Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Myšlenky o Eucharistii

bl. Jan van Ruysbroeck, 4.6. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) ve svých dílech opěvuje tajemství Eucharistie, skutečného těla a skutečné krve Ježíše Krista, jímž nás Kristus "zcela noří do sebe a zároveň se nám zcela odevzdává".

Přečteno 56xcelý článek

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023

Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

Přečteno 85xcelý článek

Syn jí nemůže odepřít nic

bl. Jan van Ruysbroeck, 1.5. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) je příkladem toho, že člověk hluboké kontemplace je i člověkem hluboké úcty k Panně Marii, Matce Boží. Mariina kontemplace totiž znamenala vtělení Boží, které uvedlo Boha do hlubin člověka a člověka do hlubin Boha. A Maria tuto svoji zkušenost sdílí s těmi, kteří touží po tomtéž, aby Bůh dosáhl jejich nejvnitřnějších hlubin a oni aby dosáhli nejvnitřnějších hlubin Boha, podobně jako ona. Pak není nic divného, když člověk hluboké modlitby je i člověkem hlubokého přátelství s ní a úcty k ní, až synovské, neboť vtělením Boha se i učedník Pána stal synem Mariiným v Synu Božím a skrze něj.

Přečteno 97xcelý článek

Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské

Lukáš Drexler, 29.4. 2023

Sv. Kateřina Sienská (+1380), dominikánská terciářka a Učitelka Církve, je světicí Kristových ran, její mystika a její spiritualita z nich vyrůstá a je do nich zakořeněna jako květina vyrůstající z kypré a výživné půdy. Proto je těmito ranami poznačeno jak její dílo, tak především celý její život, včetně jejího těla.

Přečteno 95xcelý článek

O pohledu na Ukřižovaného

sv. Gertruda Veliká, 7.4. 2023

Ježíš na kříži snášel utrpení celého světa, ale i celého světa každého jednoho z nás, jak dosvědčuje ve své inspiraci sv. Gertruda Veliká, německá benediktinská mystička z Helfty (+1301) a velká milovnice Ježíšova Srdce a rány v něm.

Přečteno 93xcelý článek

O hříchu

Matka Tereza, 7.3. 2023

Sv. Matka Tereza z Kalkaty (+1997) nás svými slovy znovu upozorňuje na to, co sice již dávno víme, ale co nás ustavičně i nadále ohrožuje, totiž že hřích staví mezi nás a Boha překážku a okrádá nás o naši vnitřní svobodu.

Přečteno 165xcelý článek

Láska plodí milovaného i milujícího

31.1. 2023

O poutu lásky, která vyprazdňuje, aby naplnila...

Přečteno 209xcelý článek

Maria, příbytek Boha

Benedikt XVI., 2.1. 2023

K připomínce jak Slavnosti Matky Boží a vůbec události Vtělení Boha, tak osoby právě zesnulého papeže Benedikta XVI (+2022) přinášíme úryvek z jedné z jeho četných homilií, v níž píše o Té, která se stala "privilegovanou cestou, skrze niž přišel Bůh, aby přebýval mezi námi".

Přečteno 152xcelý článek

O rození Slova Otcem

Mistr Eckhart, 22.12. 2022

"K čemu by mi bylo, že Maria byla plná milosti, kdybych jí nebyl naplněn i já? A k čemu by mi bylo, že Otec rodí svého Syna, kdybych Jej nerodil i já?" prohlašuje ve svých kázáních na jedno ze svých nejstěžejnějších témat německý středověký dominikánský mystik Mistr Eckhart (+1327).

Přečteno 167xcelý článek

Všudypřítomná láska Boha

León-Joseph Suenens, 23.11. 2022

Mezi nejvlivnější teology Druhého vatikánského koncilu bezesporu patří belgický biskup a kardinál Léon-Joseph Suenens (+1996), který náležel k progresivnějšímu proudu, usilujícímu o dialog Církve s moderním světem. Byl osobně blízkým poradcem papeže Pavla VI. a dokonce jedním ze čtyř tzv. moderátorů koncilu. Známou je i jeho podpora katolické charismatické obnovy. Z jeho textů, spíše biograficky nebo spirituálně laděných, vybíráme úryvek z knihy "Každodenní život jako život křesťanský", a to úryvek opakující "banální pravdu", která stojí v základu křesťanství, totiž že jsme bezpodmínečně milováni Bohem, protože Bůh je Láska.

Přečteno 154xcelý článek

Kristus Král

Silvestr Maria Braito, 18.11. 2022

Pokud vyhlášení Krista za Krále znamená triumf nad nepřáteli, pak těmi jsou naše hříšné sklony, vzdalující nás od Boží vlády k vládě naší sebelásky a sobectví. Vyhlásit Krista za Krále tedy znamená jít spolu s ním cestou křížovou a stát se ukřižovaným světu, abychom se mohli stát živými Bohu, jak píše český dominikánský teolog Silvestr M. Braito (+1962).

Přečteno 170xcelý článek

Temný a zároveň zářivý oblak víry

René Laurentin, 16.11. 2022

René Laurentin (+2017) je dalším teologickým účastníkem Druhého vatikánského koncilu, jehož 60. výročí započetí si letos připomínáme. Ač tento francouzský teolog je nejvíce spjat s mariologií nebo charismatickou obnovou, věnoval se i mnoha dalším teologickým nebo společenským tématům. Jedním z nich bylo i tvrzení mnoha dobových filosofů, že "Bůh je mrtev", na což Laurentin zareagoval celou knihou, z níž pochází i následující úryvek o víře, přinášející světlo v temnotě.

Přečteno 145xcelý článek

Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce

Hans Urs von Balthasar, 6.11. 2022

"V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna," píše apoštol Jan (1J 4,10). A právě v této lásce tkví počátek naší modlitby, naší kontemplace.

Přečteno 173xcelý článek

Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2

ctih. Ludvík Granadský, 1.11. 2022

Co mají "všichni svatí" a "všichni věrní zemřelí" společného? Týž věčný cíl, ke kterému s jistotou směřují a který nakonec i dosáhnou, v těšení se z blaženosti, jakou Bůh navěky sdílí se svým lidem. Právě o těchto věčných radostech a krásách píše již klasický dominikánský autor ctih. Ludvík Granadský (+1588) ve své "Knize o modlitbě a rozjímání", když popisuje "nebeské Město" neboli "Jeruzalém shůry", sídlo Boha i všech svatých.

Přečteno 251xcelý článek

Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem

Romano Guardini, 25.10. 2022

Při představování významných teologů spjatých s Druhým vatikánským koncilem, jehož 60. výročí si letos připomínáme, sem jistě náleží i ty osobnosti, které se koncilu přímo neúčastnily, ale i přesto na něj měly značný vliv. Mezi takové teology určitě náleží např. Romano Guardini (+1968), z jehož rozsáhlého a mnohostranně zaměřeného díla si připomeňme jeho slavnou a široce přijímanou příručku o modlitbě a z ní úryvek o fundamentu modlitby, kterým je Boží Trojice a dialogická účast člověka na jejím vnitřním životě, jenž nám byl odhalen a otevřen skrze Ježíše Krista.

Přečteno 193xcelý článek

Mystické poznání Boha

Jean Daniélou, 18.10. 2022

Mezi významné teologické osobnosti jak období kolem Druhého vatikánského koncilu, tak koncilu samotného bezesporu náleží francouzský jezuitský teolog a velký znalec církevních otců a dějin prvních staletí křesťanství Jean Daniélou (+1974). V následujícím krátkém úryvku se však dotýká i otázky křesťanské spirituality, zejména povahy mystického poznání Boha člověkem i sebe sama.

Přečteno 234xcelý článek

Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha

Yves Congar, 15.10. 2022

Dalším z významných teologů spjatých s Druhým vatikánským koncilem byl dominikán Yves Congar (+1995), literárně velmi plodný autor, který ve svém díle podobně jako zmíněný koncil řešil mimo jiné vztah Církve ke světu, jak dosvědčuje i následující drobný úryvek, ponoukající k náležitému křesťanskému postoji v tomto světě a k tomuto světu.

Přečteno 178xcelý článek

Naplněním modlitby je láska

Karl Rahner, 14.10. 2022

Karl Rahner (+1984), významný německý teolog a účastník Druhého vatikánského koncilu, nás upozorňuje na tu skutečnost, že podstatou a vrcholem modlitby je jedinečný a jediný úkon lásky, jímž se navěky odevzdáváme Bohu. A toto odevzdání se Bohu je také jediným slovem naší vrcholné modlitby, jakož i naším vyznáním o Bohu.

Přečteno 199xcelý článek

Dokonalost podle bl. Doroty z Montau

Johannes Marienwerder - bl. Dorota z Montau, 6.10. 2022

Bl. Dorota z Montau (+1394) byla podivuhodná pruská mystička a stigmatička a rovněž rekluza v dnes polském Kwidzyně, spjatá s řádem německých rytířů, kteří v tomto městě působili. Péči jejího zpovědníka Johanna Marienwerdera (+1417) se zachovalo poměrně velké množství jejích textů a rozličných zjevení, jakých se jí podle svědectví dostalo od Boha. V jednom z nich tato mystička předkládá určitý stručný souhrn jejího pojetí dokonalosti, což vyžaduje i cestu askeze, obvyklou v tehdejší době, avšak zejména askeze ducha, která je platná a od křesťanské duchovnosti neoddělitelná i dnes.

Přečteno 159xcelý článek

Zrozeni Bohem v bolesti Kříže

18.9. 2022

Ježíšovo zmlknutí v hodině Kříže je jako lůno, v němž se rodí stvoření, jako "pustá a prázdná propastná tůně" na novém počátku (srov. Gen 1,2), v sebeupozadění Boha až k smrti, aby mohl povstat jím vykoupený svět, v bolesti nejen Kristově, ale spolu s ním i v bolesti celé soupodstatné Trojice.

Přečteno 246xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 21 |