Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha

Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha

sv. Irenej z Lyonu, 26.6. 2023

Aby člověk mohl spatřit neviditelného Boha, stal se Bůh viditelným člověkem, aby patřením na něj člověk mohl dojít věčného života, který je u Boha a který byl Bohem člověku zjeven a skrze toto sebezjevení Boží i člověku darován, což je jedno ze stěžejních témat starokřesťanského autora sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), který je pokračovatelem teologie apoštola Jana - Miláčka Páně, jenž ve svém evangeliu jasně píše: "A Slovo se stalo tělem..."

 

jezis-kristus-065-upr-3-men-2.jpgBoží jasnost dává život. Proto mají život ti, kdo vidí Boha. A proto také on se, při své nepochopitelnosti, neobsáhlosti a neviditelnosti, naskýtá lidem jako viditelný, obsáhlý a pochopitelný, aby oživil ty, kteří ho budou poznávat a vidět. Poněvadž žít bez života je nemožné, život se však udržuje účastí na Bohu a účastí na Bohu je vidět Boha a požívat jeho dobroty.

Lidé tedy budou patřit na Boha a budou žít, patřením se stanou nesmrtelnými a budou se dotýkat Boha. Obrazně to zjevili proroci, jak jsem již předtím řekl, protože Boha uvidí lidé, kteří v sobě nosí jeho Ducha a stále a vytrvale očekávají jeho příchod. Tak říká i Mojžíš v Deuteronomiu: „Onoho dne budeme vidět, protože Bůh bude mluvit k člověku a člověk bude živ" (srov. Dt 5,24).

Jaký a jak veliký je ten, který působí všechno ve všech věcech (srov. 1Kor 12,6), nemohou vidět ani vyslovit žádní tvorové, které učinil, ale naprosto jim není neznámý. Všichni se prostřednictvím jeho Slova učí, že je jediný Bůh Otec, který všechno udržuje a všemu dává bytí, jak stojí v evangeliu: „Boha nikdy nikdo neviděl. Jenom jednorozený Syn, který je u Otce, ten to zjevil" (J 1,18).

Od začátku to tedy zjevuje Syn Otce, protože je od začátku s Otcem. V časovém sledu a spořádaně poukázal lidstvu ve vhodnou dobu a pro jeho užitek na prorocká vidění, na rozdílení charismat a na souzvuk, a kde je souzvuk, tam je i příhodnost, a kde je příhodnost, tam je i užitečnost.

Proto se Slovo stalo správcem Otcovy milosti pro užitek lidí. Pro ně udělalo taková opatření. Ukázalo totiž lidem Boha a Bohu ukázalo člověka. Střežilo neviditelnost Otce, aby někdy člověk nepohrdl Bohem a aby vždycky měl za čím jít vpřed. A naopak mnoha opatřeními učinilo lidem Boha viditelným, aby člověk dočista neodpadl od Boha a nepřestal existovat. Neboť slávou Boha je živý člověk a životem člověka je patření na Boha. Jestliže totiž zjevení Boha prostřednictvím přirozenosti dává život všemu, co žije na zemi, pak mnohem víc ono zjevení Otce, které se děje prostřednictvím Slova, dává život těm, kdo vidí Boha.

 

[Irenej z Lyonu: Adversus haereses, IV, 20, 5-7; in: SC 100, 640-642.644-648. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Zjevení Syna se rovná poznání Otce
  
Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha 
Důkaz apoštolského zvěstování
Eucharistie, záruka vzkříšení  
Kristus je králem všech lidí  
Seslání Ducha Svatého 

  

Související články:

Řehoř z Nyssy: Poznání Boha  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti  
Theofil Antiochijský: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha 
Michael Špaček: Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4)  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství   
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha   
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova  

  

[RSS]

Přečteno 414x

další články