Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím

-a-, 22.2. 2024

Proste, a bude vám dáno, tlučte, a bude vám otevřeno, hledejte, a naleznete toho, který hledá vás.

Přečteno 195xcelý článek

O postu

sv. Antonín Paduánský, 14.2. 2024

Sv. Antonín Paduánský (+1231) vyzývá k tomu, k čemu vyzýval už Ježíš: nepostit se pouze na oko, ale opravdově, aby se člověk neusiloval zalíbit lidem, ale Bohu, "který vidí, co je skryto," a který tuto opravdovost odměňuje.

Přečteno 269xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

10.2. 2024

Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 6690xcelý článek

Být zcela přetvořen v Krista

sv. Anděla z Foligna, 7.2. 2024

Mírně komentovaný text italské mystičky sv. Anděly z Foligna (1309), který ona v závěru svého života věnovala svým duchovním synům. Jedná se tak o jakousi její duchovní závěť o dokonalé lásce a o přetvoření milujícího v Milovaného: "Podle jednoho znamení můžeš s jistotou poznat, zda miluješ Boha. A tím znamením je, že tvá vůle je proměněna ve vůli toho, kterého miluješ." Což znamená také chudobu od sebe samého a všeho svého kvůli Kristu, která se ve františkánském charismatu, na němž Anděla coby terciářka měla účast, proměňuje i v chudobu vnější, jak k ní ve svém textu nabádá.

Přečteno 259xcelý článek

Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2024

Co znamená onen Ježíšem vznášený nárok, abychom byli "jako děti"? To vysvětluje latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367) ve svém Výkladu k Matoušovu evangeliu.

Přečteno 177xcelý článek

Mystérium Adventu

Ignát Zháněl, 3.12. 2023

Text moravského kněze Ignáta Zháněla (+1930) jednoduchým způsobem, za hojného citování mnoha dalších autorů, vysvětluje podstatu Adventu, kterou je očekávání příchodu Spasitele a osobní poctivá příprava na něj. Církev tímto vyhlížením navazuje na touhy vyvoleného lidu po Mesiáši a očekává jejich naplnění v konečném završení všeho v okamžiku Druhého příchodu Krista v moci a slávě, čemuž má předcházet příchod Boha do srdce každého, kdo po Bohu bytostně touží.

Přečteno 178xcelý článek

Životem srdce je láska

Hugo ze Sv. Viktora, 20.11. 2023

Hugo ze Sv. Viktora (+1141), významný středověký teolog z okruhu pařížské svatoviktorské školy, jen jinými slovy de facto vyjadřuje to, co již několik století před ním napsal sv. Augustin, totiž že "nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože", neboť Boží srdce je pokojným a bezpečným příbytkem pro srdce naše.

Přečteno 199xcelý článek

Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Madeleine Delbrel, 6.11. 2023

"Ten, kdo říká 'Otče náš, jenž jsi na nebesích' a přitom žije jako dítě země, je lhář. Aby přestal být lhářem, musí se obrátit," vyzývá známá francouzská konvertitka Madeleine Delbrel (+1964).

Přečteno 180xcelý článek

Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili

sv. Ambrož Milánský, 2.11. 2023

Část z pohřební promluvy sv. Ambrože Milánského (+397), v níž hovoří o smrti, která může být také ziskem a lékem, ale dokonce i nástrojem našeho vykoupení, neboť "lépe než svou smrtí by nás Kristus ani nemohl zachránit."

Přečteno 193xcelý článek

Poučení (Capita paraenetica)

Evagrius Pontský, 11.10. 2023

Jedno z drobnějších děl starověkého propagátora mnišského života a výrazné osobnosti dějin mnišství Evagria Pontského (+399), dříve připisované sv. Nilovi, dnes však rozpoznané jako Evagriovo. Jedná se o soubor výroků a zásad, sice primárně určených mnichům, ale platných i pro kohokoliv usilujícího o pravdivou duchovnost, v jakémkoliv životním stavu.

Přečteno 1094xcelý článek

Ať ve vás nabude podoby Kristus

sv. Augustin, 23.8. 2023

Člověk byl stvořen k podobě toho, který vzal na sebe podobu člověka, tj. k podobě Ježíše Krista, vtěleného Boha. Aby však člověk této podoby dosáhl, je zapotřebí jeho součinnosti s milostí Boží, která je mu skrze Krista darována, jak píše Učitel Církve sv. Augustin (+430).

Přečteno 209xcelý článek

Hledání moudrosti

sv. Bernard z Clairvaux, 20.8. 2023

Moudrost je podle Bernarda z Clairvaux (+1153) "pokrm nepomíjející", sytící duši podobně, jako med sytí tělo, neboť moudrost, to je sám Bůh. Jen je potřeba ji hledat celým srdcem.

Přečteno 226xcelý článek

Láska, která spojuje duši s Bohem

sv. Veronika Giuliani, 9.7. 2023

Zakusí-li duše lásku Boha, nespokojí se již s ničím jiným než jedině s Bohem samým, jak to na základě své zkušenosti popisuje italská kapucínská mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Přečteno 285xcelý článek

Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské

Lukáš Drexler, 29.4. 2023

Sv. Kateřina Sienská (+1380), dominikánská terciářka a Učitelka Církve, je světicí Kristových ran, její mystika a její spiritualita z nich vyrůstá a je do nich zakořeněna jako květina vyrůstající z kypré a výživné půdy. Proto je těmito ranami poznačeno jak její dílo, tak především celý její život, včetně jejího těla.

Přečteno 288xcelý článek

Poslední slovo má Slovo. To, které přemohlo svět

Paul Claudel, 24.4. 2023

Francouzský dramatik a básník Paul Claudel (+1955) není prvním, ani posledním, kdo zakusil nadpřirozený dotek Boha, poté co otevřel Bibli a začetl se do jejích řádků. Rázem totiž seznal, že se jedná stále o živé slovo živoucího Boha, který skrze otevření stránek Písma otevírá člověku svět věčného života, o čemž P. Claudel vydal svědectví ve své knize "Mám rád Bibli".

Přečteno 243xcelý článek

O hříchu

Matka Tereza, 7.3. 2023

Sv. Matka Tereza z Kalkaty (+1997) nás svými slovy znovu upozorňuje na to, co sice již dávno víme, ale co nás ustavičně i nadále ohrožuje, totiž že hřích staví mezi nás a Boha překážku a okrádá nás o naši vnitřní svobodu.

Přečteno 362xcelý článek

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím

sv. Lev Veliký, 28.2. 2023

Ať bohatý, nebo chudý, každý má plný měšec zlaťáků pro pomoc chudým a nuzným, tj. měšec vlastního milosrdenství, které je v lásce k druhým vynalézavé, jak káže slavný papež sv. Lev Veliký (+461).

Přečteno 333xcelý článek

Láska plodí milovaného i milujícího

31.1. 2023

O poutu lásky, která vyprazdňuje, aby naplnila...

Přečteno 394xcelý článek

Temný a zároveň zářivý oblak víry

René Laurentin, 16.11. 2022

René Laurentin (+2017) je dalším teologickým účastníkem Druhého vatikánského koncilu, jehož 60. výročí započetí si letos připomínáme. Ač tento francouzský teolog je nejvíce spjat s mariologií nebo charismatickou obnovou, věnoval se i mnoha dalším teologickým nebo společenským tématům. Jedním z nich bylo i tvrzení mnoha dobových filosofů, že "Bůh je mrtev", na což Laurentin zareagoval celou knihou, z níž pochází i následující úryvek o víře, přinášející světlo v temnotě.

Přečteno 288xcelý článek

Mystické poznání Boha

Jean Daniélou, 18.10. 2022

Mezi významné teologické osobnosti jak období kolem Druhého vatikánského koncilu, tak koncilu samotného bezesporu náleží francouzský jezuitský teolog a velký znalec církevních otců a dějin prvních staletí křesťanství Jean Daniélou (+1974). V následujícím krátkém úryvku se však dotýká i otázky křesťanské spirituality, zejména povahy mystického poznání Boha člověkem i sebe sama.

Přečteno 439xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 18 |