Nacházíte se na: Theofil > O Revue > Autoři

Autoři

 

  

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z 

 

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha 
Co přivádí svaté v úžas u Panny Marie?  
Eucharistie - dar ukřižované Lásky 
Eucharistie je Srdcem Ježíše i srdcem Trojice   
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň?    
Ježíš Kristus  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem   
Kristus Král  
Láska plodí milovaného i milujícího   
Panenství pro Boží království očima církevních otců  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
S pohledem upřeným na Ježíše  
Skrze modlitbu jsme spolustvořitelé světa   
"Toto je můj Syn, můj jediný Zákon - Ten poslouchejte"  
Trans Trojice anathematem polyamorie   
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže   

-a-

Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím  

Absconditus

Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Hlas Boha za denního vánku

Aelred z Rievaulx, OCist., sv. (cca 1110 - 1167)

Sv. Aelred z Rievaulx, OCist. - anglický cisterciácký opat, autor vícera duchovních a teologických spisů (Zrcadlo lásky, O duchovním přátelství, O duši ad.). 

Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně  

Alacoque, Markéta Marie, sv. (1647-1690) 

Sv. Markéta Marie Alacoque - francouzská řeholnice kongregace sester Navštívení Panny Marie, mystička, vizionářka a světice. Na základě vlastních vizí prosazovala úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Svatořečena byla roku 1920. Zanechala po sobě Vlastní životopis.

Chtěla jsem jen a jen kříž
První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque  

Albert Veliký, sv. (1193-1280)

Sv. Albert Veliký (lat. Albertus Magnus) - německý dominikánský scholastický teolog, biskup, provinciál, autor teologických spisů, učitel sv. Tomáše Akvinského, Učitel Církve, "doctor universalis". Kromě teologie a filosofie se ve velké míře zabýval rovněž přírodními vědami. Svatořečen a zároveň prohlášen za Učitele Církve byl v r. 1931.

Legenda svatého Alberta Velikého
Modlitba k Nejsvětější Trojici

Altrichter, Michal, SJ (*1965)

Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D., SJ - římskokatolický kněz, jezuita, spirituální teolog, odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, předseda redakční rady nakladatelství Refugium. Autor mnoha teologických a spirituálních děl (»Duchovní« a »duševní«, Příručka spirituální teologie, O českých teologických současnících, Spirituální teologie, I v nebi o nás vědí ad.), exercitátor, duchovní vůdce, žák Tomáše kard. Špidlíka.

Hlas ticha Volajícího na poušti  

Alžběta od Trojice, OCD, bl. (1880-1906) 

Bl. Alžběta od Trojice, OCD - francouzská karmelitka a mystička. Více o ní zde

Dopisy Markétě 1
Dopisy Markétě 2 
Dopisy Markétě 3 
Dopisy Markétě 4 
Dopisy Markétě 5 
Dopisy Markétě 6 
Dopisy Markétě 7 
Dopisy Markétě 8
Dopisy Markétě 9 
Dopisy Markétě 10
Dopisy Markétě 11
Dopisy Markétě 12
Dopisy Markétě 13
Dopisy Markétě 14 
Dopisy Markétě 15

Dopisy Markétě 16
Dopisy Markétě 17
Dopisy Markétě 18   
Můj Bože, Trojice

Alžběta ze Schönau (1129-1165)

Alžběta ze Schönau ("Šenavská") - německá středověká řeholnice benediktinské tradice, mystička a vizinářka, která byla v písemném kontaktu i se sv. Hildegardou z Bingenu. Její vize sepsal její bratr Ekbert, opat kláštera v Schönau.

Vidění 1/5 - Zelený čtvrtek  
Vidění 2/5 - Velký pátek
Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání

Vidění 4/5 - Nanebevstoupení
Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

Ambrož Milánský, sv. (333/334 nebo 339/340-397)

Sv. Ambrož Milánský (lat. Aurelius Ambrosius) - milánský biskup, církevní spisovatel, učitel sv. Augustina, autor mnoha spisů, Učitel Církve

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Eliáš a půst   
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili   
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
Kristus nade všechno  
Kristus smířil svou krví svět s Bohem   
Kříž Kristův nám navrací ráj  
Matka Boží, vzor panenství
O svátostech (De sacramentis)
O tajemstvích (De mysteriis)  
Otevři svá ústa Božímu Slovu   
Svatá Eucharistie 
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Znalost Krista

Amorth, Gabriele, SSP (1925-2016)

Gabriele Amorth, SSP - italský římskokatolický kněz, člen Společnosti sv. Pavla, vatikánský exorcista, člen Mezinárodní papežské mariánské akademie a zakladatel Mezinárodní asociace exorcistů, autor několika knižních titulů, zejména na téma exorcismu, působení zlého a duchovního boje (česky např.: Exorcista vypráví, Exorcisté a psychiatři, Mocnější než zlo, Vítězit Boží mocí, Mariánské inspirace ad.). Jeho učitelem byl o. Candido Amantini, o. Amorth se osobně znal i s otcem Piem z Pietrelciny, jehož životopis rovněž sepsal.

Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí   

Související články:

Lukáš Drexler: Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři (recenze) 

Anastasius Sinajský, sv. (7.-8. stol.) 

Sv. Anastasius Sinajský (někdy též uváděn jako Anastáz či Anastasios Sinaita) - kněz, mnich, opat sinajského kláštera, autor několika pojednání, obránce pravověří proti monofyzitům, nestoriánům a Židům.

Z řeči na Proměnění Páně

Anděla z Foligna, sv. (cca 1248-1309) 

Sv. Anděla z Foligna (též Angela de Fulginio, italsky Angela da Foligno) - italská mystička, františkánská terciářka, autorka několika duchovních děl. Blahoslavena byla r. 1693, svatořečena papežem Františkem 9. října 2013.

Být zcela přetvořen v Krista  
Jeho ranami jsme uzdraveni   
Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství 
O cestách smíření

Anonym 

Kristus, původce vzkříšení a života 
O vnitřním domě 
Vzestup duše  

Anselm z Laonu (+1117)

Anselm z Laonu (lat. Anselmus Laudinensis) - význačný francouzský scholastický teolog, arcibiskup v Laonu, žák sv. Anselma, vykladač Písma.

Výklad na Matouše

Antonín Paduánský, sv. (1195-1231)

Sv. Antonín Paduánský (či z Padovy) - jeden z nejznámějších katolických světců, řeholník - člen řádu menších bratří (františkánů), slavný kazatel a divotvůrce, kněz.

Maria - zářivá duha   
O postu  
Pán můj a Bůh můj
"Pokoj vám!"
Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Život aktivní a kontemplativní

Související články:

Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 2. část
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 3. část
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 4. část
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 5. část 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 6. část

Antonín Veliký (Poustevník), sv. (cca 251-356)

Sv. Antonín Veliký (nazývaný též Poustevník) - fundamentální postava starověkého mnišství; považován za otce mnišství. Pobýval v thébské poušti v Egyptě, většinou jako poustevník. Získal si mnoho následovníků; zachovalo se několik listů, považovaných za autentické, věnovancýh právě jeho duchovním synům. Jeho osobu proslavil životopis sepsaný sv. Atanášem Alexandrjským (+373).

List Theodorovi o lítosti  

Související články:

Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze    

Arnold der Rote, OP (14. stol.)

Arnold der Rote, OP - německý dominikánský kazatel eckhartovského okruhu.Více o něm zde.

Přijetí Boha  

Arnošt z Pardubic (1297-1364)

Arnošt z Pardubic - poslední pražský biskup a první pražský arcibiskup a metropolita český, autor mariánské knihy Liber Marialis.

O Panně Marii  

Ashton, Peter James, OFM (*1960)

Peter James Ashton, OFM - anglický františkánský kněz (na kněze vysvěcen r. 1993), absolvent bakalářského studia teologie na Cambridge University. Od r. 2003 je farářem v kostele sv. Petra v Jaffo v Izraeli. Kromě toho se již 10 let věnuje modlitbě za osvobození a vnitřní uzdravení se zaměřením především na problematiku New Age a svobodného zednářství. V roce 2005 navštívil Českou republiku, kde vedl víkendový seminář o uzdravování rodokmenu a večer modliteb za uzdravení.

New Age a křesťanství, část 1
New Age a křesťanství, část 2

Atanáš Alexandrijský, sv. (295-373)

Sv. Atanáš Alexandrijský (též Athanáš či Athanasius, řec. Athanasios) - alexandrijský biskup a neúnavný bojovník proti christologické herezi arianismu, účastník nicejském koncilu v r. 325, autor několika teologických pojednání především na obranu božství Ježíše Krista, církevní otec, Učitel Církve. Kvůli svému nekompromisnímu postoji vůči dobovým herezím byl několikrát ve vyhnanství. Více o něm zde.

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Chvála postu
List o usneseních Nicejského koncilu  
O vtělení Slova   
Obnov naše dny jako na počátku
Trojice je svatá a dokonalá

Sovisející články:

Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně

Athenagoras I. (1886-1972)

Athenagoras I. -  pravoslavný konstantinopolský patriarcha.

Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem   

Augustin, sv. (354-430) 

Sv. Augustin (lat. Aurelius Augustinus) - jeden z nejvýraznějších a nejvlivnějších křesťanských teologů, africký biskup, Učitel Církve, autor velkého množství především teologických spisů, představitel křesťanského novoplatonismu. Pochází ze severní Afriky. Získal rétorické vzdělání. Po bouřlivém mládí a setkání s manicheismem se pod vlivem především milánského biskupa sv. Ambrože stává křesťanem. Jeho konverze je popsána v jeho nejznámějším díle - autobiografii Vyznání (Confessiones). Po své konverzi se navrací zpět do Afriky, kde se stává biskupem v Hippo. Augustin měl výraznou roli ve formování západní teologie, především v učení o Nejsvětější Trojici, o milosti (proti pelagiánům) a v teologii dějin (dílo O Boží obci).

Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jsme Jeho tělem  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
Nanebevstoupení Páně 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
O Trojici (De Trinitate)
Okoušení sladkosti Boží  
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Pozdě jsem si Tě zamiloval!  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla
Ty jsi Kristus 
Vírou uvěřila, vírou počala    
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Výklad Janova evangelia - 1. traktát

Související články:

Lukáš Drexler: Vyznání sv. Augustina v novém (recenze)

Balduin z Canterbury (cca 1125-1190)

Balduin z Canterbury (též Baldwin z Fordu) - nejprve cisterciácký mnich, posléze opat kláštera ve Fordu a v závěru svého života arcibiskup v Canterbury; autor teologických děl a kázání; podporovatel třetí křižácké výpravy, které se následně účastnil ve Svaté zemi, kde i umírá.

Slovo Boží je plné života a síly  

Balthasar, Hans Urs von (1905-1988)

Hans Urs von Balthasar - významný švýcarský katolický teolog, kněz, kardinál, autor mnoha teologických spisů, zakladatel sekulárního institutu Johannesgemeinschaft, spoluzakladatel mezinárodního teologického revue Communio, nějaký čas člen Tovaryšstva Ježíšova.

Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Kenotický trojjediný Bůh   
Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve  
Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Syn je vzorem i cílem světa   
Tajemství božské bohaté chudoby   
Trojjediné sebezřeknutí Lásky    
Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"   

Barsanufius z Gazy, sv. (+ cca 540)

Sv. Barsanufius z Gazy (+ cca 540; nazývaný též „Velký Starec") - mnich a poustevník původem z Egypta, avšak prožívající svůj poustevnický život přes padesát let na území palestinského kláštera sv. Seridona; protivník origenismu a evagrianismu. Jeho žáky byli Dorotheos z Gazy a Jan z Gazy, kdy Barsanufius společně s druhým z těchto svých dvou žáku komunikoval se svými duchovními následovníky výlučně prostřednictvím dopisů, z nichž se jich i spolu s listy Janovými (přezdívaným Jan Prorok nebo také „Druhý Starec") zachovalo několik set. 

Trápíš se a máš soužení? Volej Ježíše, kterého máš blízko  

Bartoňová, Theresien, SCB

Mgr. Theresien Martina Bartoňová, SCB - česká boromejka, absolventka oboru Teologie a spiritualita zasvěceného života na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde roku 2007 úspěšně obhájila diplomovou práci Význam přijetí a uzdravení osobní minulosti pro duchovní růst. Nyní studuje v Římě.

Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha 

Basil Veliký, sv. (330-379) 

Sv. Basil Veliký (též Basil /řec. Basileios/ z Cesareje) - jeden z nejvýznamnějších církevních otců, arcibiskup, teolog a autor mnoha teologických děl, jeden čas i mnich (a autor řeholních pravidel). Bojoval proti arianismu a spolu s dalšími dvěma velkými Kappadočany (těmi jsou Basilův přítel Řehoř Naziánský a Basilův bratr Řehoř z Nyssy) rozvinul učení o Trojici. Více o něm zde

"... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Cesta široká a cesta úzká 
Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy?  
Je ďábel příčinou našeho hříchu?  
Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)
Působení Ducha Svatého  
Z díla sv. Basila Velikého

Beda Ctihodný, OSB, sv. (cca 672-735)

Sv. Beda Ctihodný, OSB (lat. Beda Venerabilis) - anglický benediktinský mnich, výnamný učenec, teolog a dějepisec, autor několika dějepisných, teologických a vědeckých spisů (z nich nejznámějším jsou Církevní dějiny národa Anglů), Učitel Církve.

Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
"I tvoji vlastní duši probodne meč"

Beďačová, Marie

Mgr. Marie Beďačová - absolventka studia v programu Fyzika v oborech Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jejím zájmem je teologie.

Hlas jemného vánku
Odvaha k rozhodnutí 

Bellarmin, Robert, SJ, sv. (1542-1621)

Sv. Robert Bellarmin, SJ - významný katolický teolog, jezuita, kardinál, Učitel Církve, autor mnoha teologických a duchovních spisů. 

O lásce k Bohu
Výšku Božího milosrdenství poznáváme z jeho pohnutky

Předmluva ke knize Úpění holubice čili o užitečnosti slz

Bělský, Marek (*1976)

Marek Bělský je autorem soukromého foto-webu Stránka Marka z Ria.

Dobré slovo je Bůh (fotografie) 

Benedikt XVI. (*1927)

Benedikt XVI., vl. jménem Joseph Ratzimger - výrazný německý římskokatolický teolog, profesor dogmatiky, účastník Druhého vatikánského koncilu, spoluzakladatel  MKR Communio, později prefekt Kongregace pro nauku víry a následně římskokatolický papež. Autor desítek teologických titulů (česky např. Úvod do křesťanství, Ježíš Nazaretský, Eschatologie, Duch liturgie, Církev jako společenství ad., z papežských encyklik např. Deus caritas est, Spe salvi ad.)

Deus Caritas est 
Písmo, Tradice, Církev  

Související články:

Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini 
Luboš Bližňák: Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.  
Lukáš Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 

Bentchev, Ivan (*1944) 

Ivan Bentchev, M.A. - německý diplomovaný restaurátor, kunsthistorik, znalec ikon a ikonopisectví, autor mnoha knih o ikonách a ikonopisectví.

Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch
Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu

Související články:

Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov (anotace knihy)

Bernadot, Marie-Vincent, OP (1883-1941)

Marie-Vincent Bernadot OP - římskokatolický kněz, dominikán, zakladatel a vedoucí francouzského periodika o duchovním životě La Vie spirituelle (od r. 1919), dále zakladatel francouzského katolického časopisu La Vie intellectuelle (1928-1956) a francouzského náboženského nakladatelství Éditions du Cerf (od r. 1929), duchovní spisovatel, autor mj. knih Eucharistií k Nejsvětější Trojici (česky: Olomouc 1928), Apoštol pravdy (česky: Olomouc 1935), Matka Boží v mém životě (slovensky: Ružomberok 1948) ad.

Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši  

Bernard z Clairvaux, OCist., sv. (1090-1152)

Sv. Bernard z Clairvaux, OCist. - řeholník, reformátor cisterciáckého řádu, mystik, autor mnoha duchovních a teologických pojednání, Učitel Církve. Jedna z nejautoritativnějších osobností katolické spirituality. Více o něm zde.

A jméno té panny bylo Maria
Dopis Bernarda z Clairvaux Hildegardě z Bingen 
Hledání moudrosti    
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"
Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval  
O činnosti  
Panna Maria, Královna mučedníků  
Přijde k nám Boží slovo

Související články:

Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux  
Peter Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží 

Bernardin Sienský, OFM, sv. (1380-1444)

Sv. Bernardin Sienský (it. Bernardino da Siena) - italský františkán přísné observance a její generální vikář, slavný a vlivný horlivý kazatel. Je znázorňován se znakem s Ježíšovým jménem: IHS, jež propagoval a uvedl v širší známost, který později přijali za svůj jezuité. Krátce po jeho smrti se velmi rychle rozšířil jeho kult; svatořečen byl již r. 1450 papežem Mikulášem V. Zanechal po sobě množství děl: asketických, exegetických a zejména kázání. Byl opakovaně obviňován z hereze, zejména kvůli jeho používání znaku s Ježíšovým jménem, ale vždy z těchto obvinění vyšel jako pravověrný. Byl účastníkem všeobecného florentského koncilu a založil teologickou školu, ve které taktéž učil. Několikrát mu byla nabídnuta biskupská hodnost, ale vždy odmítl, aby se mohl věnovat svému misionářskému dílu.

Královnou všech ctností je láska  

Blaha, Josef, SJ (*1963)

PhDr. Mgr. Josef Blaha, SJ je od roku 1983 člen jesuitského řádu, v roce 1988 vysvěcen na kněze. Od roku 1995 duchovním v chrámu sv. Ignáce v Praze, v současnosti přednáší židovskou filosofii v Praze a v Olomouci. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil v roce 2001 doktorskou práci Tóra a moderní židovská filosofie. Specializuje se na Starý zákon, judaismus a židovsko-křesťanský dialog.

Na počátku bylo světlo 
Význam mystiky pro třetí tisíciletí 

Bližňák, Luboš (*1968)

Luboš Bližňák - absolvoval magisterský obor Teologické nauky na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; v zaměstnání zabezpečuje výrobu kaleného skla; své paní vypomáhá s pěstounskou péčí na přechodnou dobu. 

Anna Maria Taigi - životopis
Bioetika, biotechnologie a biomedicína - recenze
Blahoslavenství jako stupně k dokonalosti člověka  
Eberhard Schockenhoff - Vykoupená svoboda - recenze
Ecclesia de Eucharistia - výtah z encykliky
Eutanazie, nebo paliativní péče? - recenze
Existence zla ve světě - řešení G. W. Leibnize
František z Assisi - životopis
Hadí korunka - pohádka
Jonášův žalm
Kalokagathía
Kateřina Sienská - životopis
Nalezení knihy zákona
Platónovo podobenství o jeskyni
Půst - výklad pojmu
Půst v Písmu svatém
Sociální nauka církve I. - Kompendium sociální nauky
Sociální nauka církve II. - Kompendium sociální nauky
Sociální nauka církve III. - Kompendium sociální nauky
Sociální nauka církve IV. - Sociální encyklika Rerum novarum
Sociální nauka církve V. - Sociální encyklika Quadragesimo anno
Sociální nauka církve VI. - Sociální encykliky Jana XXIII.
Sociální nauka církve VII. - Dokumenty II. vatikánského koncilu
Sociální nauka církve VIII. - Sociální encykliky Pavla VI.
Sociální nauka církve IX. - Sociální encykliky Jana Pavla II.
Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.
Sociální nauka církve XI. - Sociální encyklika Laudato si
Štěpán Trochta - životopis 
Totem a tabu - recenze
Význam křesťanského půstu pro současného člověka   

Bonaventura, sv. (cca 1221-1274) 

Sv. Bonaventura z Bagnoreggia, OFM - italský františkán, kněz, teolog, filosof, mystik, generální ministr menších bratří (františkánů), kardinál, učitel na pařížské vysoké škole, jeden z nejvýznamnějších představitelů scholastiky, Učitel Církve, autor mnoha filosoficko-teologických a mystických děl (Breviloquium, Putování mysli do Boha, Vitis mystica, Kázání na Hexameron, O trojí cestě ad.). Svatořečen byl roku 1484.

Buď člověkem modlitby!  
Modlitba apoštolova  
Modlitba před Nejsvětější svátostí  
O Božském Srdci Páně
Pod křížem
Sestrám o dokonalé lásce Boží 
Svatost jako cesta k moudrosti  
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Zdroj života je v Tobě

Související články:

Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů   

Boromejský, Karel, sv. (1538-1584) 

Sv. Karel Boromejský (it. Carlo Borromeo, lat. Carolus Borromeus) - italský biskup a kardinál, synovec papeže Pia IV., arcibiskup v Miláně, účastník Tridentského koncilu.

Eucharistie přepodobňuje v Boha  
O adventní době

Bostius, Arnold, O.Carm. (1445-1499)

Arnold Bostius, O.Carm. (hol. Arnold van Vaernewijck) - vlámský karmelitánský řeholník a spisovatel, autor zejména historických a životopisných děl, jakož i známého spisu o mariánské úctě karmelitánů De Patronatu et Patrocinio Beatissimae Virginis Mariae in Dicatum sibi Carmeli Ordinem („Kniha o péči a ochraně Nejblahoslavenější Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským").

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu   

Bouyer, Louis (1913-2004)

Louis Bouyer - původně luteránský duchovní, který následně konvertoval do katolické církve, kde byl vysvěcen na kněze a stal se oratoriánem. Účastnil se jako poradce Druhého vatikánského koncilu. Je autorem mnoha teologických knih z oblasti trinitologie, eklesiologie, litrugie nebo spirituální teologie. Patří k zakladatelům mezinárodního teologického časopisu Communio.

Konečným cílem Vtělení je Kristus celý   

Braito, Silvestr Maria Josef, OP (1898-1962)

ThDr. Silvestr Maria Josef Braito, OP - významný český dominikánský kněz, teolog, básník, publicista, literární kritik, překladatel, zakladatel a šéfredaktor revue pro duchovní život Na hlubinu (vycházelo v letech 1926-1948). R. 1915 vstoupil do dominkánského řádu. Teologii studoval v Olomouci, v Římě a v Saulchoir (Belgie). R. 1922 přijal kněžské svěcení. Později byl profesorem teologické estetiky a mystiky v Olomouci, posléze ředitelem kněžského semináře tamtéž. Podílel se na překladu Theologické summy sv. Tomáše Akvinského. Je autorem mnoha teologických pojednání a knih (mj. Základy, Kristus je náš život, Církev, Podstata křesťanství). V roce 1950 byl zatčen, obviněn z vlastizrady a vyzvědačství a odsouzen k 15 letům žaláře, který mu natolik podlomil zdraví, že dva roky po propuštění z vězení (na amnestii) na následky věznění umírá. R. 1968 byl posmrtně rehabilitován.

Brána nebeská  
Cesta kříže  
Kristus Král  
Kříž nad vodou  
Legenda o sv. Kevinovi    

Brigita Švédská, sv. (1303-1373)

Sv. Brigita Švédská (též Brigitta Švédská či Birgitta z Vadsteny, vlastním jménem Birgitta Birgersdotter) - švédská světice, vdaná žena a matka (její dcerou je např. sv. Kateřina Švédská), po smrti manžela řeholnice a zakladatelka řádu, mystička, autorka několika spisů, spolupatronka Evropy. Více o ní zde

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti    
O Kristově křtu v Jordánu  
O seslání Ducha Svatého   
O svaté Marii Magdaléně
O svatém Františkovi
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 

Brjančaninov, Ignatij, sv. (1807-1867)

Sv. Ignatij Brjančaninov (civilním jménem Дмитрий Александрович Брянчанинов) - ruský pravoslavný biskup a teolog, do biskupského svěcení i představený kláštera. Kanonizován byl pravoslavnou církví r. 1988.

Ignatij Brjančaninov: Poučení o modlitebním pravidle 

Caesarius z Arles, sv. (470-542)

Sv. Caesarius z Arles - francouzský mnich, posléze arcibiskup v Arles. Zachovala se po něm řada spisů, nejrozsáhlejším z nich je sbírka jeho kázání. Sv. Caesarius se angažoval v boji proti semipelagianismu.

Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Před křtem byl naším otcem ďábel   

Canori Mora, Alžběta, bl. (1774-1825)

Bl. Alžběta Canori Mora - manželka, matka, trinitářská terciářka, mystička, prorokyně, vizionářka; přítelkyně bl. Anny Marie Taigi. Beatifikována byla papežem Janem Pavlem II. dne 24. dubna 1994. Více o ní zde.

Ježíš, zahradník mé duše  

Související články:

Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora   

Carvajal, Francisco Fernández (*1938)

Francisco Fernández-Carvajal - španělský katolický kněz z Prelatury Opus Dei, autor mnoha knih z oblasti duchovního života, z nichž nejznámnější je Hablar con Dios (česky Rozmluvy s Bohem).

Pane, očisti mě...

Caussade, Jean-Pierre de, SJ (1675-1751)

Jean-Pierre de Caussade, SJ - francouský jezuita a kněz, autor mj. známého spisu Odevzdanost do Boží prozřetelnosti.

O stavu odevzdanosti

Caterinato 

Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 

Claudel, Paul (1868-1955) 

Paul Claudel - významný francouzský katolický básník a dramatik, který působil také jako diplomat, v letech 1909-1911 dokonce i v Praze.

Modlitba na nedělní ráno

Clément, Olivier (1921-2009) 

Olivier Clément - francouzský pravoslavný teolog, profesor na Pravoslavném teologickém institutu sv. Sergeje, historik, autor mnoha teologických publikací (v češtině např. Tři modlitby, Pohledy do budoucnosti, Tělo pro smrt a slávu, Duchovní průvodce pro naši dobu), editor děl Vladimira Losského, básník.

Ježíšovo lidství 

Související články:

Lukáš Drexler: Jiné slunce - recenze

Congar, Yves, OP (1904-1995)

Yves Congar, OP - dominikánský kněz a významný teolog spjatý zejména s Druhým vatikánským koncilem (1962-1965), autor mnoha publikací zabývajících se otázkou Církve a jejího vztahu ke světu, dále z oblasti pneumatologie nebo církevní tradice a reflektující otázky a problémy současného světa. V češtině od něj dosud vyšla pouze drobná publikace Za církev chudou a sloužící.

Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha  

Crostarosa, Marie Celesta, bl. (1696-1755)

Bl. Marie Celesta Crostarosa (vl. jménem Giulia Crostarosa) - italská řeholnice, mystička, spolupracovnice sv. Alfonse Marii z Liguori, zakladatelka kontemplativních redemptoristek: Řehole sester Nejsvětějšího Vykupitele (OSsR), autorka duchovních a mystických děl (např. Rozhovory duše se svým Ženichem Ježíšem ad.). Beatifikována byla 18. června 2016.

Hledej potěšení v Kristových ranách   
O trojím mateřství Boha   
Slovo je Srdcem Otce   
V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 

Cyprián, sv. (+258)

Sv. Cyprián (lat. Thascius Caecilius Cyprianus) - významný církevní otec, biskup v Kartágu, mučedník, autor několika starokřesťanských spisů. Více o sv. Cypriánovi zde.

Dobré skutky a dobročinnost 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...   
K obětování
Křesťan a trpělivost  
Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku   
O jednotě církve 
O úmrtnosti 
Prvenství je dáno Petrovi 

Cyril Alexandrijský, sv. (cca 370/376-444) 

Sv. Cyril Alexandrijský - biskup a alexandrijský patriarcha, zastánce Mariina titulu Theotokos a protivník konstantinopolského patriarchy Nestoria a nestorianismu, autor několika spisů. 

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás  
Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem   
"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem    
Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem   

Související články:

Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie   

Cyril Jeruzalémský, sv. (cca 315-386)

Sv. Cyril Jeruzalémský - jeruzalémský biskup, Učitel Církve, bojovník proti arianismu, účastník 1. cařihradského koncilu, pravděpodobný autor Katechezí

Katecheze
O dvojím příchodu Ježíše Krista
O těle a krvi Kristově  
Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé    
Živá voda Ducha svatého

Czepko, Daniel von (1605-1660)

Daniel von Czepko (Daniel Czepko von Reigersfeld) - slezský barokní básník a dramatik, protestantský mystik. K jeho nejznámějším dílům náleží Corydon und Phyllis a Sexcenta Monodisticha Sapientium. Jeho básně měly velký vliv na katolického mystického básníka Angela Silesia, autora známého díla Cherubský poutník.  

U jesliček Kristových

Czyż, Leszek (*1961)

Leszek Czyż - polský duchovní Evangelické církve augsburského vyznání. Vystudoval Křesťanskou teologickou akademii ve Varšavě (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), duchovním byl ustanoven roku 1987. V témže roce začal pracovat v evangelické farnosti ve Visle, po osamostatnění farnosti ve Visle Malince roku 1995 byl v následujícím roce zvolen za prvního pastora této farnosti, kde působí doposud. Je členem Synodu ECAV a autorem knih Návrat do Otcova domu (Powrót do domu Ojca) a Dovolil nám volat Otče (Pozwolił nam wołać Ojcze). Knihu Hrdinové víry (Bohaterowie wiary) napsal spolu se svou manželkou. Více o něm zde.  

O pokušení

Čala, Antonín (1907-1984)

Antonín Čala - český římskokatolický kněz a dominikán, profesor filosofie, sociologie a teologie v Olomouci v padesátých letech vězeň komunismu, autor vícera publikací zejména z oblasti liturgiky (Mše svatáO povaze svátostných charakterů) a filosofie (Filosofie komunismu, Základy komunismu, Marxismus v myšlení a životě)a přispěvatel do dobových časopisů (Na hlubinu).

Svědectví tradice o eucharistické oběti

Dacík, Reginald, OP (1907-1988) 

ThDr. Vincenc Reginald Maria Dacík, OP - český dominikánský teolog. Během studií v Římě je vysvěcen r. 1931 na kněze a roku 1933 získává titul ThDr. Poté působí v Olomouci, kde vyučuje dogmatiku a spolu s S. M. Braitem OP řídí dominikánskou knižní edici Krystal, díky níž u nás vychází mnoho hodnotných křesťanských titulů. V letech 1950-1960 byl po zinscenovaném obvinění vězněn. Je autorem mnoha spisů z oblasti dogmatiky a spirituality, z nichž některé vychází dodnes; nejznámnějšími jsou pravděpodobně Prameny duchovního života. Přispíval do mnoha časopisů a podílel se také na překladu Summy theologické sv. Tomáše Akvinského.

Brigita Švédská
Jan Tauler
Jindřich Suso
Mistr Eckhart
Německá mystika 14. století
Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží

Damiani, Petr (1006-1072)

Petr Damiani (lat. Petrus de Honestis) - poustevnický mnich, biskup, kardinál, Učitel Církve. Velmi se zasloužil o reformu tehdejšího mnišského života, diecézního kléru a vztahu církve a státu. Autor několika písemných děl. Více o Petru Damianim zde.

Chvála poustevnického života

Daniélou, Jean, SJ (1905-1974)

Jean Daniélou, SJ - jezuita, římskokatolický kněz, významný teolog 20. století, zejména znalec církevních otců a dějin prvních staletí křesťanství, účastník Druhého vatikánského koncilu, kardinál. K jeho nejznámějším teologickým dílům patří: Žido-křesťanská teologie, Bůh a my, Origenes, Vstoupení do dějiny spásy, Bůh a způsoby poznání, kolektivní dílo Dějiny církve a další; v češtině od něj dosud vyšla jen drobná publikace: Chrám jako znamení Boží přítomnosti.

Mystické poznání Boha   

David z Augsburgu, OFM (+1272)

David z Augsburgu, OFM - německý františkánský mnich a mystik, autor několika duchovních textů (O člověku vnějším a vnitřním, Zrcadlo ctnosti, Sedm stupňů ad.). 

Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  

Delbrêl, Madeleine (1904-1964)

Madeleine Delbrêl - francouzská konvertitka a laická, sociálně angažovaná aktivistka, autorka několika knih (Misionáři bez lodi, Člověk mezi vírou a ateismem a dalších), která dávala důraz na vydávání svědectví o Kristu prostým křesťanským životem mezi lidmi ve světě. V současné době probíhá proces jejího blahořečení.

Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích  

Denis Kartuzián (1402-1471)

Denis Kartuzián (počeštěle Diviš, lat. Dionysius Cartusianus, známý také jako Denys van Leeuwen nebo jako Denis Ryckel či Denis z Rijkel) - kartuziánský mnich a teolog a autor velkého množství duchovních děl.

K Marii  
O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka    
O strašlivosti Božího soudu

Diadochos z Fotiké (cca 400-486)

Diadochos z Fotiké - biskup ve Fotiké, asketa, jehož dílo je zahrnuto v antologii východní spirituality Filokalie. Dílo Capita centum de spirituali perfectione (Sto tezí o duchovní dokonalosti, řecky Kefalaia gnostika 100), určené asketům, je pojednáním o vystupování duše k Bohu. Více o Diadochovi zde.

Boží láska rozohňuje
Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Deset pokynů pro duchovní život
O lásce, bázni, víře a touze

Didymos Alexandrijský (Slepý) (cca 310/313-398) 

Didymos Alexandrijský (Slepý) - dlouholetý učitel Alexandrijské katechetické školy, starověký laický teologický spisovatel (dogmatická a exegetická díla), asketa, který se osobně znal se sv. Antonínem Poustevníkem (Velikým) a dalšími a jehož díla měla nemalý vliv na další autory a osobnosti starověkého křesťanství. I přesto se jemu a jeho dílu nevyhnulo církevní odsouzení (r. 553), neboť se v některých bodech své teologie přiklonil k bludným názorům Origena a jeho následníků (např. v otázce preexistence duší; viz též origenismus) a mnoho z jeho děl bylo následně zničeno a ztraceno.

Duch svatý nás obnovuje křtem  
Panenské narození Ježíše  

Související články:

Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

Dionysios Areopagita (pravděp. 5.-6. stol.) 

Dionysios Areopagita (řec. Διονυσιος ο Αρεοπαγιτης [Dionysios ho Areopagités], pro svůj pseudonym někdy označován také jako Pseudo-Dionysios Areopagita; další tvary jména: Dionysius A., Denis A., Dennis A., Diviš A.) - pseudonym anonymního autora z přelomu 5.-6. století, který je autorem souboru spisů, známých jako Corpus Dionysiacum, konkrétně: O božských jménech, O nebeské hierarchii, O církevní hierarchii, O mystické teologii a 10 dopisů. Jeho spisy, které jsou skloubením křesťanské víry a pohanského novoplatonismu, výrazně ovlivnily teologii a spiritualitu západního i východního křesťanství.

O Božích jménech IV, XIII

Dolistová, Marie (*1951)

Marie Dolistová - severočeská básnířka, autorka několika básnických sbírek zejména přírodní a duchovně zaměřené poesie, např. V síti rybáře (1994), Paní Zdislava z Lemberka (2009) ad. Osobní stránky autorky zde

Bez Tebe 
Eucharistický chléb  
Hymnus k Ježíši Kristu   
Jde o všechno   
Koleda 
Poprava egyptských křesťanů   
Svatá Anežka Česká

Dorota z Montau, bl. (1347-1394)

Bl. Dorota z Montau (vl. jménem Dorota Schwartze, něm. Dorothea von Montau, pol. Dorota z Mątowów, resp. z Mątów) - pruská mystička a stigmatička, františkánská terciářka, manželka a matka 9 dětí, v závěru svého života poustevnice v polském Kwidzyně, spjatá s řádem německých rytířů. Jejím zpovědníkem a životopiscem, stejně jako zapisovatelem jejích zážitků a slov, byl Johannes Marienwerder (+1417), člen řádu německých rytířů, působící nějaký čas i na pražské univerzitě.

Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Dokonalost podle bl. Doroty z Montau    

Dostálová, Anna Marie (*1987) 

Anna Marie Dostálová je studentkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se tématy současného náboženství a hraničními fenomény současné náboženské scény, má blízko k novopohanské spiritualitě a je aktivní v oblasti mezináboženského dialogu. Přispívá mj. do religionistického časopisu o současné náboženské scéně Dingir. E-mail na autorku je: a.m.dostalova ( zavinac ) gmail.com. 

Odborné vyjádření k filmu "ZEITGEIST" z hlediska religionistiky

Drączkowski, Franciszek (*1941)

Franciszek Drączkowski - polský katolický kněz, patrolog, autor mnoha teologických publikací, profesor teologie. Studoval klasickou filologii a dějiny Církve na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) v Lublani a patrologii v Římě. Habilitoval roku 1981 prací Církev - Agapé podle Klementa Alexandrijského. Je vedoucím katedry patrologie na KUL. V roce 1992 obdržel titul profesora teologických věd. Je autorem mj. publikace Patrologie (1998).

Klement Alexandrijský
Efrém Syrský

Drexler, Lukáš (*1973)

Lukáš Drexler, Ph.D. - v letech 2000-2005 absolvoval magisterské studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které zakončil obhajobou diplomové práce Člověk jako ekstatická bytost. Roku 2016 na téže fakultě získal licenciát z katolické teologie obhajobou licenciátní práce Hlavní teologické prvky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v českých katolických časopisech konce 19. a první poloviny 20. století, r. 2023 tamtéž obdržel titul Ph.D. obhájením dizertační práce Rány Kristovy jako výraz kenotičnosti osoby. Je provozovatelem portálu Theofil.cz a zodpovědným redaktorem Revue Theofil a autorem textů tamtéž.

365 dní s mystiky Karmelu (recenze)
"A hned vyšel ven..."
Alžběta od Trojice (recenze)
Apoštolské vyznání víry (Symbolum apostolicum)
Arte-factum - deo-factum  
Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Bohuslav Reynek (1892-1971)
Bůh  
Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Češi - národ ateistů? (recenze)
Daniel Mitsui - precizní "comix"
Dopisy Markétě - Úvod
Duchovní poklad pravoslaví (recenze)
Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity
Elisabeth Leseur (Alžběta Leseurová) 
Evagrius Pontský  
Evangelium
Extatická význání (recenze)
Extáze
Filokalie a její působení  
Filokalie konečně mluví česky!
Gabriela Bossisová: On a já (recenze)
Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři (recenze)
H. R. Drobner: Patrologie (recenze)
Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury (recenze)
Henri de Lubac: Meditace o církvi (recenze)
Henry Hane
Hildegarda z Bingenu  
Holubice nového stvoření 
Hukl a Reynkarnace aneb Když Reynek zpívá  
Jan Cassianus: Rozmluvy 11-14 
Ježíš - světlo slepých (anotace)
Ježíš Kristus, nositel živé vody (2003) 
Ježíšovy rány zjevují jeho osobu    
Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana
Jiné slunce (recenze)
John Henry Newman: I pokus se počítá (recenze)
Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Juliana z Norwiche   
Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho   
Kontemplace  
Křest Krista    
Křesťanství a okultismus
Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí?
Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice
List Efezským
Maria dnes (recenze)
Maria souznělá
Martin Buber: "Život chasidů"   
Mění se přirozenost člověka?  
Musí být biskup skutečně ženatý?    
Mystika, mystický
Našel jsem svůj domov
Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku)
O kontemplaci
Očistec - katolický konstrukt, nebo pravověrná součást křesťanské tradice?
Odevzdat se Marii
Oheň Eliášův
Panna Maria - Matka Boží
Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera
Petr Damiani
Podvod magie (recenze)
Portál sv. Isidora, patrona internetu - Isidorus.net
Poslední mnich z Tibhirine (recenze)
Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. (recenze)
Přijetí Boha
Quicumque - Athanášské vyznání víry
Rány Kristovy 
Reinkarnace
Síla eucharistie (recenze) 
"Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Slovník křesťanských mystiků (recenze)
Slovník raněkřesťanské literatury Východu (recenze)
Smrt   
Stvoření   
Svatí Karmelu (recenze)
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Tři údobí duchovního života 
U Boha a u lidí (recenze)
Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty  
Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty   
Uvedení Páně do chrámu   
V "communiu" s kardinálem J. H. Newmanem (recenze)
V čem spočívá věčný život 
Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Velká výstava v malém městě - Bohuslav a Daniel Reynkovi (recenze)
Vyznání sv. Augustina v novém (recenze)
Vzkříšení  
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu
Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"

Drexlerová, Alžběta (1974-2014)

Mgr. et ThLic. Alžběta Drexlerová - katolická teoložka se zaměřením převážně na židovsko-křesťanský dialog; absolventka magisterského studia Dramatické výchovy na DAMU v Praze; absolventka magisterského a doktorandského (dosažení licenciátu teologie) studia Teologie na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; absolventka ročního studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě; členka Společnosti křesťanů a Židů; vyučující na CMTF UP a v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty UP v Olomouci; překladatelka; autorka publikací Já a Ty (2007) a Jákob a Ezau na cestě k smíření? (2009).

Begináže (fotografie)
Ty jsi posvátný tkadlec 

Dřímalová, Alžběta (*1982)

Mgr. Alžběta Dřímalová  - vystudovala Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura. Zároveň dálkově obor Křesťanská výchova na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V obou diplomových pracech se zabývala osobností bl. Alžběty od Trojice a překladem jejích děl. V současnosti je na mateřské dovolené se třemi dětmi. 

Alžběta Trojice - životopis
Dopisy Markétě - Úvod

Dvořáček, Michal

Ing. Mgr. Michal Dvořáček - absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (1997-2002). R. 2001 přijímá pravoslavné vyznání a je členem Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. R. 2001 se účastnil stipendijního pobytu na řeckém institutu „School of Business Economics" na T.E.I. Kavala, během něhož blíže poznává specifika řeckého pravoslaví a několikrát navštěvuje Svatou Horu Athos. Od r. 2003 do současnosti je odpovědným redaktorem brněnského pravoslavného věstníku Dobrý pastýř. V r. 2009 zakončil magisterské studium pravoslavné teologie na Pravoslavné teologické fakultě v Prešově, na Detašovaném pracovišti v Olomouci. Jeho dílem jsou drobné publikace a překlady z řečtiny, angličtiny a ruštiny: Bůh jest a nezahyne duše má (Víra pravoslavného křesťana) (2001), O modlitbě Páně (2002), Theosis (2007), Pravoslavná církevní obec v Brně (stručná historie a současnost) (2007).

Biblická interpretace učení o theosi (zbožštění)
Otec archimandrita Georgios (Kapsanis) a Svatá Hora Athos
Paisij Svatohorec
Slova starců, jež mají váhu života
Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása)
Teologické pojetí pravoslavné askeze a její současný rozměr z pohledu učení Církve
Význam optinské poustevny a zdejších ctihodných starců v letech 1820-1930 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc (úvod)

Ďurkáň, Mikuláš, CSsR (1918-1990)

Mikuláš Ďurkáň, CSsR - slovenský řeckokatolický kněz a redemptorista; řeholní sliby složil r. 1938, kněžské svěcení přijal r. 1945, po r. 1968 sloužil v mnoha slovenských farnostech.

Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  

Eckhart, Mistr (1260-1327)

Mistr Eckhart, OP (Eckhart von Hochheim) - významný německý dominikán, kněz, teolog, filosof, mystik, kazatel, autor mnoha teologických děl. Ve své době byl obžalován z kázání mnoha bludů a r. 1329, tj. již po jeho smrti, byla dokonce některá z jeho tvrzení odsouzena papežskou bulou. Eckhart se však údajně těchto tvrzení ještě před svojí smrtí zřekl. I přes tyto kontroverze jeho díla došla veliké obliby a rozšíření, a jeho vliv pokračoval skrze jeho žáky (Jan Tauler, Jindřich Suso) nebo v hnutí Devotio moderna. Více o něm zde.

Boží přítomnost v člověku 
Marie a Marta 
Návod k vidoucímu životu 
O rození Slova Otcem    
Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou   

Efrém Syrský, sv. (cca 306-373)  

Sv. Efrém Syrský - jáhen, spisovatel, exegeta, apologeta, kazatel, básník, Učitel Církve. Více o něm zde

Bděte: znovu přijde!  
Duch a Oheň   
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně
Řeč o Svatém týdnu  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce

Související články:

Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi

Egerie (4. stol.)

Egerie (další varianty jména: Aetherie, Egeria, Eiheria, Echeria, Heteria či Etheria) - poutnice ze španělského nebo jihofrancouzského kraje, která po sobě zanechala text o pouti po Svaté zemi Putování Egerie (Itinerarium Egeriae); pravděpodobně členka ženské řeholní komunity.

Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)

Epifanius ze Salaminy, sv. (cca 310-403) 

Sv. Epifanius (Epifanios) ze Salaminy - mnich, představený kláštera, později kyperský biskup a metropolita, spisovatel, obháje pravověří. 

Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Panarion
Sestoupení Pána do pekel 

Eriugena, Jan Scotus (810-877)

Jan Scotus Eriugena - irský myslitel a teolog, kněz a překladatel. Přeložil z řečtiny do latiny zejména dílo Pseudo-Dionyýsia Areopagity. Sám je autorem opusu Periphyseón (lat. De divisione naturae) a dalších drobnějších děl. Ve svém myšlení navazuje na patristické období a sám je silně ovlivněn platonismem. Působil na dvoře franského krále Karla II. Holého. Některé z jeho myšlenek byly Církví označeny za heretické a z toho důvodu bylo jeho dílo ničeno.

Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  

Estrate, Pierre (1840-1910)

Pierre Estrate - francouzský katolický kněz, generální představený kongregace Kněží Božského Srdce z Bétharramu, duchovní vůdce betlémské karmelitky sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878) a autor jejího cenného životopis.

Jako přirozené světlo

Eudes, Jan, sv. (1601-1680) 

Sv. Jan Eudes (fr. Jean Eudes) - francouzský katolický kněz, misionář, zakladatel kongregace Ježíše a Marie (tzv. eudistů) a kongregace sester od Dobrého Pastýře, zakladatel seminářů, velký ctitel Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie a propagátor této úcty, autor několika náboženských publikací. Kanonizován byl r. 1925.

Kristovo tajemství v nás a v Církvi  
Pramen spásy a pravého života 

Eugenius III. (+1153)

Eugenius (Evžen) III. - papež.

Dopis papeže Eugenia III. Hildegardě z Bingen

Evagrius Pontský (+399)

Evagrius Pontský (řec. Ευαγριος ο Ποντικος, lat. Evagrius Ponticus) - mnich, arcijáhen, jedna z nejvlivnějších a nejznámějších osobností starověkého mnišského života, autor bohaté mnišské asketické a teologické literatury, který je považován za prvního systematizátora tehdejší mnišské zkušenosti. Více o něm zde.

Komentář k Modlitbě Páně   
Poučení (Capita paraenetica)  

Související články:

Palladios: Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi

Evdokimov, Pavel (1901-1970)

Pavel Evdokimov (rus. Павел Николаевич Евдокимов) - významný ruský pravoslavný teolog, žijící v emigraci ve Francii, kde vyučoval na slavném Pravoslavném teologickém ústavu sv. Sergeje v Paříži. Je autorem mnoha dosud stále vydávaných a velmi populárních publikací, např.: Etapy duchovního života, Pravoslaví, Žena a spása světa, Poznání Boha ve východní tradici ad. Jako pozorovatel se účastnil II. vatikánského koncilu.

Láska podle míry Boha   
Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy   
Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Žena je orantou ve znamení Přímluvce   
Žena je pro muže a muž skrze ženu  

Eymard, Petr Julián, sv. (1811-1868) 

Sv. Petr Julián Eymard - francouzský římskokatolický kněz, zakladatel Kongregace kněží Nejsvětější Svátosti (tzv. eucharistiánů), duchovní žák sv. Jana Marii Vianneyho. Svatořečen byl roku 1962 papežem Pavlem VI. 

Nejsvětější Svátost je všechno

Faber, Frederick William (1814-1863) 

Frederick William Faber - původně anglikánský duchovní, který posléze konvertoval do katolické církve; kněz, oratorián, autor mnoha duchovních spisů (Betlém, Velebná Svátost, Stvořitel a stvoření, Drahocenná Krev ad.) a náboženských hymnů. Více o něm zde.

Církev  
Církev je dílo Nejsvětější Krve  
Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

Falletti, Cesare, OCist. (*1939)

Cesare Falletti - italský cisterciácký kněz, autor duchovních publikací (v češtině: Hlas jemného vánku, 2008), zakladatel káštera.

Boží přítomnost 

Související články:

Marie Beďačová: Hlas jemného vánku - recenze

Feketeová, Jana (*1975)

Mgr. Jana Feketeová - absolventka evangelické teologie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě. Magisterské studium zakončila na Inštitúte kontextuálnej teológie diplomovou prací Náboženská viera a prax karaitských židov v minulosti a dnes.

Karaitský judaizmus
Stručné dějiny křesťanství

Felder, Hilarin, OFMCap (1867-1951)

Mons. Dr. Hilarin Felder, OFMCap (1867-1951) - švýcarský kapucín, biskup. Do kapucínského řádu vstoupil r. 1886, v r. 1890 přijal kněžské svěcení, r. 1898 získal doktorát na Univerzitě ve Freiburgu. Později se stal profesorem teologie. Od r. 1938 titulární biskup. Měl podíl na obnovení nunciatury ve Švýcarsku. 

Svatý František z Assisi a Eucharistie (1/2)
Svatý František z Assisi a Eucharistie (2/2)

Fierro, Nancy  

Nancy Fierro, Ph.D. je přednášející, spisovatelka, muzikoložka a koncertní klavíristka, která prezentuje Hildegardu z Bingenu ve Spojených Státech. Publikovala monografii a audiokazetu Hildegarda z Bingenu a její vize ženství (Hildegard of Bingen and Her Vision of the Feminine). Jako koncertní klavíristka nahrála několik alb hudby ženských skladatelek. Dr. Fierro získala svůj doktorát na Univerzitě jižní Kalifornie v oblasti hudby s druhotným zaměřením na feministickou teologii a postgraduální certifikát z hudby na Americké konzervatoři Krásných umění ve Francii.

Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie

Fisher, John, sv. (1459-1535) 

John Fisher - kardinál, biskup z Rochesteru, mučedník. Narozen v Beverley, Yorkshire, Anglie, 1459 (1469?). Zemřel 22. června 1535. Byl popraven na příkaz Jindřicha VIII. Odmítl uznat krále za hlavu anglické církve. 

O Ježíšově oběti

Forte, Bruno (*1949)

Bruno Forte - italský arcibiskup a významný katolický teolog, autor mnoha teologických publikací (Maria, ikona Tajemství, Nejsvětější Trojice jako dějiny, Církev, ikona Trojice, Podstata křesťanství ad.).

Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje    

Související články:

Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho   

Fortunatus, Venantius (530-601/609)

Venantius Fortunatus (celým jménem Venantius Honorius Clementianus Fortunatus) - autor mnoha písní, básní, hymnů a životopisů, krátce před svou smrtí byl biskupem v Poitiers.

O Gloriosa Domina

Foucauld, Charles de, bl. (1858-1916) 

Bl. Charles de Foucauld - francouzský katolický kněz, nějaký čas trapistický mnich a později poustevník v Alžíru, kde byl před svojí poustevnou zavražděn. Zakladatel kongregace Malých bratrů Ježíšových.

Dopisy Henrymu de Castries 1/5  
Hle, Matka tvá
Velikonoce

Franke, Johannes, OP (14. stol.)

Johannes Franke (další varianty jména: Johan Franco, Johan Franke, Johannes Franco, Johann Franko) - něměcký dominikánský lektor a kazatel z okruhu eckhartovské mystiky, snad i přímý žák Mistra Eckhrata. Jeho pět kázání je obsaženo ve středověkém souboru kázání více autorů Paradisus animae intelligentis.

Synovství Boží
O blahoslavené Panně

Nad čím se můžeme rmoutit

František od Panny Marie, OCD

František od Panny Marie, OCD - římskokatolický kněz a bosý karmelitán.

Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 

František Saleský, sv. (1567-1622)

Sv. František Saleský (fr. François de Sales) - ženevský biskupUčitel Církve, autor mnoha skvělých duchovních spisů, mj. Úvodu do zbožného života (Introduction à la vie dévote), Pojednání o lásce k Bohu (Traité de l' Amour de Dieu) ad., které se vyznačují velkou hloubkou, ale také srozumitelností a jednoduchostí. Oproti přísně asketickému proudu duchovnosti se v nich zabýval možnostmi duchovního života ve světě.  

Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Kontemplace a meditace 
Kterak láska zraňuje duši 
List o narození Páně
O důvěře v Boha při poznání vlastní bídy  
O nezbytnosti modlitby  
O zábavách a rozptýleních, nejprve o dovolených a chvalitebných
Pokoj zklidněné duše v Bohu 

František z Assisi, sv. (1181/82-1226)

Sv. František z Assisi (nazývaný též František Serafínský, vl. jménem Giovanni Battista Bernardone) - jeden z největších světců katolické Církve, pocházející z italského města Assisi; historicky první stigmatizovaný; zakladatel františkánského řádu. Velký důraz kladl na prostotu a život v chudobě, na lásku k ukřižovanému Ježíši a na lásku ke stvoření. Zanechal po sobě několik písemností (řeholi, dopisy ad.). Více o něm zde.

Chvály Boha Nejvyššího
Výklad Otčenáše 

Související články:

Brigita Švédská: O svatém Františkovi  
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (2/2)

Fričová, Lenka 

Bc. Lenka Fričová - studentka českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 obhájila bakalářskou práci na téma Postava vodníka v české literatuře 19. století. Obecně má ráda knihy, filmy, výlety, internetové diskuze i reálná setkávání s lidmi. Konkrétní zájmy jsou proměnlivé.

Z ašramu do kláštera 
Život Edity Steinové

Fulgentius z Ruspe, sv. (462/467-527/533)

Sv. Fulgentius z Ruspe (462/467-527/533) - biskup v severní Africe, autor řady církevních spisů, nazývaný "druhý Augustin".

Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti  
Sám sebe za nás obětoval

Gabriel od Panny Marie Bolestné, CP, sv. (1838-1862)

Sv. Gabriel od Panny Marie Bolestné, CP (vl. jménem Francesco Possenti) - italský pasionista a bohoslovec, který zemřel ještě před přijetím svátosti kněžství. Kanonizován byl již krátce na to, r. 1920 papežem Benediktem XV. Velké duchovní pouto s ním prožívala sv. Gemma Galgani, úzce spjatá s kongregací pasionistů, která byla uzdravena na Gabrielovu přímluvu.

Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!  

Gabriel od sv. Marie Magdaleny, OCD (1893-1953)

Gabriel od sv. Marie Magdaleny, OCD (italsky Gabriele di S. M. Maddalena) - původem belgický katolický kněz (ordinován r. 1919), od roku 1910 člen bosé větve karmelitánského řádu, později působící v Itálii. Studia absolvoval v Lovani a na Angelicu v Římě. Profesor spirituální teologie na teologické fakultě bosých karmelitánů v Římě, zakladatel časopisu Vita Carmelitana (později přejmenován na Rivista di Vita Spirituale), autor známého duchovního díla Intimità divina (vyšlo též ve slovenském překladu pod názvem Dôverne s Bohom). Více o něm zde.

Maria Prostřednice

Galle, Patrik

Mgr. Patrik Galle - absolvoval r. 2006 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře systematické teologie diplomovou prací Pojetí tradice v díle F. Cinka. Nyní pokračuje postgraduálním studiem, obor Systematická teologie.

Karol Wojtyła: Znamení odporu

Galot, Jean, SJ (1919-2008)

Jean Galot, SJ - belgický katolický kněz, jezuita, systematický teolog s rozsáhlou publikační činností, profesor dogmatiky na Katolické univerzitě v Lovani, který působil i na gregoriánské univerzitě v Římě. Známými jsou jeho publikace o jednotlivých Osobách Nejsvětější Trojice (Za koho mě pokládáte?, Náš milující Otec, Duch Svatý - Duch společenství), ale i mnoho dalších monografií (Mystické Tělo, Srdce Otce - Srdce Krista, Církev a žena, Teologie kněžství).

Dar Syna je Darem Otce  

Garrigou-Lagrange, Reginald, OP (1877-1964)

Reginald Garrigou-Lagrange, OP byl francouzský dominikánský kněz, tomista, profesor mystiky na Papežské univerzitě Collegio Angelico v Římě, autor mnoha titulů z oblasti spirituální a dogmatické teologie, z nichž nejznámější je pravděpodobně Les trois âges de la vie intérieure ("Tři údobí vnitřního života") z r. 1938. 

Druhé obrácení
Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Trojí období duchovního života
Ve škole Panny Marie

Gaudentius z Brescie, sv. (+ cca 410)

Sv. Gaudentius z Brescie (lat. Gaudentius Brixiae) - biskup v italské Brescii, teolog, autor mnoha dopisů a kázání. Byl vysvěcen sv. Ambrožem Milánským.

Eucharistie, Pascha Pána 

Germán I. Konstantinopolský, sv. (cca 635-733)

Sv. Germán I. Konstantinopolský - konstantinopolský patriarcha, bojovník proti ikonoklasmu, autor několika teologických, homiletických a hymnických děl.

Zdrávas, Nejčistší!  

Germanus od sv. Stanislava, CP, ct. (1850-1909)

Ct. Germanus od sv. Stanislava, CP (vl. jménem Germano Ruoppolo) - italský pasionista, kněz, duchovní vůdce sv. Gemmy Galgani a autor jejího životopisu.

Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti

Gertruda Veliká (z Helfty), sv. (1256-1302)

Sv. Gertruda Veliká (nebo též: G. z Helfty) - benediktinská řeholnice a mystička, žačka mystičky sv. Mechtildy z Hackebornu, velká ctitelka Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a propagátorka úcty k němu, autorka několika duchovních děl (Posel božské lásky, Duchovní cvičení, modlitby).

Dobrotivý Pelikáne  

Související články:

Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 

Giglioni, Paolo (+2002)

Prof. Paolo Giglioni - italský katolický kněz, liturgista, misiolog, který získal doktorát z liturgiky na Papežské akademii sv. Anselma a z misiologie na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě, profesor, autor teologických publikací (v češtině Svátosti Krista a církve, 1996).

Proč se křtí děti?  

Gilbert, Guy (*1935) 

Guy Gilbert - francouzský katolický kněz, který se stará o problémovou mládež, pro niž na zakoupené farmě založil Bergerie du Faucon - centrum pro převýchovu a znovuzačlenění se problémových znovu do společnosti pomocí práce a sebeúcty. Je rovněž velmi literárně činný a vystupuje na mnoha veřejných přednáškách.

Mírnost 

Související články:

Ludmila Křivancová: Buďte světlem!

Gilson, Étienne (1884-1978)

Étienne Gilson - význačný francouzský filosofický autor, převážně novotomisticky zaměřený, věnující se zejména středověké filosofii a jejím osobnostem. Některá z jeho mnoha děl vyšla i v českém jazyce (Bůh a filosofie, Bytí a někteří filosofové, Jednota filosofické zkušenosti). Mezi jeho nejznámnější spisy náleží např. Tomismus, Středověká filosofie, jednotlivá pojednání o sv. Augustinovi, sv. Tomáši Akvinském, sv. Bonaventurovy a mnohé další.

Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  

Giuliani, Veronika, OFMCap, sv. (1660-1727)

Sv. Veronika Giuliani, OFMCap - italská kapucínská řeholnice, mystička, stigmatizovaná.

Chceme-li být spaseni, to záleží na nás  
Láska, která spojuje duši s Bohem   
O ranách Pána Ježíše
Výzva hříšníkům  

Giselher ze Slatheimu (před 1300 - po 1337) 

Giselher ze Slatheimu, OP (něm. Giselher von Slatheim) - německý dominikánský mystik z okruhu Mistra Eckharta, rektor konventu v Kolíně nad Rýnem a v Erfurtu, autor kázání na nedělní evangelia.

O lásce

Glevaňák, Michal

Mgr. Michal Glevaňák absolvoval r. 2004 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře pastorální a spirituální teologie diplomovou prací Pneumatologické prvky v súčasných slovenských prekladoch byzantskej litrugie sv. Jána Zlatoústeho. V tomtéž roce pokračoval postgraduálním studiem taktéž na CMTF UP.

Epikleze

Gogol, Nikolaj Vasiljevič (1809-1852) 

Nikolaj Vasiljevič Gogol - ruský spisovatel a představitel romantismu, autor mnoha povídek, románů, básní, dramatických textů, novel ad. (např. Mrtvé duše, Revizor), v náboženské oblasti je známý svým drobným dílkem Rozjímání o božské liturgii.

Rozjímání o božské liturgii

Gračka, Jiří (*1983)

Mgr. Jiří Gračka - roku 2006 absolvoval katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Následující čtyři roky pracoval v Tiskovém středisku České biskupské konference jako překladatel, redaktor zahraničních zpráv a správce webových stránek. Od roku 2010 působí jako tiskový mluvčí Arcidiecéze olomoucké a redaktor Katolického týdeníku pro oblast východní Moravy. Mimoto se věnuje překladatelství a spolupracuje zejména s Maticí cyrilometodějskou a Karmelitánským nakladatelstvím.

Cyklus o Izákovi a Jákobovi
Šarbel Machlúf

Graef, Hilda C. (1907-1970)

Hilda C. Graef - katolická teoložka, zabývající se mj. patristikou a mystikou. Původně pochází z protestantské rodiny, později konvertovala do katolické církve. K osobnostem, jimiž se ve svém díle zabývala, náleží Edith Stein a kard. John Henry Newman, známým dílem jsou také její Dějiny mystiky.

Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce

Granat, Wincenty (1900-1979)

Prof. Dr. Wincenty Granat - polský katolický kněz, dogmatický teolog, rektor KUL (Katolické univerzity v Lublině), autor teologických publikací, služebník Boží. U nás pravděpodobně známý zejména díky pětidílné dogmatice K člověku a Bohu v Kristu (Řím 1981-1986).

Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Boží mateřství Panny Marie 
Josef
Neposkvrněné početí Panny Marie 
Panenství Panny Marie 
Tělesné nanebevzetí Panny Marie 
Svatost Boží Rodičky Marie 
Účast Marie na díle vykoupení 

Gregor, Vladimír (*1958)

Bc. Vladimír Gregor - pracovník Ústřední knihovny Slovenskej akadémie vied v Bratislavě.

Počúvaj, ty kokso, čo urobíme s naším paradoxom?

Grignion z Montfortu, Ludvík Maria (1673-1716) 

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - římskokatolický francouzský kněz, apoštol mariánské úcty, spisovatel, světec, zakladatel kongregací, autor mj. známého spisu Pojednání o pravé mariánské úctě. Více o něm zde.

Okružní list přátelům Kříže 1
Okružní list přátelům Kříže 2
 
Okružní list přátelům Kříže 3

Okružní list přátelům Kříže 4
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci   

Související články:

Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik 

Guardini, Romano (1885-1968)

Romano Guardini - významný německý katolický teolog, kněz, autor mnoha teologických pojednání především z oblasti liturgiky, filosofie náboženství a antropologie (z jeho děl např.: Pán, O živém Bohu, Církev Páně, O posvátných znameních, O modlitbě ad.). Měl velký vliv na předkoncilní liturgické hnutí a tím pádem i na samotný Druhý vatikánský koncil, jehož se však již nezúčastnil.

Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem   
Svátek mláďátek

Guerric z Igny, OCist., bl.  (cca 1070/80-1157)

Bl. Guerric z Igny OCist. - cisterciácký mnich, opat kláštera v Igny; patří mezi čtyřku tehdejších významných cisterciáckých osobností nazývanou "evangelisté z Citieaux". Z písemností se dochovalo několik jeho kázání.

Očekáváme Spasitele  

Hahn, Scott (*1957)

Scott Hahn - známý americký teolog a konvertita z protestantismu ke katolicismu, autor mnoha publikací na rozličná témata, zejména apologeticky laděná a překládaná do mnoha světových jazyků, člen katolické organizace Opus Dei. V češtině od něj vyšlo Naše cesta do katolické církve a Hostina Beránkova.

"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  

Hańczak, Paweł, OCD (*1980) 

Paweł Hańczak, OCD - polský katolický kněz, vysvěcený r. 2009, bosý karmelitán, exercitátor, rektor Vyššího duchovního semináře bosých karmelitánů v Krakově.

Mentální modlitba  

Hane, Henry, OCarm. (12??-1299)

Henry Hane, OCarm. - anglický karmelitán, pomocník sv. Šimona Stocka při zakládání klášterů v západní Evropě, kazatel, mystik. Více o něm zde

Jak přicházíme k Bohu
O stvořeném a nestvořeném duchu

Héris, Charles-Vincent, OP (1885-1975)

Charles-Vincent Héris, OP - francouzský dominikánský kněz, profesor dogmatiky, autor několika publikací a článků.

Tajemství Vtělení 

Hermas (1.-2. stol.) 

Hermas - starověký autor z období apoštolských otců Hermův pastýř.

Hermův Pastýř I  
Hermův Pastýř II
Hermův Pastýř III  
O pravém postu a čistotě 

Hilarius z Poitiers. sv. (cca 310/315-367) 

Sv. Hilarius z Poitiers (lat. Hilarius Pictaviensis) - starověký francouzský teolog, biskup, konvertita od novoplatónismu ke křesťanství, zanícený bojovník proti arianismu, autor významného spisu O Trojici (De Trinitate), Učitel Církve.

Bůh Otec - Zdroj všeho  
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
 
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého   
Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království    
Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit
Takto jsi připravil zemi   
Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte   
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti

Hildegarda z Bingenu, sv. (1098-1179)

Sv. Hildegarda z Bingenu (něm. Hildegard von Bingen, lat. Hildegardis Bingensis) - řeholnice, mystička, vizionářka, skladatelka, autorka mnoha děl, jež jsou založena na jejích mystických vizích. Více o Hildegardě zde.

Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux  
Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích   
Hymnus ke svaté Marii  
Chor panen (Symphonia virginum)
Liturgické hymny   
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky   
O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy   
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias 
Touha po zjevení Božím   

Související články:

Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu (fotogalerie)
Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" (fotogalerie)

Hippolyt Římský, sv. (2.-3. stol.)

Sv. Hippolyt Římský - kněz, spisovatel, vzdoropapež, mučedník, apologeta. Více o něm zde.

Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě   
Dvojí příchod Krista  
Mučednictví 
Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista  
Philosophumena (úryvek)
O Křtu Páně

Hödl, Pavel (*1980)

ThLic. Pavel Hödl - římskokatolický kněz olomoucké arcidiecéze, liturgista. Magisterské studium teologie absolvoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci (2000-2002) a na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2002-2005), licenciát  dosáhl v oboru Posvátná liturgika při Liturgickém institutu na Ateneu sv. Anselma na aventinském kopci v Římě roku 2010. Kněžské svěcení přijal r. 2006 v Olomouci. Více o autorovi zde.

Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3
Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3
Obřad zasvěcení panen 1/2
Obřad zasvěcení panen 2/2

Hopkins, Gerard Manley, SJ (1844-1889) 

Gerard Manley Hopkins, SJ - významný anglický básník, konvertita, katolický kněz, člen jezuitského řádu, profesor klasické filologie na Univerzitní koleji v Dublinu. Více o něm zde.

God's Grandeur / Boží velikost

Hrodková, Andrea (*1974)

Andrea Hrodková - v domácnosti se věnuje čtyřem dětem, dálkově studuje Učitelství náboženství pro Základní školy a Katechetiku na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; ve farnosti vypomáhá jako katechetka.

Betlém
Eucharistia
Řeka
Slovo

Hryniewicz, Wacław, OMI (1936-2020)

Prof. dr. hab. Wacław Antoni Hryniewicz, OMI - významný polský teolog, katolický kněz, člen řádu Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné (OMI), účastník ekumenického, zejména katolicko-pravoslavného dialogu, ředitel Ekumenického institutu Katolické univerzity v Lublinu, autor mnoha teologických děl. Více o něm zde (Teologické texty).

Bůh živý je Bohem milujícím  
Být odpovědí na pozvání Boha  
Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům    
Pravoslavná teologie o zbožštění člověka  
V kříži je příslib nové budoucnosti   

Hudec, Petr (*1979) 

Mgr. Petr Hudec dokončil r. 2006 dálkové studium oboru Křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění prací Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti ve světle nových objevů. Původním povoláním keramik, nyní pastorační asistent na Velehradě, zakládající člen hudební skupiny Hukl. Rozhovor s Petrem Hudcem zde.

František Hána - obraz Dějiny spásy  
Hora křížů (Kristus bungee jumping) - fotogalerie
Keltské inspirace
Kristus bungee jumping
Křížový vrch v Rudě
Mše za ženu krásného slova: Dorůstáme do toho, co napíšeme

Otmar Oliva, Petr Novák a Šmartno na Pohorju
Otmar Oliva, Petr Novák a Šmartno na Pohorju - fotogalerie
Poutní cesta růžence na Velehradě
Poutní cesta růžence na Velehradě - fotogalerie
Stehlík

Hugo ze Sv. Viktora (1096-1141)

Hugo ze Sv. Viktora - významný středověký pařížský teolog ze svatoviktorské školy, autor mnoha teologických, homiletických, exegetických a spirituálních titulů (Didascalion, O třech dnech, O svátostech křesťanské víry a mnoho dalších).

Životem srdce je láska  

Humbert Románský, bl. (cca 1190/1200 - 1277) 

Francouzský dominikánsky mnich, generál řádu (1254-1263). Význačnější spisy bl. Humberta jsou: Výklad řehole sv. Augustina, Výklad konstitucí, O výchově kazatelů, Kniha o kázání kříže, Život sv. Dominika a List o třech základních slibech řeholních a ctnostech s nimi spojených.

List o třech základních slibech řeholních a ctnostech s nimi spojených

Chautard, Jean-Baptiste, OCSO (1858-1935)

Dom Jean-Baptiste Chautard, OCSO (občanským jménem Gustav) - francouzský trapista, kněz, opat v Sept-Fons, autor několika knih, z nichž nejznámější je Duše veškerého apoštolátu (fr. L'ame de tout apostolat).

Přesvatá Trojice, plnosti božského života!

Chromatius z Akvileje, sv. (cca 335/340-407/408)

Sv. Chromatius z Akvileje - biskup v Akvileji, přítel sv. Jeronýma a Rufina. Dochovalo se několik jeho promluv a část výkladu Evangelia Matoušova. Z dopisů se zachovaly pouze jemu adresované listy od Jana Zlatoústého, Rufina nebo Jeronýma. Více o něm zde.

Modlitbu Páně vyznávejme nejen ústy, ale svým životem!  
Vy jste světlo světa    

Ignác Antiochijský, sv. (1.-2. stol.) 

Sv. Ignác Antiochijský - biskup, mučedník, autor sedmi dopisů křesťanským obcím, žák apoštola Jana. Více o něm zde

List Efezanům
List Magnesijským 
List Tralleským 
List Římanům 
List Filadelfským
List Smyrnenským
Ignác Polykarpovi 

Ignác z Loyoly, sv. (1491-1556)

Sv. Ignác z Loyoly (šp. Íñigo López de Loyola) - španělský kněz, mystik, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova (Societas Iesu - jezuité), autor slavných Duchovních cvičení (Exercitia spiritualia).

List o ctnosti chudoby

Iľko, Miroslav

ThDr. Miroslav Iľko, PhD. je slovenský řeckokatolický kněz, titulární děkan, tajemník Katedry praktickej teológie gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Ikonostas

Ingr, František 

Poutní cesta růžence na Velehradě - fotogalerie 

Irenej z Lyonu, sv. (cca 140/160-202/203) 

Sv. Irenej z Lyonu (také Ireneus, lat. Irenaeus, řec. Erénaios) - starokřesťanský apologeta a spisovatel, lyonský biskup a mučedník. Autor významného protignostického spisu Adversus haereses (Proti bludům). 

Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha 
Důkaz apoštolského zvěstování
Eucharistie, záruka vzkříšení  
Kristus je králem všech lidí  
Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Seslání Ducha Svatého 
Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha   
Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Zjevení Syna se rovná poznání Otce

Související články:

Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 

Izák Syrský, sv. (7. stol.)

Sv. Izák Syrský (nebo též: Izák z Ninive) - jeden z nejvýznamnějších syrských světců a duchovních autorů, mnich a asketa, biskup Ninive, autor duchovních traktátů.

Slova a zkušenost  

Izák ze Stelly, OCist., bl. (1110/1120-1178)

Bl. Izák ze Stelly, OCist. - cisterciácký mnich, opat, teolog, spisovatel, učitel, kazatel. Jeho práce nesly vliv sv. Augustina, Aristotela a novoplatónismu. Byl opatem v kláštěře Stella (Hvězda). 

Kristus nechce nic odpustit bez Církve   
Maria a Církev 

Jacopone da Todi (1236-1306) 

Jacopone da Todi (vl. jménem Jacopo Benedicti nebo Benedetti) - italský františkánský mystik a básník, pravděpodobně autor slavného hymnu Stabat Mater

Extáze
Kříž Páně

Jan Damašský, sv. (cca 675-749)

Sv. Jan Damašský - významný teolog původem ze Sýrie, mnich žijící a působící v klášteře nedaleko Jeruzaléma, autor proslulého věroučného díla O pravé víře (De fide orthodoxa), ale i dalších textů, Učitel Církve. Při ikonoklastických sporech se výrazně angažoval v otázce úcty obrazů, kde stál na pravověrné straně, znamými jsou jeho obranné promluvy na toto téma.

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Kristův Kříž převyšuje vše   
Stav Krista po zmrtvýchvstání    

Jan od Kříže, sv. (1542-1591)

Sv. Jan od Kříže (vl. jménem Juan de Yepes) - španělský karmelitán a mystik, kněz, básník, autor několika významných mystických spisů a spolu se sv. Terezií z Avily reformátor karmelitánského řádu. Roku 1726 byl svatořečen a od r. 1926 je Učitelem Církve. Více o něm zde.

Duchovní píseň
Duchovní výstrahy 
Jak dobře znám já zdroj 
Ó plameni lásky živé
O Slovu Božím - Del Verbo divino  
Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého    

Související články:

Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 5

Jan Pavel II., bl. (1920-2005) 

Sv. Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Józef Wojtyła) - polský biskup, který byl papežem katolické církve v letech 1978-2005. Za svatého byl prohlášen papežem Františkem 27. dubna 2014.

Člověk, obraz milujícího Boha  
Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství   
Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného   
Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?   
Redemptoris custos  
Rodina nachází svůj vzor v Trojici   
Spes Aedificandi (Naděje na vybudování)

Související články:

Patrik Galle: Karol Wojtyła: Znamení odporu  

Jan z Jenštejna (1347/1350-1400)

Jan z Jenštejna - český šlechtic, třetí pražský arcibiskup (1379-1396), kancléř Václava IV., autor množství duchovních, filosofických a hudebních děl a básní. 

De Corpore Christi - O Těle Páně

Jan Zlatoústý, sv. (344/354-407)

Sv. Jan Zlatoústý (řec. Ioannés Chrýsostomos) - mnich, biskup, spisovatel, věhlasný kazatel, Učitel Církve, jedna z nejvýrazněnjších osobností křesťanského starověku. Více o něm zde

Dopis Theodorovi 
Kristus chudý v chudých
Kříž je světlem celého světa   
Milost 
Moc Kristovy krve 
Modlitba je světlem duše
O kněžství (De Sacerdotio)
Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Výklad Janova evangelia - 4. homilie

Související články:

Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  

Jana Františka de Chantal, sv. (1572-1641) 

Sv. Jana Františka de Chantal (fr. Jeanne-Françoise de Chantal) - vdaná žena, matka 6 dětí, mystička, která se po ovdovění a zaopatření svých dětí rozhodla pro zasvěcený život a spolu se sv. Františkem Saleským založila kongregaci Navštívení Panny Marie. Svatořečena byla roku 1767.

Kráčet se zavřenýma očima   
Rozšířit své srdce přívalu milosti   

Janecki, Marcin Jan (*1984)

Marcin Jan Janecki - polský teolog, zabývající se především starověkou a středověkou spiritualitou a filosofií (studia osobností jako Izák Syrský, Petr Damiani, Hugo od Sv. Viktora, Tomáš od Ježíše OCD, Marie Petyt ad.), a překladatel (díla Tomáše Akvinského, Izáka Syrského ad.). Základní teologická studia absolvoval na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni, doktorská studia pak absolvuje na Katedře starověké a středověké filosofie Katolické univerzity v Lublinu a na Katedře hebrejských a aramejských studií Univerzity v Salamance.

Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  

Jedin, Hubert (1900-1980) 

Hubert Jedin - německý katolický teolog a církevní historik, římskokatolický kněz. Teologii a dějiny studoval v Breslau v letech 1918-1923, kde byl r. 1924 vysvěcen na kněze. Mezi jeho nejznámnější díla patří čtyřdílné Dějiny Tridentského koncilu a desetidílné Dějiny Církve.

Malé dějiny koncilů - Úvod
Malé dějiny koncilů - Osm ekumenických koncilů starověku 
Malé dějiny koncilů - 1. nicejský koncil (325)
Malé dějiny koncilů - 1. konstantinopolský (cařihradský) koncil (381)
Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431) 
Malé dějiny koncilů - Chalcedonský koncil (451)
Malé dějiny koncilů - 2. a 3. konstantinopolský (cařihradský) koncil (553, 680-681) 
Malé dějiny koncilů - 2. nicejský koncil (787)  
Malé dějiny koncilů - 4. konstantinopolský (cařihradský) koncil (869-870)
Malé dějiny koncilů - 1. a 2. lateránský koncil (1123 a 1139)
Malé dějiny koncilů - 3. lateránský koncil (1179)
Malé dějiny koncilů - 4. lateránský koncil (1215)
Malé dějiny koncilů - 1. lyonský koncil (1245) 
Malé dějiny koncilů - 2. lyonský koncil (1274)
Malé dějiny koncilů - Viennský koncil (1311-1312)
Malé dějiny koncilů - Kostnický koncil (1414-1418)
Malé dějiny koncilů - Basilejsko-ferrarsko-florentský koncil (1431-1449)
Malé dějiny koncilů - 5. lateránský koncil (1512-1517)
Malé dějiny koncilů - Tridentský koncil (1545-1563)
Malé dějiny koncilů - 1. vatikánský koncil (1869-1870)
Malé dějiny koncilů - 2. vatikánský koncil (1962-1965) 1/2
Malé dějiny koncilů - 2. vatikánský koncil (1962-1965) 2/2 

Jeroným, sv. (cca 347 - 420)

Sv. Jeroným - jeden z nejvýznamnějších cíkevních otců, překladatel Písma do latiny (tzv. Vulgaty), autor zejména mnoha komentářů k biblickým knihám, překladatel, zakladatel a správce kláštera v Betlémě, Učitel Církve.

Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Neznalost Písma je neznalostí Krista   
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 

Jirsík, Jan Valerián (1798-1883) 

Český katolický kněz, vlastenec, redaktor ČKD, českobudějovický biskup (1851 - 1883), teolog, spisovatel (např. Populární dogmatika pro lid). „Získal si velké zásluhy na poli školství, charity, sociální nauky a praxe církve." (C. V. Pospíšil)

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (1/3)   
První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (2/3)   
První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (3/3)    

Jonová, Jitka

PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D. - katolická teoložka a historička, působící na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP Olomouc. 

Církevní dějiny - Antika a středověk - recenze
Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích - recenze

Journet, Charles, kard. (1891-1975)

Kard. Charles Journet - švýcarský teolog, arcibiskup a kardinál, autor mnoha teologických knih (v češtině např. Promluvy o Marii, Promluvy o lásce, Promluvy o eucharistii, Promluvy o vykoupení, Zlo ad.).

Ta malá hostie

Juliana z Norwiche (1342-1416) 

Juliana z Norwiche - anglická mystička a poustevnice, autorka knihy Zjevení božské Lásky (The Revelations of Divine Love). Více o ní zde

Bože, pro tvou dobrotu tě zapřísahám, abys mi dal sebe: jen v tobě se mi dostává všeho  
Ježíš, naše pravá Matka 
Láska Kristova  
Osmé zjevení Boží lásky

Justin, sv. (+165) 

Sv. Justin, nazývaný také jako Filosof a Mučedník, byl starokřesťanský apologeta a autor několika významných apologií, jenž zemřel mučednickou smrtí. 

Koupel znovuzrození 
Oč jde démonům? 
První apologie
To čiňte na mou památku

Kabasila, Mikuláš, sv. (1300/1320-1371) 

Sv. Mikuláš Kabasila (řecky Nikolaos Kabasilas) - významný středověký východní teolog, biskup a spisovatel, autor mj. díla Výklad Božské liturgie. Více o Mikulášovi zde.

Stručně o smyslu celé bohoslužby 

Kanisius, Petr, SJ, sv. (1521-1597)

Sv. Petr Kanisius, SJ (lat. Petrus Canisius) - jezuita, katolický kněz, teolog, autor teologických spisů, zejména katolických katechismů (Velký katechismus, Střední katechismus, Malý katechismus), významná osoba reformy církve v období Tridentského koncilu (1545-1563), Učitel Církve.

Koho lze nazvat křesťanem?  
Maria a ďábel   

Kapsanis, Georgios

Archimandrita Georgios Kapsanis (řec. Γεώργιος Καψάνης) - řecký pravoslavný kněz, mnich, představený posvátného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos, autor mnoha publikací z teologie a duchovního života. Více o o. arch. Georgiovi zde.

Modlitba Páně
Otec archimandrita Georgios (Kapsanis) a Svatá Hora Athos
Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 1/2 
Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 2/2

Karelin, Rafail (*1931)

Archimandrita Rafail Karelin - pravoslavný kněz, archimandrita gruzínské pravoslavné církve, autor mnoha teologických a duchovních textů. Mnišské i kněžské svěcení přijal v roce 1954. V několika seminářích (např. v Tbilisi) vyučoval religionistiku, teologii, asketiku a slavistiku.

O jazyku pravoslávnej ikony 1/2 
O jazyku pravoslávnej ikony 2/2 

Kassián, Jan, sv. (cca 360-430/435)

Sv. Jan Kassián (nebo též Kasián, lat. Iohannes Cassianus) - výrazná osobnost počátků západního mnišství, mnich, pravděpodobně i kněz, autor několika spisů, např. titulu Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí ad.

Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2)  
Rozmluvy otců 
Trojí vítězství nad neřestí

Související články:

Lukáš Drexler: Jan Cassianus: Rozmluvy 11-14  

Kateřina Janovská, sv. (1447-1510)

Sv. Kateřina Janovská (či sv. Kateřina z Janovy, italsky Catarina di Genoa) - italská světice a mystička, vdaná žena, zakladatelka italských špitálů. Svatořečena byla r. 1737.

Bůh převyšuje vše  
Neúprosnost Boží lásky

Kateřina Sienská, sv. (1347-1380)

Sv. Kateřina Sienská - italská mystička, členka třetího řádu sv. Dominika, autorka významného duchovního spisu Dialog s Boží prozřetelností, Učitelka Církve, stigmatizovaná. Mj. usilovala o obnovu Církve, obzvláště v době papežského rozkolu. Více o ní zde.

Čím větší je láska, tím hlubší je bolest
List 289.
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)

List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II)
List bratru Tomášovi della Fonte 
List bratru Šimonovi z Cortony, z řádu bratří kazatelů
List jistému vznešenému prelátovi
List osobě, jejíž jméno je zamlčeno
List židu Konsiliovi  
Mateřský Duch Svatý   
Naše Vzkříšení!
Nechť se zvedá oheň svaté touhy!
Nepřátelé Kříže 
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy  
Tajemství mého Srdce 
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"

Související články:

Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 

Klement Alexandrijský (cca 150-211/216)  

Klement Alexandrijský (řec. Kléméns, vl. jménem Titus Flavius Clemens) - starověký teolog, exegeta, učitel, autor několika spisů, představitel alexandrijské teologické školy. Více o něm zde.

Křest Duchem svatým 
Nemoc těla je nástrojem k uzdravení duše z hříchu 
Pán se sklonil, člověk povstal
  
Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé   
Strómata (výběr)

Klement Římský, sv. (+99) 

Sv. Klement Římský - třetí nástupce apoštola Petra na římském biskupském stolci, mučedník, autor Listu Korinťanům

Čiňme pokání!

Knezovič, Renata

PhDr. Renata Knezović, PhD. vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor sociální práce. Rigorózní řízení absolvovala z ošetřovatelství a dizertační v oboru veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Komenského. Působí jako odborná asistentka na Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky, LFUK. Ve vědecké práci se zaměřuje na zdravotní a sociální zabezpečení, multikulturní přístup (náboženství) ve zdravotnictví spjatý s komunikací, compliance, syndrom vyhoření a biologické reflexe lidské osobnosti. Je autorkou několika odborných publikací a učebnic. 

Kultura crkvene komunikacije
Staroveký svet zdravia a choroby 

Kolda z Koldic (cca 1265/1275-1323/1327)

Kolda z Koldic - český dominikánský kněz, inkvizitor, provinciál české dominikánské provincie, autor mystických traktátů De strenuo milite (O statečném rytíři) a De mansionibus celestibus (O nebeských příbytcích), napsaných pro Kunhutu, dceru Přemysla Otakara II. (obojí vyšlo dvojjazyčně pod názvem Bratr Kolda, Mystické traktáty, Praha 1997). Je pravděpodobné, že absolvoval řádovou školu v Kolíně nad Rýnem, odkud by se znal s mystiky a teology Jindřichem z Lovaně a Mistrem Eckhartem

Povýšena nad anděly   

Kolumbán, sv. (cca 540/561 - 615)

Sv. Kolumbán z Bobbia (ir. Columbán, lat. Columbanus) - irský mnich, kněz a misionář, opat a zakladatel klášterů. Původně irský mnich, který po získání vzdělání a po určité době strávené mnišským životem odcestoval do Evropy, kde se stal misionářem, a to zejména v oblasti Francie, Germánie a Itálie, ve které nakonec i umírá. Během své misionářské činnosti založil několik klášterů, pro které sepsal i řeholi. Zachovalo se po něm několik písemností (Regula monachorum, Regula coenobialis, De poenitentiarum misura taxanda a další).

Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  
"Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije"  

Konečná, Marie

Bc. Marie Konečná - absolventka bakalářského studijního programu Humanitní studia (lingvisticko-editorské zaměření) na Univerzitě Palackého v Olomouci, jejž zakončila roku 2009 bakalářskou prací Spirituální dimenze pojmu „sjednocení" u Jana od Kříže. Nyní pracuje jako korektorka a editorka.

Jan od Kříže

Kowalczyk, Dariusz, SJ (*1963)

Doc. Dariusz Kowalczyk, SJ - polský jezuita a teolog, profesor teologických věd, kněz, novinář, přednášející dogamtickou a fundamentální teologii na Papežské teologické fakultě Bobolanum ve Varšavě a dogmatickou teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a v letech 2013-2019 děkan tamtéž, jeden čas rektor jezuitské koleje, autor mnoha publikací (Kościół i fałszywi prorocy, Między herezją a dogmatem, Czy Jezus mógł się przeziębić, Różne oblicza Ducha ad.).

Kenoze Ducha Svatého   

Kozel, Petr (*1984)

Bc. et Ing. Petr Jan Kozel, PhD. - odborný asistent na katedře matematických metod v ekonomice Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - TU v Ostravě, absolvent bakalářského studia oboru Teologické nauky na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více o autorovi zde.

O Božím milosrdenství  

Krug, Gregor (1908-1969)

Mnich Gregor (Krug) - ruský pravoslavný ikonopisec, teolog ikony a mnich, který posléze emigroval do Francie, kde se věnoval ikonopisectví. Při psaní ikon rozvinul svůj výrazně osobitý styl.

A odpočinul si Boh na siedmy deň
Ježiš Kristus Starý dňami

Křivancová, Ludmila

Bc. Ludmila Křivancová - absolventka TF JCU v Českých Budějovicích. Pracuje jako knihovnice Městské knihovny v Karlových Varech. Baví ji čtení, psaní a turistika. Blog autorky: http://krasnazena.signaly.cz.

Buďte světlem!
Deník přátelství
Edita Steinová jako žena modlitby
Kardinální ctnost - umírněnost
"Mám tě rád"
Nalezli jsme milosrdenství
Vyhnanci 

Kříž, Pavel

Duchovní boj
Ivetka a čistota

Kučera, Martin

Martin Kučera - severomoravský autor básní a fotografií. 

Lásko vyvěrající
Martin Kučera - fotografie s duchovními texty
Martin Kučera - fotografie s duchovními texty II
Martin Kučera - fotografie s duchovními texty III

Kudasiewicz, Józef (1926-2012) 

Prof. Józef Kudasiewicz - polský římskokatolický kněz, profesor teologických nauk, překladatel, autor mnoha knih, biblista, jehož hlavním bodem badatelského zájmu byla synoptická evangelia.

Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl  

Lactantius (cca 250, + po 317)

Lactantius - raněkřesťanský apologeta, teolog a latinsky píšící spisovatel (spisy Božská naučení, Epitome, O Božím díle, O Božím hněvu, Bídná smrt pronásledovatelů křesťanů ad.); vychovatel syna císaře Konstantina Velikého.

Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže   

Lallemant, Louis, SJ (1588–1635)

Louis Lallemant SJ - katolický kněz, jezuita, autor spisu La doctrine spirituelle (Duchovní nauka).

Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení 

Lang, Alois (1869-1957)

Dr. Alois Lang - římskokatolický kněz, učitel náboženství, spisovatel, překladatel, doktor teologie, profesor, znalec středověké i moderní katolické mystiky. Teologii studoval v kněžském semináři v Olomouci. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze, v r. 1898 obdržel doktorát z teologie. Psal portréty osobností jako je sv. František z Assisi, Jacopone da Todi, Angelus Silesius, Jindřich Suso, Novalis, sv. Jeroným, J. H. Newman a zároveň překládal i jejich díla. Z jeho pera pochází dále pojedání o mystice (Úvod do německé mystiky, 1909), o vztahu katolicismu a pravoslaví či o umění. Více o A. Langovi zde.

John Henry Newman (1801-1890)
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici (úvod + překlad)

Laurentin, René (1917-2017) 

René Laurentin - francouzský katolický kněz a teolog, jeden z nejznámějších současných mariologů, autor mnoha teologických, zejména mariologických, ale i např. exegetických publikací. V češtině od něj vyšlo např. Pojednání o Panně Marii, Život svaté Bernadetty ad. Velmi se angažuje v otázce soukromých mariánských zjevení. 

Maria, naše Matka 
Nejzazší dar Lásky   
Temný a zároveň zářivý oblak víry    

Le Jeune, Paul (1592-1664)

Paul Le Jeune - francouzský jezuitský misionář, představený jezuitů v Kanadě.

Nazíravá modlitba

Leseur, Elisabeth (1866-1914) 

Elisabeth Leseur (Alžběta Leseurová) - služebnice Boží, vdaná žena. Autorka Deníku, Myšlenek a Předsevzetí. Více o ní, včetně úryvků z jejich děl, zde.

Deník (úryvky)
Myšlenky (úryvky)
Per Crucem ad Lucem

Lev Veliký, sv. (cca 400-461) 

Sv. Lev Veliký - velký papež, Učitel Církve, zastánce pravověrného učení o dvou přirozenostech Krista (viz jeho známý List Flavianovi), politický vyjednavač, obhájce Petrova primátu.

Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus   
Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje  
Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého  
Řeč na Narození Páně  
Zbožné očištění postem a milosrdenstvím    

Liguori, Alfons Maria z, sv. (1696-1787)

Sv. Alfons Maria z Liguori - římskokatolický kněz, biskup, zakladatel Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů), Učitel Církve, autor mnoha lidových náboženských brožurek a publikací i teologických pojednání, morální teolog, patron moralistů a zpovědníků. Svatořečen byl r. 1839, prohlášen za Učitele Církve r. 1871.

List o výhodách uzavřených exercicií
O lásce ke Kristu   
Panna Maria, Archa Nového Zákona 

Losskij, Vladimír (1903-1958)

Vladimír Losskij - významný ruský pravoslavný teolog, působící později jako exulant v Paříži, syn ruského filosofa Nikolaje Losského, autor mnoha pojednání o pravoslavné věrouce a duchovnosti (např. Mystická teologie východní církve, K obrazu a podobenství Boha, Orthodoxní teologie, O významu ikon ad.). 

Obraz Boha a obraz sluhu  
Velikost Kristova kříže    

Lubac, Henri de, SJ (1896-1991)

Henri de Lubac, SJ - francouzský jezuita, významný teolog 20. století, soustřeďující se zejména na teologii Církve, účastník Druhého vatikánského koncilu. V češtině od něj vyšly knihy: Katolicismus a Meditace o Církvi, ve svých knihách vedl rovněž dialog s atheismem nebo buddhismem. V závěru svého života byl jmenován kardinálem.

Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista   

Související články:

Henri de Lubac: Meditace o církvi (recenze)  

Ludvík Granadský, OP, ctih. (1505-1588) 

Ctih. Ludvík Granadský, OP - španělský dominikánský teolog, kazatel, spisovatel, mystik. 

O modlitbě a rozjímání 1/2
O modlitbě a rozjímání 2/2
Půst
Rozjímání o nebeské blaženosti 1/2 
Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Slovo Boží  
"Věřím ve společenství svatých" 

Makarios Egyptský (4. století) 

Makarios Egyptský - egyptský mnich, jedna z nejznámnějších postav žijících v egyptské poušti, konkrétně v poušti Skétis. Zmínky o něm jsou u Palladia (Poučné příběhy pro komořího Lausa), Rufina a ve sbírce Apofthegmata patrum. V českém překladu vyšla sbírka jeho výroků Pokora a milosrdenství. Pod Makariovým jménem se zachovala sbírka více než padesáti homilií o spojení duše s Bohem, jejich autorem je však pravděpodobně Simeon - zakladatel sekty messaliánů.

O pravém životě dítek Božích

Související články:

Palladios: Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském  
Pseudo-Makarius: Budoucí život 
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?  

Malý, Radomír (*1947) 

PhDr. Radomír Malý - český katolický historik, novinář, politik, dlouholetý (od r. 1996) vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednášel církevní a obecné dějiny a sociální nauku Církve, signatář Charty 77. Autor mnoha článků (Lidová demokracie, Světlo, Immaculata ad.) a publikací (např. Církevní dějiny, Katolíci ve stínu hákového kříže ad.).

Historicita Ježíše Krista

Manning, Henry Edward kard. (1808-1892)

Henry Edward kard. Manning - původně anglikánský jáhen, po konverzi do katolické církve westminsterský arcibiskup a teolog, autor několika spirituálních a teologických knih (Časné poslání Ducha Svatého neboli Rozum a Zjevení, Jednota Církve, Kristus a Antikrist, Věčné kněžství, Základy víry ad.), kardinál, energický zastánce primátu a neomylnosti papeže. Výrazně se zasazoval v sociálních otázkách.

Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve   

Marie od Ukřižovaného Ježíše, OCD, sv. (1846-1878) 

Sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše, OCD (vl. jménem Mariam Baouardy, známá také jako "Malá Arabka" či Miriam z Abellinu) - karmelitánská řeholnice (OCD), mystička, zakladatelka karmelitánských klášterů v Betlémě a Nazaretě, stigmatizovaná, velká ctitelka Ducha svatého. Beatifikována byla r. 1983, svatořečena 17. května 2015.

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3) 
Jako přirozené světlo
Jako v matčině lůně
Matkou Boží pro svoji pokoru

Moc Panny Marie
Pravá zbožnost k Duchu svatému
U nohou Mariiných jsem nalezla život!

Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se

Související články:

Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)

Marie od Vtělení (Guyart), OSU, sv. (1599-1672)

Sv. Marie od Vtělení (fr. Marie de l’Incarnation, vl. jménem Marie Guyart-Martin) - francouzská voršilka a mystička, která působila misionářsky mezi severoamerickými indiány v Kanadě, kde založila první klášter voršilek a coby jeho představená vytvořila pro zdejší společenství sester pravidla jejich společného života. Zanechala po sobě 2 autobiografie, z nichž zejména v té druhé popisuje své duchovní zážitky a zkušenosti s mystickou modlitbou, které ji řadí pro jejich hloubku k takovým mystičkám, jako je např. sv. Terezie z Avily. Blahořečena byla 22. června 1980 papežem Janem Pavlem II. a svatořečena 3. dubna 2014 papežem Františkem.

Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  

Marienwerder, Johannes, OT (1343-1417)

Johannes Marienwerder (pol. Jan z Kwidzyna) - pruský katolický teolog a člen řádu německých rytířů, působící nějaký čas i na pražské univerzitě. Proslul zejména jako zpovědník bl. Doroty z Montau (+1394) a jako její biograf a zapisovatel jejích duchovních zážitků a výroků.

Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne   
Dokonalost podle bl. Doroty z Montau  

Markovič, Peter (*1980) 

Mgr. Peter Markovič absolvoval r. 2007 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře filozofie a patrologie diplomovou prací Preklad prvých štyroch Kázní na Pieseň piesní svätého Bernarda z Clairvaux so stručným komentárom a úvodom k dielu.

Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux
Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux

Mátiková, Anna, FSP 

Mgr. Anna Mátiková, FSP - členka mezinárodní řeholní kongregace Dcery sv. Pavla (Paulínky). 

Hledání vnitřního pramene

Matusik, Marian (*1944)

ThLic. Marian Matusik - polský kněz (vysvěcen r. 1969) a bývalý arcidiecézní exorcista, čestný kanonik Lublinské kapituly, kaplan svatého otce.

Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby  

Maxim Turínský, sv. (+ mezi 408-423)

Sv. Maxim Turínský (lat. Maximus Taurinensis) - italský biskup, kazatel.

Kristus je den 
Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku   

Maxim Vyznavač, sv. (580-662)

Sv. Maxim Vyznavač (lat. Maximus Confessor, řec. Μαχιμος Ομολογητης [Maximos Homologétés]) - byzantský mnich, teolog, odpůrce monotheletismu.

Bůh na sebe vzal naši přirozenost
O lásce

Mechtilda Magdeburská (cca 1210-1282/1294) 

Mechtilda Magdeburská - německá mystička, mniška, původně bekyně, autorka knihy mystických vizí Tekoucí světlo Božství

Hřešit je ďábelské  
Jak Bůh sebe chválí a zpívá   
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Kterak duše chválí Svatou Trojici
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní  
Nebeský šenk Svaté Trojice   
O pozdravu naší Paní
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité

Mechtilda z Hackebornu, sv. (1241-1298/99)

Sv. Mechtilda z Hackebornu - cisterciácká řeholnice a mystička, rodná sestra zakladatelky kláštera v Hackebornu Gertrudy, novicmistrová v klášteře, duchovní učitelka mj. mystičky Gertrudy Veliké, která zapsala Mechtildiny duchovní zážitky v díle Kniha zvláštní milosti, jež pak sama Mechtilda autorizovala. Velká ctitelka Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Cena jediné mše svaté 
Dobrotivý Pelikáne

Melitón ze Sard (+ cca 180)

Melitón ze Sard - sardský biskup, apologeta, autor mnoha teologických titulů, z nichž se však do dnešní doby zachovalo velmi málo. Je zmiňován a kladně oceňován v Eusebiových Církevních dějinách.

Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista  
Velikonoční homilie (Peri Pascha) 

Melotti, Luigi, SDB

Luigi Melotti, SDB - italský salesiánský kněz a systematický teolog, autor několika teologických publikací z oblasti trinitologie a mariologie, překladatel.

Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve  

Mendecki, Norbert (*1972)

Dr. Norbert Mendecki - polský katolický kněz a biblista, který působí v Rakousku, ve vídeňské arcidiecézi, jako diecézní kněz.

Šechina v židovské literatuře; Kristus a Šechina

Merell, Jan (1904-1986)

Prof. ThDr. Jan Merell - katolický kněz, významný český katolický novozákonní biblista, znovuobjevitel papyru P4, profesor na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, děkan na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, autor řady odborných i populárních biblistických publikací (např. Radostná zvěst Nového zákona, Praha 1973 ad.), poradce československých účastníků II. vatikánského koncilu. Po studiu na KTF UP byl r. 1927 vysvěcen na kněze a následně studoval na Papežském biblickém institutu v Římě, na pařížské Sorbonně a dále v Cambridgi a Lovani.  

Mystické tělo Kristovo

Metoděj z Olympu (+ cca 311)

Metoděj z Olympu - o jeho osobě se dochovalo málo informací, navíc často si protiřečících, podle kterých byl snad biskupem, působícím v Malé Asii, který zemřel pravděpodobně mučednickou smrtí. Vystupoval proti pohanskému filosofovi Porfyriovi a proti křesťanskému teologovi Origenovi. Známým je z jeho těxtů zejména alegorický spis Symposion ("Hostina") neboli Dialog o panenství.

Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista   

Meynard, André-Marie, OP (+1904)

André-Marie Meynard, OP - dominikánský řeholník a teolog, autor pojednání o duchovním životě Traité de la vie intérieure.

Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý 
Uctívání Svaté Panny a dokonalost

Mickiewicz, Adam (1798-1855)

Adam Mickiewicz - významný polský spisovatel, představitel romantismu, účastník polského zahraničního odboje.

Myšlenky a rozjímání

Michel, Jean-Claude

Jean-Claude Michel - bývalý francouzský protestantský pastor, nyní trvalý katolický jáhen, manžel, otec tří dětí, od roku 1975 člen katolické charismatické Komunity Blahoslavenství, kde je zodpovědný za vzdělávání pastýřů a vůdců této komunity. Je autorem několika mariologických publikací. 

Mariino panenství po porodu

More, Tomáš, sv. (1478-1535)

Sv. Tomáš More - anglický politik, právník a spisovatel, mučedník, který byl sťat pro údajnou zradu anglickým králem Jindřichem VIII., jenž se postavil proti katolické církvi a papeži. Autor zejména významného díla Utopie.

Duchovní zrcadlo  

Myszor, Wincenty (1941-2017)

Wincenty Myszor - polský římskokatolický kněz, profesor humanitních věd, význačný patrolog, koptolog, badatel v oblasti gnosticismu, autor mnoha publikací a překladů.

Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 

Napiórkowski, Stanisław Celestyn, OFMConv. (*1933)

Stanisław Celestyn Napiórkowski, OFMConv. - polský katolický kněz, františkán, teolog zabývající se dogmatikou, mariologií a ekumenismem, člen mnoha teologických a ekumenických komisí,  od r. 1983 profesorem na Katolické univerzitě v Lublinu, autor mnoha publikací.

Matka Boží ve světle protestantské teologie

Naumowicz, Józef (*1956)

Prof. Józef Naumowicz - polský katolický birituální kněz, profesor humanitních věd, významný polský patrolog a byzantolog, editor a autor několika akademických i popularizačních publikací zejména patrologického a patristického charakter.

Namáhat se ku porodu Krista 
Stát se "domem chleba"

Németh, Ladislav

Ladislav Németh - slovenský ikonopisec a knižní vydavatel duchovní literatury. Více zde.

Pravoslávna ikona - kánon a štýl

Neri, Filip, sv. (1515-1595)  

Sv. Filip Neri - italský římskokatolický kněz a zakladatel Kongregace oratoriánů. Je známý také svým smyslem pro humor, odtud jeho přezdívka "veselý svatý". 

Povzdechy

Nerses Šnorhali, sv. (cca 1102-1172/1173)

Sv. Nerses IV. Šnorhali - katholikos arménské církve, významný středověký básník, spisovatel (nejznámnější jeho dílo je rozsáhlá báseň Ježíš, jediný Syn Otce). Jako svatý je uctíván arménskou i katolickou církví.

Nanebevstoupení  
Proměnění   

Newman, John Henry, bl. (1801-1890)  

Bl. John Henry Newman - anglický konvertita, katolický kněz, kardinál, významný teolog, autor velkého množství teologických spisů. Více o něm zde.

Bůh - Stvořitel 
Bůh a já 1
Bůh a já 2 
Bůh a já 3 
Bůh a já 4 
Bůh a já 5 
Bůh a já 6 
Bůh a já 7 
Bůh a já 8
De Profundis - Z hlubin
Duše v očistci vzývají Hospodina
Modlitba za jednotu
Modlitba za světlo pravdy
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích 
Před rozjímáním  
Traktát o Nejsvětější Trojici
Zkreslené křesťanství

Nicolaus von Strassburg, OP (1280/1290-1331)

Nicolaus von Strassburg (čes. Mikuláš ze Štrasburku) OP - německý dominikán, kněz, mystik, teolog, kazatel, inkvizitor, současník a obhájce Mistra Eckharta. Více i něm zde.

K čemu je užitečné pokušení 

Notker Balbulus, bl., OSB (840-912)

Bl. Notker Balbulus, OSB (či Notger, lat. Notcerus Balbulus) byl švýcarský benediktinský mnich z kláštera St. Gallen, kněz, opat, spisovatel, básník, hudební skladatel a teoretik, učitel, hagiograf, rádce císaře Karla III. Blahořečen byl roku 1512.

Píseň svatodušní

Norbert z Xantenu, OPRaem, sv. (cca 1082-1134)

Sv. Norbert z Xantenu, OPRaem - kněz, zakladatel premonstrátského řádu, později arcibiskup v Magdeburgu.

O pokoji 

Nouwen, Henri J. M.  (1932-1996)

Henri Jozef Machiel Nouwen - původem holandský katolický kněz, profesor psychologie a pastorální teologie, posléze člen kanadské komunity Archa, autor několika desítek populárních knih o duchovním životě, z nichž mnoho vyšlo i v českém překladu.

Duchovní život jako naslouchání
Ježíšova konkrétní láska  
Pravidla modlitby

Novák, Josef (1909-1993)

ThDr. Josef Novák - katolický překladatel řeckých i latinských církevních otců a autor úvodů k nim. Jeho překlady vyšly v osmdesátých letech 20. století většinou jako tzv. Patristické čítanky, jichž se podařilo vydat celkem 9 svazků (průřez patristickými texty, Apoštolští otcové, Tertulián, sv. Augustin a tři církevní historikové), některé i časopisecky (Melitón ze Sard) apod.

Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát (úvod a překlad) 
Ignác Antiochijský
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha) (úvod a překlad z řečtiny)
Patrologie a patristika
Polykarp

Ondřej Krétský, sv. (cca 650-712/726/740)

Sv. Ondřej Krétský - krétský arcibiskup a autor mnoha církevních kánonů, hymnů a homilií.

Kříž je slávou i povýšením Krista  

Opatrný, Dominik (*1980)

Domink Opatrný, Th.D. absolvoval r. 2005 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře biblických věd diplomovou prací Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově. Postgraduální studium v oboru Biblická teologie se zaměřením na Nový Zákon úspěšně zakončil roku 2011, kdy mu rovněž vyšla monografie Ježíš - světlo slepých.

Bible v počítači - návod k použití
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod
Obraz ženy v knize Přísloví
Programy pro práci s biblí
Rukopisy od Mrtvého moře konečně česky
Velbloud uchem jehly 

Origenes (cca 185 - cca 253)

Origenes - jeden z největších učenců křesťanského starověku a křesťanských dějin vůbec, spekulativní teolog, velký znalec Písma a jazyků, autor mnoha spisů, z nichž se kvůli jeho pozdějšímu a dle mnohých nespravedlivému odsouzení zachoval jen zlomek, navíc většinou v překladu do jiných jazyků; představitel alexandrijské školy, apologeta, mučedník. Jeho nejznámnějším dílem je De Principiis a Contra Celsum a množství biblických komentářů.

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa   
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
Především se oddej četbě Božích Písem!   
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my   
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
"Učinil mne vybraným šípem"  
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Zač se modlit především?  

Související články:

Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux    

Ott, Stanislav (*1951)

Ing. Stanislav Ott - v roce 1988 ukončil dálkové studium na ČVUT v Praze, obor Elektronické počítače. Celá jeho profesní dráha byla vyplněna prací s elektronikou a výpočetní technikou. Od počátku roku 2012 je v důchodu.

Ateismus a selský rozum
Já a ateismus

Otýpková, Petra (*1975)

Mgr. Petra Otýpková v roce 2000 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala obor „Ruština pro hospodářskou praxi", kde obhájila diplomovou práci na téma Ruská příčestí v odborných textech z oblasti ekonomie a jejich převod do češtiny. Roku 2003 ukončila magisterské studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Zde obhájila diplomovou práci na téma Teofan Zatvornik. Co je duchovní život a jak se na něj připravit? Překlad a komentář díla a nyní pokračuje v doktorském studijním programu, obor „Praktická teologie" se zaměřením na Studia křesťanského Východu. Pracuje také jako pastorační asistentka. 

Česká republika - srdce Evropy
Globální sexuální revoluce (recenze)

Ouaknin, Marc-Alain (*1957)

Marc-Alain Ouaknin - francouzský filosof a rabín, doktor filosofie, ředitel Centra výzkumu a židovských studií v Paříži, profesor literární komparistiky. K oblastem jeho zájmu patří Emmanuel Lévinas, kabala a chasidismus.

Magen David - Davidova hvězda

Ovečka, Jaroslav, SJ (1882-1953)

Dr. Jaroslav Ovečka, SJ - katolický kněz, jezuita, doktor filosofie, překladatel děl sv. Jana od Kříže, sv. Ignáce z Loyoly a sv. Terezie z Avily (rukopis jejích překladů se po 2. světové válce ztratil a tudíž již nevyšel knižně). Autor mj. významné monografie Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše (2. vyd. 1948). Více o něm zde

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3
Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4
Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 5 
Extáze

Palladios (cca 363-430?)

Palladios (Palladius) - mnich, biskup, teolog, spisovatel, autor význačného spisu o životě mnichů Historia Lausiaca. Více o něm zde.

Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském
Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi
Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi 
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi
Historia Lausiaca 45 - O Melanii Starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi 
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 
Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě, O Kandidě a Gelasii
Historia Lausiaca 52 - Mnichové z Antinoe
Historia Lausiaca 53 - O amma Talis a Taór; O panně a mučedníku Kollúthovi
Historia Lausiaca 54 - O Melanii Mladší
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně
Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi 
Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně
Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi 
Historia Lausiaca 59 - O mnišce, která padla a obrátila se 
Historia Lausiaca 60 - O pomluveném lektorovi
Historia Lausiaca 61 - O bratrovi, který je se spisovatelem; Epilog

Paschasius Radbert, sv. (786-860/865)

Sv. Paschasius Radbert (lat. Paschasius Radbertus) - benediktinský mnich a teolog, autor výkladů k několika biblickým knihám, dogmatických traktátů a biografií. Proslul zejména svou obranou pravověří v otázce reálné přítomnosti Kristova těla pod způsobou chleba a vína v eucharistii oproti pouze symbolickému chápání Kristovy přítomnosti v eucharistii jeho spolubratrem Ratramnem. Paschasius je také často zmiňován pro jeho odmítání tělesného nanebevzetí Panny Marie do nebeské slávy, kdy zastával pouze Mariino duševní, tedy ne tělesné nanebevzetí kvůli obavě z přílišného opírání tohoto bodu mariologie o apokryfní podání.

Výklad na Matouše 
Zdrávas, Neposkvrněná!

Patrik, sv. (cca 387-461?) 

Sv. Patrik (irsky Naomh Pádraig, lat. Patricius) - mnich (pravděp. i opat), kněz (pravděp. i biskup), misionář, patron Irska, jenž měl výraznou úlohu v pokřesťanštění Irska.  

Hymnus sv. Patrika
Kdo jsem já, Pane?

Pavel VI., bl. (1897-1978)

Bl. Pavel VI. (vl. jménem Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini) - papež v letech 1963-1978; autor několika encyklik, z nichž nejvýznamnější je Humanae vitae. Blahořečen byl papežem Františkem 19. října 2014.

Jediný poklad jediné Církve  

Pavelčík, Július (*1977)

ThLic. Július Pavelčík, Th.D. - teolog-biblista a vysokoškolský pedagog. Ukončil studium teologie a následně postgraduální studium v oboru Biblická teologie - Nový zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti působí na Katedře biblických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem knihy Jedno nevyhnutelné (Svitavy, 2001), pojednávající o důkazu Boha v díle francouzského filosofa Maurice Blondela, a studie Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia (České Budějovice 2010). 

A učil je v podobenstvích  
Apoštol národů svatý Pavel  
Apoštol Pavel a Písmo  
Benedikt XVI.: Verbum Domini
Bible
Bible a moderní kritika  
Bible a postmoderní představivost
Blondel, Newman, Tradícia  
Číst Bibli zase jako Bibli
D. Marguerat: Úvod do Nového zákona
Desatero božích přikázání
Druhý list Tesalonickým
Evangelium podle Jana 
Evangelium podle Matouše
Hebrejská bible a dějiny
Inspirace a pravda Písma svatého (recenze) 
Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)
Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře  
Josef Imbach: Biblické divy a zázraky  
K bohatým v Jakubovom liste 
Kniha Zjevení
Ladislav Tichý: List Galatským
List Židům
Nové teologie Starého zákona a dějiny
Obtížné oddíly Předních proroků  
Od evangelia k evangeliím
O marnotratném otci
P. Pokorný: Evangelium podle Marka
Pavel apoštol
Pavel z Tarsu
Pavel z Tarsu a jeho svět

Úvod do Nového zákona  
Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří (recenze) 
Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla
Zjevení Janovo

Pazzi, Marie Magdaléna de', sv., OCarm (1566-1607)

Sv. Marie Magdaléna de'Pazzi, OCarm - řeholnice - karmelitánka, mystička. Více o ní zde .

Jak Ježíš odpočívá v čistých duších
Překážky Duchu svatému v nás

Pecka, Dominik, OP (1895-1981) 

Dominik Pecka, OP - katolický dominikánský kněz a teolog. Vysvěcen na kněze byl v r. 1918, následně vyučoval na gymnáziích a jako docent sociologie na Teologickém ústavu v Brně, v r. 1969 mu byl na teologické fakultě v Olomouci udělen čestný doktorát teologie. V letech 1954-1960 byl vězněn komunistickým režimem. Oblastmi jeho zájmu byla teologie, pedagogika a především filosofie člověka. K jeho nejznámnějším dílům náleží Smysl člověka, Člověk a dějiny, Člověk a technika, Cesty k pravdě, Ze zápisníku starého profesora, Z deníku marnosti, Moderní člověk a křesťanství, Světlo a život, Člověk ad. Více o něm zde.

Jako muže a ženu je stvořil
Trinitární základ křesťanských mysterií

Peters, Gerlach (1378/80-1411)

Gerlach Peters (lat. Gerlacus Petri, další možné varianty jména: Gerlach Petersen či Petersz či Petri, Gerlac Peterssen či Peterson či Peters) - holandský mystik; představitel hnutí devotio moderna; nejdříve člen společenství Bratři společného života a žák zakladatele tohoto společenství Florentia Radewijna, posléze augustiniánský kanovník; autor duchovních spisů Soliloquium (Ignitum cum Deo soliloguium), Breviloquium (Breviloquium de accidentiis exterioribus) a De libertate spiritus, z nichž nejznámější a nejdůležitější je Soliloquium, jež nese velkou podobnost s knihou Následování Krista Tomáše Kempenského.

Jen Boha chci! 

Petr Chrysolog (cca 380 - 451)

Sv. Petr Chrysolog - italský arcibiskup v Ravenně, proslulý kazatel (odtud pochází jeho přízvisko: "Zlatomluvec"), autor několika desítek dochovaných kázání; od r. 1729 titulován jako Učitel Církve.

Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha   
Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa 
Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti  
Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů   

Petr Lombardský (cca 1100-1160)

Petr Lombardský (it. Petrus Lombardus) - pařížský biskup, původem z Itálie, věhlasný teolog, autor známého, později jinými hojně komentovaného teologického díla Čtyři knihy sentencí.

Jaké věci je manželství svátostí     

Pio z Pietrelciny, OFMCap., sv. (1887-1968)

Sv. Pio z Pietrelciny, známý též jako Padre Pio (vl. jménem Francesco Forgione) - italský kapucínský řeholník a kněz, mystik, stigmatizovaný, zakladatel nemocničního Domu pro úlevu trpícím, duchovní vůdce, zpovědník.

Milovat nade všechno ostatní 
Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic   

Související články:

Karl Wagner: Otec Pio a věčnost  

Pius IX., bl. (1792-1878)

Bl. Pius IX. (vl. jménem Giovanni Maria Mastai-Ferretti) - 255. papež, původem z Itálie, významný svoláním 1. vatikánského koncilu a dále encyklikou vyhlašující ex cathedra Neposkvrněné Početí Panny Marie (Ineffabilis Deus), jakož i oponenturou proti modernismu (encyklika Quanta cura). Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. roku 1985.

Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu   

Plus, Raoul, SJ (1882-1958)

Raoul Plus, SJ - římskokatolický kněz, jezuita, autor více než čtyřiceti knih, zejména příruček podporujících duchovní život a zdůrazňujících zásadní úlohu modlitby v duchovním životě, z nichž mnohé vyšly i v českém překladu. 

Jsme nebem

Pokorný, Ladislav

ThDr. Ladislav Pokorný - český teolog, autor mnoha publikací o liturgii.

Adventní doba
Doba během roku - liturgické mezidobí
Neděle zmrtvýchvstání Páně
Postní doba
Vánoční doba
Velikonoční třídení (triduum)

Polanco, Jan de  (1516/17-1577)

Jan de Polanco, SJ (šp. Juan Alfonso de Polanco) - španělský jezuita, sekretář Tovaryšstva Ježíšova a blízký spolupracovník sv. Ignáce z Loyoly, spoluautor (spolu se sv. Ignácem z Loyoly) jezuitské řádové ústavy Constitutiones Societatis Iesu (Konstituce), autor několika dobových pastoračních příruček (např. Metoda pomoci umírajícím), provinciál jezuitského řádu na Sicílii. Více o něm zde.

List o ctnosti chudoby

Poloková, Andrea, Mgr.

Mgr. Andrea Poloková - absolventka Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Víc než patnáct let se specializuje na komparativní religionistiku a mezináboženský dialog. Vyznává bahájskou víru.

Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky 1

Polská biskupská konference

Polská biskupská konference (pol. Konferencja Episkopatu Polski)

Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  

Półtawská, Wanda (*1921)

Wanda Półtawská - polská lékařka, profesorka Papežské teologické akademie v Krakově, blízká přítelkyně papeže Jana Pavla II., o jejichž přátelství pojednává její kniha Deník přátelství. Za druhé světové války si také prošla zkušeností pobytu v koncentračním táboře.

Necítím tíhu víry

Pospíšil, Josef (1845-1926)

ThDr. Josef Pospíšil - katolický kněz, biskupský generální vikář, papežský prelát, teolog, tomista, člen Akademie sv. Tomáše Aquinského v Praze, člen Akademie věd a královské české společnosti nauk, autor několika v českém prostoru zásadních teologických a filosofických spisů.

Andělé 1 - Existence andělů  
Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí
Andělé 3 - O dokonalosti andělů
Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Andělé 5 - O počtu andělů

Prečan, Leopold (1866-1947)

ThDr. Leopold Prečan (8. března 1866, Velký Týnec - 2. března 1947, Svatý Kopeček) - český katolický teolog, kníže - 11. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (1923-1947), asistent papežského trůnu, čestný občan města Olomouce. Více o něm zde.

O četbě Písma svatého

Przybylski, Bernard, OP (1907-1979)

Bernard Przybylski, OP - polský římskokatolický kněz, dominikán, teolog. Teologická studia absolvoval na Angeliku v Římě. Kněžské svěcení přijal r. 1933 rovněž v Římě. Následně se v Polsku věnuje pastorační a redakční časopisecké práci. Roku 1956 zakládá Polské mariologické studium a o dva roky později Tomistický institut, kde byl až do své smrti ředitelem. Nějaký čas zastával pozici provinciála polských dominikánů. V době II. vatikánského koncilu byl blízkým teologickým poradcem kardinála Stefana Wyszyńskiego (+1981).

Matka Boží a Nejsvětější Trojice  

Pseudo-Chrysostom

Pseudo-Chrysostom - označení pro neznámého autora textu připisovaného v některých tradicích sv. Janu Zlatoústému (+407).

Katechetická promluva na Svatou Paschu  

Pseudo-Makarius (4.-5. stol.?)

Pseudo-Makarius - označení autora souboru 50 duchovních homilií, dříve připisovaných sv. Makariovi Velikému (+ cca 390), v současnosti však na základě kritiky textu a dalších skutečností považovaných spíše za dílo pocházející ze syrské oblasti, z okruhu tzv. messaliánů, snad konkrétně od autora jménem Simeon.

Budoucí život   
K čemu nám jsou dána Božská Písma?   

Rabanus Maurus (+856)

Rabanus Maurus - německý mnich šlechtického původu, opat, později mohučský arcibiskup, význačný teolog a mnohostranný učenec své doby, autor známého hymnu "Přijď, Duchu Stvořiteli!"; pro svůj význam označován přízviskem "Učitel Germánie".

Všech svatých  

Rahner, Hugo, SJ (1900-1968)

Hugo Rahner, SJ - německý jezuita a teolog, zaměřující se zejména na otázku Církve, znalec církevních otců a jezuitské spirituality, progfesor církevních dějin, dějin dogmatu a patrologie, děkan teologické fakulty, posléze rektor innsbrucké univerzity a následně děkan teologické fakulty, bratr dalšího německého teologa Karla Rahnera. V češtině vyšlo: Maria & církev, Ignác z Loyoly, Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality.

Milujeme Církev, protože milujeme Krista   

Rahner, Karl, SJ (1904-1984)

Karl Rahner, SJ - německý jezuita a jeden z nejvýznamnějších katolických teologů 20. století, účastník Druhého vatikánského koncilu jako oficiální teologický poradce, autor množství knih a statí (v češtině např. Teologický slovník, Základy křesťanského víry, O svátostech v církvi, Poslání a milost).

Naplněním modlitby je láska  

Rakusová, Hana (*1968)

Hana Rakusová se narodila ve Frýdku-Místku ve stejný den jako její oblíbenec W. A. Mozart. Je vdaná, má dva dospívající syny a s rodinou žije ve Staré Bělé u Ostravy. O svém vztahu k básním říká: „Básně miluji a tvořím od nejranějšího dětství. Život si bez nich vůbec nedovedu představit." Mezi její oblíbené básníky patří Jan Skácel, Bohuslav Reynek, Vladimír Holan, Jaroslav Seifert ad.

Dobré slovo je Bůh
Jak rudé šípky hoří víra

Ralbovská, Rebeka

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. vystudovala pedagogickou a lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Rigorózní řízení ukončila v oboru speciální pedagogika a disertační řízení absolvovala v oboru veřejné zdravotnictví. Dvacet let působí ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT v Praze. Ve svém studiu se zaměřuje především na problematiku spirituality, náboženství a sekt ve vztahu k poskytování zdravotní péče. Rovněž se zabývá problematikou multikulturality. Je autorkou několik vysokoškolských učebnic a monografií. 

Kultura crkvene komunikacije

Ratzinger, Joseph (*1927)

Joseph Ratzinger - viz Benedikt XVI.

Reynek, Bohuslav (1892-1971)

Bohuslav Reynek - významný český katolický básník a výtvarník. Více o něm zde.

Básně 
Obrazy (ukázky) 

Reynek, Daniel (*1928) 

Daniel Reynek (nar. 9.6.1928 ve Francii) je synem francouzské básnířky Suzanne Renaud a českého výtvarníka, básníka a překladatele Bohuslava Reynka. Se svým otcem tiskl jeho grafiky a jeden čas spolu experimentovali s upravovanými skleněnými negativy. Fotografovat začal ve čtyřicátých letech 20. století. Své fotografické montáže vytvářel od poloviny šedesátých let do druhé poloviny let osmdesátých. Od devadesátých let do současnosti měl výstavy na několika místech v České republice a ve Francii. V roce 2007 vyšla kniha s jeho fotografiemi Z vln, které zkameněly (Karmelitánské nakladatelství, 2007). V současnosti spolu se svým bratrem Jiřím stále žije v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde žil i většinu života jejich otec Bohuslav. Recenzi výstavy jeho fotografií si můžete přečíst zde.

Daniel Reynek (*1928) (Galerie Theofil)

Richard ze Sv. Viktora, augustinián (+1173)

Richard ze Sv. Viktora (lat. Richardus S. Victoris) - vlivný skotský teolog počínající scholastiky s platonizujícími tendencemi, augustiniánský řeholník, převor významného opatství Svatého Viktora blízko Paříže, žák Huga od Sv. Viktora, autor několik desítek teologických děl (např. O Trojici, Benjamin Maior, Benjamin Minor, Kniha o vtěleném Slovu ad.)

Duch Svatý - Boží Oheň  

Robinová, Marta, Boží služebnice (1902-1981)

Boží služebnice Marta Robinová (fr. Marthe Robin) - významná francouzská mystička, stigmatizovaná, zakladatelka společenství "Ohniska lásky". Od mládí byla ochrnutá a upoutaná na lůžko, neschopná pojmout pokrm a několik desítek let žijící pouze z eucharistie. Měla velký vliv na mnoho význačných, zejména francouzských osobností (Jean Guitton, Reginald Garrigou-Lagrange ad.). V r. 2014 byla prohlášena Boží služebnicí.

Letnice 
Ó Matko milovaná

Související články:

Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni?  

Rolle, Richard (1290-1349)

Richard Rolle de Hampole - anglický poustevník, mystik, překladatel Bible, duchovní spisovatel. Autor spisů Incendium amoris (Oheň lásky), Emendatio vitae (Náprava života) ad. Ačkoliv byl po své smrti považován za svatého, nikdy nebyl kanonizován.

Hledal jsem Ježíše...
O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání
Touha a slast

Romanet, Markéta (+1663) 

Markéta Romanet (fr. Marguerite Romanet) - francouzská mystička, vdaná žena, autorka díla Opravdový život

Mystická modlitba v nazíravém mlčení

Ruysbroeck, Jan van, bl. (1293/94-1381)

Bl. Jan van Ruysbroeck (holandsky Jan van Ruusbroec) - holandský mystik, část svého života poustevník a posléze kanovník sv. Augustina, autor duchovních spisů. Je považován za zakladatele hnutí devotio moderna. Za blahoslaveného byl prohlášen r. 1908. 

Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh 
Kniha dvanácti bekyň  
Myšlenky o Eucharistii     
Myšlenky o kontemplaci   
Myšlenky o Panně Marii  
Nadpřirozená vyrovnanost  
O čtyřech znameních Boží věčné lásky   
Píseň druhá 
Se Synem v náruč Otcovu   
Syn jí nemůže odepřít nic     
Věnec ctností  
Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!

Růžena z Limy, sv., OP (1586-1617) 

Sv. Růžena z Limy - dominikánská terciářka, mystička, první kanonizovaná osoba na jihoamerickém kontinentu, patronka Latinské Ameriky, Peru, Limy, Filipín a Západní Indie. Ve své spiritualitě kladla velký důraz na přísnou askezi a význam utrpení. Svatořečena byla roku 1671 papežem Klementem X.

Kříž - jediné pravé schodiště do ráje

Ryś, Grzegorz (*1964)

Grzegorz Ryś - polský římskokatolický arcibiskup, historik, autor duchovních, historických a teologických knih (v češtině dosud vyšlo: Inkvizice, Rozjímavý růženec).

Milosrdenství je radikální zdarmadanost 
Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie  
Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?   

Řehoř Naziánský, sv. (329-389)

Sv. Řehoř Naziánský - řecký biskup, jeden z nejvýznačnějších starověkých teologů a autorů, blízký přítel sv. Basila Velikého a sv. Řehoře z Nyssy. 

Kristus je pokřtěn 
Největší zázrak - zázrak mého spasení   
O podivuhodné výměně  

Řehoř Veliký, sv. (+604)

Sv. Řehoř I. zvaný Veliký - nejprve benediktinský mnich a zakladatel klášterů, posléze jeden z nejvýznamnějších papežů a strůjce církevní reformy, autor mnoha spisů, mj. životopisu sv. Benedikta z Nursie, a Učitel Církve.

Církev vystupuje jako jitřenka  
Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova  
Požár za požár
Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Výklad jmen hlavních andělů    
Zdali je po smrti očistcový oheň  

Řehoř z Nyssy, sv. (4. stol.)

Sv. Řehoř z Nyssy - řecký biskup, jeden z nejvýznačnějších starověkých teologů a autorů, bratr sv. Basila Velikého a blízký přítel sv. Řehoře Naziánského. 

Falešní křesťané
Poznání Boha
Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Prvorozený nového stvoření   

Říha, Karel, SJ (1923-2016)

Doc. PhDr. Karel Říha, SJ - český římskokatolický kněz, jezuita, filosof. Roku 1968 emigroval z ČSSR do zahraničí, odkud se vrátil zpět r. 1990; během té doby byl mj. redaktorem Vatikánského rozhlasu. Po návratu do republiky byl dlouholetým vyučujícím filosofie a vedoucím katedry filosofie a patrologie na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho filosofické uvažování bylo výrazně ovlivněno filosofií M. Blondela. Je autorem několika publikací (Zrození ducha, Identita a relevance, Bůh vždy větší ad.)

"Tajemství víry"  

Salajka, Antonín (1901-1975)

ThDr. Antonín Salajka - katolický kněz a teolog, autor mnoha věroučných odborných i popularizačních publikací a článků, badatel a profesor teologické fakulty University Karlovy v Praze.

O trojjediném Bohu

Salij, Jacek, OP (*1942)

Jacek Salij, OP (nar. 1942), polský teolog, kněz, dominikán, vedoucí Katedry dogmatické teologie na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě, poradce sekce teologických věd v Komisi pro nauku víry Polské biskupské konference, člen polského PEN Klubu, spolupracovník polského měsíčníku „W drodze". V češtině od něj vyšlo Hledání odpovědi (Karm. nakl. 1997) a Tajemství Emmanuela (Krystal OP).

Mariánská dogmata a Písmo svaté

Saszko, Irena (*1986)

Dr. Irena Saszko - polská teoložka a polonistka žijící a působící na Ukrajině, ekumenistka, doktorka teologie, vědecká pracovnice ukrajinské Chmielnické národní univerzity, marioložka. Studium teologie a filologie absolvovala na Univerzitě Marie Curie-Skłodovské v polském Lublinu, doktorátu dosáhla na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu. Nyní pracuje na Katedře slovanské filologie chmielnické univerzity, kde vyučuje polský jazyk, kulturu a literaturu. Autorka mnoha statí o pravoslavné spiritualitě a dále knih o Panně Marii: Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną. Relacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego (2014) a Maryja. Przewodniczka jaśniejąca Bogiem (2018, ukr. vydání: Марія - Наставниця Богосяйна, 2018).

Panna Maria Deskami Zákona   

Saward, John (*1947)

Prof. John Saward - původně anglikánský, nyní již katolický ženatý kněz, dogmatik, profesor systematické teologie, působící i v dalších zemích (USA, Rakousko), autor několika knižních titulů (The Mysteries of March: Hans Urs von Balthasar on the Incarnation and Easter, Redeemer in the Womb: Jesus Living in Mary, The Beauty of Holiness, The Way of the Lamb: The Spirit of Childhood and the End of Age, Cradle of Redeeming Love: The Theology of the Christmas Mystery ad.).

Bohorodička jako Svatyně  
Maria, Matka Nebeské Many

Senčík, Štefan, SJ (1920-2001)

Štefan Senčík, SJ - katolický kněz, jezuita, misionář, hlavní představený slovenských jezuitů v zahraničí,  překladatel, spisovatel, vedoucí slovenského vysílání Vatikánského rozhlasu, autor 40 publikací především z oblasti spirituality a hagiografie. Po studiu filosofie v Piešťanoch a v Trnave (1942-1945) a teologie v Holandsku byl r. 1950 vysvěcen na kněze a následující rok byl poslán jako misionář do Austrálie k pastorační péči o slovenské vystěhovalce. Od r. 1957 pracoval v Římě ve slovenském oddělení Vatikánského rozhlasu a od 60-tých let jako misionář v Kanadě taktéž mezi slovenskými vystěhovalci. Tam dokončil své doktorandské studium a stál u zrodu slovenského vydavatelství Dobrá kniha, které se časem přestěhovalo do Trnavy. Od r. 1984 působil opět v Římě ve Vatikánském rozhlase a r. 1990 se vrátil na Slovensko, kde působil až do své smrti. Zemřel v Trnavě během koncelebrování mše svaté r. 2001.

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Terezie z Avily - učitelka modlitby 2
Terezie z Avily - učitelka modlitby 3
Terezie z Avily - učitelka modlitby 4
Terezie z Avily - učitelka modlitby 5
Terezie z Avily - učitelka modlitby 6
Terezie z Avily - učitelka modlitby 7
Terezie z Avily - učitelka modlitby 8
Terezie z Avily - učitelka modlitby 9
Terezie z Avily - učitelka modlitby 10
Terezie z Avily - učitelka modlitby 11
Terezie z Avily - učitelka modlitby 12
 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 13 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 14 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 15 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 16

Scheeben, Matthias Joseph (1835-1888)

Matthias Joseph Scheeben - význačný německý katolický dogmatik a kněz, profesor teologie a autor několika zejména dogmatických knih (pětidílná Příručka katolické dogmatiky, Mysterium křesťanství, Přirozenost a milost ad.).

O Nanebevzetí Panny Marie   

Schubert, Linda (*1937)

Linda Schubert pochází z Kalifornie (USA). Rodina, v níž vyrůstala, nebyla křesťansky orientována. Katolický kostel navštívila poprvé v roce 1965, její konverze však proběhla až po smrti jejího nevlastního syna v roce 1977 a to pod vlivem televizního kazatele Pata Robertsona. V současné době působí jako jedna z představitelů katolické Charismatické obnovy v San Jose v Kalifornii, je duchovní vůdkyní, píše, učí, pořádá setkání. Je autorkou knihy svědectví Ukázal jsi mi tvář svého Otce, která ovlivnila již velkou řadu svých čtenářů. Mezi lety 1985 a 1990 spolupracovala s duchovním Robertem De Grandis na celé řadě jeho knih (mj. Obnova prostřednictvím Ducha Svatého, Cesta k životu, Spočinutí s Duchem). Linda Schubertová působila misijně v celé řadě zemí: na Filipí­nách, v Irsku, Austrálii, Kanadě, Anglii, Walesu, Itálii, Belize, Mexiku, Nigérii, Francii, Maltě, Němec­ku, Maďarsku, Novém Zélandu, ve Švýcarsku a mnoha částech Spojených států amerických. Je autorkou textů o modlitbě, odpuštění a uzdravení, které byly přeloženy do 18 jazyků (např. A Miracle Hour - česky Hodina zázraků, 1998, Five-Minute Miracles, The Healing Power of a Father's Blessings, Rich in Mercy). Založila službu Miracles of the Heart. Stránky L. Schubert: http://www.linda-schubert.com/, její osobní svědectví: http://www.linda-schubert.com/testimony.shtml.

Hodina zázraků

Schütz, Roger (bratr Roger) (1915-2005) 

Roger Schütz (bratr Roger) - švýcarský protestantský zakladatel mnišské ekumenické komunity v Taizé a její představený až do své tragické smrti. Usiloval především o jednotu všech křesťanů.

Pán Ježíš umírá na kříži

Sicari, Antonio Maria, OCD (*1943)

Antonio Maria Sicari - italský karmelitánský kněz, exercitátor a autor mnoha knih o karmelitánské spiritualitě a  světcích (česky: Svatí Karmelu /2011/; Alžběta od Trojice /2011/; Poselství Jana od Kříže /2013/; Charisma Terezie z Avily /2015/)

Mariánský rozměr tereziánského Karmelu  

Silbert, Johann Peter (1777-1844) 

Johann Petr Silbert - profesor francouzského jazyka a literartury na polytechnice ve Vídni. Ženatý laik. V roce 1833 rezignoval na svou práci a věnoval se výhradně náboženskému, teologickému a filozofickému psaní. 

O pokoře I.
O pokoře II.
O pokoře III.
O prostotě I.
O prostotě II.

Silesius, Angelus, OFMConv (1624-1677) 

Angelus Silesius (vlastním jménem Johannes Scheffler) - slezský básník, konvertita z protestantismu ke katolicismu, františkánský kněz, autor známé sbírky německy psaných mystických veršů Cherubínský poutník.

Duše si přeje zemřít s Ježíšem 
Cherubínský poutník

Simeon Nový Teolog, sv. (+1022) 

Sv. Simeon Nový Teolog - jeden z nejvýznamnějších byzantských mystiků, jenž kladl důraz na osobním duchovní zkušenost s Bohem a na zakoušení působení Ducha Svatého. Jeho texty byly zařazeny do antologie hesychastické spirituality Filokalie.

Křesťan je zrozen z Ducha Svatého  

Simonin, Henri-Dominique, OP (1900-1974)

Henri-Dominique Simonin OP - francouzský dominikánský teolog, profesor v Saulchoiru a následně v Angeliku, člen Dominikánského historického ústavu. Slavné sliby složil r. 1925, kněžské svěcení přijal r. 1929. V roce 1943 vystoupil z řádu.

Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  

Skočovský, Karel (*1980)

Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. - katolický kněz a psycholog specializující se na teologii těla, tedy na oblast lidských vztahů, sexuality, bioetiky ap. Autor webu Teologie těla a publikace Zasnoubení - čas milosti. Blog autora: http://tob.signaly.cz/.

Láska, tělo, etika

Sofronios, sv. (cca 560 - 638)

Sv. Sofronios - jeruzalémský patriarcha, biskup, teologický autor, zastánce dyotheletismu. V počátcích se účastnil mnišského života v Egyptě a v Betlémě; byl přítelem Jan Moscha.

"Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  

Soukup, Emilian, OP (1886-1962) 

Emilian Soukup, OP - dominikánský řeholník, katolický kněz. Po gymnazijních studiích vstoupil do dominikánského řádu, teologii studoval v Düsseldorfu. Na kněze byl vysvěcen r. 1909, poté jako profesor vyučoval na dominikánském učilišti v Olomouci. Byl stálým členem redakce dominkánského periodika Filosofické revue (vycházelo v letech 1929-1948), do něhož přispíval články především z oblasi filosofie a psychologie náboženství. Vedl český překlad Summy theologické sv. Tomáše Akvinského, podílel se na Příručním slovníku biblickém (1940), je autorem několika monografií a mnoha článků.

Bohorodička
Církev Kristova  
Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin
Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti
Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání Těla Páně
Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie
Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů
Maria - Matka božské milosti 
Maria prvních křesťanů

Spáčil, Bohumil, SJ (1875-1950)

Dr. Bohumil Spáčil, SJ (někdy též: Theofil Spáčil) - český římskokatolický kněz, jezuita, teolog, autor mnoha knih v latině a v češtině (např. Jezuité, Život Krista Pána podle čtyř evangelií, Učení M. Jana Husi, Psallite Regi Nostro ad.), gymnaziální profesor náboženství, docent filosofie a fundamentální teologie v Klagenfurtu a posléze v Innsbrucku, profesor na Papežském orientálním ústavu v Římě, provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova, spirituál a exercitátor. V r. 1950 byl internován komunistickým režimem v klášteru v Oseku, kde záhy poté zemřel. Angažoval se i ekumenicky v dialogu západního a východního křesťanství.

Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně  

Speyr, Adrienne von (1902-1967) 

Adrienne von Speyr - švýcarská mystička, manželka, lékařka, spisovatelka, stigmatizovaná, jejímž duchovním vůdcem a vydavatelem jejích děl byl význačný švýcarský katolický teolog Hans Urs von Balthasar. Je autorkou přibližně 60 knih, z nichž 6 vyšlo česky. Více o ní zde

"Já jsem alfa i omega, první i poslední" 
Lumina
Maria, Služebnice Pána
Modlitba odevzdání toho, co nemám
Modlitba za osvobození od sebe sama 
Nekonečnost v konečném  
Skrze Marii ke Kristu 
Vzývání Nejsvětější Trojice  

Související články:

Lukáš Drexler: U Boha a u lidí (recenze + ukázky z knihy)

Steiner, Martin 

PhDr. Martin Steiner - pracovník Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, kde pracuje jako editor a redaktor pro latinské spisy J. A. Komenského a zabývá se humanistickou latinou a literárně-historickou interpretací díla J. A. Komenského. Kromě toho je členem vědecké rady AV ČR.

O Božích jménech (úvod + překlad)

Studita, Theodor, sv. (759-826) 

Sv. Theodor Studita byl byzantský mnich a opat Studijského kláštera v Konstantinopoli. Byl reformátorem mnišského života a obráncem posvátných obrazů ve druhé vlně ikonoborectví. Za obhajobu úcty ke svatým ikonám byl několikrát poslán do vyhnanství, kde byl mučen a vězněn. Dochovalo se velké množství jeho děl, především korespondence, oslavné řeči, homilie, hymny a epigramy.  

Vzácný a životodárný Kristův kříž 

Suenens, León-Joseph (1904-1996)

León-Joseph Suenens - belgický biskup a kardinál, jeden z nejvlivnější teologů Druhého vatikánského koncilu a jeden ze čtyř moderátorů tohoto koncilu; podporovatel katolické charismatické obnovy; autor biograficky a spirituálně laděných textů (česky např. Žít křesťansky, Duchovní cesta, Král Baudouin, Milý svatý Josefe!)

Všudypřítomná láska Boha   

Surin, Jean-Joseph, SJ (1600-1665) 

Jean-Joseph Surin, SJ - katolický kněz, jezuita, mystik, autor mnoha spisů o duchovním životě, exorcista. 

O vnitřní modlitbě

Suso, Jindřich, bl., OP (cca 1300-1365)  

Bl. Jindřich Suso, OP (něm. Heinrich Seuse, též nazývaný Amandus) - německý mystik, řeholník, kněz, autor několika duchovních spisů. Patřil do okruhu rýnských mystiků (Mistr Eckhart, Jan Tauler ad.) a byl žákem Mistra Eckharta. Více o něm zde.

Bl. Jindřich Suso a eucharistie
Dopis k obláčce jedné řeholnice 
Povzbuzení duši
Před ukřižováním 

Szymczak, Jarosław Szymon (*1962) 

Jarosław Szymon Szymczak (*1962) - polský katolický kněz, doktor teologie manželství a rodiny, odborný asistent a kaplan na polském Institutu rodinných studií (Instytut Studiów nad Rodziną) v Łomiankach, přednášející na Katedře rodinných studií Univerzity kard. Stefana Wyszińského ve Varšavě, manželský poradce. 

Manželství a Církev    

Škrabal, Pavel, OP (1904-1964)

Dr. Pavel Škrabal, OP - český dominikánský kněz, teolog, biblista, kazatel, převor, překladatel Nového zákona. Řeholní sliby složil roku 1923, na kněze byl vysvěcen roku 1928. Studoval na Angelicu v Římě, kde získal doktorát, a na École Biblique v Jeruzalémě, kde dosáhl licenciátu. Posléze působil na řádovém studiu v Olomouci, kde byl rovněž převorem. Roku 1950 byl internován v Želivě a poté až do své smrti pracoval jako dělník v Místku. Více o něm zde.

Amen

Špaček, Michael (*1950)

Michael Špaček, Th.D. - římskokatolický kněz a vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na křesťanský Východ. Je autorem úspěšně obhájené dizertace Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka, knižně publikované r. 2017.

Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4) - Pravé poznání je duchovní  
Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4) - Nalezení smyslu (logos) všech věcí   

Špaček, Richard (1864-1925)

ThDr. Richard Špaček - kněz (vysvěcen r. 1887), univerzitní profesor teologické fakulty v Olomouci, kde jednak přednášel dogmatickou teologii a kde byla také v letech 1912, 1917-18, 1922-23 jejím děkanem, papežský prelát, člen Akademie sv. Tomáše Aquinského v Praze, autor několika teologických spisů, z nichž nejznámějším je vícesvazkové dílo Katolická věrouka (1921-1922). 

Křest 
O bohopoctě vtěleného Krista
O druhém příchodu Krista a jeho znameních 
O královském úřadě Kristově  
O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi
O sestoupení Krista do předpeklí
O zmrtvýchvstání Krista 

Špidlík, Tomáš, kard. (1919-2010)

Tomáš kard. Špidlík - katolický kněz, jezuita, kardinál, teolog, autor mnoha teologických, spirituálních či homiletických titulů, zejména z oblasti patristiky a východního křesťanství (např. Prameny světla, Spiritualita křesťanského Východu, Řehoř Naziánský, Ruská idea, Svatá Melánie, Živé slovo, K vyšším věcem jsem se narodilProfesor Ulipispirus a jiné pohádky a mnoha dalších). Většinu svého života kvůli komunistické totalitě v Československu prožil v zahraničí, v Římě, kde vyučoval východní a patristickou teologii. Mnohé jeho knihy byly přeloženy do dalších jazyků a došly širší známosti a věhlasu. Kněžská svěcení přijal roku 1949, v roce 1961 byl jmenován profesorem. Jeho učitelem, pod jehož vedením napsal dizertaci o Josefu Vokolanském (+1515), byl patrolog Irénée Hausherr (+1978). V druhé polovině 20. stol. byl spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Spolupracoval rovněž s českou redakcí Radia Vatikán. Roku 2003 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován kardinálem.

Tajemství kříže z hlediska teologie  

Související články:

Július Pavelčík: Apoštol národů svatý Pavel (recenze) 
Michael Špaček: Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4)  
Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4)   

Šumpíková, Jana Bernadetta

Jana Bernadetta Šumpíková - pastorační asistentka děkanátu Šternberk (2006-2011), lektorka rodinné výchovy v Poradně pro ženy a dívky (2012), spolupracovnice Revue Theofil. V současné době studuje souběžně CMTF a VOŠs Caritas v Olomouci, obor Charitatviní a sociální práce.

Andělé v kurzu - recenze
Gilbert Keith Chesterton - životopis
Gilbert Keith Chesterton: Ohromné maličkosti - recenze
Krize jako šance - recenze
Orosie (Eurosie, Dobroslava)
Serafim Sarovský - recenze
Serafim Sarovský - životopis
Závislosti srdce. Jak opustit nezdravé vztahy - recenze

Tauler, Jan, OP (cca 1300-1361)

Jan Tauler, OP (něm. Johannes Tauler) - něměcký dominikán, mystik, žák Mistra Eckharta, autor mnoha dochovaných kázání. Velké obliby došel i v protestantském křesťanství. Více o něm zde.

Adventní píseň
Bytí a způsob přátel Božích
Jarní práce na vnitřním člověku  
My jíme našeho Boha  
Píseň lásky

Matka Tereza, sv. (1910-1997) 

Sv. Matka Tereza (vl. jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu) - původem albánská řeholnice působící poté v Indii, kde založila kongregaci Misionářky milosrdenství, jež byla silně charitatovně zaměřená, a to především službou těm nejchudším a nejopovrhovanějším. Roku 1979 získává Nobelovu cenu míru. V r. 2003 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 2016 za svatou. Její kongregace je v současnosti rozšířena po celém světě.

O hříchu   
Pán Ježíš umírá na kříži

Terezie od Ježíše (z Avily), sv. (1515-1582) 

Sv. Terezie od Ježíše (či též Terezie z Avily nebo Terezie Velká, vl. jménem Teresa de Cepeda y Ahumada) - španělská mystička, reformátorka karmelitánského řádu a zakladatelka jeho přísnější větvě (bosých karmelitánů), autorka několika významných spisů o modlitbě, učitelka Církve. Více o ní zde.

Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe 
Než tě spatříme tváří v Tvář
Pokora znamená chodit v pravdě
Před Boží Velebností není nic skryto
Sonet 
Ty jsi král!  
Výkřiky za bloudící  
Žiji a přece nejsem živa   

Související články:

Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)

Terezie z Lisieux, sv. (1873-1897) 

Sv. Terezie z Lisieux, OCD (vl. jménem Marie-Françoise-Thérèse Martin, řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře) - francouzská karmelitánská řeholnice, autorka jednoho z nejvýznamnějších duchovních spisů katolické církve Dějiny duše (Autobiografické spisy), jenž je svědectvím její tzv. "malé cesty". Do kláštera bosých karmelitánek vstoupila po svolení papeže již v 15-ti letech. Svatořečena byla v r. 1925, r. 1997 byla papežem prohlášena za Učitelku Církve.

Apoštolát modlitby nad apoštolát slova
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
K andělu strážci
Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží
Sestřence Marii Guérinové
Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové

Tertulián (cca 160-220)

Tertulián (lat. Quintus  Septimius Tertullianus) - původně římský právník, posléze apologeta a jeden z nejvýznamnějších a nejplodnějších starověkých křesťanských spisovatelů, píšící latinsky. Časem se však přidal k rigoróznímu a církví odmítanému hnutí montanistů. Podle sv. Augustina se však na sklonku svého života údajně navrátil zpět ke křesťanskému pravověří.

Modlitba je duchovní oběť  
Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice   
Uplatnění preskripce vůči heretikům

Theodor z Mopsuestie (350-429)

Theodor z Mopsuestie - syrský biskup, exegeta, teolog,autor několika výkladů Písma (Komentář k Janovu evangeliu, Výklad Žalmů) a teologických pojednání (O vtělení) a homilií (Katechetické homilie), v exegezi představitel tzv. antiochijské exegetické školy. Byl spolužákem sv. Jana Zlatoústého, který ovlivnil jeho další životní směřování. Je považován za "duchovního otce" hereze nestorianismu. V syrské církvi je považován za svatého.

Modlitba Páně je pravidlem našeho života    

Theodulphus (750-821)

Theodulphus (Theodulfus) - španělský opat benediktinského kláštera, orleánský biskup, básník, teolog, autor hymnu Gloria, laus et honor, jehož první verše jsou dodnes součástí zpěvů při průvodu na Květnou neděli.

Gloria, laus et honor

Theofil Antiochijský, sv. (2. stol.)

Theofil Antiochijský - pravděpodobně antiochijský biskup, autor apologie Tři knihy Autolykovi.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha 

Thurian, Max (1921-1996)

Max Thurian - švýcarský teolog a člen ekumenické komunity v Taizé, přizvaný jako pozorovatel Druhého vatikánského koncilu, který později konvertoval do katolické církve, kde byl vysvěcen na kněze. K jeho nejznámějším dílům náleží Marue, matka Pána.

Služebníci jediného kněžství Kristova   

Tichon Zadonský, sv. (1724-1783)

Sv. Tichon Zadonský (občansky Timofej Savelevič Sokolovskij) - ruský pravoslavný biskup, starec, mnich, autor několika duchovních pojednání, kazatel, znalec Písma a církevních otců.

Křesťanova vlast 

Tofiluk, Jerzy (* 1957)

Jerzy Tofiluk - polský pravoslavný duchovní, profesor teologických nauk, rektor Pravoslavného duchovního semináře ve Varšavě.

Hésychasmus, hesychasmus 

Tomáš Akvinský, sv., OP (1225-1274) 

Sv. Tomáš Akvinský, OP - katolický kněz, člen dominikánského řádu, jeden z největších teologů katolické Církve, vrcholný představitel scholastiky, Učitel Církve, autor mnoha teologických spisů, z nichž nejznámnější je Summa theologická. Svatořečen byl roku 1323.

Blahoslavení chudí duchem...
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...  
Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Duch Svatý je Bůh  
Chudý Kristus   
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
Kristus je Hlavou Těla Církve  
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži?
O trojím rození  
O zvěstování blahoslavené Panny

Tomáš Kempenský (cca 1318-1471) 

Tomáš Kempenský (též jako Tomáš z Kempenu, vl. jménem Thomas Haemmerken) - holandský augustiniánský kněz, představitel hnutí devotio moderna, spisovatel, autor jednoho z nejrozšířenějších děl křesťanství Následování Krista.

O královské cestě svatého kříže 
O malém počtu milovníků Ježíšova kříže  
O modlitbě a četbě  
O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie

Torquemada, Juan de, OP (cca 1562 - 1624)

Kard. Juan de Torquemada - španělský dominikán, biskup, kardinál, významný církevní činitel a teolog, účastník Florentského koncilu, autor mnoha teologických, exegetických a spirituálních děl (Suma o Církvi, Komentář ke Gratiánovu dekretu, Meditace neboli Nejzbožnější kontemplace, Krátký a užitečný výklad celého žaltáře, Duchovní otázky nad evangeliem k celému roku ad.).

Církev je studnicí vod živých    

Ugeux, Bernard

Prof. Bernard Ugeux - francouzský antropolog, teolog působící na Institut Catholique v Toulouse, misionář v Africe, profesor na teologické a lékařské fakultě, vedoucí Institute of Science and Theology of Religion (ISTR) v Toulouse.

Modlitba srdce

Ungerová, Jana (*1971)

Mgr. Jana Ungerová vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a krátce poté absolvovala Školu evangelizace v komunitě ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut) na Maltě. V mnoha zemích (Polsko, Německo, Malta, Rumunsko, USA, Španělsko, Rumunsko, Německo, Ukrajina ad.) pořádala a vedla semináře a rekolekce ve školách i farnostech v oblastech: vnitřní uzdravení, pantomima a tvořivý přístup k evangelizaci, práce s mládeží a evangelizace; v několika zemích se věnovala pomoci chudým a lidem na okraji společnosti atd. Od r. 1998 se naplno věnuje misijně-evangelizační službě, po r. 2001 převážně na území České republiky. V současnosti se zaměřuje především na povzbuzení katolíků k prohloubení víry a vztahu s Bohem, nalezení svého místa v církvi a ve světě a předávání poselství evangelia druhým lidem. Je autorkou drobné knížky Malá, malá (Brno 2009). Česká televize natočila o Janě Ungerové dokument Misionářka (Cesty víry). Její osobní stránka zde.

O zlém bámovi
Pohádka o králi času

Urban, Jan Evangelista, OFM (1901-1991)

Jan Evangelista Urban, OFM - význačný český katolický kněz a františkán, duchovní vůdce, exercitátor, teolog a autor mnoha knižních publikací i článků v periodicích, zejména na téma spirituality (K Bohu, Zásady života, Duchovní život, Velká obnova - o kontemplaci, Vzrůst ke Kristu 1 a 2 ad.), provinciál františkánského řádu, šéfredaktor františkánského časopisu Serafinský prapor. Zakladatel řeholního institutu sester Apoštolátu III. řádu sv. Františka a dále ústavu pro teologické vzdělávání laiků "Studium catholicum". Po nástupu komunistů k moci byl v letech 1950-1960 vězněn a i poté nadále režimem perzekvován.

Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo

Vašek, Bedřich (1882-1959)

Msgre. prof. ThDr. Bedřich Vašek - římskokatolický kněz, profesor křesťanské sociologie na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a děkan teologické fakulty tamtéž, autor několika publikací (Dějiny křesťanské charity, Křesťanská sociologie 1-3, Moderní člověk, Morálka mezinárodního života, Rodina dvacátého století, Rukojeť křesťanské sociologie ad.) a překladatel (F. W. Faber: Vyšší život, encykliky).

Frederick William Faber  

Vella, Elias, OFMConv (*1941)

Elias Vella, OFMConv - maltský římskokatolický knězminorita, exorcista, exercitátor, autor mnoha publikací, např. Ježíš - lékař těla i duše,  Duch svatý - pramen života, Svatost je pro každého, Zakotvit svůj život v Bohu, O satanovi , Síla eucharistie ad. Více o něm zde: http://www.eliasvella.cz/ .

Já v tobě a ty ve mně
Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého 

Související články:

Síla eucharistie (recenze)

Verlinde, Jacques (*1947)

Jacques Verlinde - římskokatolický kněz, zakladatel společenství Rodina sv. Jo­sefa.

Křesťanství a okultismus

Veselý, Ignác  (1885-1964)

Dr. Ignác Veselý - katolický kněz, arabista a doktor teologie, autor historicky nejstaršího českého překladu Koránu (3 svazky, 1913-1925). Teologii a filosofii vystudoval v Praze.

Panna Maria v Koránu 

Vianney, Jan Maria, sv. (1786-1859)

Sv. Jan Maria Vianney (fr. Jean Baptiste Marie Vianney) - celosvětově známý francouzský diecézní kněz, který dokázal svým působením proměnit nejen jemu svěřenou farnost v Arsu. Byl mj. významným kazatelem a zpovědníkem.

Jak krásná je duše! 
Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat  
Myšlenky o Panně Marii
Nechejte se vést Duchem svatým
Panna Maria, prostřednice
Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
O svatém přijímání
Vedeni Duchem svatým 
Vlažná duše

Vilém ze Saint-Thierry, OCist., bl. (1075/80-1148)  

Bl. Vilém ze Saint-Thierry, OCist. (fr. Guillaume de Saint-Thierry, česky též Vilém od Sv. Theodorika) - původně benediktinský mnich a opat, posléze cisterciák, přítel sv. Bernarda z Clairvaux, mystik a teolog, autor mnoha duchovních a teologických děl. 

On první miloval nás 

Vincenc Ferrerský, OP, sv. (1436/50/57-1419)

Sv. Vincenc Ferrerský, OP - věhlasný španělský dominikánský kněz, kazatel a spisovatel, profesor filosofie a teologie, apoštol, autor několika duchovních spisů.

Pokora a sebezapření

Vincenc z Pauly, sv. (1581-1660)

Sv. Vincenc z Pauly (fr. Vincent de Paul) - francouzský katolický kněz, zakladatel kongregace lazaristů a vincentek (Společnosti dcer křesťanské lásky), velký reformátor francouzské církve, zapálený organizátor charitativní činnosti. Svatořečen byl r. 1737 papežem Klementem XII.

Ve jménu Božím  

Vondruška, Isidor (1865-1944)

Isidor Vondruška - římskokatolický kněz a spisovatel, mj. autor čtyřsvazkového hagiografického díla Životopisy svatých v pořadí dějin církevních (Praha 1930-1931).

Alžběta Canori Mora

VoH 

Duchovní život - Čím je? Čeho se týká? Jak se projevuje?

Vrtal, Pavel

Kořeny spirituality Dona Boska

Wagner, Karl

Karl Wagner - očitý svědek působení sv. otce Pia (+1968) a autor písemného záznamu těchto osobních svědectví, jako i autor několika dalších publikací na jiná náboženská témata.

Otec Pio a věčnost 

Wipszycka, Ewa (*1933)

Prof. Ewa Wipszycka - polská historička, odbornice na starověk, papyroložka, profesorka humanitních věd, dříve působící na Varšavské univerzitě, autorka mnoha odborných i popularizujících publikací (např. Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Mnisi – nie tylko ci święci... /česky: Mniši - nejen ti svatí…, Praha 2009/, Kościół w świecie późnego antyku, Historia starożytnych Greków ad.), překladatelka, zejména starokřesťanských mnišských pramenných textů (sv. Antonín Veliký, Dějiny egyptských mnichů, Theodoret z Kyrru, Zosimos, Apofthegmata ad.).

Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   

Zahradník Vincenc (1790-1836)

Vincenc Zahradník - významný český teolog, filosof a katolický kněz. Napsal mnohá pojednání z teologie, katechetiky, etiky, logiky, psychologie a pedagogiky.

O očistci I.
O očistci II.

Zavalloni, Roberto, OFM

Roberto Zavalloni, OFM - italský františkán, odborník na františkánskou spiritualitu, emeritní profesor na Pontificio Ateneo Antonianum.

Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1/6 
Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 2/6
Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6
Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 4/6
Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 5/6
Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 6/6 

Zaviš, Monika 

ThDr. Monika Zaviš, PhD. vystudovala evangelickou teologii na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě. Rigorózní a disertační řízení absolvovala na té samé fakultě, kde v současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře filosofie a religionistiky. V rámci UK přednáší i na Filosofické fakultě a Univerzitě třetího věku. Ve svém studiu se zaměřuje především na vztah náboženství ve starověku i křesťanské teologie ve středověku a dobového lékařství. Zabývá se dějinami náboženství, fenoménem nové religiozity, psychologií náboženství a dialogem biblické teologie se současným stavem vědy a problémy světa. Je autorkou učebnice religionistiky Repetitórium z religionistiky 1.

365 dní s pátrom Piom
Daniela Iskrová: Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu
Igor Đurčik: Susret sa neizbežnim
Kultura crkvene komunikacije
Náboženství a společnost
Terézia Rončáková: Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom
Terézia Rončáková: Keď chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom
Úvod do filozofie
Vzestup a pád moderního ateismu
Walter Kasper: Duchovní ekumenismus

Zawada, Marian, OCD (*1958)

Dr. Marian Zawada, OCD, řeholním jménem: Marian od Neposkvrněného Srdce Mariina - známý polský bosý karmelitán, kněz a teolog se zaměřením na teologickou antropologii, spiritualitu a mystiku; púvodním vzděláním ekonom; autor mnoha publikací (Rodzina a Trójca Święta, Duchowość Piękna, Dziewiczość istnienia, Teologiczne horyzonty pragnienia, Narodziny z Boga, Droga do Boskiej kontemplacji, Medytacja karmelitańska a mnohé další) a editor antologií (např. několikadílná Antologia karmelitańska); exercitátor a duchovní vůdce, člen několika institutů a přednášející.

Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická  
Rodinnost Boha  

Zháněl, Ignát (1863-1930)

Ignát Zháněl - moravský katolický kněz, autor mnoha náboženských textů v dobových periodicích, někdy píšící pod pseudonymem Method Příhoda, rytíř Řádu Božího hrobu.

Mystérium Adventu   

Žák, František, SJ (1862-1934)

František Žák SJ - římskokatolický kněz (vysvěcen r. 1887), jezuita, autor duchovních písní a zejména teologických pojednání, např. pětidílné Soustavné katolické věrouky (1915-1928), třídílné monografie Pán Ježíš Kristus (1930), O Bohu a jeho vlastnostech (1908) a dalších. Více o něm zde

Jméno Jahve 

Žákovský, Daniel (*1981) 

Daniel Žákovský - vystudoval sociální práci na VOŠS Caritas v Olomouci a bakalářský program psychologie na FF Univerzity Palackého. V současné době studuje návazný magisterský program psychologie na UP v Olomouci, psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií MU v Brně a pracuje v psychologické poradenské praxi. Zabývá se psychoterapií a psychologickým poradenstvím. Je také hudebníkem a autorem písní v hudební skupině Bétel.

Hukl: Reynkarnace