Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023

Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

Přečteno 101xcelý článek

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023

Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

Přečteno 93xcelý článek

Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě

sv. Hippolyt Římský, 8.8. 2023

I sv. Hippolyt Římský (+235), tak jako mnoho dalších církevních otců, zdůrazňuje, že aby člověk mohl být spasen, je třeba vidět Boha, a aby bylo možné spatřit Boha, neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem a spolu s tělem z Panny Marie na sebe přijal veškerý úděl tohoto lidského těla vč. jeho útrap i smrti, aby pak toto tělo obdařil silou svého vzkříšení, na kterém nakonec dává nesmrtelný podíl všem, kteří v něho věří, čímž z nich činí "bohy".

Přečteno 162xcelý článek

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Origenes, 6.8. 2023

Významný starokřesťanský teolog Origenes (+253) znovu připomíná tu ústřední pravdu křesťanství, že Bůh se v čase stal člověkem, aby nás přivedl na duchovní výšinu k poznání a nazírání svého věčného Božství, čímž nazírajícím jej uděluje věčnou spásu a podíl na jeho božské slávě, jakou Ježíš Kristus, Syn Boží "plný milosti a pravdy" (J 1,14), zjevil i svým apoštolům na Hoře Proměnění.

Přečteno 123xcelý článek

Otevři svá ústa Božímu Slovu

sv. Ambrož Milánský, 1.7. 2023

Být zajedno s Ježíšem, ve svém srdci, rezonovat s Jeho slovem, to je zkušenost, která často zaznívá v dílech církevních otců, tak jako v následujícím úryvku milánského biskupa sv. Ambrože (+397).

Přečteno 140xcelý článek

Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2023

Slavný starokřesťanský teolog a biskup sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém textu reaguje na dobovou herezi nestorianismu, mylně zavádějící existenci dvou subjektů v Ježíši Kristu, aby oproti tomu prokázal, že lidskými slovy k nám v Ježíši Kristu promlouvá stále týž jediný subjekt, subjekt Boha, který se stal člověkem, aby nám lidskými slovy a lidským způsobem mohl sdělit svá božská tajemství pro naše poznání netělesného Boha a pro naši věčnou spásu.

Přečteno 166xcelý článek

Hledej potěšení v Kristových ranách

bl. Marie Celesta Crostarosa, 13.6. 2023

Již u církevních otců nacházíme intuici, že rány Kristovy, způsobené mu na kříži a zachované v jeho těle i po vzkříšení, jsou "rozsedliny skalní" (srov. Pís 2,14), v nichž duše nachází útočiště před Zlým a před světem a dochází v nich uzdravení svých vlastních ran. Italská mystička bl. Marie Celesta Crostarosa (+1755), blízká spolupracovnice sv. Alfonse Marii de Liguori (+1787), tuto pobídku ke vstoupení do ran Kristových přijala od samého Pána, jak dosvědčuje úryvek z jejích zjevení a rozjímání.

Přečteno 165xcelý článek

Srdce Kristovo pramenem živoucí krve

David z Augsburgu, 9.6. 2023

Německý středověký františkánský mystik a autor několika duchovních textů David z Augsburgu (+1272) je vedle dalších svých současníků svědkem rozvinuté úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu již v počátcích existence františkánského řádu. V následující modlitbě se upíná především ke vždy teplé a živoucí krvi z Ježíšova probodeného boku, která je s to roznítit srdce přátel Ježíšova Srdce láskou a zúrodnit je ctnostmi, uzdravit je a poskytnout jim nápoj a pokrm, protože probodené Srdce Ježíšovo a krev z něho vyplývající je zdrojem toho všeho.

Přečteno 204xcelý článek

Stav Krista po zmrtvýchvstání

sv. Jan Damašský, 17.4. 2023

Vzkříšení Krista zvýrazňuje tu skutečnost, že Bůh se stal tělem, a to navěky, aby nás "učinil Bohem", a to rovněž navěky: vše, co patří k lidské existenci, vzal Bůh na sebe a tím pádem i se sebou a skrze sebe "po pravici Boha Otce", jak píše "Akvinský křesťanského starověku" neboli sv. Jan Damašský (8. stol.). Bůh je navěky člověkem, po vzkříšení člověkem dokonalým a oslaveným "k obrazu a podobě Boha", protože skrze Boha, který se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem.

Přečteno 174xcelý článek

Kristus - země živých

Wacław Hryniewicz, 10.4. 2023

Ježíšova slova "Já jsem ta cesta, pravda a život" (J 14,6) nabývají jeho vzkříšením nového významu, neboť on nám otevřel cestu do nebe, když rozrazil brány podsvětí, aby tam, kde měla svoji moc smrt, svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením nastolil vládu života. Tak se Kristus stal "zemí živých", jak píše uznávaný polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020).

Přečteno 152xcelý článek

Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé

sv. Cyril Jeruzalémský, 8.4. 2023

Na Bílou sobotu, po ukřižování Kristovo tělo spočívalo ve skalním hrobě, avšak jeho duše sestoupila až do podsvětí, kam Kristus "tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení" (1Pt 3,19). To proto, aby při svém vzkříšení, které je bodem zlomu, sahajícím až do hlubin podsvětí, s sebou vyvedl do nebe i všechny spravedlivé, čekající tam rovněž na vykoupení Kristovo, a zlým aby potvrdil jejich úděl ve věčném zavržení neboli pekle. Jedním z těch, kdo tuto tradici apoštolské víry dosvědčují, je i starověký biskup sv. Cyril Jeruzalémský (+386), autor slavných "Katechezí", z nichž následující text pochází.

Přečteno 217xcelý článek

Kniha života

7.4. 2023

Bůh nám odhalil vše, a nic si neponechal pro sebe sama...

Přečteno 154xcelý článek

O pohledu na Ukřižovaného

sv. Gertruda Veliká, 7.4. 2023

Ježíš na kříži snášel utrpení celého světa, ale i celého světa každého jednoho z nás, jak dosvědčuje ve své inspiraci sv. Gertruda Veliká, německá benediktinská mystička z Helfty (+1301) a velká milovnice Ježíšova Srdce a rány v něm.

Přečteno 145xcelý článek

Kristus zemřel za všechny

sv. Augustin, 6.4. 2023

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3,16) - tak prostou a velkou pravdu slavíme o Velikonocích, tak prostou a velkou pravdu oslavuje ve svém textu velký Učitel Církve sv. Augustin (+430). Bůh daroval Lék na uzdravení bolesti světa, kterým je jeho věčný a milovaný Syn, jenž se stal člověkem, aby na kříži zemřel za naše hříchy a uvedl nás do slávy vzkříšení.

Přečteno 141xcelý článek

Velikost Kristova kříže

Vladimír Losskij, 2.4. 2023

"Není možné oslavovat triumf vtěleného Boha, jeho vítězství nad smrtí - nejzazší mezí naší porušenosti -, aniž bychom současně nevyznávali velikost Kristova kříže, poslední stupeň svobodného vyčerpání (kenoze) Božího Syna," uvádí známý pravoslavný teolog Vladimír Losskij (+1958) do tajemství paradoxu ponížení Božího Syna k dosažení "vítězství skrze porážku, slávy skrze ponížení, života skrze smrt".

Přečteno 194xcelý článek

Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem

sv. Cyril Alexandrijský, 24.3. 2023

Ač je Králem, protože je Bůh, vydobyl si svoji královskou pravomoc a krásu i svým utrpením a ponížením, když se pro nás a pro naši spásu stal člověkem, aby nás svým utrpením vykoupil, jak o tom píše velký starokřesťanský teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444). Dobrovolně se stal nanejvýš bezmocným, aby tím projevil svoji největší moc, moc lásky, kterou je Bůh sám.

Přečteno 245xcelý článek

Ježíšova smrt je interpretem jeho života

Hans Urs von Balthasar, 4.3. 2023

Celý pozemský život Krista směřoval ke kříži: ke kříži vše směřuje, od kříže se vše odvíjí, kříž vše osvětluje, neboť je nejvyšším výrazem Pravdy, kterou je Bůh a která se stala tělem, jak se k tomu podobně vyslovuje i švýcarský katolický teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

Přečteno 211xcelý článek

Proč se Kristus narodil z ženy

sv. Augustin, 7.2. 2023

Západní Učitel Církve sv. Augustin (+430) v následujícím úryvku z jeho "Knihy osmdesáti tří otázek" zdůrazňuje důležitost již samotného vtělení pro spásu člověka, které se týká jak mužského, tak i ženského pohlaví, ač Kristus sám se při vtělení stal mužem. A zároveň jako by zde Augustin mimoděk naznačoval skutečnost Mariina "spoluvykupitelství" v díle spásy, jehož jediným zdrojem je však samozřejmě sám Ježíš Kristus, vtělený Syn Boží.

Přečteno 252xcelý článek

Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje

Bruno Forte, 27.1. 2023

Je to velký paradox, když v podobě umučeného lidství a skrze ně se vrcholným způsobem zjevuje krása Božství, která se udílí člověku na způsob daru, jak píše významný italský teolog a arcibiskup Bruno Forte (*1949). Ale je to krása, která spasí svět.

Přečteno 200xcelý článek

Syn je vzorem i cílem světa

Hans Urs von Balthasar, 27.1. 2023

Ačkoliv mezi stvořením a Stvořitelem stojí obrovská propast vzájemné jinakosti, přesto stvoření neleží mimo Boha, tím spíš, když se v Synu Stvořitel stal člověkem a prostupuje tak postupně celé stvoření svojí božskou přítomností a stvořitelskou mocí, aby stvoření nakonec "usadil" v "lůně Otcově", kde od věčnosti spočívá jednorozený Syn Boha Otce v jednotě jejich společného Ducha, jak naznačuje významný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

Přečteno 203xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 10 |