Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Církev je jedna, zrozená z krve Kristovy a zahalena do vzácného pláště utkaného Duchem Svatým."

sv. Chromatius z Aquileje

"Kristus musel trpět a tak vejít do slávy. Proto i my musíme trpět s radostným srdcem, abychom se mu podobali a následovali jej v této slávě a ve slávě jeho Otce."

bl. Jan van Ruysbroeck, Sedm stupňů duchovní lásky, XII

"... mám jen tento malý den, abych dával tomu, který mne volá na každý den; ale jak bych mu mohl říci věčné Ano, kdybych mu nedal tento dnešní den ... Bůh má tisíc let, aby učinil jeden den; já mám jen jeden den, abych vytvořil věčnost, a ten je dnes."

Christian, trapista zavražděný v Tibhirine r. 1996

"Slávou Boží je člověk, který je živ, a životem člověka je vidění Boha."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, IV, 20, 7

"Ty, které On upřednostňuje ve své lásce, jsou vždy zasaženi trápeními. Jak by bylo možné přitisknout se na srdce našeho ukřižovaného Pána bez toho, že by hřeby a trny, které probodly Jeho, neprobodly také nás?"

sv. František Saleský, Dopis 172 Paní Le Maistreové

"Žádná věc, kterou se zaobíráme a které si ceníme v tomto životě, nedosahuje té výše jako modlitba."

sv. Řehoř z Nyssy, O modlitbě Páně

"Co jiného je dobrem nežli Bůh? Ponechejme tedy na Něm všechny záležitosti, které se nás týkají, a bude nám dobře. Ten totiž, který je zcela dobrý, je také dárcem dobrých darů."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 33

"Když Maria přijala blaženou zvěst, porodila světu Slovo, které se stalo tělem a které nám přineslo věčné zdraví."

sv. Jan Zlatoústý

"Ve vtělení Bůh završuje své stvoření a jím je také ospravedlňuje."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Slovo se stalo člověkem, aby se člověk stal Bohem."

sv. Atanáš Alexandrijský, De incarnatione Verbi, 54

"Vše, co Maria vlastnila v řádu nadpřirozeném, obdržela od svého Syna Ježíše Krista, vše, co Ježíš vlastnil v řádu přirozeném, obdržel od své matky Marie."

Edward Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny

"Filantropie, božská láska k lidem, takto ustanovila: Bůh se obklopil trpělivostí a souhlasil s velmi tajemným odkladem, protože je na člověku, aby uspíšil Den Páně, aby se již nyní nacházel uvnitř Parúzie jako andělé spásy ... Jedná se o působivost naší blíženecké lásky, o rození víry - což přísluší nám - která by nakláněla svět k příchodu Pána."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Rozjímání je podílem na věčnosti. Už teď konáme, co budeme dělat věčně."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když je Stvořitel a Pán všeho nazýván Králem králů a Pánem pánů a Bohem bohů, pak právě svatí jsou oněmi bohy a pány a králi, neboť jejich je Bohem, Pánem a Králem a je nazýván Bůh."

sv. Jan Damašský, O pravé víře, IV, 15

"Je možné se modlit k Pánu Bohu, i když jednáme, stačí na Něj myslet. Tehdy se všechno stane příjemným a snadným, protože člověk není sám, ale jedná v něm Ježíš."

sv. Alžběta od Trojice, Dopis 93

"Vnitřní život Boha je dokonalá kontemplace. Naše radost a náš život jsou určeny k tomu, aby nebyly nic jiného než účastí na životě Tří Osob - v nich budeme jednou žít zcela v Bohu v sobě navzájem, jako božské Osoby jedna v druhé."

Thomas Merton, Semena kontemplace

"Nikdo v církvi není svatý sám pro sebe."

Hans Urs von Balthasar, Laik a řeholní stav

"Lidský život je plodem manželské lásky. Jde o vzájemné, naprosté, definitivní a výlučné sebedarování mezi mužem a ženou. Tato manželská láska v sobě odráží: dar lásky mezi třemi božskými osobami, který se ve stvoření stává plodným; Kristovo sebedarování církvi, které se stává plodným ve znovuzrození člověka."

Mezinárodní teologická komise, Společenství a služba, 87

"Ctnost nespočívá v tom, že činíme krásná rozhodnutí, ani v tom, že pronášíme krásná slova, ale že přijímáme dobrá předsevzetí a uvádíme je ve skutek."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Kdo nemiluje bližního, nemiluje Tebe, můj Pane, neboť v tak hojné Tvé krvi vidíme důkaz tak veliké lásky, kterou chováš k synům Adamovým."

sv. Terezie od Ježíše, Výkřiky

"Není správné modlit se jen za svou vlastní spásu, ale máš se modlit za celý rod, a tak napodobovat andělské mravy."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 39

"Pán Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Přes svou maličkost tedy mohu usilovat o svatost."

sv. Terezie z Lisieux

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |