Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023

Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

Přečteno 57xcelý článek

Ať ve vás nabude podoby Kristus

sv. Augustin, 23.8. 2023

Člověk byl stvořen k podobě toho, který vzal na sebe podobu člověka, tj. k podobě Ježíše Krista, vtěleného Boha. Aby však člověk této podoby dosáhl, je zapotřebí jeho součinnosti s milostí Boží, která je mu skrze Krista darována, jak píše Učitel Církve sv. Augustin (+430).

Přečteno 115xcelý článek

Hledání moudrosti

sv. Bernard z Clairvaux, 20.8. 2023

Moudrost je podle Bernarda z Clairvaux (+1153) "pokrm nepomíjející", sytící duši podobně, jako med sytí tělo, neboť moudrost, to je sám Bůh. Jen je potřeba ji hledat celým srdcem.

Přečteno 107xcelý článek

Láska, která spojuje duši s Bohem

sv. Veronika Giuliani, 9.7. 2023

Zakusí-li duše lásku Boha, nespokojí se již s ničím jiným než jedině s Bohem samým, jak to na základě své zkušenosti popisuje italská kapucínská mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Přečteno 144xcelý článek

Neznalost Písma je neznalostí Krista

sv. Jeroným, 19.6. 2023

Nemůžeme poznat Krista jinak než skrze slovo Církve, a slovem Církve je především Písmo, které vypovídá o Kristu a zve člověka k jeho poznání a tak i ke spáse. Proto neznalost Písma znamená neznalost Krista, jak trefně poznamenává velký znalec Božího slova a Učitel Církve sv. Jeroným (+420) v úvodu svého výkladu biblické knihy Izajáš.

Přečteno 182xcelý článek

Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské

Lukáš Drexler, 29.4. 2023

Sv. Kateřina Sienská (+1380), dominikánská terciářka a Učitelka Církve, je světicí Kristových ran, její mystika a její spiritualita z nich vyrůstá a je do nich zakořeněna jako květina vyrůstající z kypré a výživné půdy. Proto je těmito ranami poznačeno jak její dílo, tak především celý její život, včetně jejího těla.

Přečteno 172xcelý článek

Poslední slovo má Slovo. To, které přemohlo svět

Paul Claudel, 24.4. 2023

Francouzský dramatik a básník Paul Claudel (+1955) není prvním, ani posledním, kdo zakusil nadpřirozený dotek Boha, poté co otevřel Bibli a začetl se do jejích řádků. Rázem totiž seznal, že se jedná stále o živé slovo živoucího Boha, který skrze otevření stránek Písma otevírá člověku svět věčného života, o čemž P. Claudel vydal svědectví ve své knize "Mám rád Bibli".

Přečteno 162xcelý článek

INSPIRACE pro Velikonoce

8.4. 2023

V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova sestupu do podsvětí na Bílou sobotu, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 5436xcelý článek

O hříchu

Matka Tereza, 7.3. 2023

Sv. Matka Tereza z Kalkaty (+1997) nás svými slovy znovu upozorňuje na to, co sice již dávno víme, ale co nás ustavičně i nadále ohrožuje, totiž že hřích staví mezi nás a Boha překážku a okrádá nás o naši vnitřní svobodu.

Přečteno 239xcelý článek

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím

sv. Lev Veliký, 28.2. 2023

Ať bohatý, nebo chudý, každý má plný měšec zlaťáků pro pomoc chudým a nuzným, tj. měšec vlastního milosrdenství, které je v lásce k druhým vynalézavé, jak káže slavný papež sv. Lev Veliký (+461).

Přečteno 214xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

19.2. 2023

Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 6094xcelý článek

Láska plodí milovaného i milujícího

31.1. 2023

O poutu lásky, která vyprazdňuje, aby naplnila...

Přečteno 282xcelý článek

INSPIRACE pro Vánoce

21.12. 2022

V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 5208xcelý článek

INSPIRACE pro Advent

22.11. 2022

V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 5875xcelý článek

Temný a zároveň zářivý oblak víry

René Laurentin, 16.11. 2022

René Laurentin (+2017) je dalším teologickým účastníkem Druhého vatikánského koncilu, jehož 60. výročí započetí si letos připomínáme. Ač tento francouzský teolog je nejvíce spjat s mariologií nebo charismatickou obnovou, věnoval se i mnoha dalším teologickým nebo společenským tématům. Jedním z nich bylo i tvrzení mnoha dobových filosofů, že "Bůh je mrtev", na což Laurentin zareagoval celou knihou, z níž pochází i následující úryvek o víře, přinášející světlo v temnotě.

Přečteno 192xcelý článek

Mystické poznání Boha

Jean Daniélou, 18.10. 2022

Mezi významné teologické osobnosti jak období kolem Druhého vatikánského koncilu, tak koncilu samotného bezesporu náleží francouzský jezuitský teolog a velký znalec církevních otců a dějin prvních staletí křesťanství Jean Daniélou (+1974). V následujícím krátkém úryvku se však dotýká i otázky křesťanské spirituality, zejména povahy mystického poznání Boha člověkem i sebe sama.

Přečteno 311xcelý článek

Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha

Yves Congar, 15.10. 2022

Dalším z významných teologů spjatých s Druhým vatikánským koncilem byl dominikán Yves Congar (+1995), literárně velmi plodný autor, který ve svém díle podobně jako zmíněný koncil řešil mimo jiné vztah Církve ke světu, jak dosvědčuje i následující drobný úryvek, ponoukající k náležitému křesťanskému postoji v tomto světě a k tomuto světu.

Přečteno 226xcelý článek

Dokonalost podle bl. Doroty z Montau

Johannes Marienwerder - bl. Dorota z Montau, 6.10. 2022

Bl. Dorota z Montau (+1394) byla podivuhodná pruská mystička a stigmatička a rovněž rekluza v dnes polském Kwidzyně, spjatá s řádem německých rytířů, kteří v tomto městě působili. Péči jejího zpovědníka Johanna Marienwerdera (+1417) se zachovalo poměrně velké množství jejích textů a rozličných zjevení, jakých se jí podle svědectví dostalo od Boha. V jednom z nich tato mystička předkládá určitý stručný souhrn jejího pojetí dokonalosti, což vyžaduje i cestu askeze, obvyklou v tehdejší době, avšak zejména askeze ducha, která je platná a od křesťanské duchovnosti neoddělitelná i dnes.

Přečteno 193xcelý článek

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha

28.8. 2022

Jedno z nejkrásnějších blahoslavenství a přislíbení Ježíše Krista: vidět Boha a dosáhnout tím blaženosti srdce. Toho si byli vědomi křesťané již od počátku, což vyjadřují i úryvky vybrané z děl církevních otců a starokřesťanských autorů, jako např. sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Jana Zlatoústého, sv. Řehoře z Nyssy, Origena, Evagria Pontského a dalších, kteří vidí jasný cíl víry, k němuž má směřovat veškeré úsilí křesťana.

Přečteno 505xcelý článek

Panenství pro Boží království očima církevních otců

7.7. 2022

Panenství pro Boha a pro Boží království - hodnota cizí tomuto světu, ale vlastní světu přicházejícímu, tentokrát pohledem zejména církevních otců, kdy panenství je vnímáno spíše jako totální, bezezbytková vydanost člověka Bohu než jako pouhá tělesná nedotčenost, a to jako vydanost, jež dojde svého dovršení okamžikem vzkříšení, kdy poté lidé budou "jako nebeští andělé", jak říká Ježíš (Mt 22,30). A takto pojaté panenství v tomto světě je anticipací věčného panenství v Božím království, podobně jako i věrně zachovávané svátostné manželství, které rovněž dochází svého dovršení v eschatologickém "manželském panenství" nevěsty duše s jejím Ženichem Kristem.

Přečteno 343xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 19 |