Nacházíte se na: Theofil > Stvoření, člověk

Stvoření, člověk

Rodina nachází svůj vzor v Trojici

sv. Jan Pavel II., 29.12. 2023

Bůh je společenství Osob, také rodina je společenstvím osob, která se rodí v intimitě dvou, muže a ženy, v níž tito dva počínají třetího. Toto hluboké tajemství člověka odráží hluboké tajemství Boha, jak to nastiňuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005), protože člověk byl stvořen "k obrazu a podobě Boha", jak to sděluje Písmo hned na svém počátku.

Přečteno 222xcelý článek

Žena je orantou ve znamení Přímluvce

Pavel Evdokimov, 27.11. 2023

Ani v duchovní rovině, tak jako v té tělesné, není ženě odňata její výsostná mateřská úloha, jak o tom píše význačný pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Koneckonců tuto výsostnou úlohu ve své osobě dokonale vyjádřila a naplnila Panna Maria, Matka Boží, duchovní matka všech duchovních matek a sama Oranta par excellence.

Přečteno 249xcelý článek

Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"

Hans Urs von Balthasar, 9.11. 2023

Člověk je na počátku svého stvoření "ochuzen" o sebe sama, aby sebe sama a své naplnění našel ve druhém a skrze něj, muž v ženě a žena v muži, kdy jeden je fundamentálně pro toho druhého, bez něhož nemůže sebe samého nalézt, jak to rozvádí ve svém textu švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988). Druhý je totiž pro prvního nejvlastnějším domovem.

Přečteno 269xcelý článek

Člověk, obraz milujícího Boha

sv. Jan Pavel II., 3.9. 2023

Člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, tedy jako muž a žena k obrazu společenství Trojjediného, tj. k obrazu, který se naplňuje ve vzájemném a věrném sebeodevzdání druhému, v němž se rodí třetí, což člověku umožňuje naplnit hluboké tajemství manželství, jež znázorňuje lásku Boha k člověku a plodným způsobem uskutečňuje bezvýhradnou lásku člověka k druhému člověku - muže k ženě a ženy k muži, jak to vyjadřuje i teologie papeže sv. Jana Pavla II. (+2005).

Přečteno 277xcelý článek

Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se stali celým člověkem

Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades López, 24.8. 2023

Muž a žena se navzájem potřebují. Jen skrze toho druhého mohou nalézt každý sám sebe, svoji celistvost. Odkaz jednoho na toho druhého je vepsán již do jejich samotného těla, což koresponduje i s vnitřní potřebou druhého, který je sice odlišný, se kterým jedině se však lze spojit v "jedno tělo", tzn. i v "jednu duši". K tomu Bůh povolal muže a ženu, o čemž v následování tzv. "teologie těla" Jana Pavla II. píše skupinka teologů v čele s italským kardinálem Angelem Scolou (+1941) ve své teologické antropologii.

Přečteno 318xcelý článek

Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice

Tertulián, 1.6. 2023

Raněkřesťanský apologeta Tertulián (+220) je zastáncem toho mínění, že součástí stvoření člověka "k obrazu a podobě Boží" je i tělo člověka, které bylo stvořeno k obrazu Toho, jenž se v jistý dějinný okamžik "stal tělem" neboli člověkem, tj. jednoho z Trojice - Syna, který jakožto Bůh spolu s Otcem i Duchem stvořil člověka coby korunu stvoření.

Přečteno 362xcelý článek

Žena je pro muže a muž skrze ženu

Pavel Evdokimov, 12.10. 2022

Známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970) se nezřídka věnoval i otázce ženství a úlohy ženy. Nejinak tomu je i v následujícím úryvku z jedné z jeho statí, ve kterém naznačuje, co znamenají slova apoštola Pavla, že "žena je pro muže" a "muž skrze ženu" (1Kor 11,9.12).

Přečteno 425xcelý článek

Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného

sv. Jan Pavel II., 25.10. 2020

Jak přirozené zjevení, kterým je samotné Boží stvoření, tak nadpřirozené Zjevení Starého i Nového Zákona jasně zjevuje tu pravdu, že člověk je stvořen jako muž a žena - muž k ženě a žena k muži a muž s ženou společně pro třetího, jakým je jejich společný potomek. V tom, ale ne jen v tom, je člověk coby společenství plodné lásky odrazem Společenství odvěkého, tj. Společenství tří Osob Nejsvětější Trojice, která stvořila člověka, aby se stal slávou Boží. To je povoláním člověka a jeho věčným štěstím.

Přečteno 1105xcelý článek

Mojžíš, autor zprávy o stvoření

sv. Basil Veliký, 6.7. 2020

Zatímco soudobí biblisté předkládají rozličné hypotézy o různých pramenech zprávy o stvoření knihy Genesis, sv. Basil Veliký (+379), svědek tradice, má stran autorství tohoto biblického textu jasno: autorem je sám Mojžíš, jemuž hluboká tajemství o stvoření sdělil samotný Hospodin, se kterým se Mojžíš setkal na hoře Choréb tváří v tvář, "čímž byl postaven na roveň andělům".

Přečteno 1476xcelý článek

Být odpovědí na pozvání Boha

Wacław Hryniewicz, 2.7. 2020

Koncem května zemřel jeden z nejvýznamnějších současných polských teologů, oblát Wacław Hryniewicz (+2020), výrazný ekumenický teolog, velký znalec pravoslaví a "teolog naděje". K připomínce jeho osoby a díla uveřejňujeme malý fragment z jeho trojsvazkového opusu, pojednávajícího o tzv. paschální teologii. V něm se zaměřuje na otázku osoby člověka a Osoby Boha, který stvořil člověka ke svému obrazu.

Přečteno 741xcelý článek

Mění se přirozenost člověka?

Lukáš Drexler, 2.5. 2020

Mění se přirozenost člověka, nebo je něčím daným zvenčí, tj. od Stvořitele, takřka nezávisle na člověku? Odpověď nám dává Bůh ve svém Zjevení, jehož vrcholem je Ježíš Kristus - Syn Boží i syn člověka. Jedině Kristus je tím správným klíčem, jak nahlížet na člověka, protože v sobě zjevuje člověka člověku, zejména svým vtělením, když na sebe bere lidskou přirozenost, ničí v ní hřích a pozvedá ji svým vzkříšením a nanebevstoupením do nebeské slávy. - Reakce na slova prof. T. Halíka a oponenturu prof. S. Sousedíka.

Přečteno 1187xcelý článek

Jako muže a ženu je stvořil

Dominik Pecka, 6.10. 2017

Křesťanské učení o muži a ženě a o manželství stručně, a přitom jasně a krásně, tlumočí "starý profesor", katolický kněz a vězeň komunismu Dominik Pecka (+1981). V dnešní době, zpochybňující identitu muže a ženy a jejich výlučný vztah a nárokující si kdejaká a stále absurdnější práva, je takové jasné slovo více než vítané a potřebné. A i když bylo sepsáno již před více než 70 lety, ukazuje se být stále vysoce aktuální, neboť Boží pravda o člověku, která nese pečeť věčnosti, má platnost trvalou. Není totiž výmyslem člověka s jeho dobovými vrtochy, ale Boha s jeho věčnou neochvějností. A jako Církev Boží "brány pekelné nepřemohou", tak ani pravdu o člověku, která je rovněž z Boha a k Jeho slávě.

Přečteno 5005xcelý článek

Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha

Theresien Bartoňová, 14.5. 2012

Nejzákladnější výpovědí Písma o člověku je, že je stvořen podle Božího obrazu a k Boží podobě a že tímto věčným obrazem Boha je Kristus. Toto téma se stává jádrem celé teologické antropologie.

Přečteno 3484xcelý článek

Obraz ženy v knize Přísloví

Dominik Opatrný, 31.3. 2008

Přestože se bibličtí autoři věnují ženám méně, než je obvyklé v dnešním světě, zůstávají ženy důležitým námětem mudroslovné literatury. Podrobněji se pokusím ukázat obraz ženy v knize Přísloví, předtím ale připomenu ještě situaci v ostatních knihách.

Přečteno 3408xcelý článek