Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus je Bůh i člověk

Ježíš Kristus je Bůh i člověk

sv. Augustin, 24.8. 2020

Učitel Církve sv. Augustin (+430) stručně vysvětluje, jak Syn Boží je zároveň člověkem, aniž by přestal být Bohem, a to pravým Bohem i pravým člověkem v jednotě osoby Božího Syna, rovného od věčnosti s Bohem Otcem, avšak stavšího se v čase jedním z nás, abychom my mohli mít na věčnosti společenství s Ním.

 

kristus-pantocrator-vyr-upr-men.jpgJežíš Kristus, Boží Syn, je jak Bůh, tak i člověk. Bůh přede všemi věky, člověk v našem věku. Bůh proto, že je Slovo Boží: „Neboť Bůh bylo to Slovo" (J 1,1), člověk pak proto, že rozumová duše a tělo byly spojeny se Slovem v jedné osobě[1]. A tak jako Bůh On a Otec jsou jedno (srov. J 10,30), avšak co se týče jeho lidství, Otec je větší než On (srov. J 14,28). Jsa jediným Synem Božím nikoli milostí, nýbrž přirozeností, stal se i synem člověka, aby byl také plným milosti (srov. J 1,14), a tak týž je obojím a obojím je jeden Kristus. „Neboť jsa v podobě Boží, nepovažoval to za (svou) výsadu", že je (Boží) přirozenosti, to jest „že je rovný Bohu, ale zřekl se svého a přijal (na sebe) podobu služebníka" (Flp 2,6-7), aniž by pozbyl nebo umenšil podoby Boží. A tak se stal i menším i zároveň zůstává rovným, učinivše oboje jedním, jak bylo řečeno; avšak jiným je jako Slovo a jiným pak jako člověk: jako Slovo je rovný s Otcem, jako člověk je menší (než Otec). Týž jako Syn Boží a týž jako syn člověka; týž jako syn člověka a týž jako Syn Boží: ne dva synové Boží, Bůh a člověk, nýbrž jediný Syn Boží: Bůh bez počátku a člověk od jistého počátku, náš Pán Ježíš Kristus.

 

[Augustin: Příručka pro Vavřince neboli Kniha o víře, naději a lásce (Enchiridion ad Laurentium sive De fide, spe et charitate liber), X, 35. Na základě latinského textu (S. Aur. Augustini Hipponensis Episcopi Enchiridion ad Laurentium sive De fide spe et charitate liber, in: Sanctorum Patrum Opuscula Selecta, XVI, 1871) a s přihlédnutím k překladům českým (Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince neboli Kniha o víře, naději a lásce, Praha 1911; Vavřincova příručka o víře, naději a lásce, in: Svatý Augustin: Katechetické spisy, Praha 2005) a polskému (Podręcznik dla Wawrzyńca czyli O wierze, nadzei i miłości, in: Św. Augustyn: Pisma katechetyczne, Warszawa 1952) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem 
Nanebevstoupení Páně 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe  
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Pozdě jsem si Tě zamiloval!  
Vírou uvěřila, vírou počala  
Sv. Augustin o eucharistii
Okoušení sladkosti Boží 
Totožnost Kristova těla
O Trojici (De Trinitate)
Ty jsi Kristus 

 

Související články:

Ježíš Kristus 
Ambrož Milánský: Znalost Krista 
Radomír Malý: Historicita Ježíše Krista 
Origenes: "Učinil mne vybraným šípem"
Ambrož Milánský: Kristus nade všechno
 Charles-Vincent Héris: Tajemství Vtělení  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost  
Tomáš Akvinský: Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie   
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Lukáš Drexler: Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce
Irenej z Lyonu: Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha
Augustin: Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Olivier Clément: Ježíšovo lidství 
Maxim Turínský: Kristus je den 
Augustin: Ty jsi Kristus  

 

Poznámky:


[1] V lat. dosl.: „neboť v jednotě osoby ke Slovu přistoupily rozumová duše a tělo". Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 1408x

další články