Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2)

Hilarin Felder, 20.10. 2014

Miluje-li kdo Krista, miluje rovněž Eucharistii, neboť ta je samotným Pánem pod způsobou chleba a vína, aby posilovala naši lásku k Bohu i k bližnímu. Sv. František z Assisi (+ 1226) patří k nejzářnějším příkladům této "eucharistické lásky", jak se můžeme přesvědčit např. z úryvků jeho děl.

Přečteno 307xcelý článek

Pokora znamená chodit v pravdě

sv. Terezie od Ježíše, 13.10. 2014

Rozsahem krátký, leč obsahem hutný úryvek z díla Učitelky Církve sv. Terezie z Avily (+1582).

Přečteno 258xcelý článek

Výšku Božího milosrdenství poznáváme z jeho pohnutky

sv. Robert Bellarmin, 16.9. 2014

Boží spravedlností je milosrdenství, jak nám ze všeho nejvíce ukazuje a prokazuje Ježíš Kristus svou obětí na kříži. A jaká je "výška" tohoto milosrdenství, se nám snaží nastínit Učitel Církve sv. Robert Bellarmin (+ 1621) v úryvku z jeho knihy "O vystupování mysli k Bohu".

Přečteno 177xcelý článek

Jako v matčině lůně

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 25.8. 2014

Jako v lůně matčině, tak zůstávat v lásce Kristově touží blahoslavená karmelitka Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878).

Přečteno 195xcelý článek

O lásce ke Kristu

sv. Alfons Maria z Liguori, 28.7. 2014

Co je základem naší lásky k Bohu? Láska Boha k nám, jak píše Učitel Církve, zakladatel redemptoristů sv. Alfons Maria z Liguori (+1787).

Přečteno 207xcelý článek

Boží přítomnost

Cesare Falletti, 20.7. 2014

"Člověk hledá pokoj. Potřebuje důvěřovat a cesta k tomuto cíli spočívá v odevzdání se do rukou Někoho, kdo ho miluje a je všemohoucí." Pojednání o Boží přítomnosti z pera italského cisterciáka Cesara Fallettiho.

Přečteno 246xcelý článek

Duchovní život jako naslouchání

Henri J. M. Nouwen, 9.7. 2014

"Důležité je být v každém okamžiku pozorný k hlasu Boží lásky," píše známý duchovní autor Henri J. M. Nouwen (+ 1996), který následně předkládá to, jak mu naslouchat.

Přečteno 215xcelý článek

Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité

Mechtilda Magdeburská, 3.7. 2014

"Láska plní prázdná srdce", říká mimo jiné ve svém "zvolání k lásce" německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.).

Přečteno 188xcelý článek

Tajemství mého Srdce

sv. Kateřina Sienská, 23.6. 2014

Když vojákovo kopí probodlo bok Ježíše na kříži, "ihned vyšla krev a voda." Co nám Bůh skrze tuto "vodu a krev" dává a sděluje, nám osvětluje sv. Kateřina Sienská (+1380) ve výňatku ze svého slavného díla "Dialog s Boží prozřetelností".

Přečteno 340xcelý článek

Já v tobě a ty ve mně

Elias Vella, 19.6. 2014

Kristus se stal námi, abychom se my stali Kristem, myšleno ve smyslu našeho připodobnění Jemu, naší účasti na jeho božské přirozenosti. A právě to vyjadřuje a působí dar eucharistie, v níž se sjednocujeme s Kristem, který skrze své tělo a krev uděluje celé naší bytosti svého Ducha, jenž nás proměňuje v jeho Tělo, jak naznačuje známý maltský exorcista a exercitátor Elias Vella (*1941).

Přečteno 178xcelý článek

Přesvatá Trojice, plnosti božského života!

Jean-Baptiste Chautard, 10.6. 2014

Úvodní modlitba ze známé knihy "Duše veškerého apoštolátu" ("L'ame de tout apostolat") francouzského trapisty Doma Chautarda (+ 1935), která v sobě zhutňuje křesťanské přesvědčení o Nejsvětější Trojici a zkušenosti s Ní.

Přečteno 189xcelý článek

O stvořeném a nestvořeném duchu

Henry Hane, 1.6. 2014

Svatodušně laděné kázání anglického karmelitána Henryho Hanea (+ 1299), společníka svatého Šimona Stocka, které se původně spolu s dalšími dvěma od téhož autora nacházelo ve středověkém souboru kázání zejména německých dominikánských mystiků vč. Mistra Eckharta "Paradisus anime intelligentis".

Přečteno 196xcelý článek

Bůh a já 10

bl. John Henry Newman, 26.5. 2014

A kdybych strávil svůj život sebeužitečněji, kdybych svým bližním prokazoval samé dobrodiní, kdybych si získal velké zásluhy a všeobecnou slávu, vykonal velké věci a zapsal své jméno nevyhladitelně do dějin: přivedlo by mne to do nebe? Nikdo jiný, jen Ty sám mne můžeš zachránit přede mnou samým.

Přečteno 135xcelý článek

Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého

Elias Vella, 19.5. 2014

V eucharistii se nám cele dává sám Pán, ten, který se narodil z Panny, trpěl na kříži a byl vzkříšen. Proto není divu, že i skrze eucharistii neustále působí stejnou mocí jako za svého pozemského života, jak dosvědčuje známý maltský exorcista a exercitátor Elias Vella, mocí, která dává život a spásu, která uzdravuje a osvobozuje.

Přečteno 263xcelý článek

Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží

Reginald Dacík, 6.5. 2014

"Láska k Marii je rozeznávací známkou světců," píše Arnošt Hello ve své knize "Podobizny svatých". A jedním z jasných důkazů tohoto je i sv. Bernard z Clairvaux (+1152), který ve svém díle mj. prohlubuje i chápání prostřednictví Panny Marie.

Přečteno 284xcelý článek

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik

Lukáš Drexler, 28.4. 2014

"Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z myrhy a z nejjemnějšího koření kupeckého? Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce? Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého Milého?" můžeme se ptát spolu s autorem biblické Písně písní. Jedním z těch, komu je dáno znát odpovědi na tyto otázky, je velký francouzský světec Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716).

Přečteno 259xcelý článek

Nechť se zvedá oheň svaté touhy!

sv. Kateřina Sienská, 11.4. 2014

"Přeji si, abych vás zřela, jak nejžhavější touhou a hlubokou pokorou a péčí vítáte našeho Krále, který k nám přichází skromně a mírně, sedě na oslici," píše v dalším ze svých listů velká italská světice a mystička Kateřina Sienská (+ 1380).

Přečteno 206xcelý článek

Pokora a sebezapření

sv. Vincenc Ferrerský, 31.3. 2014

Nezbytnými předpoklady pro čistotu srdce, jež nám "otevírá naše vnitřní oči k božskému nazírání", je pokora a umrtvování sebelásky a vlastní vůle, tedy sebezapírání, jak svědčí věhlasný španělský dominikánský kazatel sv. Vincenc Ferrerský (+ 1419).

Přečteno 266xcelý článek

Dopisy Markétě 10

bl. Alžběta od Trojice, 20.3. 2014

Další dva dopisy bl. karmelitky Alžběty od Trojice (+ 1906) její vlastní sestře Markétě, které se tentokrát věnují blížícímu se Markétinu sňatku.

Přečteno 161xcelý článek

Kdo jsem já, Pane?

sv. Patrik, 17.3. 2014

Úryvek z autobiograficky laděného "Vyznání" sv. Patrika (5. stol.), irského biskupa a misionáře, patrona Irska.

Přečteno 213xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 16 |