Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Slovo Boží je pro rozum světlem a pro vůli ohněm, aby mohl člověk poznávat a milovat Boha."

sv. Vavřinec z Brindisi, Sermo Quadragesimalis 2

"Upři pohled na mne a dbej o to, aby se tvé skutky podobaly mým."

Ježíš ke sv. Terezii od Ježíše, Duchovní relace 11

"Růženec, i když má svůj mariánský charakter, je modlitbou s kristologickým srdcem. Svým střízlivým způsobem v sobě soustřeďuje hloubku celého evangelijního poselství, jehož je jakýmsi souhrnem."

sv. Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariae, 1

"Jsi-li ve stavu, že se nedokážeš modlit, ukryj se za svého anděla strážného a nechej ho modlit se místo tebe."

sv. Jan Maria Vianney

"Bohu se slouží jenom tehdy, když se mu slouží podle Jeho vůle."

sv. Pio z Pietrelciny

"Každý, kdo si přeje stát se dokonalým v následování Pána, stojí už ve stínu kříže a budoucího utrpení."

Adrienne von Speyr, Služebnice Pána

"Panna Maria byla ve svém narození světlem nesmíšeným, v důsledku posvěcující milosti, a proto jí náleží slova z první kapitoly knihy Genesis: 'Budiž světlo, a bylo světlo. A oddělil Bůh světlo od tmy' (1,3-4), neboť nejsvětější Panna byla učiněna takovou, že vůbec nebyla smísena s temnotami hříchu."

sv. Bonaventura, Kázání o narození nejsvětější Panny Marie, I. kázání

"Bůh je láska a pramen lásky. Toto říká velký Jan: 'Láska je z Boha' a 'Bůh je Láska' (1J 4,7-8). Stvořitel nám vtiskl i tuto známku. 'Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem' (J 13,35). Jestliže se tedy toto neděje, je celý obraz znetvořen."

sv. Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, 5

"Bůh se rozhodl stát synem člověka a chtěl, aby se lidé stali syny Boha. On sestoupil kvůli nám, my vystupujeme díky Němu."

sv. Augustin, Výklad Janova evangelia, 12, 8

"Není nic zvláštního, že již starověcí církevní autoři, v opoře o slova sv. archanděla Gabriela, který zvěstoval Marii, že její Syn bude kralovat na věky, nebo o slova Alžběty, jimiž s úctou vítala 'Matku mého Pána', nazývali Marii 'Matkou Krále' a 'Matkou Pána' a vyjadřovali tím výrazné přesvědčení, že z královské důstojnosti Syna vyplývá jedinečná vznešenost a důstojnost Marie."

Pius XII., Ad caeli reginam, I

"Nejvyšší slávou Matky Boží je eschaton, uskutečněné v jedné stvořené osobě ještě před koncem světa. To ji umísťuje již v tomto čase do věku, který je po smrti, po vzkříšení, po posledním soudu."

Vladimír Losskij, Panagia

"Hlavním cílem Proměnění bylo vymýtit ze srdce apoštolů pohoršení kříže, aby ponížení spojené s Kristovým utrpením, které On chtěl, nenarušilo jejich víru. Proto jim byla předem odhalena jeho skrytá skvělost a důstojnost."

sv. Lev Veliký, Tractatus, 51, 2

"Co se týče extáze a vytržení, prosme Boha o milost, aby nás vytrhl z pout nezřízené lásky k nám samým a ke tvorům a přitáhl nás zcela k sobě."

sv. Alfons Maria Liguori, Modlitba, III, 2

"Čím je žena světější, tím více je ženou."

Léon Bloy

"Modlitba člověka disponuje k přijetí Božích obdarování. A Bůh chce být prošen právě proto, aby uštědřoval dary."

sv. Bonaventura, Breviloquium, V, 10, 2

"Duše, utíkejte se k nejsvětější Krvi vašeho Stvořitele, který vás vykoupil a spasil!"

sv. Veronika Giuliani

"Otec všech věcí je neviditelný a nepřístupný, proto je třeba, aby ti, kteří se chtějí přiblížit k Otci, měli k Otci přístup skrze Syna."

sv. Irenej z Lyonu, Důkaz apoštolského zvěstování, 48

"Svátostné manželství nejen ukazuje, ale rovněž i uskutečňuje lásku Krista k Církvi."

Edward Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny

"V tom je naše blaženost: milovat a požívat Boha."

bl. Jan van Ruysbroeck, Sedm stupňů duchovní lásky, XIV

"Darujte se Ježíši, abyste vstoupili do nezměrnosti jeho velkého Srdce, které obsahuje Srdce jeho svaté Matky a všech svatých a abyste se ztratili v této propasti lásky, milosrdenství, pokory, čistoty, trpělivosti, podrobenosti a svatosti."

sv. Jan Eudes, Coeur admirable, III, 2

"V eucharistii se sjednocujeme s Bohem a jsme v Něho přetvořeni. Velká a podivuhodná to věc - zbožštění člověka!"

sv. Karel Boromejský, Omelie sull'Eucaristia, V

"Člověk je stvořen Otcem v jeho lásce. Lidská tvář dokonalé Boží lásky je Kristus a je to On, v němž je člověk stvořen. Stvořený člověk je jeho obrazem. Znamená to, že skrze Syna je člověk obrazem Boží Trojice. Být 'obrazem' Boha znamená skutečnou účast na Něm, ale zároveň i fakt, že člověk není Bůh, ale že je v Synovi radikálně nasměrován k Boží Trojici jako ke svému Vzoru."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 35 |