Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Duše nikdy nemůže dosáhnout poznání Boha, pokud Bůh sám se k ní neskloní, neuchopí ji a nepřitáhne k sobě. Lidský rozum nemá dost síly, aby se dostal až tam, kde by mohl zachytit nějaký ten paprsek Božího světla, jestliže ho sám Bůh nepřitáhne - do té míry, do jaké je možné, aby lidský rozum mohl být přitažen - a neosvítí ho Božími paprsky."

sv. Maxim Vyznavač, Dvěstě kapitol, I. stovka, 31, in Filokalia

"Ježíš Kristus, Boží Syn, svým vtělením na sebe přijal naši lidskou přirozenost; vše, co se stalo s ním, se přenáší na celý lidský rod. Když byl on křtěn v Jordánu, to my jsme byli v něm křtěni."

sv. Atanáš Alexandrijský

"Ty jsi zrodila Syna bez otce, toho Syna, kterého Otec před věky zplodil bez matky."

hymnus Theotokion, 3. tonus

"Slovo Boží se stalo tělem podle plánu spásy z Panny, aby zničilo smrt a dalo život člověku."

Irenej z Lyonu, Výklad apoštolské nauky, 37

"Duše, která je spojena s Bohem, se ďábel bojí jako Boha samého.

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce

"Panna Maria je odpovědí lásky na Lásku. Ona je Služebnicí Páně, která zcela přijímá jeho lásku, jedinou podmínku věčného života."

kard. Marc Ouellet

"Bohu je přirozenou potřebou se dávat. Přehojnými dary oblažuje všechny tvory, především lidi. Vesmír je již tisíce, ne-li miliony let cílem nevyvážené Boží štědrosti, která neustále překypuje dobrodiními. A přece se tím Bůh neochuzuje a jeho nekonečné bohatství se nesmírnou štědrostí nemůže umenšit."

Jean-Baptiste Chautard, Činnost a vnitřní život

"Prostřednictvím Krista-člověka kráčíš ke Kristu Bohu. Kristus je zároveň cesta, kterou musíš sledovat, a zároveň cíl, kterého máš dosáhnout. V Kristu máš vše: Chceš milovat svého Boha? Máš ho v Kristu. Chceš milovat svého bližního? Máš ho v Kristu."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kde je plnost lásky, tam je pravda, neboť tam se nachází Bůh a jeho království."

sv. Hildegarda z Bingenu

"Čím kdo více miluje Boha, tím blíže také k Bohu přichází."

Klement Alexandrijský, Který boháč bude spasen?, 27

"Pro věřícího se vlastně smrt nenachází před ním, ale za, neboť smrt je v čase, ale víra se nachází ve věčném nyní a evangelium ohlašuje, že věřící již přešel ze smrti do života věčného (Jan 5,24; 1Jan 3,14)."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Životní zkušenost světce je zrcadlem, ve kterém můžeme objevovat pravdy svého vlastního života."

David Peroutka, Pramen

"Svatost neznamená dlouhé modlitby, vidění či zjevení. Nespočívá ve velké výřečnosti, kajícím pásu či kastovnictví. Svatost znamená pokoru."

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Když nejsi připraven zemřít dnes, boj se, že zemřeš zle."

sv. Terezie od Ježíše

"Láska je Bůh, který vrhá svůj šíp - jednorozeného Syna - poté, co navlhčil tři špičky hrotu oživujícím Duchem; hrot je víra, která noří do duše nejen šíp, ale i samého Lučištníka."

sv. Řehoř z Nyssy, 3. homilie, Commentarius in Canticum Canticorum

"Neponechávejte nic ze sebe pro sebe, aby vás zcela svým majetkem mohl učinit Ten, jenž se vám úplně odevzdává."

sv. František z Assisi, List generální kapitule

"Obtíže, které zakoušíte při uplatňování ctností a při modlitbě, vás nesmějí odrazovat od usilování o ctnosti a stále hlubší modlitbu. Pokračujte navzdory obtížím a nepodléhejte dojmu, jako by to byla ztráta času."

sv. Pio z Pietrelciny

"Všechny ostatky, všechny pocty, žezla a třpytivé koruny mocnářů a císařů nejsou ničím proti slávě Kříže."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, List přátelům Kříže, XII,37

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

Marta Robinová

"Ačkoliv je příčinou naší lásky k Bohu prostřednictvím udílené milosti Bůh sám, přece jen milujeme Boha svou vlastní vůlí."

o. Jeroným, Dopisy bratru Patrikovi

"Kdo tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tvého úsilí. Stvořil tě tedy a ty jsi o tom nevěděl, ale spasí tě, pouze když to chceš."

sv. Augustin, Sermones 169,11,13

"Když se hovoří o pozemských věcech, o politice..., unavuje to. Ale když se hovoří o Panně Marii, je to stále cosi nového."

sv. Jan Maria Vianney

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 26 |