Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice

Bůh, Trojice

Kenotický trojjediný Bůh

Hans Urs von Balthasar, 29.1. 2024

Trojjediný Bůh je ve všem svém konání zároveň kenotický: jak ve svém vnitřním životě, v jednání každé z osob Trojice vůči druhým dvěma, tak ve vztahu ke stvořenému světu - při jeho stvoření i při jeho vykoupení, jak to popisuje slavný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988) zejména ve své "Teodramatice".

Přečteno 483xcelý článek

Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho

Lukáš Drexler, 24.1. 2024

Krásný Bůh, když se v Ježíši Kristu stal člověkem, vzal na sebe ošklivost celého světa vyplývající z našeho hříchu, a to až k vlastní smrti, čímž ještě mnohem víc umocnil zjevení své krásy - krásy bezpodmínečné a sebeobětující lásky, která zachraňuje. I to je jeden z momentů z kenotické teologie italského arcibiskupa Bruna Forteho (nar. 1944), známého i českému čtenáři z několika málo u nás dostupných drobných publikací.

Přečteno 318xcelý článek

Trans Trojice anathematem polyamorie

4.12. 2023

Vysvětlení, proč polyamorie nemá s láskou, s láskou podle Boha, k jejímuž obrazu byl člověk stvořen, nic společného, i když Bůh sám je Trojicí láskyplných vztahů, anebo právě proto.

Přečteno 273xcelý článek

Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha

sv. Irenej z Lyonu, 26.6. 2023

Aby člověk mohl spatřit neviditelného Boha, stal se Bůh viditelným člověkem, aby patřením na něj člověk mohl dojít věčného života, který je u Boha a který byl Bohem člověku zjeven a skrze toto sebezjevení Boží i člověku darován, což je jedno ze stěžejních témat starokřesťanského autora sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), který je pokračovatelem teologie apoštola Jana - Miláčka Páně, jenž ve svém evangeliu jasně píše: "A Slovo se stalo tělem..."

Přečteno 408xcelý článek

Trojjediné sebezřeknutí Lásky

Hans Urs von Balthasar, 30.5. 2023

Trojice je Společenství tří božských osob, které je umožněno sebeustoupením každé z nich vůči dvěma ostatním neboli jejich dobrovolným "sebezmařením" (kenozí) z lásky k druhým. V prostoru tohoto "respektu" vůči druhému v Bohu je pak umožněna existence stvoření a jeho svobody, i svobody volit zlo nebo dokonce vzpouru vůči svému Dárci, jehož láska čeká na svobodnou volbu dobra, ne na přinucení k němu.

Přečteno 378xcelý článek

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023

Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

Přečteno 930xcelý článek

Sadistický Bůh Otec?

22.4. 2023

Křesťané jsou často obviňováni z víry v krutého Boha. A přitom je to přesně naopak...

Přečteno 384xcelý článek

Trojice a vzkříšení

15.4. 2023

Velikonoční události nám odhalují život samotné Trojice i život náš.

Přečteno 322xcelý článek

Vítězná slabost Boha Všemohoucího

Pavel Evdokimov, 9.4. 2023

"Bůh je slabý ne ve své formální všemohoucnosti, ale ve své Lásce," která se činí bezmocnou, aby přemohla moc smrti, píše ve svém textu známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Slabost Boží je totiž mocnější nejen než lidé, jak píše apoštol Pavel (srov. 1Kor 1,25), ale i než moc zla a smrti, jak "píše" Bůh svým vzkříšením.

Přečteno 328xcelý článek

O rození Slova Otcem

Mistr Eckhart, 22.12. 2022

"K čemu by mi bylo, že Maria byla plná milosti, kdybych jí nebyl naplněn i já? A k čemu by mi bylo, že Otec rodí svého Syna, kdybych Jej nerodil i já?" prohlašuje ve svých kázáních na jedno ze svých nejstěžejnějších témat německý středověký dominikánský mystik Mistr Eckhart (+1327).

Přečteno 407xcelý článek

Láska podle míry Boha

Pavel Evdokimov, 25.11. 2022

Jak již bylo zmíněno, Druhého vatikánského koncilu se účastnili i tzv. pozorovatelé, pocházející z nekatolického křesťanského prostředí. Za pravoslavnou stranu se tak tohoto koncilu účastnil původem ruský, avšak ve Francii působící teolog Pavel Evdokimov (+1970), autor širokého spektra teologických děl. Z jednoho z nich, konkrétně z knihy "Umění ikony", pochází i následující drobný úryvek o setkání se dvou propastí, propasti Boží kenotické lásky a propasti temnoty lidského hříchu, a jejich společném vyústění...

Přečteno 431xcelý článek

Všudypřítomná láska Boha

León-Joseph Suenens, 23.11. 2022

Mezi nejvlivnější teology Druhého vatikánského koncilu bezesporu patří belgický biskup a kardinál Léon-Joseph Suenens (+1996), který náležel k progresivnějšímu proudu, usilujícímu o dialog Církve s moderním světem. Byl osobně blízkým poradcem papeže Pavla VI. a dokonce jedním ze čtyř tzv. moderátorů koncilu. Známou je i jeho podpora katolické charismatické obnovy. Z jeho textů, spíše biograficky nebo spirituálně laděných, vybíráme úryvek z knihy "Každodenní život jako život křesťanský", a to úryvek opakující "banální pravdu", která stojí v základu křesťanství, totiž že jsme bezpodmínečně milováni Bohem, protože Bůh je Láska.

Přečteno 377xcelý článek

Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 28.6. 2021

Úryvek z úvodu ne tak široce známého díla sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), které se nám navíc nedochovalo v řeckém originále, ale pouze v arménském překladu, a které shrnuje křesťanskou víru přijatou od "starších", tj. od apoštolů a jejich nástupců. V tomto úryvku sv. Irenej předestírá fundament, ve kterém se věřící rodí k životu věčnému, jímž je Boží Trojice, Trojjediný Bůh, kdy "naše znovuzrození se uskutečňuje skrze tyto tři články": Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přečteno 1044xcelý článek

Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh

bl. Jan van Ruysbroeck, 30.5. 2021

Bl. Jan van Ruysbroeck (+1381) byl učitel vroucí a hluboké mystiky, a to díky pevnému a jistému zakotvení ve zdravém jádru, v podstatě křesťanského víry a nauky, kterým je Boží Trojice, jak dosvědčuje následující krátký úryvek z jeho díla.

Přečteno 772xcelý článek

Nebeský šenk Svaté Trojice

Mechtilda Magdeburská, 24.5. 2021

Bůh Otec šenkýřem, Syn Ježíš pohárem a Duch Svatý čistým vínem - tak je tomu podle německé mystičky Mechtildy Magdeburské (13. stol.) v nebeském Domě, kde zároveň "Trojice je plným pohárem a láska silným sklepem". Zde na zemi je však třeba ještě vypít dosyta po vzoru Kristově pohár se žlučí, který však trpícího obohacuje milostí.

Přečteno 629xcelý článek

Bůh živý je Bohem milujícím

Wacław Hryniewicz, 29.3. 2021

Nedávno zesnulý polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020) nás ve svém kraťoučkém úryvku ze své paschální trilogie upomíná na skutečnost, kterou mnohdy někteří křesťané zapomínají, totiž na Boží soucit s člověkem, na Boží "vášeň lásky" pro Jeho vlastní tvory, která je v rozporu s představou Boha jako pouhého "vyvýšeného Vládce", shlížejícího dolů na své "poddané". Nikoliv, Bůh se dobrovolně stává "poddaným" člověka a vydává se mu v Ježíši Kristu zcela všanc, aby tak člověka získal a zachránil pro Nebe a pro věčný život. Vášnivá láska, která nemá hranic a stává se z lásky k člověku dobrovolně bezbrannou a "bezmocnou"...

Přečteno 702xcelý článek

O čtyřech znameních Boží věčné lásky

bl. Jan van Ruysbroeck, 11.3. 2021

Génius blahoslaveného vlámského mystika Jana van Ruysbroecka (+1381) v následujícím úryvku z jeho díla "Zrcadlo věčné blaženosti" jako by předkládal v několika málo odstavcích souhrn celé křesťanské víry a celých dějin spásy vztažených na jednotlivce: od stvoření člověka k obrazu Boha a jeho věčného zakotvení v Trojici, přes pád Adama a ztrátu naší podobnosti s Bohem až k lásce vtělujícího se a za nás se obětujícího Boha, který nám svoji obětavou a věčnou lásku nabízí v eucharistii, jíž nás pozvedá k Sobě a k věčné a zbožšťující účasti na Jeho Božském životě bez konce.

Přečteno 888xcelý článek

Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 29.7. 2020

"Důkaz apoštolského zvěstování" je méně známý spis sv. Ireneje z Lyonu (+ cca 202/203), ve kterém v odkazu na nauku přijatou od apoštolů Irenej vykládá základní body křesťanské víry, týkající se zejména trojjediného Boha a jeho vykupitelského zjevení v Ježíši Kristu. Následující krátký úryvek z něj dosvědčuje právě ono křesťanské poznání Boha jako nerozdílné Trojice.

Přečteno 1115xcelý článek

Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice

sv. Marie od Vtělení (Guyart), 3.6. 2020

Francouzská voršilka, působící misionářsky mezi severoamerickými indiány v Kanadě, sv. Marie od Vtělení (vl. jm. Guyart; +1672) patří mezi mystičkami k těm méně známým. Přesto se podle názoru mnohých hloubkou svých duchovních zkušeností a modlitby vyrovná těm, které patří již mezi nezpochybnitelný "kánon spirituality", jako např. sv. Terezii z Avily. I sv. Marie od Vtělení po sobě zanechala autobiografické spisy, v nichž líčí své duchovní prožitky a mystické vhledy. Z jednoho z těchto jejích děl přinášíme v českém překladu úryvek o jejím nazírání Nejsvětější Trojice, jakého se jí dostalo během jednoho z jejích vytržení.

Přečteno 1110xcelý článek

Jde o všechno

Marie Dolistová, 21.5. 2020

Christologicky laděná báseň severočeské básnířky Marie Dolistové.

Přečteno 842xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 |