Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii

Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii

Origenes, sv. Ambrož Milánský, 7.4. 2024

Panna Maria obdržela od Boha výlučné poslání a výlučný dar: být matkou Boha vtěleného. Tuto výsadu a výjimečnost vyjadřuje již pozdrav, jaký pronesl archanděl Gabriel, poslaný od Boha ohlásit Marii tuto zvěst. A této mimořádnosti si byli vědomi i starověcí církevní autoři a otcové, kteří tuto skutečnost zdůrazňovali ve svých spisech, z nich např. slavný alexandrijský teolog Origenes (+254) nebo svatý biskup Ambrož Milánský (+397).

 

zvestovani-panny-marie-198-upr-vyr-upr-men-2.jpg

 

  

„Je třeba říci rovněž několik slov o nezvyklém pozdravení, s jakým se anděl obrátil na Marii. Podobná slova jsem nemohl nalézt v celém Písmu. Nevzpomínám si, že bych kdekoli jinde v Písmu četl slova: ‚Buď pozdravena, milosti plná'; vyjádřené řecky to zní: κεχαριτωμενη. Rovněž vůči žádnému muži nebyla adresována takováto slova: ‚Buď pozdraven, milosti plný'. Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii. Kdyby však Maria věděla, že taková slova byla adresována rovněž někomu jinému - a znala přece Písmo, byla svatá a v každodenním rozjímání se seznamovala s předpověďmi proroků - toto nezvyklé pozdravení by ji nezarazilo. Proto jí rovněž anděl říká: ‚Neboj se, Maria, nalezla jsi totiž milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna, a dáš mu jméno Ježíš. On bude velkým a bude nazván Synem Nejvyššího'."

Origenes (Homilie na Lukášovo evangelium, 6. homilie, 7)

 

„(Maria) uslyšela nový způsob pozdravení, o jakém nikdy nečetla a o kterém nikdy předtím nevěděla. Toto pozdravení bylo vyhrazeno jedině pro Marii. ‚Plnou milosti' je oprávněně nazvána jedině ona, pouze ona jediná totiž obdržela milost, jakou si žádná jiná nezasloužila, totiž že ji naplnil Původce milosti."

sv. Ambrož Milánský (Výklad Lukášova evangelia, II, 9)

 

[Origenes: Homilie na Lukášovo evangelium, 6. hom., 7; Ambrož Milánský: Výklad Lukášova evangelia, II, 9. Z polského znění (Orygenes: Homilie o Ewangelii św. Łukasza, Warszawa 1986; Ambroży, Św.: Wykład Ewangelii według św. Łukasza, Warszawa 1977) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od týchž autorů:

Origenes:

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa   
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
Především se oddej četbě Božích Písem!   
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my   
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
"Učinil mne vybraným šípem"  
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Zač se modlit především?   

Ambrož Milánský:

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Eliáš a půst   
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili   
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
Kristus nade všechno  
Kristus smířil svou krví svět s Bohem   
Kříž Kristův nám navrací ráj  
Matka Boží, vzor panenství
O svátostech (De sacramentis)
O tajemstvích (De mysteriis)  
Otevři svá ústa Božímu Slovu   
Svatá Eucharistie 
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Znalost Krista

  

Související články:

Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6   
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Řehoř Veliký: Výklad jmen hlavních andělů  
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem   

  

[RSS]

Přečteno 296x

další články