Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria

Panna Maria

Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii

Origenes, sv. Ambrož Milánský, 7.4. 2024

Panna Maria obdržela od Boha výlučné poslání a výlučný dar: být matkou Boha vtěleného. Tuto výsadu a výjimečnost vyjadřuje již pozdrav, jaký pronesl archanděl Gabriel, poslaný od Boha ohlásit Marii tuto zvěst. A této mimořádnosti si byli vědomi i starověcí církevní autoři a otcové, kteří tuto skutečnost zdůrazňovali ve svých spisech, z nich např. slavný alexandrijský teolog Origenes (+254) nebo svatý biskup Ambrož Milánský (+397).

Přečteno 118xcelý článek

O kázání Panny Marie

Lukáš Drexler, 31.12. 2023

I když Panna Maria, Matka Boží, je známa spíše svou mlčenlivostí než výřečností, jak o tom svědčí Písmo, přesto vyslovila mnohem více než všichni kazatelé světa, k čemuž nepotřebovala ani množství slov, ale postačilo jí jedno jediné...

Přečteno 220xcelý článek

Panna Maria, Archa Nového Zákona

sv. Alfons Maria z Liguori, 21.8. 2023

Archou Nové smlouvy byla Panna Maria, Matka Boží, neboť ve svém lůně nosila Manu shůry - Ježíše Krista, Chléb života, jak to naznačuje biblická kniha Zjevení (11,19-12,1) a jak to výslovněji rozvíjí sv. Alfons Maria z Liguori (+1787).

Přečteno 285xcelý článek

O Nanebevzetí Panny Marie

Matthias Joseph Scheeben, 15.8. 2023

Německý systematik Matthias Joseph Scheeben (+1888) náleží k význačným teologům 19. století, který kromě dogmatické erudovanosti usiloval ve svém díle o propojování teologie se spiritualitou. V níže uvedeném úryvku z jeho mariologie tento autor předkládá se značným předstihem před vyhlášením dogmatu o Mariině Nanebevzetí teologická odůvodnění, proč by Maria měla mít privilegovanou účast na Kristově oslavení, tedy proč by měla být po ukončení svého života vzata s tělem i duší do nebe, kam vystoupil již její vzkříšený a oslavený Syn Ježíš Kristus. Ono slavnostní papežské vyhlášení dogmatu r. 1950 pak vývody tohoto teologa de facto potvrzuje a dovršuje.

Přečteno 287xcelý článek

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

Arnold Bostius, 16.7. 2023

Řád karmelitánů je již od svého počátku úzce spjat s osobou Panny Marie, jak ostatně dosvědčuje i jeho celý název: "Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel". Panna Maria je pro karmelitány jak Matkou, obtíženou Božím Slovem, které se v ní stalo tělem, ale i jejich Sestrou, ve společenství s níž se karmelitáni učí následovat Krista. Jedním ze svědků této typicky karmelitánské mariánské úcty, jakož i tím, kdo tuto úctu dále rozvíjí, je vlámský karmelitán Arnold Bostius (+1499), autor známého díla na toto téma "O péči a ochraně Nejbl. Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským", z něhož uvádíme několik krátkých úryvků.

Přečteno 337xcelý článek

Syn jí nemůže odepřít nic

bl. Jan van Ruysbroeck, 1.5. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) je příkladem toho, že člověk hluboké kontemplace je i člověkem hluboké úcty k Panně Marii, Matce Boží. Mariina kontemplace totiž znamenala vtělení Boží, které uvedlo Boha do hlubin člověka a člověka do hlubin Boha. A Maria tuto svoji zkušenost sdílí s těmi, kteří touží po tomtéž, aby Bůh dosáhl jejich nejvnitřnějších hlubin a oni aby dosáhli nejvnitřnějších hlubin Boha, podobně jako ona. Pak není nic divného, když člověk hluboké modlitby je i člověkem hlubokého přátelství s ní a úcty k ní, až synovské, neboť vtělením Boha se i učedník Pána stal synem Mariiným v Synu Božím a skrze něj.

Přečteno 320xcelý článek

MARIÁNSKÉ INSPIRACE

30.4. 2023

V následujícím výběru předkládáme nabídku textů, jež byly dosud publikovány v Revue Theofil k osobě Matky Boží Panny Marie, a to z různých úhlů: věroučného, spirituálního, patristického, liturgického atp. - k promýšlení, k rozjímání, k modlitbě... Panna Maria totiž bude pro své spojení s Pánem jednou z našich nekončících radostí v nebi.

Přečteno 2657xcelý článek

Vírou uvěřila, vírou počala

sv. Augustin, 25.3. 2023

Panna Maria přijala a zachovala ve svém nitru Slovo nebeského Otce, které je vůlí Otce a které se v ní v jednotě vůle její a vůle Otcovy stalo tělem a ona se tak stala Matkou - matkou v duchu i matkou v těle, jak naznačuje sv. Augustin (+430) v jednom ze svých kázání.

Přečteno 362xcelý článek

Maria, příbytek Boha

Benedikt XVI., 2.1. 2023

K připomínce jak Slavnosti Matky Boží a vůbec události Vtělení Boha, tak osoby právě zesnulého papeže Benedikta XVI (+2022) přinášíme úryvek z jedné z jeho četných homilií, v níž píše o Té, která se stala "privilegovanou cestou, skrze niž přišel Bůh, aby přebýval mezi námi".

Přečteno 351xcelý článek

O trojím mateřství Panny Marie

Lukáš Drexler, 1.1. 2023

Mateřství Panny Marie není vztaženo pouze ke Kristu, jejímu i Božímu Synu, ale i k její vlastní spáse i ke všem věřícím, kteří jsou jejími vlastními syny v Synu a skrze Syna.

Přečteno 298xcelý článek

Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu

Pius IX., 7.12. 2022

Roku 1854 se papež Pius IX. rozhodl po dlouhých přípravách slavnostně definovat pravdu víry, že Panna Maria byla prvním plodem Kristova vykoupení neboli že byla od svého početí uchráněna před poskvrnou dědičného hříchu s ohledem na její budoucí úkol být Matkou Boha. Tuto událost připomíná fragment ze slavnostního definování v papežově encyklice "Ineffabilis Deus", jež za zdánlivě květnatou řečí znovu připomíná a potvrzuje mnohé Boží pravdy a hluboká tajemství křesťanské víry.

Přečteno 1360xcelý článek

"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"

Scott Hahn, 15.8. 2022

"Žena oděná sluncem" - silný symbol závěrečné novozákonní knihy Zjevení, který se tradičně vztahuje jak na starozákonní vyvolený lid, tj. na Izrael, tak na lid nové smlouvy, tj. na Církev, ale i přímo na osobu Panny Marie, Matky Boží. Známý americký teolog a konvertita Scott Hahn (*1957) ve svém textu osvětluje další souvislost, která byla ve své době pro čtenáře z okolí autora této biblické knihy samozřejmá, a to souvislost se starozákonní Archou úmluvy, kterou apoštol Jan dává do vztahu právě s postavou "ženy oděné sluncem". Kdo je tedy tato "žena" z knihy Zjevení?

Přečteno 691xcelý článek

Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy

Pavel Evdokimov, 19.5. 2022

"Žena neprahne po kněžství," píše provokativně známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970), který nahlíží Pannu Marii, Matku Boží, jako fundamentální archetyp "nekněžského kněžství" ženy.

Přečteno 521xcelý článek

Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie

Grzegorz Ryś, 15.5. 2022

"Boží slovo se nás ptá, zda máme o tom, co je velké, co je hodné královské koruny, stejné představy jako Bůh," píše ve svém růžencovém rozjímání polský arcibiskup Grzegorz Ryś.

Přečteno 542xcelý článek

Panna Maria Deskami Zákona

Irena Saszko, 4.5. 2022

Nový Zákon je přechodem od toho Starého mimo jiné v tom, že Zákon Boží je zapsán již nikoliv do desek kamenných, ale do desek "z masa a krve", kdy Bůh zapisuje své jediné Slovo, svůj odvěký Zákon - svého Syna do tělesného lůna Panny Marie a sám se tak stává tělem, aby tento Zákon skrze své lidství vyhlásil i sám v sobě naplnil, jak to naznačuje i pravoslavná liturgická tradice, o níž pojednává polská teoložka Irena Saszko.

Přečteno 496xcelý článek

Ale Maria se ptala

sv. Jakub ze Sarugu, 22.3. 2022

Nejen skrze Krista, ale i skrze Marii Bůh započal rekapitulaci padlého stvoření: "Celé naše pokolení padlo skrze Evu a bylo obnoveno skrze Marii", píše ve svém hymnu syrský biskup a proslulý starověký hymnograf sv. Jakub ze Sarugu (+521). A počátkem této nápravy světa bylo početí Božího Syna v lůně panenské dívky: "Buď zdráva, Maria, vší milostí zahrnutá!"

Přečteno 442xcelý článek

"Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie

Lukáš Drexler, 1.1. 2022

Ač spása světa a veškeré nadpřirozené působení Boží se děje "skrze Něho a s Ním a v Něm", tj. skrze Syna, Krista, přesto se zároveň děje i "skrze ni, s ní a v ní", tj. skrze Marii, Matku Boží. Jaké má toto působení svůj zdroj, souvislosti a důsledky, to načrtává následující text.

Přečteno 639xcelý článek

Vidět Marii znamená vidět Ježíše

7.9. 2021

Kdykoli pohlédneme na Marii, Matku Ježíšovu, ona ihned směruje náš pohled na Ježíše, svého i Božího milovaného Syna...

Přečteno 899xcelý článek

Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců

12.8. 2021

Výběr citátů z hlasu starobylé západní i východní tradice o zesnutí a nanebevzetí Panny Marie neboli o tom, že Panna Maria, Matka Boží, byla pro zásluhy svého Syna na konci svého života přenesena nejen se svou duší, ale i se svým tělem do Boží slávy, které se stala účastnou již početím Božího Syna ve svém lůně a dokonalé a nepomíjející účasti na této Boží slávě došla právě svým nanebevzetím.

Přečteno 696xcelý článek

Myšlenky o Panně Marii

bl. Jan van Ruysbroeck, 3.5. 2021

Mystikům je vlastní i hluboká úcta k Boží Matce Panně Marii, neboť ve své kontemplaci jsou obdarování rovněž nahlížením velikosti Marie, v níž došla kontemplace ve stvořeném světě nejvyššího stupně, totiž vtělení Božího Syna, kterým Boží láska k nám lidem dochází svého cíle. Mezi takovéto mystiky jistě náleží i vlámský středověký autor bl. Jan van Ruysbroeck (+1381).

Přečteno 685xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |