Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Pána Boha nacházíme v modlitbě i při praní. Není nic než On ve všem. Žijeme jej a dýcháme jej."

bl. Alžběta od Trojice

"Tou nejdůležitější vlastností věčnosti je neustálé teď. Teď se modlit, teď odpovídat, teď následovat Boží volání. Netrápit se tím, co jiného se děje..."

Adrienne von Speyr, U Boha a u lidí

"První chudoba národů spočívá v tom, že neznají Krista."

bl. Matka Tereza

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Církev je nebem na zemi, ve kterém Bůh nebeský přebývá a působí."

German I. Konstantinopolský

"Nemůžeme než milovat toho Svatého svatých, abychom se stali svatými. Kdo nám zabrání, abychom takovými byli, máme-li srdce pro lásku a tělo pro utrpení!"

sv. Markéta Marie Alacoque, List 108.

"Otevření Ježíšova srdce je symbolickým projevem té lásky, díky níž Ježíš dal, stále dává a bude i nadále dávat lidstvu všechno."

sv. Jan Pavel II., Život Kristův, LXXIV,3

"Eucharistie je pokaždé cosi jako objetí, v němž si nás Ježíš tiskne ke svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci."

kard. Charles Journet, Ohnivý šíp

"Počít z Ducha svatého, nosit a posléze porodit Syna v naprosté poslušnosti Otci nepochybně předpokládá existenci jedinečného vztahu k Nejsvětější Trojici. Podle Božího přání navázala Maria s Božstvím důvěrný vztah, jehož dosah si nikdo nedokáže představit. Mariino Boží mateřství nám nejen darovalo Krista Spasitele, ale také nás uvedlo do nitra Trojice a obnovilo naši naději v posvátný a přetvářející vztah k Bohu."

Jean-Claude Michel, Kdo jsi, Maria?

"Kristus je naše spása, která spočívá v návratu k Otci, a ten je možný prostřednictvím daru Ducha svatého."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Pověrečné je věřit, že vědecký postoj může být nadřazen víře v Boží otcovství. Naopak, jediné pravé poznání univerza spočívá v duchovní kontemplaci světa."

Tomáš kard. Špidlík, Integrální poznání

"Tak jako duše zakouší vrozenou touhu po svém Stvořiteli, tak Stvořitel touží po tom, aby spočinul ve svém stvoření."

Matta el-Meskin, Rady k modlitbě

"Kdo nedal Bohu svou vůli, nedal mu nic."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Vtělení bylo nejen dílem Otce - jeho moci a jeho Ducha - ale rovněž dílem svobody a víry Panny Marie. Bez jejího souhlasu, čistoty a součinnosti její víry by se záměr Boží nemohl uskutečnit, stejně tak jako by nebylo výsledku bez zásluhy Božských Osob. Teprve potom, co byla Marie seznámena a přesvědčena, vzal ji Bůh za Matku a přijal z ní tělo, které mu ona ochotně poskytla. Tak jako On se vtělil dobrovolně, chtěl, aby ho Matka dobrovolně a z vlastní vůle zrodila."

sv. Mikuláš Kabasila

"Tělo náleží do Kristova plánu, on je na sebe vzal z titulu milosrdenství a na základě zákona lásky, aby je vykoupil ze zajetí, obmyl je od poskvrny a vzkřísil je z mrtvých."

sv. Ambrož Milánský, Expl. ps., XL,20

"Chloubou katolické církve je sice veškeré jednání Kristovo, ale chloubou největší je kříž."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XIII

"Jediné, na čem podle mě záleží, je obrácení srdce, které umožňuje budoucnost."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Duše, která mě skutečně miluje, miluje i svého bližního, a pokud nemiluje bližního, potom její láska vůbec není pravá. Láska ke mně a láska k bližnímu je totiž jedno a to samé, a nakolik duše miluje mne, natolik miluje bližního. ... To je prostředek, který vám dávám, abyste mohli rozvíjet a zkoušet svoji lásku ke mně. Pro moje dobro nic nemůžete vykonat, ale bližnímu můžete být užiteční a pomáhat. ... A duše, která mne doopravdy miluje, se neunaví, i když by pracovala pro dobro celého světa, pro všechny a pro každého zvlášť."

sv. Kateřina Sienská

"Mezi tebou a Bohem buď neustálá láska. Mezi pozemskými věcmi a tebou buď úzkost a strach. Mezi hříchy a tebou buď nenávist a boj. Mezi nebeským královstvím a tebou buď pevná naděje."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, II,XIII

"Je slastné myslet na Ježíše, ale slastnější konat jeho vůli."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Vnitřní či vnější kříž, který na nás vkládá sám Bůh, je vždycky účinnější než umrtvování podle naší volby. Spasitelova cesta byla od začátku do konce cestou křížovou."

sv. Terezie Benedikta od Kříže

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 27 |