Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Považte, jak za Vás trpěl, a rozvažujte o tak veliké lásce

Považte, jak za Vás trpěl, a rozvažujte o tak veliké lásce

sv. Kateřina de' Ricci, 29.3. 2024

Jeden z dopisů italské stigmatizované mystičky sv. Kateřiny de' Ricci (+1590) adresovaný jejímu otci, který prozrazuje jejich vzájemnou starost a péči, kdy otec světici a jejím spolusestrám pomáhal v zajišťování každodenních potřeb, nutných pro chod kláštera, a světice neztrácela ze zřetele starost o statky duchovní pro otce i celou její rodinu. V středu toho všeho však má stát veliká láska Pána, projevená na kříži.

 

Můj vznešený a ctihodný otče, srdečné pozdravy!

katerina-de-ricci-001-upr-men.jpgObdržela jsem Váš dopis, který mě velmi potěšil, a spolu s ním mnoho věcí, za které Vám velmi děkuji. Kéž Vás Pán za mě odmění, a především kéž Vás v této svaté velikonoční době naplní svou milostí a odplatí Vám duchovními dary za ty časné, které nám posíláte! Děláte pro nás skutečně velmi mnoho! Jsem si zcela jistá, že Pán Vám bohatě odplatí i za tu nejmenší věc, děláte-li to vše z lásky k Němu. Snažně Vás v této svaté velikonoční době vybízím, abyste naprosto vše odevzdal Bohu. Považte, jak On za Vás trpěl, a jak to dělal z velké lásky, kterou chová ke všem svým tvorům, abychom měli důvod milovat Ho ještě více! Proto, otče můj, rozvažujte o tak veliké lásce, a modlete se za mě, abych ji poznávala i já. Vyzvěte za mne Giovanniho[1], aby k tak velké Svátosti nepřistupoval bez rozmyslu, ale aby ji přijal po zralé úvaze a s pevným předsevzetím vyvarovat se jakéhokoliv hříchu. A pokud tak učiní, Pán mu pomůže. Pozdravuji svého bratra a všechny ostatní a rovněž Vás a naši matku. Kéž Vás Ježíš Kristus zachová ve své milosti a ochrání vás před každým zlem!

Vaše dcera, etc.

 

(Prato, 2. duben 1542)

 

[Kateřina deʼ Ricci: II. dopis svému otci Pieru Francescovi Riccimu. Na základě anglického překladu (in: Capes, F. M.: St Catherine deʼ Ricci - her life, her letters, her community, London 1905, s. 90) a italského znění (Le lettere spirituali e familiari di S. Caterina deʼ Ricci Fiorentina, Prato 1861, s. 4) přeložil Lukáš Drexler.]

  

postni-inspirace-13.jpg
 

 

Související články:

Kniha života  
Bonaventura: Pod křížem 
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Gertruda Veliká: O pohledu na Ukřižovaného  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Alžběta ze Schönau: Vidění 2/5 - Velký pátek  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem   
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí   
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval   
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj   
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Kdo jsi, Bože?  

 

Poznámky:


[1] Jeden z Kateřininých vlastních bratrů.

 

[RSS]

Přečteno 129x

další články