Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Jako k živé studánce, jako k duchovní řece máme přicházet do chrámu, abychom načerpali té vody živé, o níž Pán říká: 'Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se'."

sv. Caesarius z Arles, Homilie 34.

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Před křtem byl naším otcem ďábel

sv. Caesarius z Arles, 1.2. 2023
Tvrzení "naším otcem byl ďábel" se zdá být velmi provokativní a vyhraněné. Nevymyká se však nijak biblickému, evangelnímu sdělení, které činí rozdíl mezi těmi, kteří podléhají svodům a působení ďábla a konají tak "skutky ďáblovy", a těmi, kteří se od zlého odvrátili osobním obrácením se k Bohu a ke konání "skutků Božích". Právě tuto skutečnost v kontextu udělení milosti svátosti křtu zvýrazňuje ve svém kázání proslulý starověký biskup sv. Caesarius z Arles (+542).

Přečteno 30xcelý článek

Láska plodí milovaného i milujícího

31.1. 2023
O poutu lásky, která vyprazdňuje, aby naplnila...

Přečteno 45xcelý článek

Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje

Bruno Forte, 27.1. 2023
Je to velký paradox, když v podobě umučeného lidství a skrze ně se vrcholným způsobem zjevuje krása Božství, která se udílí člověku na způsob daru, jak píše významný italský teolog a arcibiskup Bruno Forte (*1949). Ale je to krása, která spasí svět.

Přečteno 42xcelý článek

Syn je vzorem i cílem světa

Hans Urs von Balthasar, 27.1. 2023
Ačkoliv mezi stvořením a Stvořitelem stojí obrovská propast vzájemné jinakosti, přesto stvoření neleží mimo Boha, tím spíš, když se v Synu Stvořitel stal člověkem a prostupuje tak postupně celé stvoření svojí božskou přítomností a stvořitelskou mocí, aby stvoření nakonec "usadil" v "lůně Otcově", kde od věčnosti spočívá jednorozený Syn Boha Otce v jednotě jejich společného Ducha, jak naznačuje významný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

Přečteno 34xcelý článek

Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem

sv. Cyril Alexandrijský, 7.1. 2023
Sv. Cyril Alexandrijský (+444), rozhodný zastánce pravověří v otázce Božího vtělení, ve své následující krátké homilii zdůrazňuje tu pravdu, že sám Bůh se kvůli nám stal dobrovolně chudým, aby nás obohatil právě tím, čeho se nejprve z lásky k nám zřekl.

Přečteno 91xcelý článek

Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa

sv. Petr Chrysolog, 3.1. 2023
Událost Kristova křtu v Jordánu v sobě nese mnohostranný význam, který církevní otcové často a rádi reflektovali ve svých kázáních a výkladech. Jedním z těchto otců byl i sv. Petr Chrysolog (+450), který v tomto tajemství z Ježíšova života nahlíží jak otázku našeho vykoupení, tak třeba přítomnost Boží Trojice, nebo třeba naplnění starozákonních proroctví o Mesiáši, nebo dokonce výraz pokorného Boha, který ač Pán, poddává se jako služebník.

Přečteno 80xcelý článek

Maria, příbytek Boha

Benedikt XVI., 2.1. 2023
K připomínce jak Slavnosti Matky Boží a vůbec události Vtělení Boha, tak osoby právě zesnulého papeže Benedikta XVI (+2022) přinášíme úryvek z jedné z jeho četných homilií, v níž píše o Té, která se stala "privilegovanou cestou, skrze niž přišel Bůh, aby přebýval mezi námi".

Přečteno 69xcelý článek

Všechny články