevyvážené Boží štědrosti, která neustále překypuje dobrodiními. A přece se tím Bůh neochuzuje a jeho nekonečné bohatství se nesmírnou štědrostí nemůže umenšit."

Jean-Baptiste Chautard, Činnost a vnitřní život

"Prostřednictvím Krista-člověka kráčíš ke Kristu Bohu. Kristus je zároveň cesta, kterou musíš sledovat, a zároveň cíl, kterého máš dosáhnout. V Kristu máš vše: Chceš milovat svého Boha? Máš ho v Kristu. Chceš milovat svého bližního? Máš ho v Kristu."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kde je plnost lásky, tam je pravda, neboť tam se nachází Bůh a jeho království."

sv. Hildegarda z Bingenu

"Čím kdo více miluje Boha, tím blíže také k Bohu přichází."

Klement Alexandrijský, Který boháč bude spasen?, 27

"Pro věřícího se vlastně smrt nenachází před ním, ale za, neboť smrt je v čase, ale víra se nachází ve věčném nyní a evangelium ohlašuje, že věřící již přešel ze smrti do života věčného (Jan 5,24; 1Jan 3,14)."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Životní zkušenost světce je zrcadlem, ve kterém můžeme objevovat pravdy svého vlastního života."

David Peroutka, Pramen

"Svatost neznamená dlouhé modlitby, vidění či zjevení. Nespočívá ve velké výřečnosti, kajícím pásu či kastovnictví. Svatost znamená pokoru."

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Když nejsi připraven zemřít dnes, boj se, že zemřeš zle."

sv. Terezie od Ježíše

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 26 |