Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Modlitba je vylitím našich srdcí do Božího Srdce... Když je to dobře vykonáno, Božské Srdce je víc pohotové k odpovědi. Zkusme vylít celou naši duši, když se modlíme k Bohu. Je uchvácen našimi modlitbami a přichází k naší pomoci."

sv. Pio z Pietrelciny

"Kdo nehledá Kristův kříž, nehledá Kristovu slávu."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 101

"Vyvolil si tu, kterou stvořil. Stvořil právě tu, kterou si měl vyvolit."

sv. Augustin

"Četba Písma není jenom znalostí toho, o čem stránky pojednávají, ale stravou srdce, které může žít naplno pouze z přítomnosti Božího slova."

Michal Altrichter, Spirituální teologie

"Bůh se sklání k tomu, kdo se pokořuje, ale vzdaluje se od toho, kdo se povyšuje; sklání se k tomu, kdo potřebuje milosrdenství, a nikoli k tomu, kdo je nasycen a chlubně se nadýmá, jako kdyby nic nepotřeboval."

sv. Augustin

"Církev člověka nemůže zklamat, když pochopí, čím je tato živná půda, tato velká síla života, která je nám nabídnuta a kterou máme svobodně proměňovat v dílo."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Panenství zachované při porodu je již znamením vítězství nad smrtí - je do očí bijícím proroctvím vepsaným do těla Mariina a zvěstuje vzkříšení. To znamená, že již v panenském porodu je poukázáno na nesmrtelnost Theotokos a že Nanebevzetí je oznámeno v Narození."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Modlitba uvádí náš rozum v božský jas a světlo a vystavuje naši vůli teplu nebeské lásky."

sv. František Saleský, Úvod do zbožného života, II, 1

"Víra je jediným, všeobecným, spásným prostředkem lidské přirozenosti, který je společný a týž pro všechny, a pochází od spravedlivého Boha, milujícího lidi."

Klement Alexandrijský, Paidagogos, I, VI, 30

"Člověk je zaměřen k cíli, kterým je věčný život. Avšak nakolik hřeší, natolik se od tohoto cíle odvrací. A dokud žije, nehyne natolik, aby nemohl být obnoven, avšak když v hříchu umírá, tehdy hyne zcela."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 480

"Náboženský princip je charakterizován převážně mimořádnou láskou, která je s to odvrátit zrak od sebe samé a radikálně ho nasměrovat ke druhému."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Kdo miluje Boha, ten s Ním ustavičně rozmlouvá jako s Otcem, odrážeje jakoukoliv zlou myšlenku."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 55

"Milujte Boha, hledejte výhradně Boha, všechno ostatní je nicotnost!"

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"V západní společnosti je Bůh pro veřejnost nepřítomen a nemá co říct. A proto je to společnost, ve které se stále více ztrácí míra lidství."

Benedikt XVI.

"Tvé Srdce, dobrý Ježíši, je vzácný poklad a drahá perla, jež nalezneme, budeme-li kopat na poli tvého těla. Kdo by tuto perlu zahazoval? Vše dám raději, za všechny myšlenky a city své duše si ji koupím, vložím své myšlení v Srdce Pána Ježíše a ono mě jistě bude sílit."

sv. Bonaventura, O mystické révě

"Opravdové křesťanské myšlení je odjakživa eucharistické."

Olivier Clément, Sources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaires

"Království Boží je poznáním Nejsvětější Trojice, přizpůsobeným stavu mysli, avšak překračujícím neporušitelnost mysli."

Evagrius Pontský, Praktikos, 3

"Ten, kdo se rodí z Ducha, stává se s Ním jedno. Jako tento Duch je ze své přirozeností Duchem Svatým, tak ten, kdo se narodí z Něj, stává se Duchem Svatým mocí milosti."

Jan Scotus Eriugena, Komentář k Evangeliu Janovu, III, 3

"Proto Syn Boží sestoupil s nebe, aby nás připravil k vystoupení do nebe naším přivtělením k Němu."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 2, IV, 471

"Kdo miluje Boha a vkládá do něho celé své bytí v lásce, uctívání a pokoře, ten vstupuje i do nejhlubšího nitra milovaného člověka. Takto se dostává až za ono nejskrytější tajemství člověka, protože vstupuje tam, kde je sám Bůh."

Karl Rahner, Zasvěcení laika k duchovní službě

"Daru nadpřirozeného života se nám dostává od Panny Marie a od Krista, ale nikoliv od každého zvlášť, nýbrž tak, že Kristus umožňuje Panně Marii, aby nás nesla. Právě v té chvíli, ve které se završuje dílo našeho vykoupení, je Maria naší Matkou."

Charles Journet, Promluvy o Marii

"Kristus je plodem lůna, květem kořene, o kterém dobře prorokoval Izajáš řka: 'Hle, ratolest z kořene Jišajova vyroste a květ z kořene' (Iz 11,1). Kořenem je židovský rod, ratolestí Maria, květem Marie pak Kristus, který jako plod dobrého stromu nyní kvete pro náš pokrok v ctnosti, nyní v nás vydává plody, nyní se obnovuje silou vzkříšení těla."

sv. Ambrož, Výklad Lukášova evangelia, II, 24

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 32 |