Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání

O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání

Richard Rolle, 21.11. 2020

Richard Rolle de Hampole (+1349) je vlivný středověký anglický poustevník a mystik, který po sobě zanechal několik zejména duchovních a exegetických děl. K těm nejznámějším z nich jistě náleží jakási duchovní příručka "Oheň lásky", z níž přinášíme kapitolu týkající se ustavičné modlitby.

 

richard-rolle-de-hampole-014-vyr-upr-2-men.jpgAbychom dosáhli stálosti mysli a rovněž ji i zachovali, je velmi užitečná ustavičná modlitba. A vynaloží-li se na ni veškeré úsilí, přemůže i moc zlých duchů.

Bůh ovšem ví všechno, a dříve, než jej začneme vzývat, již dokonale ví, oč jej chceme prosit. Avšak i přesto se musíme z mnoha důvodů modlit. Předně Kristus nám dal k modlitbě příklad, když se sám po celou noc modlil na hoře (srov. Lk 6,12). Pak také máme přikázání od apoštola: „Bez přestání se modlete" (1Tes 5,17), neboť „je třeba se modlit a neustávat" (Lk 18,1).

Dále je modlitba prostředkem k zasloužení milosti v tomto životě a slávy v životě budoucím, neboť je psáno: „Proste, a dostanete" a: „Kdo prosí, dostává, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Lk 11,9-10).

A dále pak proto, že andělé přednášejí naše modlitby Bohu a přimlouvají se za jejich vyslyšení. Naše myšlenky a tužby „jsou nahé a odhalené" (Žid 4,14) nejen před Bohem, ale záslužné a svaté myšlenky svatých znají rovněž andělé a vědí o jejich vzplanutí láskou k věčnému životu, a to buď že jim to Bůh zjeví nebo že vidí vnější skutky a ty, kteří slouží jen Bohu. Proto mohl anděl Danielovi říci: „Ty jsi mužem tužeb" (Dan 9,23).

Ustavičná modlitba také v duši zapaluje oheň Božské lásky. Bůh totiž skrze proroka řekl: „Nejsou má slova jako ohnivý plamen a jako kladivo, které drtí skály?" (Jer 23,29). A žalmista rovněž říká: „Tvá řeč je prudký oheň" (Ž 119,140). Dnes však mnozí spěšně ze svých rtů a ze svých srdcí odhazují Boží slovo a nedovolují, aby v nich spočinulo, a tak nerozněcují žár útěch, ale zůstávají ledoví v ochablosti a nedbalosti dokonce i po nesčetných modlitbách a rozjímáních Písem, neboť se nemodlí ani nerozjímají celou myslí. Kdo však setřesou všechnu vlažnost, záhy budou velmi rozníceni a budou planout láskou ke Kristu. Proto žalmista právem dodává: „A tvůj služebník si (tvé slovo) zamiloval" (Ž 119,140). Je pro něho jako oheň, neboť si zamiloval tvé slovo, Pane, to znamená, že je rozjímá a vzápětí uvádí ve skutek. Hledá spíše tebe než tvá dobra, a proto od tebe obdrží i tebe i tvé dary. Jiní ti slouží proto, aby obdrželi tvé dary, a málo se starají o tebe samého; nebo předstírají, že ti chtějí sloužit, aby došli světské cti a zdáli se lidem slavnými. Avšak zatímco se radují z dosažení těchto maličkostí, ztrácejí mnohé: ztrácejí totiž i tebe i tvé dary, stejně jako sebe a vše, co již mají.

A rovněž se musíme modlit, abychom byli spaseni. Proto nás svatý Jakub pobízí a říká: „Modlete se za sebe navzájem, abyste byli spaseni" (Jk 5,16).

A dále (se máme modlit) proto, abychom neupadli do nedbalosti, ale abychom ustavičně setrvali v dobrém, jak je řečeno: „Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení" (Mt 26,41). Musíme se tedy bez ustání modlit nebo číst nebo rozjímat a zároveň se oddávat i dalším užitečným skutkům, aby nás náš nepřítel nikdy nezastihl v zahálce. A usilujíce s veškerou pozorností bděme na modlitbách, abychom se nenechali unést přeludy a planými myšlenkami, neboť ony rozptylují mysl, takže ta pak zapomíná na svůj cíl, a úplně ji ochromí, takže ty pak utlumí zbožnost, jakou modlící se mysl dosahuje, pokud se naopak modlí s bdělostí, horlivostí a vroucností.

 

[Richard Rolle de Hampole: Incendium Amoris, I. kniha, 20. kapitola. Český překlad Emiliána Soukupa je převzat z knihy Richard Rolle, poustevník hampolský: Oheň lásky, Olomouc 1930, a s ohledem na latinský text (The Incendium Amoris of Richard Rolle of Hampole, Manchester - London 1915, ed. M. Deanesly) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Hledal jsem Ježíše... 
Touha a slast

  

Související články:

Tertulián: Modlitba je duchovní oběť  
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Bonaventura: Buď člověkem modlitby!
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše
František Saleský: Kontemplace a meditace 
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2 
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Ignatij Brjančaninov: Poučení o modlitebním pravidle  
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby 
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby  
Modlitbou tvoříme spolu s Bohem svět 
Origenes: Zač se modlit především? 
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
Bernard Ugeux: Modlitba srdce 

 

[RSS]

Přečteno 834x

další články