Nacházíte se na: Theofil > Církev > Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr

Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr

sv. Augustin, 25.1. 2024

V církvi katolické je oprávněné přesvědčení, že církev je z pověření Kristova v jistém smyslu založena na apoštolu Petrovi. Sv. Augustin (+430) se na tuto skutečnost dívá ještě z jiného zorného úhlu, totiž že onou skalou je vyznání Ježíše za Mesiáše a Božího Syna, které učinil Petr, a právě na této skále po všechny věky podle Augustina stojí církev, které Bůh v Kristu uděluje moc svazovat a rozvazovat hříchy lidí.

 

„Řekl jim: ‚A za koho mne pokládáte vy?‘ Šimon Petr odpověděl: ‚Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.‘"

(Matoušovo evangelium, 16, 15-19)

 

bradi-barth-petr-kristus-klice-upr-2-vyr-men-2.jpgKromě jiných útěch ubohých, které Bůh neustále poskytuje lidskému pokolení, když se naplnil čas, a jen on sám věděl, že se to má stát, poslal svého jednorozeného Syna (srov. Gal 4,4), skrze něhož stvořil vše (srov. J 1,1-3; Kol 1,15-16), aby se - zůstávaje Bohem - stal člověkem a byl tak „prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš" (1Tim 2,5).

Ti, kdo v něho věří, měli dojit koupeli znovuzrozeni zbavení viny všech hříchů, (...) být vysvobozeni od věčného zavržení a žit ve víře, naději a lásce, být poutníky v tomto světě s jeho tíživými a nebezpečnými pokušeními, avšak za pomoci Božích útěch tělesných i duchovních kráčet před jeho tvář cestou, kterou se jim stal Kristus.

A protože ani ti, kdo se ubírají v něm, nejsou bez hříchů, které se k nim vplíží se slabostí tohoto života, daroval záchranné léčivé prostředky, totiž almužny, které mají posilovat jejich modlitbu, když je naučil říkat: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům" (Mt 6,12).

Toto dělá Církev s blahou nadějí v tomto strastiplném životě, a osobu této Církve zastupoval apoštol Petr, ztělesňující její všeobecnost na základě svého apoštolského prvenství.

Co se týká jeho samého, byl to přirozeností jeden člověk, milostí jeden křesťan, ale přitom hojnější milostí byl prvním apoštolem. Avšak když mu bylo řečeno: „Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno i v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i v nebi" (Mt 16,19), znamenalo to celou Církev, která trpí v tomto světě rozmanitými zkouškami jako lijavci, náporem vod a bouřemi, ale nepadá, protože je postavena na skále (srov. Mt 7,25), od níž dostal Petr[1] jméno. Nikoli skála od Petra, ale Petr od skály, stejně jako ne Kristus je nazván podle křesťana[2], ale křesťan podle Krista.

Proto Pán říká: „Na této skále zbuduji svou Církev", protože Petr řekl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého" (srov. Mt 16,16-19). Na této skále, kterou jsi vyznal, říká, zbuduji svou Církev. „Tou skálou byl Kristus" (1Kor 10,4), a na tomto základě byl postaven i Petr. „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus" (1Kor 3,11). Proto Církev založená na Kristu přijala od něho v Petrovi klíče od nebeského království, to jest moc svazovat a rozvazovat hříchy. (...) Proto je tato Církev, dokud žije mezi zlými, milováním a následováním Krista vysvobozována od zel. Více však ho následuje v těch, kdo bojují za pravdu až k smrti.

 

[Augustin: Výklad Janova evangelia, CXXIV, 5; in: CCL, 36, 684-685. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a podle latinského znění (J.-P. Migne: Patrologia latina, XXXV, Paris 1864, sl. 1973-1974) upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem  
Nanebevstoupení Páně  
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Pozdě jsem si Tě zamiloval! 
Jedině od Boha je naše spása  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží   
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe   
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana   
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Výklad Janova evangelia - 1. traktát   
Proč se Kristus narodil z ženy  
Vírou uvěřila, vírou počala  
Sv. Augustin o eucharistii   
Okoušení sladkosti Boží  
Totožnost Kristova těla   
O Trojici (De Trinitate)   
Ty jsi Kristus 

  

Související články:

Cyprián: O jednotě církve 
Emilian Soukup: Církev Kristova
Cyprián: Prvenství je dáno Petrovi 
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Cyprián: Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku  
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů   
Cyril Alexandrijský: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás"  
Juan de Torquemada: Církev je studnicí vod živých   
Tomáš Akvinský: Kristus je Hlavou Těla Církve  
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve 
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo

 

 Poznámky:


[1] Skála je řecky i latinsky petra (πετρα). Pozn. red.

[2] Latinsky je křesťan christianus, tedy doslova „kristovec". Pozn. red.

 

[RSS]

Přečteno 156x

další články